. زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی و بیندیشی. بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی . http://malekashtar18.mihanblog.com 2014-11-21T09:46:15+01:00 text/html 2014-11-21T01:48:09+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی فعالیت درس ریاضی پایه اول آبان 93 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1221 <div align="center"><br><b><font size="2">فعالیت درس ریاضی پایه اول آبان 93</font></b><br><br><font color="#FF0000"><b>روی تصویر کلیک کنید</b></font><br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8152670268/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86_93.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8152771076/bt5y72haqz0tj75z1sk.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="217" hspace="0" vspace="0" width="259"></a><br><br><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-995.gif" alt="" height="82" width="81">&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-995.gif" alt="" height="116" width="110">&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-995.gif" alt="" height="82" width="81"></div> text/html 2014-11-21T01:46:38+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آموزش کاردستی کاغذی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1222 <div align="center"><b><font color="#FF0000" size="2">برای ساخت یک سگ، کاغذی به شکل مربع بر دارید و مراحل زیر را دنبال کنید.</font></b> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font size="2"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><strong>مرحله 1: </strong></span>مربع را طوری روی میز بگذارید که به شکل یک لوزی شود. سمت چپ کاغذ</font></p><p dir="rtl"><font size="2"> را روی سمت راست آن تا کنید.</font></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 188px; height: 165px;" src="http://niniban.com/sites/default/files/news_inline_images/images/188x165x1,P287,P29.GIF.pagespeed.ic.IJPogbyhcu.png" alt=""></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><strong>مرحله 2: </strong></span>آن را به حالت اول باز گردانید.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 173px; height: 155px;" src="http://niniban.com/sites/default/files/news_inline_images/images/173x155x2,P2810,P29.GIF.pagespeed.ic.lLGsqMi2Yn.png" alt=""></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><strong>مرحله 3: </strong></span><font size="2">بالای کاغذ را از روی خط میانی به سمت پایین تا کنید.</font></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 183px; height: 154px;" src="http://niniban.com/sites/default/files/news_inline_images/images/183x154x3,P286,P29.GIF.pagespeed.ic.KDg4Bqv8d5.png" alt=""></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><strong>مرحله 4: </strong></span><font size="2">حال گوشه کاغذ بالایی را کمی به سمت بیرون تا کنید تا دهان سگ شما درست شود.</font></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 170px; height: 125px;" src="http://niniban.com/sites/default/files/news_inline_images/images/170x125x4,P285,P29.GIF.pagespeed.ic.xyiFjsQdse.png" alt=""></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><strong>مرحله 5</strong>: </span><font size="2">هر دو گوشه بالایی آن را به سمت پایین تا کنید تا مانند شکل گوش‌های سگ ساخته شوند.&nbsp;</font></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 207px; height: 119px;" src="http://niniban.com/sites/default/files/news_inline_images/images/207x119x5,P285,P29.GIF.pagespeed.ic.WMA0hVDwkZ.png" alt=""></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong><font size="2">مرحله 6:</font> </strong><font size="2">با مداد صورت او را طراحی کنید و از سگ‌ای که درست کرده‌اید لذت ببرید. اگر کاردستی را مانند <br></font></p><p dir="rtl"><font size="2">عکس نگه دارید، می‌توانید کاغذ پشتی را تکان دهید تا سگ شما شروع به حرف زدن کند.</font></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 229px; height: 121px;" src="http://niniban.com/sites/default/files/news_inline_images/images/229x121x6,P285,P29.GIF.pagespeed.ic.1Z49xoRFsA.png" alt=""></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7729882896/328.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="45" hspace="0" vspace="0" width="403"></p> <br></div> text/html 2014-11-21T01:21:26+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی تکلیف نشانه ی ت ، ر http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1219 <div align="center"><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11pt;"><font color="#000000">برای دریافت تکلیف</font> نشانه ی ت <font color="#000000">روی تصویر کلیک کنید</font></span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11pt;"><font color="#000000"><br></font></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8151596942/8.pdf.html" target="_blank"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8147585842/%D8%AA_1.jpg" alt="" height="122" width="96"></span></strong></span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11pt;"><font color="#000000"><br></font></span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11pt;"><font color="#000000">برای دریافت تکلیف</font> نشانه ی ر <font color="#000000">روی تصویر کلیک کنید</font></span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11pt;"><font color="#000000"><br></font></span></strong></p> <a