. زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی و بیندیشی. بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی . http://malekashtar18.mihanblog.com 2014-07-22T22:22:52+01:00 text/html 2014-07-22T12:57:50+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد دانلود+فارسی چهارم دبستان مهارت های نوشتاری93-94 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/991 <div align="center"><a href="http://savad20.blogfa.com/post/6508"><font size="2"><b>دانلود+فارسی چهارم دبستان مهارت های نوشتاری94-93</b></font></a><br><br><br><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/image_node_book/book_image/93-94/C14-1.jpg" alt=""><b><font size="3"> </font></b><div class="field-label"><b><font size="3">برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: <br><br></font></b></div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-items"><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="001-006-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=606370" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/001-006-C14-1.pdf">بخش اول - 592.16 کیلو بایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="007-018-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=1087816" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/007-018-C14-1.pdf">بخش دوم - 1.04 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="019-038-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=1372066" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/019-038-C14-1.pdf">بخش سوم - 1.31 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="037-050-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=1374322" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/037-050-C14-1.pdf">بخش چهارم - 1.31 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="051-060-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=342065" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/051-060-C14-1.pdf">بخش پنجم - 334.05 کیلو بایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="061-078-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=1599315" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/061-078-C14-1.pdf">بخش ششم - 1.53 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="079-096-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=2057831" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/079-096-C14-1.pdf">بخش هفتم - 1.96 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="097-112-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=1378240" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/097-112-C14-1.pdf">بخش هشتم - 1.31 مگابایت</a><br><br></font></b><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/45117675544773861055.gif" alt=""><br></div> </div><b><font size="3"> </font></b><br></div><br><a href="http://savad20.blogfa.com/post/6508"></a></div> text/html 2014-07-20T04:04:50+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد برنامه هفتگی طرح دخترانه http://malekashtar18.mihanblog.com/post/990 <div align="center"><div class="Content" style="text-align: center;"> <p><span><br><b><font size="2">فایل wordرا برای این گذاشتم که طبق سلیقه ی خودتون تغییرات انجام بدین .</font></b></span></p><p><span><br></span></p> <p><img src="http://axgig.com/images/97994071843767406525.png" alt="" height="379" width="286"></p> <p><a href="http://s5.picofile.com/d/5e2c3e3b-bbb8-43a4-b297-40d80c4a994b/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_word.docx" target="_blank" title=""><img src="http://axgig.com/images/63672045962751657718.gif" alt="" height="64" width="250"></a></p> <p><b><a href="http://s5.picofile.com/file/8130915992/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_word.docx.html" target="_blank"><span>word</span></a></b></p> <p><a href="http://s5.picofile.com/file/8130917718/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_pdf1.pdf.html" target="_blank"><span><a href="http://s5.picofile.com/d/33d88c6c-ade3-4141-b7ba-35c2b2a7f2c8/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_pdf1.pdf" target="_blank" title=""><img src="http://axgig.com/images/63672045962751657718.gif" alt="" height="64" width="250"></a></span></a></p> <p><b><span><a href="http://s5.picofile.com/file/8130917718/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_pdf1.pdf.html" target="_blank">pdf</a></span></b></p> </div> <div class="date" style="text-align: center;"> <h1><span style="font-size: 9pt;">امین و آزاده ویژه ی اول ابتدایی</span></h1> </div></div> text/html 2014-07-20T03:43:08+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد دانلود+فارسی خوانداری چهارم دبستان94/93 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/989 <div align="center"><b><font size="2"><a href="http://savad20.blogfa.com/post/6500">دانلود+فارسی خوانداری چهارم دبستان94-93</a><br><br></font></b><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/image_node_book/book_image/93-94/C14.jpg" alt=""> <div class="field-label"><b><font size="3">برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: <br><br></font></b></div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-items"><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="001-008-C14.pdf" type="application/pdf; length=1452306" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/001-008-C14.pdf">مقدمه - 1.39 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="009-028-C14.pdf" type="application/pdf; length=2373442" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/009-028-C14.pdf">بخش اول - 2.26 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="029-052-C14.pdf" type="application/pdf; length=2282327" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/029-052-C14.pdf">بخش دوم - 2.18 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="053-072-C14.pdf" type="application/pdf; length=2149528" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/053-072-C14.pdf">بخش سوم - 2.05 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="073-078-C14.pdf" type="application/pdf; length=2056575" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/073-078-C14.pdf">بخش چهارم - 1.96 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="079-102-C14.pdf" type="application/pdf; length=2148357" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/079-102-C14.pdf">بخش پنجم - 2.05 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="103-122-C14.pdf" type="application/pdf; length=2124487" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/103-122-C14.pdf">بخش ششم - 2.03 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"><b><font size="3"> </font></b><div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="123-152-C14.pdf" type="application/pdf; length=3040239" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/123-152-C14.pdf">بخش هفتم - 2.9 مگابایت</a></font></b></div> </div> </div><br></div> text/html 2014-07-18T04:23:29+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی امشب این دل یادِ مولا می کند؛ http://malekashtar18.mihanblog.com/post/988 <div align="center"><br><img alt="کارت پستال درخواستی طراحان" src="http://s5.picofile.com/file/8128831692/tarahaan_ir_shabe_ghadr.jpg" align="bottom" border="0" height="354" hspace="0" width="494"><br><br><br><p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;">امشب این دل یادِ مولا می کند؛</span></strong></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;">لیلة القدر است و احیا می کند؛</span></strong></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;">بشنو ای گوشِ دل ها بی صدا؛</span></strong></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;">نغمه ی فُـزتُ و ربِّ الکعبه را ...