. زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی و بیندیشی. بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی . http://malekashtar18.mihanblog.com 2015-01-31T20:48:30+01:00 text/html 2015-01-31T13:39:12+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت نشانه ی ( هـ ـهـ ـه ه ) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1387 <div align="center"><font size="2"><b><font color="#333300">پاورپوینت نشانه ی </font></b><b><font color="#333300"><font color="#990000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000">( هـ ـهـ ـه ه )</font><br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید <br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8111637426/27%D9%87%D9%87.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8167585200/school_boy_md.png" alt="" align="bottom" border="0" height="201" hspace="0" vspace="0" width="169"></a><br><br></font></font></b></font></font></b></font><br><font size="2"><b><font color="#333300"><font color="#990000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img alt="cat 47" src="http://www.emoticonswallpapers.com/emotion/cats/cat%2047.gif" height="87" width="87"></font></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font color="#333300"><font color="#990000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img alt="cat 47" src="http://www.emoticonswallpapers.com/emotion/cats/cat%2047.gif" height="87" width="87"></font></b></font></font></b></font><font size="2"><b><font color="#333300"><font color="#990000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img alt="cat 47" src="http://www.emoticonswallpapers.com/emotion/cats/cat%2047.gif" height="87" width="87"></font></b></font></font></b></font></div> text/html 2015-01-31T13:28:46+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون جمع و جمعهای ترکیبی پایه اول http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1386 <div align="center"><b><font size="2">آزمون جمع و جمعهای ترکیبی پایه اول<br><br>روی تصویر کلیک کنید<br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8164825634/%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%AF%D8%A7.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8167583426/cdolls24.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="187" hspace="0" vspace="0" width="172"></a><br><br></font></b><br><b><font size="2"><img alt="affen" src="http://www.namengifs.de/images/gifs/affen/23.gif" border="0" height="111" width="118">&nbsp;&nbsp; </font></b><b><font size="2"><img alt="affen" src="http://www.namengifs.de/images/gifs/affen/23.gif" border="0" height="111" width="118"></font></b><b><font size="2"><img alt="affen" src="http://www.namengifs.de/images/gifs/affen/23.gif" border="0" height="111" width="118"></font></b><br><b><font size="2"><br></font></b></div> text/html 2015-01-31T13:16:22+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی املای تصویری تا صدای پ http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1385 <div align="center"><b><font size="2">املای تصویری تا صدای پ</font></b><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید </font></b></font><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8166592884/%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%AF%D8%A7.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8167579942/Bus.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Menschen/Kinder/kind_005.gif" border="0" height="96" width="76"><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Menschen/Kinder/kind_005.gif" border="0" height="96" width="76"><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Menschen/Kinder/kind_005.gif" border="0" height="96" width="76"></div> text/html 2015-01-31T13:09:02+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون جمله سازی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1384 <div align="center"><p style="text-align: center;"><b><font size="2">آزمون جمله سازی ( پایه اول )<br></font></b></p><p style="text-align: center;"><br><b><font size="2"></font></b></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" size="2"><b>روی تصویر کلیک کنید</b></font><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8166593200/%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%AF%D8%A71.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Comic/hello-kitty/50-hello-kitty_www-clipart-kiste-de.gif" border="0" height="166" width="142"></a></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/phantasie/elfe07.gif" height="84" width="88"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/phantasie/elfe07.gif" height="84" width="88"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/phantasie/elfe07.gif" height="84" width="88"></p></div> text/html 2015-01-31T12:55:46+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون کتبی عملکردی علوم (پایه دوم) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1383 <div align="center"><br><p style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">بگذارید کودک خودش خاصیت اشیا و مفاهیم را با دستکاری آن ها کشف کند.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">هدف تعلیم و تربیت&nbsp;</span></span></span></span></span><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">پرورش ذهن های خلاق</span></span></strong></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"> است..