href="http://s5.picofile.com/file/8152616784/9.pdf.html" target="_blank"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8147585842/%D8%AA_1.jpg" alt="" height="119" width="85"></span></strong></span></strong></a><br>منبع : مدرسه آبی<br><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1037.gif" alt="" height="112" width="150"><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1037.gif" alt="" height="141" width="154"><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1037.gif" alt="" height="112" width="150"></div> text/html 2014-11-21T01:15:23+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی انیمیشن ریاضی پایه سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1216 <div align="center"><p style="text-align: center;"><br><b><font size="2">انیمیشن ریاضی پایه سوم</font></b></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><span style="font-family: 'times new roman',times,serif; font-size: 11pt;">برای دانلود انیمیشن ریاضی مبحث الگو یابی کلیک کنید .</span></font></b></font></p><br> <p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 11pt; color: #993300;"><a href="http://s2.picofile.com/file/8101891876/Patterning_Numbers.swf.html" target="_blank"><span style="color: #993300;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s1.picofile.com/file/8101892284/Patterning_Numbers.jpg" alt="" height="312" width="365"></span></a></span></p><p><br></p><p><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1045.gif" alt="">&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1045.gif" alt="">&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1045.gif" alt=""> <br><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 11pt; color: #993300;"><a href="http://s2.picofile.com/file/8101891876/Patterning_Numbers.swf.html" target="_blank"><span style="color: #993300;"></span></a></span></p></div> text/html 2014-11-21T01:13:33+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون ریاضی کلاس سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1217 <div align="center"><br><div align="center"><b><font size="2">آزمون ریاضی کلاس سوم از صفحه ی 25 تا 35</font></b></div><br><font size="2"><b><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font></b></font><br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8151882734/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%DB%8C_25_%D8%AA%D8%A7_35.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8151882668/141116_003.jpg" alt="" height="271" width="198"></a><br><br><img alt="totalgifs.com candied gif gif MG_Candied_Dif44.gif" src="http://www.totalgifs.com/candied/MG_Candied_Dif44.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com MG_Candied_Dif44.gif" height="92" width="93"><img alt="totalgifs.com candied gif gif MG_Candied_Dif44.gif" src="http://www.totalgifs.com/candied/MG_Candied_Dif44.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com MG_Candied_Dif44.gif" height="92" width="93"><img alt="totalgifs.com candied gif gif MG_Candied_Dif44.gif" src="http://www.totalgifs.com/candied/MG_Candied_Dif44.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com MG_Candied_Dif44.gif" height="92" width="93"><img alt="totalgifs.com candied gif gif MG_Candied_Dif44.gif" src="http://www.totalgifs.com/candied/MG_Candied_Dif44.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com MG_Candied_Dif44.gif" height="92" width="93"></div> text/html 2014-11-21T01:10:12+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی انیمیشن مقایسه اعداد ( سوم ) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1215 <div align="center"><p style="text-align: center;"><br><b><font size="2">انیمیشن مقایسه اعداد ( سوم )<br></font></b></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" size="2"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',times,serif;"><strong>برای دانلود روی تصویر کلیک کنید .</strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',times,serif;"><strong><br></strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8149241734/02026001.rar.html" target="_blank"><span><img src="http://s5.picofile.com/file/8149240818/3_0.png" alt="" height="177" width="286"></span></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1035.gif" alt=""> <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1035.gif" alt=""> <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1035.gif" alt=""><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8149241734/02026001.rar.html" target="_blank"><span></span></a></p> </div> text/html 2014-11-18T10:49:16+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی چرا کودکم در مدرسه پرخاشگر است؟ http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1214 <div align="center"><h2><font color="#CC33CC" size="2">چرا کودکم در مدرسه پرخاشگر است؟</font></h2><p><br></p> <p class="imgarticle"><a title="کودک پرخاشگر, پرخاشگری در کودکان," href="http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/aggression2-children.html" target="_blank"> </a><img title="کودک پرخاشگر, پرخاشگری در کودکان," src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba2736.jpg" alt="کودک پرخاشگر, پرخاشگری در کودکان," height="234" width="327"></p><p class="imgarticle"><br><a title="کودک پرخاشگر, پرخاشگری در کودکان," href="http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/aggression2-children.html" target="_blank"> </a></p> <b><font size="2">امروزه بسیاری از خانواده ها از خشونت و پرخاشگری فرزندان خود شکایت دارند. آن ها تمایل دارند<br><br>&nbsp;که علت این رفتارها را بدانند و راه های پیشگیری و اصلاح رفتار را در این زمینه به کار گیرند. <br><br> در این مطلب ابتدا انواع آن بیان می گردد و سپس راه های مناسب مقابله با پرخاشگری مورد <br><br>بررسی قرار می گیرد.