</span></strong></p>&nbsp; <img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/25421754931814059116.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="100" hspace="0" vspace="0" width="456">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;">التماس دعا</span></strong><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""></div> text/html 2014-07-18T03:57:50+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی حضرت علی ( ع ) کیست ؟ http://malekashtar18.mihanblog.com/post/987 <div align="center"><font size="3"><b><font color="#009900">حضرت علی&nbsp; ( ع ) کیست ؟ </font></b></font><br><br><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQEBAUEBIQFBQQEhcUFA8PDxAUDxAUFBIWFhQUFRUYHCggGBolGxUUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGiwkHSUtLCwsLS0sLCwsLCwsLCwsLCwsLC8sLCw3LCwsLCwsLyw0LC0sLDcsLCwxLCwsLCwsLP/AABEIALgBEgMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGB//EAEIQAAEEAAQCBwUGBAQFBQAAAAEAAgMRBBIhMUFRBRMiYXGRsQYygaHBI0JSctHwFDOSooKy4fFDYsLS4gcVFiRT/8QAGwEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAIBAwQFBgf/xAAxEQACAQMDAgQDCAMBAAAAAAAAAQIDBBESITEFQRNRYYEycbEUIjNCUpGh8COC8RX/2gAMAwEAAhEDEQA/AO7JRaCkXNOgLaLSIQAtotInMFlAD4m8VIhCYQEIQpAE5otNCnjalk8Igexig6QxBHYZufeI+6O481PiZuraDxOgH1WbG34k8eJWGrUb2Rlr1MLShsUKnaxSRsUoaqcGVIhyJcn7KtRwOdsFbjwQHva+inSPGk5GO6P98FC+PmukdECKIFLJxWHykjyPMKHFomdLSivA++y74O59xTZokjm/JXpWWLTwkareo3szCnjUHmtPERqjk1WiLNsWOboE60iFaAWi0IQAWi0IQAWi0IQAWi0JCgCS0JEIAslIlKROICEBVv4n8g1qnS0dDW1aIbwBZU0bdFVw8uckaaVq12YcdLruVxC3IYqElhCYUVCFHK4ig2rdzJoUCeG6AJowrkTVRYXirymyBxbv5q9CTyHwdr6KirMhlPpHV4HIeu6bGxW+kWDsHnpfoq8YtYnuzn1F99kjWqxDHZHeUxgVzCs1HcnjEmKLLW0KCdSdSKVuk05I6VDpBvu+C0SFRxrCSPBJJC1N4mfHFmcB+9FceE+OINHeUhVeMDUo6UZ2IYqEjFrYhqoTtV1NmmLKSEIV5YCEIQAIQhAAhCEACQpUhUgPQhCALJSJSmPeGiz8tzfBOIOQo+s/5ZP6U9jgRY2KMoBzJADxOmzW38U2d9ltscQDqHM010G+m6kEQIsj4gkH5JmVoOjXuyngSQDvxPgjcgXIP/xHlH+qdDHTiQ3KKquzqb30UErjZJY/LpqXFobpWoB58e9SNidYoZdRr1jzpxFIQFlMkjDtxdJ6E4pBhcOwvqtnnXj7hO/xW1FhGDgs+BgzsNC7Ota+4VrMWWceRZEc8DA0k7D9hZ8Wqd0hJ2so2G+vHkmxLK8GKrLLLMa0cMyh4rOjK1Wq2I9NEgQUgKLVw40qrK7t+AVp7qCoNdblVJg3wPco3KRyicVUy5EEwWfiFoSrPxBVlMsiUSkQULQWghR9c38TfNKJWnYgnlaAHoQVXEx5tHdkkNdyhsCwhMieSDfPQ0RfmnqQBIUqQqQHoQhAFkpjmgijsnlInEIhh2cv7nfqpAANBoBwCVCMAUJ8fiWvLWwnKNA4gnN3ilnz9N0TmDWm6P8AMbZH5TvtuunHBYfQkdz4kkbPd/c//wAVVNSyknySmvIz/wD5A3nH/idKflZUrfai+MXxDwunyjkPJGUch5JvDl+oNS8jmG+0ziaHVH+pXcH0jiJC2mNououyuoc9VT9qoB12HdoA4FpPgQfqVt9ER5YI73Lcx/xapIqWtxyS9OnOC/Ce3H+Y/wCRyt9IYrqonOG+w+JpYXSnS8WFyOkNmyWxis7+yRtwFndYMvTkmJNvNDhG09kfqe9RXnFLHc5tzd06b053OkhkvU7ndW2HZY3R+IugtVjliyZoyyXYHajxWvawYnrba66PcrYs10XySWi0xV8RiC0gCtuKfUWPC3H4uWhXP0VSN3aH74KKSUkklJE/tD98EjZQ5Zki44qNxSkqKV1BQzYiKVyzsQ5WpnrPmcrqaLIoiSPbYI5hKmTR2Btoboi2nfcfG1cWCAu/C3+s/wDao5nO0BaNSNna6G+IHJNfHVAMiJPDLQ0/3T2tOUAsBrmW0lJHmUjUtdz3Z+qkBUUcbCLyNH+FtghSqUQCEx0mpABNd4G/iUgk1GhF6XYPoVOQJEhSpCpAehCEAWSkSlInEBCEIAsjZVsJhBGZCDfWOzHQCt9PmVYCVNjuLkEIQpIM/pnBda1naDercXFxdQDcpB1+PyXM9Ne2LryYSg0adcRZPDsA7DvKr+1/T/XOMMR+zae24f8AFcOH5QuYJWGtWw2onn+o9Ulnw6T2XLJJpnPcXPc5zju5xtxV3BYyq1WcoA8tPgsy35OLTk9Wps77BYv3V0GFxAK4DCYskNrfkugweNIIuxY46KDqUK2x1LHrYwE4c0C9W6VxrguVw2NF6lXGzjgVKlg6NKth5OklnawWT8OJ+Cy5JszrPFUw9LnpTqLJ1tRMXprnquZRzUE+MAUNsqlPBuRzAtB81WnlWZ0bjrL23yP0KlmmVsFk6VvLxIKQ+V6qEpz3WmrVFYNKQIQhSSNcwHcA9xCb1DPwt8gpEIAQChQ8uCVCEANcwHcA+ICGxtGwA8ALTkIAEhSpCpAehCEAWSkSlInEBCEIAsN2CVMjOiemQjBZHtVj+owryDTn/Zt8Xbn4DMVrriP/AFCxNvhj5NLz4nQehVdWWmDZkvqrpW8pL5fucihFpsZuzzXLPF+o5QTjXxCndsq79WhNEaBdwDiHx1zC28biqDHcjR+P+yxOj/fj8fotfExZ2ObzGh5EbJorKOlaxcqMl6lmLpCiDa04ukO9cOyZwBHFvDwVnDdIGtUjRQq7jyduzpE80S9JUN1yBx54HX1Sfx17m0Fyu/U6g9Id6hmxdsc69tPLdYEeIc803hqTyCn60kPaNqBHofonjHO5fRk6icnwanQeOuevxMd8qW859lcR7MO/+1H3h4/sP6LtQrqPB1+jy1W+/mywhCFpOoCEIUACEIUgCEIUACEIQAJClQpAchKhAFgpEpSJxAQhCAJITupVXYaKsJkKwXmvtpLmxso/A1jf7Mx+bivSl5X7RyB2LxJHGUj+kBv0Wa6f3Djdaliil6mY/YojGg8E2c6eKedPgFh7HmewXoofufFKw9l373CT7h/fFNwMlgudHe/H++BW2FidHe/H+/urbCaPB1LH8N/MzMRgc5e5ppwd8HaD5rNkic0mwQRuK0+BXQR++/4H1CQ6SfmHzGn6Jh6trGbzwzBbLz0UjG2Rlsn8La1+Wi252jLsN+QSYQANIGlE7eNj1S6e5SrBJ8iYKHI0itcxv6JrRTwOYI+v0VlV5dHt8R89PqnRvSSWEVuiXZMVF3SV/VY+q7wLz2Z2SYn8L2u9P9V6Cw3R5pqT5Rp6PLCqQ8pfUsIQhaTsghCFAAkJSoQAIQhAAhCEACChIVID0IQgCyUiUpE4gIQikACnjNhQJ0bqKkhkk0mRrnHZrSfIWvH3yZiXHdxLj8Ta9P8AaibJg8QebMoP53Bn/UvLgsd3LhHmuuT+9GHuRP1cFI/YpjR2j3KRZWcR9is0+93hSfc/fNRyDKpW+58CnY77MsYI06PxC3FgQH3PEfRdAUROlYfC/mQj+Ye9voR+qJW9ph76PhX+iHfzG/lKlTm0ixGwTcKdXDwPmCPonYjgo4Pe8Wn5EfqVK4GZZVfE7t8W/wCYKwq+K4fD/MFCIfBS6UZ2webfQ/6rsuhJs8ELjvlDT4t7J9FyXSw9w95C2vY/EWyRn4XZh4O3+Y+amm8SwRYT0Xjj+pHUIQhaj0QIQhAAhCEACEIQAIQhAAkKVBUgOQikqALBSJSqmPdo0a051Oq7IOgFgg7keSZvAhG7pBriQ1zW1u+UVw0ytJF+J0THP7cRErXnORVta2i03YG50FJZQ+3tc5wbTQMkLnCgNddf2E3GPLmgBzjmcAbgcKG5N1odBrwVbYGkhV24wakskaBxczT11VhWp5AxPbWWsGR+KRg8iXfRefLuPbo/YR98no0rhnHRYbneZ5PrLzc49ENj+94p6ZDsnqh8nJlyRzttvglZ7vwTikiHZClPYbOwM90eAXRlc6waD4fRdCmidGw4kRSe+z4+ilUUvvM8T6FSp2dEZONFXaac3x9QQrThYKpyaA92vlr9FK4J7F1Q4oaD8w/zBTBR4j7v52+qhEFfpUdgdzh+n1Uvso+sRX4o3D4gtI9Cm9Jj7M/A/NQdAyZcREebq8wR9VC2kjG5abym/kehISN2CVbD1oIKEIAEIQgAQhCABCaHgkgEWNxYsXtY4JyABBQkKkB9pUiEAKcWzmf6XfoquInzbOqnUAIyaB0LyT3EmudJpSEd5+S8++sVH+VGj7OiTO0N/mzuIvWy0nXQUAAFXZJ2iXfxBo9k2ywCBevin5e8oy9581H/AK0/0oPAQn2faIBze8DKxrwXeoV1mOYQCcwvgWusdyp5PHzKMg7/ADKldXqL8qD7OvMy/bedroYst6ScQR9081xUuxXX+1jPsGnlIOPMFcdOdK5rXSruulNni+tw03ePRDotglc6ggDRLSfucbO5We6/0U8fujwQ5grYeKI/dClvKGbTQ9g1b+Yeq31gN3HiPVb6aB0en8SIpveZ+b6KZQT7s/MFOU7OiIq8zaPcVYTZW2FKZI3DG2ju08tETDVn5voVHhTq4eBHx0PoFYUEEGOFxu8FkwS5XMd+Fwd5G1s4gdh3gsKtEkuxzr77soSPUYzYTln9H4sDDMkeaAiDnHeqaM3oVcw87Xsa5p0cAQfTRbU9j2EZaopkiFm9C9Gvw4mzzPlMspeHPuwKArUnlwoa7K9LOxpAc5rS7QBzgC48he6ZjEiLUcshFVx4kE1pyCjMx5tPdkks9yjJJK91VpZPDQfMpM7vwf3MSSkX96x+EGwSNv8ARZ2HGHE8uSU9a+s7c7cwoAC27tG3n3lRkVvBaw+EibLJIIw2SUNzv3Lw0ZW8TsFc/eqwulpYi5zJJWAxjrC2eISRGMAi5BYBAc8Gr3DSq+C9pMH1OXrrZGzJUjQJJA3sgsb/AMQk8AOKeMZy3SYZNqTHAxOkgyz1s2N7SCbGli+d8+5WWOJAJBBIBLSbINagnjSxOhI24bDunkxBmBjDjLTq6tmZzQAXON9sirJ90DZQdL+1cTMPHJGe1KQQ1zLc1ufK5xYXDkQASLKeNKcuEwTeMs6W0LHw3tAwsYTLhrLQTUrwLI10ooS+HPy/gjUi4XDmPNJnHMfJOLByHkil4bY6IzMPxfvyS6cz5lO1Rr3IyAyh3/3IyjkfIp2vd80a93zU5Ax/agD+HOldtvDvK414tw7tV1/tY6oWDnJ6A/quSpdmx2pfueH6/Jfa/wDVC2hIkeaBWo4SI5X3onwnRQKaDY+KdrCLZLCJWbjxHqugKwI/eb+YeoW8phwdDp/wshn3Z+YKcqvP7zPzD1Vgp2dARKkQoArM0ePiP35K0qs2jge8fM19VaKZgMkGhWERv3EjyK3nbHwXP4mVodILPZOZ1bhpomu+r+SVx1LYw30NUY48ztugcTlwYdlLjGx/YaLLspJoBS9BdM/xLpW5C3qsvaAcGOzXVZgOQ8QVyRxL4xKInOqOurzvNseHHMaaQ12a2EEg6NI467PTPtQGhpYXszAFoaxrnOzNDg5xcKDaOw1NHUUuna2k68lTp7s9TOjUtKcPG22x8zdhOI/iJM38r7p7FVlZVfezZusu9Ky1xWT7WYJ4aZI87i5zQ+MUewGluYANzEZiwkXVWasqPFdONxGHawOkZK8g/YmvdkaNHHYOJAGhouAOyiMpdPgXtY+J5nkjeZZHSSlo6xj2ONkAEsBptAaGklSk6ctM1h5x7marcwi4x3ep4z5ZNz2fGIEIGI3B7N+/k+7m5GuH+6s4DpGKcExOLgK3a9p1Fg04CwRx4qPAk4mIyMn6txlkiijDG5M8byG9Y42SHAA03L7yqw4iKGO44mRvkeWui7LMsoHazu4Bobd62KoGwqac4zm4R3kuUaoN5ST2+ppyNaASSWgak5i0eJ4LHjw+Fjla8Op0jz1dOL2ucazFtkgEk67akfHC6SkmmyNLgBI4iV0kjnRDVwDmgCg1oOmg3aTRta3RPsyISHdYHBvajY1uWKw0BpoGqGVpocQDwC1Vbbw/jeGFZVYTUXDyeWTe08ObC4is9mMgkQjMWgg5boGvivOMLAJGODswvQnY+NjQ7b8V3r8TOIJpJesEsD2ODesLGdVpn+zYcpBLZBbr0oqr0t0fFM6xbZXRueyXDMaMPYA0cS25dKOtaXQ3XRsbynYP/OtUZeRZYXdOrUklHONmvmjnzjpOr/hyfsy/rQfvWN2eGYh3is/FRhgYBm4C7Fjhudl0Z6BEkUBg6x0s+8zsoZhmgNzMcza9b5nKqfSGAMWJbE1hbnkEbJHgue8OIaXF1VVG8rdBV7gldd9UtFCaow3bb7em5or31GnCWiDbb29zQwPQT3RRkYjHtBY0how8VNBaKAs3Q70LvWaAC7obncoXm3dy/v8Awz4KZCEIXzw6AIQhAAhCEAc57YnSEa7uPoFzWU8kiF3bT8FHget73svb6BlKZMDWx8kIWlcnJjyQ5TyPkpYAaOh35JUJ5cFk+CeFpzN0+8PVbtFCEQOj0/4GQTjtM8R9VPSEJ2bwpFIQoJK2Maa+B+WysjVIhS+CAIKxcSztu03A4bjl8kISyexjvvwvcz5H6xsAc5+QtLGAueer0a7KNToG+ZW9L0bLJ0eySSNzHQlwqQDMYc2ZpcOABJ34F3NCF17Wo6VSE485R6Z3dS6tYxqb4ivojJ6DOIkmDoImZYXAuc83HCWjtOcTxoHQb/Nb7+lIZS3qWzzOE75Y3YVoOjiCSXPGVoJL268ihC29Sk69Ryl2aSx7mBW8ZwhHLW+fdG7gaZG5uKAi62Js5LXMbkxEJGY3VZyHMPLsuVJuOZ0jKHNws7I5o/t+sAEVtNwyMdxkGozN3BGugSoXEhQiq0qm+dv5W/8AfQ34xPYxOl4ZMGTneQBrHNRyuHI1seBrx7lqdDyYmDDy4iZrWNLQ5sADqaCRmlcPu6EkhoG3AoQuvWuJ1acFPffBpr3VSolGXYT/AN7jkw/8RM0iGaKSNzgx1OLJB1Tq1oFpl4nXmsvo3Fs/g2VK+OMsIbKA4ZJI9HtI2q+0ByJHBCFTVpKrbb9pYRgt14VeVWPMksmv7OYjEzzCURujgfH2y5wImk0DHsG9UCM3EVey28f0pBDJDHK6nzuyxjKTZsDcDTUgX3oQktqEZz0dsP8AhZNM5vGo0gEIQsmtj5Z//9k=" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: -6px;" data-sz="f" name="pSsrlS3QuTIbXM:" class="rg_i" height="289" width="366"><br><br><br><b><font size="2">حضرت علی ( ع ) فرزند چهارم مادرش و آخرین و کوچکترین فرزند ابوطالب ، عموی پیامبر بود . <br><br>حضرت محمد ( ص ) زمانی که حضرت علی ( ع ) شیر خوار بود ، بیشتر وفت خود را در خانه ی ابوطالب می گذراند <br><br>او به این کودک علاقه بسیار داشت علی ( ع ) در گهواره با دیدن حضرت محمد ( ص ) لبخند می زد .<br><br>هنگام خواب پیامبر ( ص ) در کنار گهواره او می نشست و آن را تکان می داد <br><br>و در بیداری با او حرف می زد و در آغوشش می گرفت . <br><br>حضرت علی ( ع ) از سن شش سالگی به خانه ی پیامبر می رفت و از کارها و رفتار او درس می گرفت .<br><br>او همیشه سعی می کرد مانند پیامبر رفتار کند ، با دوستانش به مهربانی رفتار می کرد و هرگز آنها را آزار نمی داد <br><br>اگر کسی او را آزار می داد گذشت می کرد و او را می بخشید . ولی در برابر زورگویان می ایستاد و مقاومت می کرد . <br><br>&nbsp;به همه احترام می گذاشت و با ادب صحبت می کرد . <br><br>به کارهای این امام بزرگ خوب فکر کن و سعی کن مثل او رفتار کنی . </font></b><br><br><br><img src="http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/fawasel/WebPageContent/broad8.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="61" hspace="0" vspace="0" width="319"><br></div> text/html 2014-07-18T03:42:47+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی شعر کودکانه به مناسبت شهادت حضرت علی ( ع ) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/986 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong><p align="center"><font color="#000066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px; text-align: justify;"></span></span></font></p><h2 class="MsoNormal" style="text-align: right; " align="right"><font color="#000066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<font color="#000000"><font size="3">شعر کودکانه به مناسبت شهادت حضرت علی ( ع )</font></font></font></font></h2><p><font color="#000066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><br></font></p><br><img alt="امام علی" src="http://img1.tebyan.net/big/1392/05/20130729150147985_79.gif" height="340" width="303"><p></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="3"><strong>توی ماه رمضون</strong></font> </p></strong></font><p align="center"><font size="3"><strong></strong><strong>توی محراب نماز</strong></font> </p><p align="center"><font size="3"><strong>حضرت علی می کرد</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>با خدا راز و نیاز</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>پیشونیش به سجده بود</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>رو لباش نام خدا</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>روزه بود امام علی</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>توی محراب دعا</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>دست یک مرد پلید</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>علی رو به خون کشید</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>شد علی شیرخدا</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>توی محراب شهید</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>گلی از باغ امامت کم شد</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>همه جا غرق غم و ماتم شد</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>یتیمای کوفه بی پدر شدن</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>چشما گریون و کمرها خم شد<br><br></strong></font><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhQTEhIUFhQXFRgZGBgXGBgbHxgiGBgZGR0eGiEkICgkGRslIhYdIjEhJyorOjIuHh8zODMsQysxOiwBCgoKDAwMDg8MECsZExkrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIAFABQAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABQYDBAcCCAH/xABBEAACAAQEAwQHBwIEBgMAAAABAgADBBEFEiExBkFhEyJRkQcyVHGBodEUFRYXQlLBI7GCkuHwQ2JjcqKyJDM0/8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/2gAMAwEAAhEDEQA/AO4whCAQiIrH7GejgOwnHIwBuFIBIa3LmDG4MRl6m+0BtwjXlViNsY2IBCEIBCEIBCEIBCERHEtZOly07GW7l5io2RkDKGvdlzaEiw0PK55QEvCPMsmwuLH33jw9QodUPrMGIHRbXP8A5DzgMsIQgPCzVJKhgWFri4uL7XHK9o9xzrhfgisk4xVV8+oDy5gYLluM2Y6Ky/pCBQOd46LAIQiv8S8SmlsJdJUVLDVxJAPZjxNzqTyUa+6AsEIr/C3GNLX5hTs+ZAC6sjKUubANfS+h8jFggEIQgEIQgEIQgEIQgEIQgEIRrzqxF3MBsQjUOIy9DfeNOjftp7uQ6iScigmwYkAlrc+QEBLwhCAQhCAisTqdQt9DFfadLfNL7wYHUHY7bHcAxuYpTOrFb5pbAkNzUjkYqVVVvTzBOAzgDK6nmPH/AH0gJj7UJVsha2YABjfcjptpFxwypDi1+tuhjlWIV6zZ0p6clsxGdLG4bcadenhF84ZpnDf1DZwt8oPqgnY9YCzQjBW1aSkLzDZRFTwXiKpqKvLktJuw7veACnRmJAIJ2+BgLnCEIBCEIBEBW41JlVuSe4QdgDLLaAkswfXxsqfOJ+NWuopMwDtpaOF1GcA289oDFh+KLPN5PeljeZrYnwT93U7e/lWqXiJHxd5WburJMpDfQvmDMPfoB/hidxqRUsolU2SWpFi5OqjwUAae+KpxHwPlSU1OM2RArAbkg3zDxOv9oDoUI5nR8RVsnus2a3KYuvnoY2zxnVfsleTfWA6DAmOfLjeJTdJa/FZf8nSMg4Vran/9dSwTmt73+Asv94CYxbi6WriTSr9pqG0VEPdHV22AER9PXYrUZqd6daVr9+pVswy/9JSNXPI3Nt4n8MwimopZyAILd523PvP8R7rcYUIDJtNmNoig7nr4Ac4DJguDyaWWJchAo3J3ZjzZzuzHxMb8VnhGgqkmVEyo/wCIym176i9yPAWsPgPCLAtQDMKDcKGPS5IH9jAZoQhAIxrOBZlB1UC/S97f2jHS1OcvbZXy++wF/mbfCNTBBftnP65zeS2Qf+sBJwhCAQhCAQimY1xFU09XlyXk3Ud7ughjqykAkkbfERbKKrSageWbqYDDidSEFr9bdBFO+1CbfOWtmIIU22J6baxMcTUzlv6Zu5W+Un1gDsOoih4fXrKnTXqCVyk5Esbltzp06+MBbVnS0yy+8WJ0A2G+53IEWDDKnUrfQRz6kq3qJhnEZARlRRyHj/vrFtwumdmC3yy1AJbmxPIQFphCEAjy50P8x6iL4mVjSzsozEITlva4Aufjb5wGlUYiQ6owBLEi397xF4/gqOCyzGXxWwYH+R5xWVxd3RVSYrzpaAZWYqzhhmuW17p0GbXeEziB01m91WCgLY6CxvfW9jYHbmNYCy4T2MqXlplWWNmZh3jbxPOJjCKinlKzZ2zG2Zn3Nr205e6KfLrzOmoEaW21yl2UEC4VrDfoI0GnzJbqZJmMwe8xG7x9Q2AP6gTci/hAb/pIxuVNl9mrZ5bCwy3FtDmN/wBXIW0PhvGtwDWrJnXnuBaUVYkHQ3Gg0ulsuxvufCK9ibqFmEqCzBc4a6ixzC9hfPmPMW2EYsRxAql+zbKssrYK5Ck2u5Y6rf589oDs34no/aE+f0h+J6P2hPn9I+d/vvrD776wH0R+J6P2hPn9Ifiej9oT5/SPnf776w+++sB9Efiej9oT5/SPFTj9MVUicuTPYtrbTW228cEw7HZIe88TGQfpQgFj4EnYe68bGNcYduVCosqWgsiKb2vuSbC56wHdvxPR+0J8/pH6nElISAJ6EnYC+vyjhHDk/wC1VUmnzZe0a1xrbQnTyifqeIqPD5wWnb7U9/6jkgBR+1LfqPM9OugdWncRUd8rzkuOTX/kR4XiGgG06UPcP9IqdPxzhU4DtJiqfCam3yI8o/Z3FeDJqJsk/wDZLuf7QFyk8RUrGyzlY9Ln+I91WLIouve+QHvMcyxD0p0yi1PIZ+rkIvkLk/KKfivGs6o9drL+1dB/r8YDsUvF6WY2eoqJZt6qa5R1PiY2KfEaFM/2d07RgbWvf4eA5xwyg4gVHVmLd03GWxuR430t5xM8N4jMnTKmbKRmMuTMfKCWIzd1RfckXPvymA7JK4kolUD7QmgA58vhGGnxqmSZMd5yjtMpW99VAsCOm8fP/wB96bxP1uITKqeJVIjTuzlS07gvsupPIDNffwgO1fiej9oT5/SP08S0mn9dNdt9flHH6XCpskmbiCtT06WuTa8wnZEsdSbfARm4g4mpaqfRyqS9gyoSRltmZAB7lsTfrAdQw7GaaSvZvOUPmJKm97sb/wAx6osbppSCW85VcasDe4JN9fOOIYvxSrVcycmqdrdeoU6eYHzi28fcXUZkotM6THmWLMo1VRrZj4k8uhgOk/iej9oT5/SH4no/aE+f0j53+++sPvvrAfRH4no/aE+f0h+J6P2hPn9I+d/vvrD776wHSOPq1Z068hwbygqkA6m50Ol3vm2Fth4xs+jbG5UqX2ZbJLUWOa5voMpv+nmLanx2ioYdiBZL9m2VpYWxVwGIvZww1a3y5bxlwx1KyyFAZQ2QLdhYZRextkynmb7mA61i9RTzVVs7ZhfKyDUXtfTn7oh8W7GbLy1KrMGyso7wv4HlFYWfMmOxnGYrM95aL3T6guCf0gGxNvGN+ZXmTNcO0td7Z7qpJFyq3G/QwEzgGCogDNMZvBbBQP5PnEpT4iS7IoAKkC39rRRZfEDtrK7yqGBWx1Fha2t7C5O3I6wOLuiMrzFSdMQjKrFmQKM1w2ndGozabQHWUOg/iPURfDKsKWTmGUlAct72BFx8bfOJSARjqZwRGdtlBJ1A26nQRkjXr6GXOQy5qK6NurC4PvgOF1eH4dVYpStR1byHM7LMlsBpbM39IjSxsVIuRqLRs4yglzGU2J9RpliclrkBdcwYE2y67E846nJ4Jw5dVpJQNrBsveHuO4I5EbR4x3hoTlDWV5yqVzNcZhra9tC2u5EByjDJiMjMumVgE1LtmBuzMBYXuLWUgDeNqhxdZhZSRKmkgCYrGy2JOw3BsfPcxqYfNnMJqurLZimUjuZZZ2Rdtyb29/KNnhalRp0rOpYZ5JS7WLd/nYG9gQbHTwMBD43IGU97IrKxFhlynbvXNmOt7m2g05xvVKjs0J70xUGYt6pUttmPqXG9gb2jqnE3CKVGd5dlmP64PqzLAgZvAi57w8TvEBw1wjUJMRZyBZco91s5YnvX0N7gHTTprtqEpSejrCnRH+xp3lDbtzF/GMv5aYV7Gnm31i3QgKj+WmFexp5t9YflphXsaebfWLdCAqQ9G+FWt9jl7n9316RkX0fYWEMv7HKyk5tje467j3Rq8L8c0swGXOmrLmKxHfIAbU7E8+kTGI8W0Mlcz1Mr3KwYn3AXgNTD+A8OkTEmyqZEmKbqwLXBII018CY1x6M8K9jTzb6xJ8OYg9UPtBUpLbSUp3I5sffyjexXFpNMgefMWWpYKC3iYCvflphXsaebfWH5aYV7Gnm31iVpeKKWZUtSpMBmgX01B0uQDzIEZeI6idLkM0hC7+C7gcyBzPSAhfy0wr2NPNvrD8tMK9jTzb6xlpZde707PYKRdtdU52Yc2I0izTpmVS1ibclFyfdAVX8v8JClPscrU353873ibwPAaakQpTSllqWzELzNrXPjtHmh7eY/aTUEpB6qXBY9XI0HuF436upSWjTJjBEUXZmNgAPGArE/0dYWSWakQsxJJJbUk3PPeJ7CMIkU0sSqeUstBrZRb4nxMeMNd5p7Z1Kqf/rQ6ED9zDkT4chG9PnKis7EBVBJJ2AGpJgIjHeFaSsZWqZImFAQuYmy33sL2BNhr0ERi+jbCwbikQHoW+sbVVxxQIslzPUrNJyka2tuW/aATaLHAVE+jXCfY082+sefy3wnT/4kvXq31iy4pTvMllUfK3InY9D0jWp8IIMsmYSVHeHJj08BAQv5aYV7Gnm31h+WmFexp5t9Yt0ICo/lphXsaebfWMVX6OsKRHf7GndUtu3IX8YucIDgdMo7NyO7MZDlK+qFDbZh69htcC140cEkDKO9nVVUm4zZjt3bGynS9xfQ68o6HxLwjUPMZZKBpc095s5UjvX1N7kDXTrpvpP8M8IpT5HmWaYnqAerLuADl8SbDvHwG0BzeuxdZZVQRNmgkGYzGzXIOx2AuPLcRq4nMRUVm1zMQ+pRsxN1ZQbi9zazEg7xscU0qLOm5FKjPOL2a5Xv8rgWuATYaeJjWxCbOUSlRWa7BMoHcyzDs67bgWv7+cBsYMgmTFUWB9RZliM97EhtcxYkWy6bg8o1aXD8OpcUqmrKt5zicFly1A1vlb+qTpYXCgXA0N461gXDQkqWsqTmULmW5yjS9r6BtNwI9zuCcObVqSUTaxbL3j7zuSeZO8BOU04OiuuzAEag79RoYyRr0FFLkoJcpFRF2VRYD3RsQCEIQCEIQEBjnC0uocPnZCP22IJ8SPHbXoIiMM4BCTWmvPbN2aIjSwFKlf1c/wDLqPOLtCAxUysFUOwZgNWAtfrblGWEIBCEIBCEIDkvGvofaoqHn0lQkrtCWeW6kgMdSVI2udbW+MfvCfoYSU4mVs8T7bSkUqn+Ik3cdLD4x1mEB+KoAAAsBsByio8fcCJifYFqiZK7JjcLYhlYjMLfpYhbBuXgYt8ICs4FwLRUlS9TIQqzIFC3uqeJQbgtpfXlyuYs0IQCEIQCI2ZhCzJomTmMzKby0OiJ4HL+p/8Ama9uVokoQCIrifBVrKabTNMeWJgtmTccx7x4jnErCA5/hnoloZaU3aZpk2SczuO6J53s6690HYX5WvvHQIQgEIQgEIQgEIQgEYqlWKsEYKxGjEXt1tzjLCApOJ8Ah5qzUntm7N0dpgDFi36uX+XQeUS+B8LS6di+dnJ/dYAHxA8evUxPwgEIQgEIQgP/2Q==" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" data-sz="f" name="ccbpCHlrniV-gM:" class="rg_i" height="80" width="367"></div> text/html 2014-07-16T08:52:50+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی مشکلی که سینا حل کرد... http://malekashtar18.mihanblog.com/post/983 <div align="center"><h1>مشکلی که سینا حل کرد... </h1><h1><div class="GImg"><br><img alt="دوست" src="http://img1.tebyan.net/big/1393/04/20140702145159296_31.jpg"><br><br></div></h1> <p><b><font size="2"><span style="COLOR: #804000">من سینا هستم. هفت سالمه و امسال به مدرسه رفتم. مامانم همیشه به من می گفت: تو مدرسه آدم یه عالمه <br></span></font></b></p><p><b><font size="2"><span style="COLOR: #804000">دوست پیدا می کنه و خیلی به آدم خوش می گذره.</span> ولی من اصلاً این تجربه ی مادرم را نداشتنم، چون اصلاً دوست <br></font></b></p><p><b><font size="2">نداشتم با کسی حرف بزنم و ارتباط برقرار کنم. می پرسید چرا؟ چون من نمی تونم خوب صحبت کنم. یه وقت فکر نکنید <br></font></b></p><p><b><font size="2">بلد نیستم حرف بزنم نه اینطور نیست یا فکر نکنید من خجالتی هستم نه مشکلم اینم نیست. من یک مشکل بزرگتر <br></font></b></p><p><b><font size="2">دارم وقتی حرف می زنم بعضی ها مسخرم می کنند. <span style="COLOR: #408080">چون نمی تونم تمام کلمات را خوب ادا کنم و بعضی وقت ها <br></span></font></b></p><p><b><font size="2"><span style="COLOR: #408080">برای گفتن یه کلمه کلی تلاش می کنم. به خاطر همین دوست ندارم صحبت کنم.</span></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2">مامانم خیلی از این مسئله ناراحته و یک روز با من به مدرسه اومده و با مشاور مدرسه مون صحبت کرده. مشاورمون <br></font></b></p><p><b><font size="2">هم تصمیم گرفته به من کمک کنه.</font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><span style="COLOR: #008040">اون به من گفت: تو باید قوی باشی و نباید هیچ وقت از جمع دوستانت فرار کنی. تو باید بتونی با اونا ارتباط برقرار کنی. با <br></span></font></b></p><p><b><font size="2"><span style="COLOR: #008040">فرار کردن مشکل تو حل نمی شه.</span> تازه من می تونم جایی را به تو و خانوادت معرفی کنم که مشکلت رو حل کنن. اما <br></font></b></p><p><b><font size="2">تو خودت باید بخوای تا مشکلت حل بشه. اون از من پرسید: نظرت چیه؟ و من با خوشحالی زیاد از این پیشنهاد استقبال <br></font></b></p><p><b><font size="2">کردم و قول دادم که تمام تلاشم را برای حل مشکلم به کار بگیرم.</font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><span style="COLOR: #9b004e">الان که مشکلم کمی حل شده فهمیدم که باید برای حل هر مشکلی تلاش کرد تا بتونیم اون رو حل کنیم.</span></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2">من الان دوست های خوبی دارم.</font></b><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt52.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt52.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt52.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt52.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p></div> text/html 2014-07-16T08:32:49+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی بچّه ها می آموزند ... http://malekashtar18.mihanblog.com/post/982 <div align="center"><font size="3"><b>بچّه ها می آموزند </b></font><br><br><br><img src="http://www.speakfa.com/i/attachments/1/1327597317619752_orig.jpg" style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" height="309" width="538"><br><br><div class="Title"><br></div> <p style="text-align: right; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; بچّه&nbsp;ها می آموزند آن طوری باشند که زندگی&nbsp;می کنند.