. زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی و بیندیشی. بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی . http://malekashtar18.mihanblog.com 2014-10-21T23:34:08+01:00 text/html 2014-10-21T12:29:38+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون عملکردی ریاضی ، الگوها پایه سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1139 <div align="center"><font size="1"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 24pt; color: #ff0000;"><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">آزمون عملکردی ریاضی ، الگوها پایه سوم <br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font><br></font></font></font></span></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 24pt; color: #ff0000;"><font color="#000000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif"></font></font></font></span></font></b></font><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8147057284/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.dinamobomb.net/animations/cartoon/103.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="183" hspace="0" vspace="0" width="125"></a><br><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8100012250/1_87_.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="25" hspace="0" vspace="0" width="398"><br></div> text/html 2014-10-21T12:07:11+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی تمرین ریاضی ( الگویابی ) پایه سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1138 <div align="center"><br><font size="2"><span><strong>تمرین ریاضی ( الگویابی ) پایه سوم&nbsp; <br></strong></span></font><br><font size="2"><span><strong><font size="2"><b>( شماره 1 )</b></font><font size="2"><span><strong> <br><br></strong></span></font></strong></span></font><font size="2"><span><strong><font color="#FF0000">روی تصویر کیلیک کنید .</font></strong></span></font><br><br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8146946642/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%A8.pdf.html" target="_blank" title=""><img alt="totalgifs.com variados gif gif 0g_2424.gif" src="http://www.totalgifs.com/variados/0g_2424.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 0g_2424.gif" height="198" width="157"></a><br><br><b><font size="2"><br><span>تمرین&nbsp; ریاضی ( الگویابی ) پایه سوم <br></span></font></b><br><b><font size="2"><span><font size="2"><b>( شماره 2 )</b></font><font size="2"><span><strong> <br><br></strong></span></font><font color="#FF0000">روی تصویر کیلیک کنید .</font></span></font></b><br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8146948042/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1_%D9%88%D8%A8.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8103121984/1_232_.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="165" hspace="0" vspace="0" width="138"></a><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8102201450/1_218_.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s5.picofile.com/file/8102201450/1_218_.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-10-20T14:35:58+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی فیلم کمک آموزشی ریاضی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1137 <div align="center"><b><font size="2">فیلم کمک آموزشی ریاضی - آموزش مکعب مربع<br><br></font></b><br><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/02018001.swf" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7978295478/16.jpg" alt="" height="205" width="307"></a><br><br><br><b><font size="2">خواندن ساعت در بعد از ظهر</font></b><br><br><br><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/02018020.swf" target="_blank" title=""><img src="http://s1.picofile.com/file/7978310000/17.jpg" alt="" height="222" width="305"></a><br><br><br><img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201101/20110109002042266.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201101/20110109002042266.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201101/20110109002042266.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-10-19T13:24:27+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی بازی ریاضی زوج های متشابه http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1136 <div align="center"><br><font size="2"><b>بازی ریاضی زوج های متشابه</b></font><br><br><p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید&nbsp; <br></font></b></font></span></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font color="#FF0000"><b><font size="2"></font></b></font><br></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><img alt="" src="http://upcity.ir/images2/42725615361033463439.png" height="320" width="352"></span></p> <img src="http://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/sunshinegarden.gif"><img src="http://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/sunshinegarden.gif"><img src="http://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/sunshinegarden.gif"></div> text/html 2014-10-19T12:50:56+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون عملکردی علوم سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1135 <div align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">آزمون عملکردی علوم سوم<br><br></font><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">روی تصویر کلیک کنید<br></font></font><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></b><br><br><a href="http://s2.picofile.com/file/7959657525/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D9%87%D8%A7.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8112702426/1_59_.