. زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی و بیندیشی. بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی . http://malekashtar18.mihanblog.com 2014-07-29T01:05:34+01:00 text/html 2014-07-28T09:50:01+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی عید سعید فطر مبارک..... http://malekashtar18.mihanblog.com/post/998 <div align="center"><br><br><br><font size="2"><b>خداحافظ ای ماه غفران و رحمت / خداحافظ ای ماه عشق و عبادت<br></b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 30px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif"></b></span></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 30px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif"></b></span></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 30px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif"></b></span></b></font><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 30px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></b></font>خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها / خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی<br></b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 30px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif"></b></span></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 30px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif"></b></span></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 30px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif"></b></span></b></font><br></font><b><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><span style="font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 30px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></b></font><font size="2">خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه / خداحافظ ای بهترین ماه الله</font><br></font></b><br><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="7"><b><span style="font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 30px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="4"><font size="5"><img alt="کارت پستال درخواستی طراحان" src="http://s5.picofile.com/file/8130769034/tarahaan_ir_eyde_fetr.gif" align="bottom" border="0" height="343" hspace="0" width="414"><br></font></font></b></span></b></font><br><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><b>حلول ماه عید و شادی مسلمین است / پایان ماه روزه، برای صائمین است</b><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 30px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif"></b></span></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 30px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif"></b></span></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 30px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif"></b></span></b></font></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><b>نشاط و افتخار و شادی و سربلندی / از محک الهی برای مؤمنین است . . .</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></p><img alt="" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/76622845347942336142.gif" style="border: 0px; max-width: 100%;" border="0"><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/a66c7e901ddaa29aa877a43b.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="111" hspace="0" vspace="0" width="73">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/a66c7e901ddaa29aa877a43b.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="111" hspace="0" vspace="0" width="73">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/a66c7e901ddaa29aa877a43b.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="111" hspace="0" vspace="0" width="73">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/a66c7e901ddaa29aa877a43b.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="111" hspace="0" vspace="0" width="73"><br><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif">&nbsp; <img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif">&nbsp; <img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif">&nbsp; <img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif">&nbsp; <img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif">&nbsp; <img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif">&nbsp; <img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif"></div> text/html 2014-07-26T09:20:40+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی سخن آموزی در کودکان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/996 <div align="center"><p align="center"><font color="#FF0000"><b><span style="font-size: 10pt;"><strong>با کودکتان ، به جای قصه گفتن ، حرف بزیند.