</b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; بچّه&nbsp;ها ...</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; وقتی&nbsp;با&nbsp;<span style="color: red;">سرزنش</span> و<span style="color: red;"> انتقاد&nbsp;</span>زندگی می کنند می آموزند&nbsp;<span style="color: red;">بی اعتماد&nbsp;</span>به خود باشند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وقتی&nbsp;با<span style="color: red;">&nbsp;خشونت&nbsp;</span>زندگی می کنند می آموزند که<span style="color: red;">&nbsp;</span><span style="color: red;">جنگ جو&nbsp;</span>باشند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وقتی&nbsp;با&nbsp;<span style="color: red;">ترس</span>&nbsp;زندگی می کنند می آموزند&nbsp;<span style="color: red;">که بُزدل&nbsp;</span>باشند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; وقتی&nbsp;با&nbsp;<span style="color: red;">ترحّم</span>&nbsp;زندگی می کنند می آموزند که به خود&nbsp;<span style="color: red;">احساس&nbsp;</span><span style="color: red;">ترحّم&nbsp;</span>داشته باشند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; وقتی&nbsp;با<span style="color: red;">&nbsp;تمسخُر&nbsp;</span>زندگی می کنند می آموزند که&nbsp;<span style="color: red;">خجالتی</span>&nbsp;باشند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وقتی&nbsp;با<span style="color: red;">&nbsp;حسادت&nbsp;</span>زندگی می کنند می آموزند که در خود&nbsp;<span style="color: red;">احساس گناه&nbsp;</span>داشته باشند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; امّا&nbsp;... <br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;با<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;شکیبایی</span>&nbsp;زندگی کنند<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;بردباری&nbsp;</span>را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اگر&nbsp;با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">تشویق</span>&nbsp;زندگی کنند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">اعتماد</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">اطمینان</span>&nbsp;را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">پاداش</span>&nbsp;زندگی کنند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">با استعداد بودن&nbsp;</span>و&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">پذیرندگی</span>&nbsp;را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">تصدیق</span>&nbsp;شدن زندگی کنند<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;عشق&nbsp;</span>را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; <br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; اگر&nbsp;با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">توافق</span>&nbsp;زتدگی کنند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">دوست داشتن خود&nbsp;</span>را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; اگر&nbsp;با<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 176, 80);">ﺗﺄیید&nbsp;</span>زندگی کنند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">با هدف زندگی کردن&nbsp;</span>را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; اگر&nbsp;با<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;صداقت&nbsp;</span>زندگی کنند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">حقیقت</span>&nbsp;را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;با<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;انصاف&nbsp;</span>زندگی کنند&nbsp;</font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دفاع از</font></span><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 176, 80);">حقوق</span>&nbsp;را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">اطمینان</span>&nbsp;زندگی کنند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">اعتماد به خود&nbsp;</span>و&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">اعتماد به دیگران&nbsp;</span>را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;با<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;دوستی&nbsp;</span>و&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">محبّت&nbsp;</span>زندگی کنند زندگی<span style="color: rgb(0, 176, 80);"> در دنیای امن&nbsp;</span>را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">&nbsp; بچّه ی&nbsp;شما&nbsp;چه طور&nbsp;زندگی می کند و چه می آموزد؟</font></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#FF0000"><br></font></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne21.gif" height="103" width="122">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne21.gif" height="103" width="122">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne21.gif" height="103" width="122">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne21.gif" height="103" width="122"></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#FF0000"><br></font></font></b></p></div> text/html 2014-07-15T05:11:19+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی چگونه یک خرگوش تپل طراحی کنیم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/980 <div align="center"><p align="center"><b><font size="2"><span id="lblname">چگونه یک خرگوش تپل طراحی کنیم</span></font></b></p> <p align="center"> <b><font size="2"><span id="lbldescription"></span></font></b></p><p align="center"><b><font size="2"><span lang="fa">سلام بچه ها</span></font></b></p> <p align="center"><b><font size="2"><span lang="fa">&nbsp;می خواهیم با هم یک خرگوش شکمو بکشیم و آنرا رنگ آمیزی کنیم</span></font></b></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://www.koodakaneh.com/images/child/school/painting/rabbit/bunny19.gif" border="0" height="298" width="360"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/jdltrjqt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/y1pZl74xm8S2zqTYfaqfGZD8W9UiaN7foTR.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="66" hspace="0" vspace="0" width="103"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/jdltrjqt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/1_20080725cute_d_o.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/jdltrjqt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/y1pZl74xm8S2zqTYfaqfGZD8W9UiaN7foTR.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="66" hspace="0" vspace="0" width="103"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/jdltrjqt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><br><b><font size="2"><span lang="fa"></span></font></b><br><b><font size="2"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404945692/20.gif" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; border-color: initial;" align="bottom" border="0" height="51" hspace="0" vspace="0" width="136"></font></b></p></div> text/html 2014-07-13T02:44:29+01:00 malekashtar18.mihanblog.com غلامحسین دودانگه خدمتی جدید به همکاران و دانش آموزان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/977 <div align="center"><br><font size="3"><b><font color="#330000">مژده<br></font><br><font color="#000066">دبستان مالک اشتر در نظر دارد کلیه محصولات خود را در آینده نزدیک از طریق فروشگاه آنلاین دبستان مالک اشتر به فروش برساند . </font></b></font><br><br><br><font color="#330000"><b>جهت مشاهده فروشگاه کلیک نمایید . </b></font><br><br><a href="http://malekashtar.sellfile.