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><img src="http://fantasyflash.ru/grafic/line/image/line117.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="33" hspace="0" vspace="0" width="322"><br></div> text/html 2014-10-19T12:39:13+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت تم 8 ریاضی پایه اول http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1134 <div align="center"><p><b><font size="2">پاورپوینت تم 8 ریاضی پایه اول</font></b></p><p><b><font size="2"><br></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;" align="center"><a title="پاورپوینت تم 8 ریاضی اول دبستان" href="http://s5.picofile.com/file/8144819668/3pidmashgh_blogfa_com_tem_8_riazi.rar.html" target="_blank"><img title="پاورپوینت تم 8 ریاضی اول دبستان" src="http://s5.picofile.com/file/8144833184/3pidmashgh_blogfa_tem_8_riazi.jpg" alt="پاورپوینت تم 8 ریاضی اول دبستان" height="233" width="331"></a><br></p><p style="text-align: center;" align="center"><b>سپید مشق</b><a title="پاورپوینت تم 8 ریاضی اول دبستان" href="http://s5.picofile.com/file/8144819668/3pidmashgh_blogfa_com_tem_8_riazi.rar.html" target="_blank"><br></a></p><p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://axgig.com/images/14056947503064308417.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="56" hspace="0" vspace="0" width="81">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://axgig.com/images/70932852598820476078.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="69" hspace="0" vspace="0" width="60">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://axgig.com/images/14056947503064308417.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="56" hspace="0" vspace="0" width="81">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://axgig.com/images/70932852598820476078.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="73" hspace="0" vspace="0" width="65">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://axgig.com/images/14056947503064308417.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="57" hspace="0" vspace="0" width="82">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><a title="پاورپوینت تم 8 ریاضی اول دبستان" href="http://s5.picofile.com/file/8144819668/3pidmashgh_blogfa_com_tem_8_riazi.rar.html" target="_blank"></a></p></div> text/html 2014-10-19T11:38:20+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون مداد کاغذی تشخیص صداهای هم آغاز و هم پایان اول ابتدایی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1133 <div align="center"><b><font size="2">آزمون مداد کاغذی تشخیص صداهای هم آغاز و هم پایان اول ابتدایی</font></b><br><br><b><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font></b><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8145128842/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%85_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%88_%D9%87%D9%85_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8106838200/a_cartoon_pencil_businessman_with_a_briefcase_0521_1004_3015_3106_SMU.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="258" hspace="0" vspace="0" width="217"></a><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8111646650/1_231_.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="21" hspace="0" vspace="0" width="318">&nbsp; <br></div> text/html 2014-10-17T05:54:02+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون درس ریاضی پایه اول http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1131 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2">آزمون درس ریاضی پایه اول مهر 93</font></b></font><br><br><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید<br></font></b><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8145239818/%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%91%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://axgig.com/images/22484288296772899978.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="191" hspace="0" vspace="0" width="180"></a><br><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/abc.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/abc.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/abc.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/abc.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/abc.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/abc.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/abc.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div> text/html 2014-10-17T05:15:20+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی هرم غذایی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1130 <div align="center"><b><font size="2"><span>دانش‌آموزان و اولیای عزیز در لینک زیر کتابچه ای قراردارد که با مطالعه آن می توانید تقریبا به اطلاعات کاملی<br><br>&nbsp;از هرم غذایی دست یابید. روی تصویر یا نوشته «هرم راهنمای غذایی» کلیک کنید.<br><br></span> </font></b><p><font color="#FF0000"><b><font size="2"><strong><span>هرم راهنمای غذایی</span></strong></font></b></font></p><p><font color="#FF0000"><b><font size="2"><strong><span><br></span></strong></font></b></font></p> <p><strong><span><a title="برای دانلود کلیک کنید" href="http://s5.picofile.com/file/8145633834/FoodPyramid.pdf.html" target="_blank"><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8145633676/h.PNG" height="333" width="283"></a></span></strong></p><p><br><strong><span><a title="برای دانلود کلیک کنید" href="http://s5.picofile.com/file/8145633834/FoodPyramid.pdf.html" target="_blank"></a></span></strong></p><p><img src="http://www.vb.fll2.com/storeimg/img_1355459192_632.