&nbsp;</strong></span></b></font></p><font color="#FF0000"><b> </b></font><p align="center"><font color="#FF0000"><b><span style="font-size: 10pt;"><strong>به کودکتان اجازه دهید، افکار درون ذهنش را بیرون بریزد.</strong></span></b></font></p><font color="#FF0000"><b> </b></font><p align="center"><font color="#FF0000"><b><span style="font-size: 10pt;"><strong>حتی اگر در چند کلمه ی ؛ بی معنی باشد.</strong></span></b></font></p><p align="center"><b><span style="font-size: 10pt; color: #0000ff;"><strong><br></strong></span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="background-color: #ffffff;"><img src="http://lawaonline.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/beautiful-baby-eyes.jpg" alt="" height="262" width="337"></span></b></p><p align="center"><b><span style="background-color: #ffffff;">&nbsp;</span></b><br><br></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span style="font-size: 11pt;">یکی از مهمترین دغدغه های والدین، جهت تربیت صحیح فرزندشان، آموزش مهارت های زبانی به آنان است. مهارت استفاده از زبان که مهمترین وسیله ارتباط با دیگران و همچنین کشف دنیای پیرامون است و امروزه بیش از هر زمان دیگری از آن به عنوان عاملی مهم در موفقیت افراد نام برده می شود، باید از همان بدو تولد به کودکان توسط والدین آموزش داده شده و تقویت گردد. برای این منظور&nbsp;در ادامه به ارائه چند راهکار مناسب در زمینه فوق می پردازیم.</span></b></p><p dir="rtl"><b><span style="font-size: 11pt;"><br></span></b></p><p dir="rtl"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/10_02.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/10_02.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span style="font-size: 11pt; background-color: #ffffff;"><strong><font color="#FF0000">1- اجازه دهید کودک صحبت کند.</font></strong></span></b></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span style="font-size: 11pt;">بسیاری از والدین قرار دادن کودک در مقابل تلویزیون و یا خواندن کتاب و شعر قبل از خواب برای آنان را روش های مناسبی جهت پرورش مهارت کلامی کودک فرض می کنند. باید گفت که این روش ها، روش های مناسبی هستند؛ اما کافی نیستند. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده اند کودکانی که قبل از خواب با والدین خود صحبت می کنند، شش برابر بهتر و بیشتر از کودکانی که در هنگام خواب به قصه گوش می دهند و یا تلویزیون تماشا می کنند، سخن می گویند. زیرا ممکن است کودکان، در هنگام صحبت کردن برخی از کلمات را به اشتباه بیان نمایند و یا برداشت اشتباهی از برخی لغات داشته باشند که در اینجا والدین با بیان درست کلمه، باعث خواهند شد که کودک نه تنها تلفظ و معنی درست کلمات را یاد بگیرد؛ بلکه گنجینه لغات او نیز افزایش یابد.</span></b></p><p dir="rtl"><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/10_02.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/10_02.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p dir="rtl"><br></p><b> </b><p dir="rtl"><font color="#FF0000"><b><span style="font-size: 11pt; background-color: #ffffff;"><strong>2- از کودک بخواهید نام اشیاء مختلف را بگوید.</strong></span></b></font></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span style="font-size: 11pt;">یکی دیگر از مواردی که به والدین در تقویت مهارت زبانی کودکان کمک می کند، بازگو کردن نام اشیاء پیرامون است. برای این منظور کافی است از کودکتان بخواهید هنگامی که سرگرم راه رفتن در منزل است، نام اشیایی را که می بیند، بلند بازگو نماید. از آنجایی که کودکان ذاتا کنجکاو هستند و تمایل دارند اسم تمام وسایل و اشیاء را بدانند، لازم است که در این مورد والدین کمی صبوری به خرج داده و با ملایمت نام اشیایی که کودک دلبندشان نمی داند را برایش بازگو نمایند.</span></b></p><p dir="rtl"><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/10_02.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/10_02.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p dir="rtl"><br></p><b> </b><p dir="rtl"><font color="#FF0000"><b><span style="font-size: 11pt; background-color: #ffffff;">&nbsp;<strong>3- تمام کننده صحبت کودکتان نباشید.</strong></span></b></font></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span style="font-size: 11pt;">اگر کودک شما، خیلی آهسته و با طمانینه صحبت می کند، سعی کنید که وسط حرف او نیامده و کامل کننده جمله اش نباشید و با آرامش تمام، اجازه دهید تا او سخنانش را به اتمام رسانده و از این طریق بر ترس و دلهره خود جهت صحبت نمودن به خصوص در جمع، غلبه نماید.</span></b></p><p dir="rtl"><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/10_02.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/10_02.