</span></span></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff6600;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small;">ژان پیاژه</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff6600;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">+++</span></span></span><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> +++ </span></span><span style="color: #339966;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">+++</span></span></span></span><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> +++ </span></span><span style="color: #339966;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">+++</span></span></span></span><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> +++ </span></span><span style="color: #339966;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">+++</span></span></span></span><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> +++&nbsp;</span></span><strong><span><span><span><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">+++</span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">آزمون کتبی عملکردی علوم پایه دوم</span></span></strong></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: medium;">جهت دریافت بر روی تصویر کلیک نمایید.</span></span></span></span></p> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://s4.picofile.com/file/8167406518/%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank"><img src="http://s4.picofile.com/file/8167410700/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.jpg" alt="" height="172" width="166"></a></strong></span></span></span><span><strong><font color="#FF0000" size="2"><br><br></font></strong></span><br><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Comic/hello-kitty/47-hello-kitty_www-clipart-kiste-de.gif" border="0" height="100" width="75">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Comic/hello-kitty/47-hello-kitty_www-clipart-kiste-de.gif" border="0" height="100" width="75">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Comic/hello-kitty/47-hello-kitty_www-clipart-kiste-de.gif" border="0" height="100" width="75"></div> text/html 2015-01-31T12:47:18+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی نمونه سوال ریاضی پایه دوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1382 <div align="center"><b><font size="2"><br>نمونه سوال ریاضی پایه دوم <br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font></font></b><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8166784942/riazi_1105.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8167572100/2014_12_16_225527.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="208" hspace="0" vspace="0" width="150"></a><br><br><img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_48.gif" height="85" width="72"> &nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_48.gif" height="85" width="72"> &nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_48.gif" height="85" width="72">&nbsp; <br></div> text/html 2015-01-31T12:36:26+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی نمونه سوال ریاضی93 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1381 <div align="center"><b><font size="2">نمونه سوال ریاضی93 ( اول ابتدایی )</font></b><br><br><font color="#FF0000" size="2"><b>روی تصویر کلیک کنید<br></b></font><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8167422400/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87_93.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8167568076/20141012114554175_untitled_4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_82.gif" height="120" width="100">&nbsp;&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_82.gif" height="120" width="100">&nbsp;&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_82.gif" height="120" width="100"></div> text/html 2015-01-31T11:19:15+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی متن املا و روانخوانی نشانه های ( ل ) و ( ج) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1380 <div align="center"><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: small;">متن املا و روانخوانی نشانه های <span style="font-size: small;">( <span style="color: #ff0000;">ل </span>) و (<span style="color: #ff0000;"> ج</span>) </span></span></b><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8167097434/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani11_ل_ج.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" size="2"><b>روی تصویر کلیک کنید</b></font></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8167097434/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani11_ل_ج.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8167097434/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani11_ل_ج.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"><img title="روانخوانی خ-ق" src="http://s4.picofile.com/file/8167097350/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani11_ل_ج_.jpg" alt="" height="227" width="299"></span></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_94.gif" height="76" width="41">&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_94.gif" height="76" width="41">&nbsp;&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_94.gif" height="76" width="41">&nbsp;&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/teddys/teddy_94.gif" height="76" width="41"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8167097434/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani11_ل_ج.