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8129716984/Untitled100.png" alt="" align="bottom" border="0" height="416" hspace="0" vspace="0" width="664"></a><br></div> text/html 2014-07-13T02:30:29+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد چگونه یک نقاش ماهر شویم؟ http://malekashtar18.mihanblog.com/post/979 <div align="center"><font color="#993300"><b><font size="3">چگونه یک نقاش ماهر شویم؟</font></b></font><br><br><img alt="دوست دارید نقاشی ماهر شوید؟" src="http://img1.tebyan.net/big/1389/07/20100928122753564_cschneiderrainbow2.jpg" align="absmiddle"><br><br><p><b><font size="2">حتما تا قبل از این که این مطلب را بخوانید برای شما سخت بود که نقاشی بکشید. اگر می خواهید در طراحی کردن و <br></font></b></p><p><b><font size="2">نقاشی کشیدن بهتر شوید، باید بیشتر تمرین کنید.</font></b></p><p><b><font size="2">اگر هدفتان این است که یاد بگیرید که چطور نقاشی بکشید یا بخواهید در آن پیشرفت کنید، پس مدادهایتان را بردارید و <br></font></b></p><p><b><font size="2">با نکاتی که به شما می گویم کار خود را از همین الان شروع کنید. این اولین قدم برای رسیدن به هدفتان است. </font></b></p><p><b><font size="2">با ما همراه شوید و به نکات و ایده های خوب برای تمرین کردن نقاشی دقت کنید.</font></b></p><p><br></p><p><br><img alt="تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/matlab/01/roozgozar.com-0001.gif" border="0"></p><br></div> text/html 2014-07-12T02:52:19+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد میلاد امام حسن (ع) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/978 <div align="center"><p dir="RTL" align="center"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><span style="font-size: 16px;">روزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید</span></strong></font></p><p dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><span style="font-size: 16px;"><br></span></strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL" align="center"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><span style="font-size: 16px;">امشب از جام تولای وی افطار کنید</span></strong></font></p><br><br><img alt="کارت پستال درخواستی طراحان" src="http://s4.picofile.com/file/7859336127/tarahaan_ir_milad_emam_hasan_mojtaba.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><p dir="RTL" align="center"> <font color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="font-size: 16px;">در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)</span></b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="font-size: 16px;"><br></span></b></font></p><font color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font><p dir="RTL" align="center"> <font color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="font-size: 16px;">دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)</span></b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="font-size: 16px;"><br></span></b></font></p><font color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font><p dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><font color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="font-size: 16px;">نومید نگردد کسی از درگه او</span></b></font></p><p dir="RTL" align="center"><font color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="font-size: 16px;"><br></span></b></font></p><font color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font><p dir="RTL" align="center"> <font color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><span style="font-size: 16px;">زیرا که کریم اهل بیت است حسن(ع)</span></b></font></p><p dir="RTL" align="center"><br><img alt="" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhwgEyAPcKAAAAAFwAIwCZAADMAMQAJv8BAJn/AP//M///Zv///////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFCwAKACwAAAAAwgEyAAAI/wAVCBxIsKDBgwgTKlzIsKHDhxAjSpxIsaLFixgzatzIsaPHjyBDihxJsqTJkyhTqlzJsqXLlzBjypxJs6bNmzhz6tzJs6dPigGCFiBQ4CfHoAEKKC1qtKnTp1AdIk1KNKpFpEuVWt3KtWvOrASoMvXqUGnSpQnIql3LtmSBAAkSvB0aoK3Cs0Sz2t3Lt2/Es3LfBvVb8GyBwEMJK15MGK3ZxCjrEpR8Em3cwIwza1abNanQyGMFDkbpWGnazahTO837OClpygK1oiTAeqnq26jNEpD5NqzQ3kI9QxyAEfLAzxYNQMxqe2nY3jGZh8ZNnSBxqUsD7IZ5+bHuqacbCv8QcNE2wbnTI45/eBix9PbhW75PXx339YVIn7+V6/JygvxnwTVUaUNtZ9B6FSFWmHauUWQAeQdlJ1htpiHmH2wqZRUXWgwJoFx9hAlwX0LobSigS/CVKJeAnrX32EEGjCiRduYdVyF9Dg3wYUGCSZidZ7V1l9B4AyCg44MG7FhccLUx9GBIA8gI4kIePlilAAcM4OF4VyJgZJRYJhQlQyruh6N6WT7opZdRjhlhd4CtuOJcG6JXkIcW9VajaDcu9GCWWyIoAAIFrWiYYT3SaBl/B8Y4XpKP/inlRIk26eekAgFqZZdfapnmoGtOKZEBB2BJpI4DAFplkpAeEOMBCBX/SaZSFGIoEZavIslqm0ZG2CKtzAUorFl3fsgqrqkqSeKeCtAqnoioqspqkpOxBtd/83X2lkGoPhglqaZC+2p52ToJIbfRarnqsa4mey5j19rK0bepqkvtQMi6+q5Asi7kXLDJ5atrkrx+a9CvAy6lo1nDbstvpNMKvC5CMco2kFJaEuStjqWWKm69ELN6nLVxnWXkfMIRZGSMG4PrMb1Z5jlfQ08S9LKOCbWaa5Ud9ejwTOg1mNABRG+p5co6itvxqa9mTLG7yvaL31wCWjzqnztPWzCqhdH2nGcJsIweXb4xJe20WEO9a5SEKsDyAIcVVsDR3SodLsz2og0hrUQF/6jUl8ytaKBAg9b97dIfA5rge/HFWjPhL5vbrr5as01vjEZiWbSykzknb3/dxWdA5kRyqauHrpLqrYhGdwrRmm0r8GVDflfVN9UNgbmejrFzm2TmNJPKZ4sNJu3o4wPxTijsbB7Z9mgXD6S66qzjK3VBG3MZW4VxJY+zn0i6qlCRxBnvNIn+uajhzwqpnvyWE43OfKgHsv7olcJfTPxAmKGE7cU9Cg+kwHWv3LHMVL17yKYg5CjaEe837vmc9FaGAA+1qX3h29dBHgXA7yigSAdYkwa9tyNQHa9mYSnMnSyYwFK1j4J40kujOoSkERZkdiH0EoIQ8qPDMOwxg0PIo//Kd0AeJSCIVBqPlx5yv03Fxj2i6d9JsBWspISNYCIbzhIjEpj/ESRkMaId1SDYGSQmr4J4UoCIHJKkUmGKX+eLVeHoJybO7UpJEvyguqTkJoWsClrt+x6M7vcQp60pjDzsYWB+k0frEEmHyuoiARoXvAI6BFpE8mF2wiJFBfynZ5PUStAQFRQLwg8iFnzjslpkkE01sCES+k2JJBhCSAkEkeIhGvI0dspY5ZCOOeOc27S0S4r18k4j8g8yTSlMfBXzg1tqJkJCOBA2UdMgPmPYoSZUlZwNMY6xmaQyb7UjbnbIQz6i4iQ9KSSODGWRo+wM9BRCNduwbCLwFNoX/yj/TL9tU5aA0Wc1K7gjMA2HgGm85TNv2SlgvvNFmYKVELMYzIQapFcKEGf6CgImormQYli8ZTQXGqstfhCS2JSlYP6pnb7Jq0pJi9A7x+mvH7FqjLQ5U+e8o07/bAgj3WlPw1pKG88I9CC/CpDYECVGn70UpsKsZ9C0tT5usWlHJhXI1xCSOY9Biksf1dgAKwhMdg5LpBi0IeFM9cInBpWSCKjhtKTHMjV5KlI7PM/Ybti7q8qIqF8jJXOeYxCvCpJH3GOUQrxmVKp6rqZjM82iukjFeeInfTfSkKGKok2dKkBYQQmLAVDm2WZZZlse9RhUlVW2lTIIUZ1ppZdw6TaM/wZHmxTTF8e+GqkjDZBUGC2Ue9rjNrW6jWDeNK7bDvAfzMZtg3/yqOnqGqPdiih/iJWOFWWHAIk+jKI2Aq12BWfZ6fpWV4e51k/xk1SVmkVwkDWPFeHCztNqtiFyiQtR6mQYT65Uq745qtwSNpX3nGVWkg2K3ka6y9sRGCvaTQ/5DuutzzIpwPQJl7gIBsYBHimRiJILB/1IUuRi0yxHyu8RXTSkBQ8sUBpeVrCcVda6Hqw3GM5W3zjaYSTpKJT6Le2FITyz+MqGVvxZcfciuyIZwye/nJXvf02Lu6lV0cBWk7FRp9vb0w0kx0vxEGyzLBAd9lF65ClwLP1IJN7uKv+uLFQlltVMLOzZ0JZ61daDnqxJGloJi/hDkpG987cEqrFbnNPWLVsTWui5kmBwxtzC4PMQlSJsjLBkzvZMIxAod3AuD6EpqGOTss/ShcxI/VGIS8Se1lypSl9y1A6NeihbJjg9zDsI0WgtFP0sxF4iSp2H5jcr2PKaKgLVXivX2ME5aVI7F0I1dEdHLy4pt9klMktWB+ol744vRn4bdXGThaT5eUk33ZMKVvSTHdGUJcEAhI0XO5LuL0+HRooVY16s6NOF+FS/LrXsB6v71Sf2SKFh5eqaZOSfnBYY36X1iE8djhWIi3WEBrXRvzd+GZXwm+Mbl56+Eo6uHRXYe3n/8zb/QE5ThABJk+1eTr11InAy/YbdjaTyXPoWFq9JuM1WIki+l2vJG4IquEAEjs9PzpIBMWjpEL74Qc6c0UORUr0tsbo8nStSa+cs48ehDMGOhLob/8i5Qq7LmCPOI75IKC8Pud2xbzvtAZJcY6lTuSm7e54HToV47MvQ32/LSuwJM6+b1qZQmktJ0qh68ep1+gTjCiiirZXa07TgAnn49/R2Z8fY6eGUOt9N/DKS3wUCDox4q1roCntLpYprkXb0n2FtyOGEdcni5YL7UvNy6pOilT/fS5uX6CepR9wv9Iq0MtVaG5AHcj7