<br><br></font></b><img src="http://s3.picofile.com/file/7404945692/20.gif" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; border-color: initial;" align="bottom" border="0" height="51" hspace="0" vspace="0" width="136"><br><img src="http://mirgif.com/razdeliteli/7194.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2014-11-17T13:26:37+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی تکلیف نشانه ی او http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1213 <div align="center"><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 11pt;">برای دریافت تکلیف نشانه ی او روی تصویر کلیک کنید</span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 11pt;"><br></span></strong></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8150590318/7.pdf.html" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 11pt;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 11pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8147585842/%D8%AA_1.jpg" height="171" width="109"></span></strong></span></strong></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1030.gif" alt="" height="97" width="96"><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1030.gif" alt=""><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1030.gif" alt="" height="97" width="96"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8150590318/7.pdf.html" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 11pt;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 11pt;"></span></strong></span></strong></a></p></div> text/html 2014-11-17T13:15:12+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پیک تلاش پایه اول http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1207 <div align="center"><font size="2"><b>پیک تلاش (25 آبان) پایه اول</b></font><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید</font></b></font><br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8151944834/پیک_تلاش_25_آبان.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8151946992/25_ابان.png" alt=""></a><br><br><font size="1">منبع: اولی های دز</font><br><br><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-985.gif" alt="">&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-985.gif" alt="">&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-985.gif" alt=""><br></div> text/html 2014-11-17T13:14:18+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی محتوای الکترونیکی+همه چیز درباره ی دانه ها+سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1212 <div align="center"><p align="center"><b><font size="2">محتوای الکترونیکی همه چیز درباره ی دانه ها ( سوم )<br></font></b></p><p align="center"><br></p><a href="http://s5.picofile.com/file/8130059950/dane_olome_dovom_2_.exe.html" target="_blank" title=""><p align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8130062350/s_1.png" alt="" height="184" width="246">&nbsp;&nbsp; <img src="http://s5.picofile.com/file/8130062392/s_2.png" alt="" height="182" width="242"></p> <p>&nbsp;</p> <p><img style="height: 169px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" src="http://s5.picofile.com/file/8130062468/s_3.png" alt="" height="169" width="274"></p></a><br>&nbsp;<img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" style="border-top-left-radius: 40px; border-top-right-radius: 40px; border-bottom-right-radius: 40px; border-bottom-left-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" style="border-top-left-radius: 40px; border-top-right-radius: 40px; border-bottom-right-radius: 40px; border-bottom-left-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1044.gif" alt=""> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" style="border-top-left-radius: 40px; border-top-right-radius: 40px; border-bottom-right-radius: 40px; border-bottom-left-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" style="border-top-left-radius: 40px; border-top-right-radius: 40px; border-bottom-right-radius: 40px; border-bottom-left-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>&nbsp;&nbsp; </div> text/html 2014-11-17T13:09:16+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آموزش ( ضرب ) سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1211 <div align="center"><p align="center"><b><font size="2">آموزش ضرب بایک بازی فلش&nbsp; ( سوم )<br></font></b></p><p align="center"><b><font size="2">&nbsp;<br></font></b></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید</font></b></font><br></p><p align="center"><br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8130059950/dane_olome_dovom_2_.exe.html" target="_blank" title=""><img style="height: 295px;" src="http://s1.picofile.com/file/6597122732/m_j_m_n1.jpg" height="295" width="466"></a></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s1.picofile.com/file/6597128768/m_j_m_n1.rar.html" target="_blank"></a></p><p style="text-align: center;"><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-899.gif" alt=""><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-899.gif" alt=""><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-899.gif" alt=""><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-899.gif" alt=""><br><a