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a></p></div> text/html 2015-01-25T15:56:53+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت نشانه ی " جـ ج " http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1379 <div align="center"><b><font color="#663333" size="3"><font color="#000000">پاورپوینت نشانه ی "</font> <font color="#FF0000">جـ&nbsp; ج </font><font color="#000000">"<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید </font><br><br></font></font></b><a href="http://s5.picofile.com/file/8110583368/25%D8%AC%D8%AC.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.coolholidaygraphics.com/easter/animations/easter33.gif" alt="" height="182" width="302"></a><br><br><img src="http://yoursmiles.org/gsmile/animals/g02065.gif" alt="" height="119" width="113">&nbsp; <img src="http://yoursmiles.org/gsmile/animals/g02065.gif" alt="" height="119" width="113">&nbsp;&nbsp; <img src="http://yoursmiles.org/gsmile/animals/g02065.gif" alt="" height="119" width="113"></div> text/html 2015-01-25T14:53:04+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کلمات مخالف( پایه اول) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1378 <div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: #ff0000;"><strong>برای دانلود فایل بروی تصویر زیر کلیک نمایید.</strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8165748834/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf.html" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8165748834/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf.html" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><img src="http://s4.picofile.com/file/8165748818/%D9%86.png" alt="" height="242" width="311"></strong></span></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/8163238618/cart8.gif" alt="" height="81" width="79">&nbsp; <img src="http://s4.picofile.com/file/8163238618/cart8.gif" alt="" height="81" width="79">&nbsp; <img src="http://s4.picofile.com/file/8163238618/cart8.gif" alt="" height="81" width="79"><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8165748834/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf.html" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span></a></p></div> text/html 2015-01-25T14:35:08+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی متن املا و روانخوانی نشانه های ( خ ) و ( ق) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1377 <div align="center"> <p><b><font size="2"><span style="font-size: small;">متن املا و روانخوانی نشانه های <span style="font-size: small;">( <span style="color: #ff0000;">خ </span>) و (<span style="color: #ff0000;"> ق</span>) </span></span></font></b></p><p style="text-align: center;"><br><a title="روانخوانی خ-ق" href="http://s4.picofile.com/file/8165795776/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani10_%D8%AE_%D9%82.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" size="2"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">روی تصویر کلیک کنید&nbsp;</span></span></b></font></p><p style="text-align: center;"><br><a title="روانخوانی خ-ق" href="http://s4.picofile.com/file/8165795776/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani10_%D8%AE_%D9%82.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a></p><p style="text-align: center;"><a title="روانخوانی خ-ق" href="http://s4.picofile.com/file/8165795776/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani10_%D8%AE_%D9%82.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"><img title="روانخوانی خ-ق" src="http://s4.picofile.com/file/8165796750/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani10_%D8%AE_%D9%82_.jpg" alt="" height="221" width="347"></span></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/spielsachen/spielsachen_0038.gif" border="0" height="73" width="55">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/spielsachen/spielsachen_0038.gif" border="0" height="73" width="55">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/spielsachen/spielsachen_0038.gif" border="0" height="73" width="55">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/spielsachen/spielsachen_0038.gif" border="0" height="73" width="55"><br><a title="روانخوانی خ-ق" href="http://s4.picofile.com/file/8165795776/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani10_%D8%AE_%D9%82.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a></p></div> text/html 2015-01-25T14:28:38+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت تم 17 ریاضی اول دبستان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1376 <div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="3"><b>پاورپوینت تم 17 ریاضی اول دبستان</b></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید</font></b></font><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8165723950/3pidmashgh_blogfa_com_tem_17_riazi.rar.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8165723950/3pidmashgh_blogfa_com_tem_17_riazi.rar.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8165723950/3pidmashgh_blogfa_com_tem_17_riazi.rar.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8165721068/3pidmashgh_blogfa_tem_17_riazi.jpg" alt="" height="247" width="330"></span></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115331318/1_26_.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="101" hspace="0" vspace="0" width="89"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115331284/1_27_.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="98" hspace="0" vspace="0" width="93"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115331318/1_26_.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="101" hspace="0" vspace="0" width="89"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115331284/1_27_.