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="55" hspace="0" vspace="0" width="43">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.vb.fll2.com/storeimg/img_1355459192_632.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="55" hspace="0" vspace="0" width="43"> &nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/valentin3/cc30_1a.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="84" hspace="0" vspace="0" width="80"> &nbsp; &nbsp; <img src="http://www.vb.fll2.com/storeimg/img_1355459192_632.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="55" hspace="0" vspace="0" width="43">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.vb.fll2.com/storeimg/img_1355459192_632.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="55" hspace="0" vspace="0" width="43"></p></div> text/html 2014-10-17T04:58:03+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی تکلیف تم 3 - 2 ریاضی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1128 <div align="center"><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt;">برای دریافت <font color="#FF0000">تکلیف تم 2&nbsp;</font> روی تصویر کلیک کنید</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8145766384/%D8%AA%D9%85_2.pdf.html" target="_blank"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8145170618/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.jpg" alt="" height="169" width="132"></span></strong></a></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8145766384/%D8%AA%D9%85_2.pdf.html" target="_blank"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"></span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #ff0000;"><font color="#000000">برای دریافت <font color="#FF0000">تکلیف تم 3&nbsp;</font> روی تصویر کلیک کنید</font></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8146048092/%D8%AA%D9%85_3.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #ff0000;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8145170618/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.jpg" alt="" height="172" width="125"></span></strong></span></a></p><p style="text-align: center;"><strong>مدرسه آبی</strong><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8146048092/%D8%AA%D9%85_3.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #ff0000;"></span></strong></span></a></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104634818/fluffy_01.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="58" hspace="0" vspace="0" width="61"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104634892/fluffy_06.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="59" hspace="0" vspace="0" width="59"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104634934/fluffy_05.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="60" hspace="0" vspace="0" width="60"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104635300/fluffy_07.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="58" hspace="0" vspace="0" width="58"></p></div> text/html 2014-10-17T04:50:03+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون ریاضی کلاس سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1127 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2">&nbsp;آزمون ریاضی کلاس سوم تا صفحه ی 18 کتاب<br><br><font color="#000000">روی تصویر کلیک کنید<br></font><br><br></font></b></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8144809392/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%A7_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%DB%8C_18.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8144809218/141008_002.jpg" alt="" height="263" width="184"></a><br><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/feste/ostern/osterhase01.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="78" hspace="0" vspace="0" width="59">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/feste/ostern/osterhase01.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="78" hspace="0" vspace="0" width="59">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/feste/ostern/osterhase01.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="78" hspace="0" vspace="0" width="59">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/feste/ostern/osterhase01.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="78" hspace="0" vspace="0" width="59"></div> text/html 2014-10-17T04:38:45+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون فارسی (نوشتاری ) کلاس سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1126 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2">&nbsp;آزمون فارسی (نوشتاری ) کلاس سوم تا پایان درس دوم<br><br><font color="#000000">روی تصویر کلیک کنید <br></font><br></font></b></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8146224884/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B32.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8146224692/141016_001.jpg" alt="" height="246" width="166"></a><br><br><br><img src="http://users.dakotacom.net/%7Etrish/peachies-collection/peach_files/bugs/bfl4.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://users.dakotacom.net/%7Etrish/peachies-collection/peach_files/bugs/bfl1.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="44" hspace="0" vspace="0" width="50"><img src="http://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/charmmy6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="87" hspace="0" vspace="0" width="78"><img src="http://users.dakotacom.net/%7Etrish/peachies-collection/peach_files/bugs/bfl1.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="44" hspace="0" vspace="0" width="50"><img src="http://users.dakotacom.net/%7Etrish/peachies-collection/peach_files/bugs/bfl4.