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p dir="rtl"><br></p><b> </b><p dir="rtl"><font color="#FF0000"><b><span style="font-size: 11pt; background-color: #ffffff;">&nbsp;<strong>4- تلفن بازی کنید.</strong></span></b></font></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span style="font-size: 11pt;">استفاده از تلفن نیز در تقویت مهارت کلامی کودکان بسیار موثر می باشد. کودکان قبل از اینکه توانایی صحبت کردن را پیدا نمایند، به تلفن و استفاده از آن علاقه نشان می دهند. برای همین منظور سعی کنید وقتی کسی تماسی تلفنی با منزل شما برقرار می کند، گوشی را به کودک نیز داده و او را تشویق به سخن گفتن نمایید.</span></b></p><p dir="rtl"><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/10_02.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/10_02.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p dir="rtl"><br></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span style="font-size: 11pt; background-color: #ffffff;">&nbsp;<font color="#FF0000"><strong>5- کلمه درست را به کودک یادآوری کنید.</strong></font></span></b></p><b> </b><p dir="rtl"><b><span style="font-size: 11pt;">بسیاری از والدین از اینکه کودکشان به اشتباه کلمه ای را ادا کند، خوشحال شده و جواب او را نیز با همان زبان کودکانه و جلمات نامفهوم بیان می دارند. این امر شاید برای دقیقه ای برای شما خوشایند باشد، اما کودک را ترغیب به استفاده بیشتر از کلمه مربوطه به صورت غلط می نماید تا توجه اطرافیان را بیشتر به خود جلب نماید. پس هنگام مواجهه با این موارد، لازم است با زبان صحیح و بدون هیچگونه غلطی با کودک صحبت کنید تا معنای درست کلمه را یاد بگیرد.</span></b></p><p dir="rtl"><br><span style="font-size: 11pt;"></span></p><p dir="rtl"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/1729841_A731e.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="97" hspace="0" vspace="0" width="97">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/10_02.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/1729841_A731e.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="97" hspace="0" vspace="0" width="97">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/10_02.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/1729841_A731e.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="97" hspace="0" vspace="0" width="97">&nbsp;&nbsp;</p> </div> text/html 2014-07-26T09:12:11+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی بازی فکری http://malekashtar18.mihanblog.com/post/995 <div align="center"><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">بازی جالب فکری خط ونقطه</span></b></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.koodakan.org/Game/teeng/dot.htm" target="_blank"><img src="http://s1.picofile.com/file/7613244515/Untitled_11.jpg" alt="" height="297" width="284"></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><b>&nbsp;<span style="font-size: 11pt;">برای شروع بازی روی تصویر کلیک کن</span></b></p><p style="text-align: center;"><br><b><span style="font-size: 11pt;"></span></b></p><p style="text-align: center;"><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p></div> text/html 2014-07-26T08:23:33+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی مربع های شگفت انگیز http://malekashtar18.mihanblog.com/post/994 <div align="center"><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">این هم یک سودوکو جالب برای سرگرمی </span></b></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://lrn.ir/demo/PeykNorooz92/P1/10.swf" target="_blank" title=""><img src="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_01005055.jpg" height="290" width="300"></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;">برای شروع بازی روی جدول کلیک کن</span></b></p><p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/rm3bvAt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/rm3bvAt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/rm3bvAt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/ckrbjii5.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="82" hspace="0" vspace="0" width="115"> &nbsp; &nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/rm3bvAt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/rm3bvAt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/rm3bvAt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <br></p></div> text/html 2014-07-26T03:17:50+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد دانلود کتاب اموزش قران پایه چهارم 94 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/993 <div align="center"><b><font size="3"><a href="http://madresehsabz.blogfa.com/post/627">دانلود کتاب آموزش قران پایه چهارم 