href="http://s1.picofile.com/file/6597128768/m_j_m_n1.rar.html" target="_blank"></a></p> </div> text/html 2014-11-17T12:56:38+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی ارزشیابی فارسی آخر آبان ( پایه دوم ) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1210 <div align="center"><b><font size="2">ارزشیابی فارسی آخر آبان (&nbsp; پایه دوم )<br><br>&nbsp;<font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br><br></font></font></b><a href="http://s5.picofile.com/file/8151736418/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-969.gif" alt="" height="243" width="201"></a><br><br><a title="خرس متحرک" href="http://tasvirin.blogfa.com/" target="_blank"> <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-910.gif" alt=""></a><a title="خرس متحرک" href="http://tasvirin.blogfa.com/" target="_blank"> <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-910.gif" alt=""></a><a title="خرس متحرک" href="http://tasvirin.blogfa.com/" target="_blank"> <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-910.gif" alt=""></a></div> text/html 2014-11-17T12:50:23+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پیک آخر هفته آبان ماه ( دوم ) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1209 <div align="center"><b><font size="2">&nbsp;پیک آخر هفته آبان ماه ( دوم )<br><br><br><font color="#FF0000">&nbsp;روی تصویر زیر کلیک کنید<br><br></font></font></b><a href="http://s5.picofile.com/file/8150978076/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_93.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.axgig.com/images/00340458283546727977.gif" alt="" height="187" width="252"></a><br><br><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-914.gif" alt="" height="121" width="112">&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-914.gif" alt="" height="121" width="112">&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-914.gif" alt="" height="121" width="112"></div> text/html 2014-11-17T12:29:40+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی یازی ریاضی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1208 <div align="center"> <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"><font color="#FF6666"><b><font size="2">&nbsp;<font color="#000000"> ریاضی را بازی کن ( اول )</font><br><br>روی تصویر کلیک کنید<br><br></font></b></font> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/01005028.swf" target="_blank"><img src="http://s5.picofile.com/file/8151915176/Untitled.png" alt=""></a></p> <p style="text-align: center;"><b><br></b></p><p style="text-align: center;"><b>میتونی با کلیک روی انگشتا و بازو بسته کردن اونا اعداد&nbsp;</b></p><b> </b><p style="text-align: center;"><b><span>رو تمرین کنی&nbsp;</span>همینطور جمع و تفریق انجام بدی <br></b></p><p style="text-align: center;"><b><br></b></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<a href="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/02005107.swf" target="_blank"><img src="http://s5.picofile.com/file/8151920342/%D8%A7%D9%86.png" alt=""></a></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/02005107.swf" target="_blank"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/01005031.swf" target="_blank">&nbsp;<img src="http://s5.picofile.com/file/8151921868/%DA%A9%D9%84%DB%8C.png" alt=""></a></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/01005031.swf" target="_blank"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/02005077.swf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8152028000/ta.png" alt=""></span></a></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/02005077.swf" target="_blank"><span style="font-size: 12px;"></span></a></p> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 12px;">اگه دوست داری بازی های دیگه ای انجام بدی <br></span></b></p><p><img src="http://s3.picofile.com/file/7404945692/20.gif" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; border-color: initial;" align="bottom" border="0" height="51" hspace="0" vspace="0" width="136"></p><p><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-945.gif" alt=""></p></div></div></div> text/html 2014-11-15T12:04:04+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی الگو یابی (دسته های پنج تایی) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1206 <div align="center"><div style="text-align: center;"><b><font size="2">الگو یابی (دسته های پنج تایی)<br><br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br></font></font></b><br><br><a href="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/01005012.swf"><img src="http://www.hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_01005012.jpg"></a><br><br><div style="text-align: center;"><b>خوب گوش کن وعمل کن.<br><br><br></b><img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1012.gif" alt="" height="90" width="67">&nbsp;&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1012.gif" alt="" height="90" width="67">&nbsp;&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1012.gif" alt="" height="90" width="67">&nbsp;&nbsp; <img style="margin: 5px;" src="http://gifportal.ru/data/smiles/mishki-1012.gif" alt="" height="90" width="67"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></div>