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2014-10-16T04:51:17+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی نکاتی در مورد اهمیت خوردن صبحانه http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1123 <div align="center"><br><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;"><strong>نکاتی در مورد اهمیت خوردن صبحانه دانش آموزان<br><br>&nbsp;از زبان یک مشاور تغذیه <br></strong></span></font><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;"><strong></strong></span></font><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba484.jpg" style="margin-top: 33px;" id="irc_mi" height="288" width="320"><br><br> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;صبحانه مهمترین وعده غذایی افراد است و خوردن صبحانه در کودکان برای آغاز یک روز</strong></span></p><p><span style="font-size: small;"><strong> پرتحرک از نظر جسمی و فکری بسیار با اهمیت است.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>مشاور تغذیه گفت: بدن کودک از شب تا صبح غذا دریافت نمی‌کند بنابراین مواد مغذی به بدن نمی‌رسد و کودک دچار <br></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>افت قند خون می‌شود.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>وی افزود: از طرفی چون کودکان معده کوچکی دارند نیاز به تعداد وعده غذایی بیشتری دارند و باید در هر وعده مقدار <br></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>غذایشان به گونه‌ای باشد که معده تحمل می‌کند بنابراین کودکان زودتر دچار افت قند خون می‌شوند.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>بزرگمهر ادامه داد: افت قند خون می‌تواند باعث عوارضی در کودک شود.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>مشاور تغذیه گفت: کاهش قدرت یادگیری، کاهش قدرت حافظه، عدم تمرکز، سردرد، سرگیجه، عصبانیت، افسردگی،</strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong> بی‌میلی و بی‌حوصلگی از عوارض عصبی ناشی از افت قند خون در کودکان است.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>بزرگمهر در پاسخ به پرسش فارس، مبنی بر اینکه «چرا بعضی از کودکان میل به خوردن صبحانه ندارند؟»، گفت: دلایل <br></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>مختلفی در این زمینه نقش دارند.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>وی گفت: اگر کودک دیر شام بخورد، صبح میلی به صبحانه ندارد همچنین خوردن شام سنگین و سرخ کرده که مدت <br></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>توقفش در معده زیاد است می‌تواند میل به خوردن صبحانه در کودک را کاهش دهد.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>مشاور تغذیه گفت: کودکانی که دیر می‌خوابند صبح نمی‌توانند وقت کافی برای صبحانه اختصاص دهند و استرس و <br></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>اضطراب برای زودتر رسیدن به کلاس یا کارهای روزمره آنها را از خوردن صبحانه باز می‌دارد.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>بزرگمهر <font color="#FF0000">الگوبرداری از پدر و مادر</font> را مسئله مهم دیگری در این بین دانست و افزود: اگر پدر و مادر عادت به خوردن <br></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>صبحانه نداشته باشند کودک نیز از آنها الگوبرداری کرده و میلی به خوردن صبحانه ندارد.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>مشاور تغذیه گفت: برای اینکه کودکان الگوی تغذیه‌ای سالم داشته باشند باید والدین عادات غذایی خود را اصلاح کنند.</strong></span></p><p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;"><strong></strong></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://mirgif.com/razdeliteli/7167.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="87" hspace="0" vspace="0" width="319"></p></div> text/html 2014-10-16T04:34:19+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی تکلیف ریاضی پایه سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1122 <div align="center"><font size="3"><b>تکلیف ریاضی پایه سوم </b></font><br><br><b><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font></b><br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8146087326/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_2.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picturesanimations.com/s/scarecrow/Pa.gif" alt="Pa.gif" border="0" height="227" width="245"></a><br><br><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/koodak/1/9.gif" alt="" border="0" height="69" width="48">&nbsp;&nbsp; <img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/koodak/1/9.gif" alt="" border="0" height="69" width="48">&nbsp;&nbsp; <img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/koodak/1/9.gif" alt="" border="0" height="69" width="48">&nbsp;&nbsp; <img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/koodak/1/9.gif" alt="" border="0" height="69" width="48"></div> text/html 2014-10-16T04:19:03+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پیک هفته ی سوم مهرماه ( پایه سوم ) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1121 <div align="center"><span style="color: #800000;"><strong><font color="#000000"><span style="font-size: 14pt;"><font size="2"><font size="3">پیک هفته ی سوم مهرماه ( پایه سوم )</font><br><br></font></span></font></strong></span><br><font color="#FF0000"><b>روی نصویر کلیک کنید</b></font><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8146066026/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picturesanimations.com/b/babies/baby37.gif" alt="baby37.gif" border="0" height="200" width="174"></a><br><br><img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/111.gif" alt="111.gif" border="0" height="80" width="69"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/111.gif" alt="111.gif" border="0" height="80" width="69"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/111.gif" alt="111.gif" border="0" height="80" width="69"></div>