94</a><br><br></font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/image_node_book/book_image/93-94/C17-1.jpg" alt=""></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><div class="field-label"><b><font size="3">برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: <br><br></font></b></div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-items"><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="000-C17-1.pdf" type="application/pdf; length=944559" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/000-C17-1.pdf">مقدمه - 922.42 کیلو بایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="001-008-C17-1.pdf" type="application/pdf; length=1557360" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/001-008-C17-1.pdf">بخش اول - 1.49 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="009-027-C17-1.pdf" type="application/pdf; length=2587188" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/009-027-C17-1.pdf">بخش دوم - 2.47 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="028-050-C17-1.pdf" type="application/pdf; length=4081337" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/028-050-C17-1.pdf">بخش سوم - 3.89 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="051-069-C17-1.pdf" type="application/pdf; length=3944955" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/051-069-C17-1.pdf">بخش چهارم - 3.76 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"><b><font size="3"> </font></b><div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="070-094-C17-1.pdf" type="application/pdf; length=4587874" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/070-094-C17-1.pdf">بخش پنجم - 4.38 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="095-116-C17-1.pdf" type="application/pdf; length=5756092" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/095-116-C17-1.pdf">بخش ششم - 5.49 مگابایت</a></font></b></div> </div> </div><br></div> text/html 2014-07-25T03:24:23+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد دانلودبرنامه هفتگی(طرح پسرانه) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/992 <div align="center"><b><font size="3">دانلودبرنامه هفتگی(طرح پسرانه)</font></b><br><br><div class="TopPost"> <br> </div> <p style="text-align: center;"><img src="http://axgig.com/images/63334046958373868986.png" alt="" height="401" width="304"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/d/81b2c030-53d9-443d-a005-e7b6ccc3982f/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_pdf2.pdf" target="_blank" title=""><img src="http://axgig.com/images/35990710057757364799.png" alt="" height="53" width="218"></a></p><h1><span style="font-size: 9pt;">امین و آزاده ویژه ی اول ابتدایی</span></h1><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s5.picofile.com/d/81b2c030-53d9-443d-a005-e7b6ccc3982f/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_pdf2.pdf" target="_blank" title=""></a></p><br></div> text/html 2014-07-22T12:57:50+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد دانلود+فارسی چهارم دبستان مهارت های نوشتاری93-94 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/991 <div align="center"><a href="http://savad20.blogfa.com/post/6508"><font size="2"><b>دانلود+فارسی چهارم دبستان مهارت های نوشتاری94-93</b></font></a><br><br><br><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/image_node_book/book_image/93-94/C14-1.jpg" alt=""><b><font size="3"> </font></b><div class="field-label"><b><font size="3">برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: <br><br></font></b></div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-items"><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="001-006-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=606370" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/001-006-C14-1.pdf">بخش اول - 592.16 کیلو بایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="007-018-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=1087816" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/007-018-C14-1.pdf">بخش دوم - 1.04 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="019-038-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=1372066" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/019-038-C14-1.pdf">بخش سوم - 1.31 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="037-050-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=1374322" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/037-050-C14-1.pdf">بخش چهارم - 1.31 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="051-060-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=342065" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/051-060-C14-1.pdf">بخش