YC3L8oCU/vTnXuISm5FoBJ2S/PEVM/4CTq2FMnmt694s9bTP67MzSJTpxshhSVo9xcG5PMgzqorhZwqSqzWm/vuN81tYmvgVWA0hP/ad/YtF4CQFbomJhWAER4Fcmwldz+AJ7q9UmpUI9WBRXBzGB8VeBLxF+zHIQwOM70jQy/rd/K9F/pvV/z4VMxxJo5EM6f8IzCAgk9OVDCwgRDviAziER2FJ793co5vJoapI5BARpbzSEn/FDddZ0tfdsOeeBIDUrFoIcK+FgktUsUxiDUzeA9YIqsyVXZRFikwEYlPKAGyFDpCYslxRNxEQ+j3ZMMtVuUKiFGdJDgQd8akVMk3EQm4Ut2QcS7MaDnUZr5wQtE5YlxP9EUonUhX1XiGy4h00mERM2e+FTHoBxcPKxeH3IIeP2a27CMCk1X2z3ERC2P8khPyvDbBTBgpXYEx1HEQRYQ9dmc9EmbW4BijKVbtsWKzgDUQtyIllHNqx4EXQ4WxY1i87YRuuHEWTkhixRi3kmWZiTI4yGaqkIEtn0bB7BjM44jrfkKR5xelRhRjGRjlmhSicmVd1oEpdWMiDxKrlIjqjhYyEhWLwoH5EVj3JDZDWxUo4hEmyDjw84HirXEYPHaTShZjOXJ3o4E5tVghwhPwgpKs34EYyWkW6hICRxPR6JGyl4FBY5khI3dAaJkizZki75kjAZkzI5kzRZkzZ5kzgFmZNrERAAIfkEBQsACgAsBgAEAKwBKgAACP8AFQgcSLCgwYMIEypcyLChw4cQI0qcSLGiRYcJLmrcyLGjx48gQ4ocSbKkSYwnU6pcybKly5cDA8iESfNggow1c+rcybNnxwAFAvisiXOo0aNIk64sIJCp0pROFRR9SrWq1asIp2INWaBr1K1gw4rdqdXlTZ5fx6pdy7atwrME4aq8SZeu27t4816VO9TuUb56Aws2KJNAX6QZExfumXiw48dOhTKUKdlkWZ8ZIx9O+7jzwAFjOSucefJyzqI4RTcUEBK158EIQCM00BP0gAEGaC9UjZC0SNcjY08EztvsQNMVBwj/jEBg7tcUm0NEQP1o9YHUpdPMTvB6Q+QauT//LAsee0ryH8ULVA/9JHue7N+7jO99oWnd3SPKj1h+/XmD/YVXX3sIaVeQgQ4NWFGAD9GHIEQMMuQgRqLhZ950CvJXnH8vJbDhRhkmiJtaBu43VAEeDvShS1GhyJlysmkEGEQwVrXcggXN2NCNJZkIYIslAeXTASEBVVlEtBlwAGsOxfjQkQMZwCRWuhHpk4ULARUhQ1MWtCJJRqYk5FFYWhQmRWWmJMBzQ3U52wBWKpCmUlp25KaKCnxZZFANQVmQn1vdaaZUTSnkZJQvCaqQoiZ5VRBth+o050tMOfqSUKkRVKmlvdHJEqaFGvponDsBSmmenOr0IGhKooWqniCB/5qnpq9+VYBhNPlllF96tgpTpD5ViitMuiKE25I6ZZbnsB3CxZSytwqU2a2mrrRlQsBydK0Ct1GUbU7fSjQtAdU+1C2ODwkQbmmokntajk25q2JksKbYE6OJKqCovQc9qGqIFHUl0JgSZedvwAmxhq+0sEbklMDDNQwRkAoIyadQ5cKrI4EECRppYtv+p+OkEl1c8UUkU6SuQSO+JVXIE2ec1cslaVbZpuJKPJnOjypwwAFskiTA0BpWpDBJ/P5kK6qlRkW0QilDtLBAT4casUob8vkpZQwFRQABEFfE9UFRJ/R12D0FcDbPElEmU1cE5+Q2UEGxLVGSk9EdN54cb/+lGrJ9i4RxTLOWevLAeZZ7MESAZ3n4yVoH/l90BYsreUIuEr43TJkjTvdEi3OYH+b8Yoz25SCteG3oDn+nFMzfAWb3R8UWbjuiFbEOoOx8o85VegdeNDtkocqMtb2a0Ur56A91nnzvKPm+G0glMt8xo8M79jDiO3VOuPIgOow899C77tnYE2XPvHYHT63+SO8jLBCzrs4PvOglewS79HfLJt3/BakR//rVkKXdriYGPB3U3IQf3U3PIAocIJjCM0GsxO8gsrrLncomQaq8zSI+MtMHrRJBj1wQKQZYVwc78z8HQmh7PBkh5iq3wvW4sIZ6AdiCyLM/y9SlhzgM4msibpg/IbaHiEZMohKXyESjILGJHvQNFKf4xCk+RYpWZEhAAAA7"></p><strong><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16px;">میلاد نور، در نیمه ی ماه نور، بر عاشقان نور مبارکباد.</span></span></strong></div> text/html 2014-07-09T02:50:44+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد جمله ها و نكته ها http://malekashtar18.mihanblog.com/post/972 <div align="center"><h1><font color="#6600CC" size="3">جمله ها و نكته ها</font></h1><div class="GImg" align="center"> <div class="GImg" align="center"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1390/10/20120104112639155_untitled-1-bb.gif" alt="جمله ها و نكته ها" align="middle"></div></div> <p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #ff0080">**</span></strong> <span style="COLOR: teal"><strong>نماز،</strong></span><strong> <span style="COLOR: teal"><strong>سرچشمه انوار و نیكی ها و عامل نجات از غرق و غوطه ور شدن در باتلاق دنیاطلبی است.</strong></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: teal"><strong><br></strong></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: teal"><strong><br></strong></span></strong></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong></strong><span style="COLOR: #ff0080"><strong>**</strong></span> <strong><span style="COLOR: #aa0000"><strong>همت و كار با نتیجه پر خیر و بركت، ناشی از فكر و تصمیم با نیت خدایی و خالص است.</strong></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #aa0000"><strong><br></strong></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #aa0000"><strong><br></strong></span></strong></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong></strong><strong><span style="COLOR: #ff0080">**</span></strong> <strong><span style="COLOR: #8000ff"><strong>جوانی و نوجوانی پر انرژی ترین، مغتنم ترین وقویترین دوران زندگی است كه انجام عبادت و ذخایر معنوی برای <br></strong></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #8000ff"><strong>آخرت را به اوج خود می رساند.</strong></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #8000ff"><strong><br></strong></span></strong></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #ff0080">**</span> <span style="COLOR: #ce0067">با كلمه به كلمه ورد و ذكر خداوند ارحم الراحمین، نشاط و خوبی وارد روح و جسم بندگان شده و هر نوع پلیدی و <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #ce0067">اضطراب دور می شود.</span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #ce0067"><br></span></strong></font></b> </p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #ff0080">**</span></strong>&nbsp;<strong><span style="COLOR: #0080c0">همه احساسات، عواطف و نیروهای انسان، نعمات خداوند متعال برای بكارگیری در اهداف خیر و مقدس هستند و در <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #0080c0">صورت استفاده ناصحیح، می توانند بوجود آورنده گناهان فراوان باشند.</span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #0080c0"><br></span></strong></font></b> </p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #ff0080">**</span>&nbsp;<span style="COLOR: #e84b00">اعتقاد و عمل همیشگی به اصول و فروع دین و استقامت در امتحانات الهی تا آخرین لحظه حیات، موجب بهره مند <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #e84b00">شدن از اجر و پاداش عظیم دنیوی قبل از پاداشهای جاودانی آخرت است.</span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #e84b00"><br></span></strong></font></b> </p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #ff0080">**</span>&nbsp;<span style="COLOR: #400080">نفس اماره و شیطان همیشه در كمین مومنین و مومنات هستند تا با كوچكترین غفلت و بی توجهی آنان از یاد <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #400080">خداوند، زمینه و مقدمه انجام گناه و ضلالت را برایشان فراهم كنند.</span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #400080"><br></span></strong></font></b> </p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #ff0080">**</span></strong>&nbsp;<strong><span style="COLOR: #ff62b0">روسای حقیقی، انسانهای مومن، بی هوس و با تقوایی هستند كه در مرحله اول، اعمال و كردار خودشان و سپس <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #ff62b0">مرئوسین را كنترل و نظارت می كنند.</span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #ff62b0"><br></span></strong></font></b> </p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #ff0080">**</span></strong>&nbsp;<strong><span style="COLOR: #00a452">انسان مومن در مقابل موج خستگی ها و احساسات شكست درزندگی، با امیدواری به امداد و رحمتهای بیكران <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #00a452">الهی و داشتن صبرهای مقاوم، پیروزی را جذب خویش می كند.</span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #00a452"><br></span></strong></font></b> </p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #ff0080">**</span></strong>&nbsp;<strong><span style="COLOR: purple">عرصه زندگی، عرصه امتحان الهی با مدت زمان غیرقابل پیش بینی است. ولی ضعف، فرسودگی و پیری نشانه <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: purple">نزدیك شدن به پایان امتحان است.