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="98" hspace="0" vspace="0" width="93"><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8165723950/3pidmashgh_blogfa_com_tem_17_riazi.rar.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a></p></div> text/html 2015-01-23T03:45:02+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت نشانه ی " لـ ل " http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1375 <div align="center"><font color="#006600"><b><font size="2"><font color="#000000"><font size="3">پاورپوینت نشانه ی " <font color="#FF0000">لـ ل</font> "<br><br><font color="#FF0000" size="2">روی تصویر کلیک کنید <br></font></font><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8110367168/24%D9%84%D9%84.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8165661284/hallo071.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="294" hspace="0" vspace="0" width="323"></a></font></font></b></font><br><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/spielsachen/spielsachen_0038.gif" border="0" height="72" width="62"> &nbsp; &nbsp; <img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/spielsachen/spielsachen_0038.gif" border="0" height="72" width="62"> &nbsp; &nbsp; <img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/spielsachen/spielsachen_0038.gif" border="0" height="72" width="62"> &nbsp; &nbsp; <img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/spielsachen/spielsachen_0038.gif" border="0" height="72" width="62">&nbsp;</div> text/html 2015-01-23T03:37:24+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی متن املا و روانخوانی نشانه های ( گ ) و ( ف) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1374 <div align="center"><font size="2"><b><span style="font-size: small;">متن املا و روانخوانی نشانه های <span style="font-size: small;">( <span style="color: #ff0000;">گ </span>) و (<span style="color: #ff0000;"> ف</span>)<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید <br></font><br></span></span></b></font><p style="text-align: center;"><a title="روانخوانی گ-ف" href="http://s4.picofile.com/file/8164209434/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani9_%DA%AF_%D9%81.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"><img title="روانخوانی گ-ف" src="http://s4.picofile.com/file/8164208568/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani9_%DA%AF_%D9%81_.jpg" alt="" height="239" width="349"></span></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8143320518/3pidmashgh.gif" alt="" height="86" width="71"><img src="http://s5.picofile.com/file/8143320518/3pidmashgh.gif" alt="" height="86" width="71"><img src="http://s5.picofile.com/file/8143320518/3pidmashgh.gif" alt="" height="86" width="71"><br><a title="روانخوانی گ-ف" href="http://s4.picofile.com/file/8164209434/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani9_%DA%AF_%D9%81.pdf.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a></p></div> text/html 2015-01-23T03:29:08+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی گوشت نخوردن کودکان چه مضراتی برای آن‌ها دارد؟ http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1373 <div align="center"><h2>گوشت نخوردن کودکان چه مضراتی برای آن‌ها دارد؟ </h2><br><img style="width: 380px; height: 228px;" title="گوشت نخوردن کودکان,مضرات گوشت نخوردن کودکان,عوارض گوشت نخوردن کودکان" src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba2827.jpg" alt="گوشت نخوردن کودکان,مضرات گوشت نخوردن کودکان,عوارض گوشت نخوردن کودکان"><br><br><br><b><font size="2">&nbsp;عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان با هشدار این موضوع كه پدران و مادران نباید به دلیل ترس از <br><br>افزایش کلسترول بد و چربی اشباع مانع مصرف گوشت در کودکان و نوجوانان شوند، گفت: «مصرف گوشت برای <br><br>رشد كودكان بسیار مناسب است و متخصصان موارد بسیاری از کوتاه قدی، کمبود رشد و شکستگی <br><br>استخوان‌ها را در کودکان و به‌خصوص نوجوانان را به دلیل عدم مصرف گوشت که یک ماده حاوی پروتئین حیوانی <br><br>است، گزارش کرده و در مورد مصرف نکردن گوشت هشدار داده‌اند.»<br><br>دكتر&nbsp; صفوی تصریح كرد: «همچنین عدم مصرف گوشت در كودكان، رشد مغزی و فیزیکی آنها را کند می‌کند و <br><br>کودکانی که گوشت نمی‌خورند، احساس خستگی بیشتر، بی‌تفاوتی نسبت به محیط اطراف خود و کاهش تمرکز<br><br>&nbsp;و گاهی افسردگی دارند.»<br><br>این متخصص تغذیه در ادامه با اشاره به اینكه گوشت حاوی آهن، روی ویتامین B12 است و مطالعات جدید ثابت <br><br>کرده این ماده خوراكی، دارای اسیدلینولئیک مرکب؛ یك ماده ضدسرطان قوی است، گفت:‌ «متخصصان مصرف <br><br>روزانه 80 تا 90 گرم گوشت را توصیه می‌كنند كه در کشور ما هم سرانه مصرف گوشت در روز، 80 گرم است و <br><br>توصیه می‌شود در هفته، 2 نوبت به‌جای گوشت قرمز نیز از ماهی و همچنین 2 نوبت گوشت مرغ مصرف شود تا <br><br>از ابتلای به افزایش کلسترول بد خون و بیماری نقرس جلوگیری شود.»<br><br>وی در ادامه افزود: «متاسفانه در موارد بسیاری كودكان تمایل زیادی به مصرف گوشت ندارند درحالی كه فقدان <br><br>گوشت و محصولات حاوی پروتئین حیوانی باعث توقف روند رشد کودک و حتی نوجوان می‌شود و آنها را در<br><br>&nbsp;معرض کوتاه قدی و عدم رشد مناسب قرار ‌دهد.»<br>&nbsp;<br>ایشان در پایان با تاكید بر نظارت والدین بر نوع تغذیه كودكان اظهار داشت: «مصرف روزانه 4 سهم از واحد <br><br>گوشت كه حدود 120 گرم است برای کودکان و نوجوانان سالم و 3 سهم که حدودا 90 گرم گوشت است برای <br><br>بزرگسالان سالم توصیه می‌شود.»<br><br></font></b><br><b><font size="2"><img src="http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image177.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="126" hspace="0" vspace="0" width="295"><br></font></b><br></div>