پنجم - 334.05 کیلو بایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="061-078-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=1599315" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/061-078-C14-1.pdf">بخش ششم - 1.53 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="079-096-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=2057831" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/079-096-C14-1.pdf">بخش هفتم - 1.96 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="097-112-C14-1.pdf" type="application/pdf; length=1378240" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/097-112-C14-1.pdf">بخش هشتم - 1.31 مگابایت</a><br><br></font></b><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/45117675544773861055.gif" alt=""><br></div> </div><b><font size="3"> </font></b><br></div><br><a href="http://savad20.blogfa.com/post/6508"></a></div> text/html 2014-07-20T04:04:50+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد برنامه هفتگی طرح دخترانه http://malekashtar18.mihanblog.com/post/990 <div align="center"><div class="Content" style="text-align: center;"> <p><span><br><b><font size="2">فایل wordرا برای این گذاشتم که طبق سلیقه ی خودتون تغییرات انجام بدین .</font></b></span></p><p><span><br></span></p> <p><img src="http://axgig.com/images/97994071843767406525.png" alt="" height="379" width="286"></p> <p><a href="http://s5.picofile.com/d/5e2c3e3b-bbb8-43a4-b297-40d80c4a994b/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_word.docx" target="_blank" title=""><img src="http://axgig.com/images/63672045962751657718.gif" alt="" height="64" width="250"></a></p> <p><b><a href="http://s5.picofile.com/file/8130915992/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_word.docx.html" target="_blank"><span>word</span></a></b></p> <p><a href="http://s5.picofile.com/file/8130917718/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_pdf1.pdf.html" target="_blank"><span><a href="http://s5.picofile.com/d/33d88c6c-ade3-4141-b7ba-35c2b2a7f2c8/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_pdf1.pdf" target="_blank" title=""><img src="http://axgig.com/images/63672045962751657718.gif" alt="" height="64" width="250"></a></span></a></p> <p><b><span><a href="http://s5.picofile.com/file/8130917718/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_pdf1.pdf.html" target="_blank">pdf</a></span></b></p> </div> <div class="date" style="text-align: center;"> <h1><span style="font-size: 9pt;">امین و آزاده ویژه ی اول ابتدایی</span></h1> </div></div> text/html 2014-07-20T03:43:08+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد دانلود+فارسی خوانداری چهارم دبستان94/93 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/989 <div align="center"><b><font size="2"><a href="http://savad20.blogfa.com/post/6500">دانلود+فارسی خوانداری چهارم دبستان94-93</a><br><br></font></b><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/image_node_book/book_image/93-94/C14.jpg" alt=""> <div class="field-label"><b><font size="3">برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: <br><br></font></b></div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-items"><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="001-008-C14.pdf" type="application/pdf; length=1452306" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/001-008-C14.pdf">مقدمه - 1.39 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="009-028-C14.pdf" type="application/pdf; length=2373442" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/009-028-C14.pdf">بخش اول - 2.26 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="029-052-C14.pdf" type="application/pdf; length=2282327" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/029-052-C14.pdf">بخش دوم - 2.18 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="053-072-C14.pdf" type="application/pdf; length=2149528" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/053-072-C14.pdf">بخش سوم - 2.05 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="073-078-C14.pdf" type="application/pdf; length=2056575" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/073-078-C14.pdf">بخش چهارم - 1.96 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="079-102-C14.pdf" type="application/pdf; length=2148357" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/079-102-C14.pdf">بخش پنجم - 2.05 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="103-122-C14.pdf" type="application/pdf; length=2124487" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/103-122-C14.pdf">بخش