</span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: purple"><br></span></strong></font></b> </p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #ff0080">**</span></strong>&nbsp;<strong><span style="COLOR: #a40000">انجام عمدی هر ظلم، بدی و گناه، ضمن داشتن عقوبتهای خداوند قهار در دنیا، عامل افزایش شعله های آتش بی <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #a40000">نهایت سوزان قیامت است.</span></strong></font></b></p><p><br><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #a40000"></span></strong></font></b><img src="http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/glitter3/WebPageContent/item73.gif"> </p></div> text/html 2014-07-09T02:47:01+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد سخن مومن با فرشته http://malekashtar18.mihanblog.com/post/971 <div align="center"><h1><font size="3">سخن مومن با فرشته </font></h1><p><br></p><h1><div class="GImg"><img alt="سخن مومن با فرشته" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/01/2012041512270619_01.jpg"><br><br></div> </h1> <p><b><font size="2"><span style="COLOR: #008040"><strong>یکی از فرشته ها از کنار مردی که جلوی در خانه ای ایستاده بود گذشت آن فرشته به او گفت: ای بنده ی خدا چرا <br></strong></span></font></b></p><p><b><font size="2"><span style="COLOR: #008040"><strong><br></strong></span></font></b></p><p><b><font size="2"><span style="COLOR: #008040"><strong>جلوی در این خانه ایستاده ای ؟</strong></span></font></b></p><p><b><font size="2"><span style="COLOR: #008040"><strong><br></strong></span></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2">ایشان گفت: برادری در این خانه دارم و می خواهم به او سلام کنم .</font></b></p><p><b><font size="2"><br></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #934900">آن فرشته گفت : آیا با او پیوند خویشاوندی داری یا کاری با او داری. <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #934900"><br></span></strong></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><span style="COLOR: purple"><strong>آن مومن گفت: نه با او خویشاوند هستم و نه حاجتی دارم او برادر دینی من است من با او رفت و آمد می کنم و بر او <br></strong></span></font></b></p><p><b><font size="2"><span style="COLOR: purple"><strong><br></strong></span></font></b></p><p><b><font size="2"><span style="COLOR: purple"><strong>سلام می نمایم به خاطر خشنودی پروردگار عالمیان .</strong></span></font></b></p><p><b><font size="2"><span style="COLOR: purple"><strong><br></strong></span></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: teal">آن فرشته گفت :من فرستاده ی حق تعالی به سوی تو هستم و او بر تو سلام فرستاده و می گوید به یقین تو قصد مرا <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: teal"><br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: teal">کرده ای و به من تکیه کرده ای. به یقین بهشت را بر تو واجب کردم و تو را از غضبم و آتش دوزخ رها نمودم</span></strong> .</font></b></p><p><br></p><p><b><font size="2"><br></font></b></p><p><br></p><p><img src="http://animationsa2z.com/attachments/Image/dividing_lines/dividingline20.gif"><br><br></p>&nbsp;<br></div> text/html 2014-07-09T02:44:18+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد ترک عادتهای بد http://malekashtar18.mihanblog.com/post/970 <div align="center"><h1><font color="#336666" size="3">ترک عادتهای بد </font></h1><p><br></p><h1><div class="GImg"><img alt="درخت" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/05/20120731132151384_011.jpg"></div> </h1> <p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #0069d2">تا حالا به یه مزرعه رفتید. اگه فرصتی شد به یه مزرعه سر بزنید یه کمی به ریشه های گیاهان توجه کنید. گیاهان هر <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #0069d2">چی کوچیک تر و کم سن و سال تر باشن ریشه های نازک تر و ضعیف تری دارن و خیلی راحت می شه اونهارو از ریشه<br>دراورد.</span></strong></font></b> </p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2">اما هرچی بزرگتر می شن ریشه هاشون ضخیم تر می شه و محکم تر به خاک می چسبن. <strong><span style="COLOR: #595900">درختا بعد از چند سال عمر، <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #595900">چنان ریشه های ضخیمی پیدا می کنن که از ساقه درختهای جوون هم کلفت ترن</span></strong> .البته ریشه ها معمولا زیر خاکن اما</font></b></p><p><b><font size="2"> بعضی از ریشه ها که در سطح بالاتری هستن از زیر خاک بیرون اومدن و می شه اونها رو دید. </font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #008200">اخلاقها و عادتهای ما هم مثل ریشه ها هستند. اگه عادت بدی پیدا کنیم تا هنوز نوجوون هستیم می تونیم به راحتی <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #008200">اون عادت رو از ریشه دربیاریم و از بین ببریمش</span></strong> . اما اگه جدی نگیریم و بهش فرصت بدیم تا سنمون بالاتر بره، اون <br></font></b></p><p><b><font size="2">عادت، هرروز قویتر و قویتر میشه تا مثل ریشه های یک درخت، کلفت و ضخیم می شه. شاید کار به جایی برسه که <br></font></b></p><p><b><font size="2">دیگه اصلا کندنش ممکن نباشه. </font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #2f005e">به خاطر همین باید قدر دوران نوجوونیمون رو بدونیم و چنانچه اخلاق و عادت بدی – خدایی نکرده - در ما شکل گرفته از <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #2f005e">همین حالا باهاش مبارزه کنیم و نذاریم کم کم قدرتش زیاد بشه و یه روز کار به جایی برسه که دیگه زورمون بهش <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #2f005e">نرسه. </span></strong></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #0055aa">شاید به همین دلیله که حضرت علی علیه السلام فرمودن توبه بعد از شصت سالگی دیگه قبول نیست</span></strong>. آخه کسی که <br></font></b></p><p><b><font size="2">یه عادت بد رو تا شصت سال انجام بده دیگه محاله بتونه اونو ترک کنه. یادمون باشه هر یک روزی که بهش فرصت بدیم <br></font></b></p><p><b><font size="2">یه کمی اونو قویتر کردیم و کندنشو سخت تر. </font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: teal">پس تا تو بهترین و طلایی ترین روزهای عمرمون زندگی می کنیم ، برای ترک عادتهای بد و خو گرفتن به عادتهای خوب <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: teal">تلاش کنیم.مخصوصا تو ماه رمضان که ماه ترک عادتهاست. </span></strong></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2">مگه نه اینکه یازده ماه عادت کردیم هر وقت دلمون خواست بخوریم و بنوشیم .حالا نمی تونیم یه قطره آب هم تو <br></font></b></p><p><b><font size="2">حلقمون بریزیم. </font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #620062">همین مقاومت در برابر عادتهای معمولی خودش ،صبر و حوصله ما رو برای ترک عادتهای بد هم تقویت می کنه. پس تا <br></span></strong></font></b></p><p><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #620062">فرصت باقیه دست بکار بشیم. یاعلی... <br></span></strong></font></b></p><p><br><b><font size="2"><strong><span style="COLOR: #620062"></span></strong></font></b></p><p><br><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/tiere/kueken/kueken_0111.gif"><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/tiere/kueken/kueken_0111.gif"></p></div>