ششم - 2.03 مگابایت</a><br><br></font></b></div> </div><b><font size="3"> </font></b><div class="field-item even"><b><font size="3"> </font></b><div class="filefield-file"><b><font size="3"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" src="http://www.chap.sch.ir/sites/all/modules/filefield/icons/application-pdf.png" alt="application/pdf icon"><a title="123-152-C14.pdf" type="application/pdf; length=3040239" href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/93-94/4/123-152-C14.pdf">بخش هفتم - 2.9 مگابایت</a></font></b></div> </div> </div><br></div> text/html 2014-07-18T04:23:29+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی امشب این دل یادِ مولا می کند؛ http://malekashtar18.mihanblog.com/post/988 <div align="center"><br><img alt="کارت پستال درخواستی طراحان" src="http://s5.picofile.com/file/8128831692/tarahaan_ir_shabe_ghadr.jpg" align="bottom" border="0" height="354" hspace="0" width="494"><br><br><br><p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;">امشب این دل یادِ مولا می کند؛</span></strong></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;">لیلة القدر است و احیا می کند؛</span></strong></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;">بشنو ای گوشِ دل ها بی صدا؛</span></strong></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;">نغمه ی فُـزتُ و ربِّ الکعبه را ...</span></strong></p>&nbsp; <img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/25421754931814059116.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="100" hspace="0" vspace="0" width="456">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;">التماس دعا</span></strong><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7483150000/zibasazi_shahrivar91.gif" alt=""></div> text/html 2014-07-18T03:57:50+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی حضرت علی ( ع ) کیست ؟ http://malekashtar18.mihanblog.com/post/987 <div align="center"><font size="3"><b><font color="#009900">حضرت علی&nbsp; ( ع ) کیست ؟ </font></b></font><br><br><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQEBAUEBIQFBQQEhcUFA8PDxAUDxAUFBIWFhQUFRUYHCggGBolGxUUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGiwkHSUtLCwsLS0sLCwsLCwsLCwsLCwsLC8sLCw3LCwsLCwsLyw0LC0sLDcsLCwxLCwsLCwsLP/AABEIALgBEgMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGB//EAEIQAAEEAAQCBwUGBAQFBQAAAAEAAgMRBBIhMUFRBRMiYXGRsQYygaHBI0JSctHwFDOSooKy4fFDYsLS4gcVFiRT/8QAGwEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAIBAwQFBgf/xAAxEQACAQMDAgQDCAMBAAAAAAAAAQIDBBESITEFQRNRYYEycbEUIjNCUpGh8COC8RX/2gAMAwEAAhEDEQA/AO7JRaCkXNOgLaLSIQAtotInMFlAD4m8VIhCYQEIQpAE5otNCnjalk8Igexig6QxBHYZufeI+6O481PiZuraDxOgH1WbG34k8eJWGrUb2Rlr1MLShsUKnaxSRsUoaqcGVIhyJcn7KtRwOdsFbjwQHva+inSPGk5GO6P98FC+PmukdECKIFLJxWHykjyPMKHFomdLSivA++y74O59xTZokjm/JXpWWLTwkareo3szCnjUHmtPERqjk1WiLNsWOboE60iFaAWi0IQAWi0IQAWi0IQAWi0JCgCS0JEIAslIlKROICEBVv4n8g1qnS0dDW1aIbwBZU0bdFVw8uckaaVq12YcdLruVxC3IYqElhCYUVCFHK4ig2rdzJoUCeG6AJowrkTVRYXirymyBxbv5q9CTyHwdr6KirMhlPpHV4HIeu6bGxW+kWDsHnpfoq8YtYnuzn1F99kjWqxDHZHeUxgVzCs1HcnjEmKLLW0KCdSdSKVuk05I6VDpBvu+C0SFRxrCSPBJJC1N4mfHFmcB+9FceE+OINHeUhVeMDUo6UZ2IYqEjFrYhqoTtV1NmmLKSEIV5YCEIQAIQhAAhCEACQpUhUgPQhCALJSJSmPeGiz8tzfBOIOQo+s/5ZP6U9jgRY2KMoBzJADxOmzW38U2d9ltscQDqHM010G+m6kEQIsj4gkH5JmVoOjXuyngSQDvxPgjcgXIP/xHlH+qdDHTiQ3KKquzqb30UErjZJY/LpqXFobpWoB58e9SNidYoZdRr1jzpxFIQFlMkjDtxdJ6E4pBhcOwvqtnnXj7hO/xW1FhGDgs+BgzsNC7Ota+4VrMWWceRZEc8DA0k7D9hZ8Wqd0hJ2so2G+vHkmxLK8GKrLLLMa0cMyh4rOjK1Wq2I9NEgQUgKLVw40qrK7t+AVp7qCoNdblVJg3wPco3KRyicVUy5EEwWfiFoSrPxBVlMsiUSkQULQWghR9c38TfNKJWnYgnlaAHoQVXEx5tHdkkNdyhsCwhMieSDfPQ0RfmnqQBIUqQqQHoQhAFkpjmgijsnlInEIhh2cv7nfqpAANBoBwCVCMAUJ8fiWvLWwnKNA4gnN3ilnz9N0TmDWm6P8AMbZH5TvtuunHBYfQkdz4kkbPd/c//wAVVNSyknySmvIz/wD5A3nH/idKflZUrfai+MXxDwunyjkPJGUch5JvDl+oNS8jmG+0ziaHVH+pXcH0jiJC2mNououyuoc9VT9qoB12HdoA4FpPgQfqVt9ER5YI73Lcx/xapIqWtxyS9OnOC/Ce3H+Y/wCRyt9IYrqonOG+w+JpYXSnS8WFyOkNmyWxis7+yRtwFndYMvTkmJNvNDhG09kfqe9RXnFLHc5tzd06b053OkhkvU7ndW2HZY3R+IugtVjliyZoyyXYHajxWvawYnrba66PcrYs10XySWi0xV8RiC0gCtuKfUWPC3H4uWhXP0VSN3aH74KKSUkklJE/tD98EjZQ5Zki44qNxSkqKV1BQzYiKVyzsQ5WpnrPmcrqaLIoiSPbYI5hKmTR2Btoboi2nfcfG1cWCAu/C3+s/wDao5nO0BaNSNna6G+IHJNfHVAMiJPDLQ0/3T2tOUAsBrmW0lJHmUjUtdz3Z+qkBUUcbCLyNH+FtghSqUQCEx0mpABNd4G/iUgk1GhF6XYPoVOQJEhSpCpAehCEAWSkSlInEBCEIAsjZVsJhBGZCDfWOzHQCt9PmVYCVNjuLkEIQpIM/pnBda1naDercXFxdQDcpB1+PyXM9Ne2LryYSg0adcRZPDsA7DvKr+1/T/XOMMR+zae24f8AFcOH5QuYJWGtWw2onn+o9Ulnw6T2XLJJpnPcXPc5zju5xtxV3BYyq1WcoA8tPgsy35OLTk9Wps77BYv3V0GFxAK4DCYskNrfkugweNIIuxY46KDqUK2x1LHrYwE4c0C9W6VxrguVw2NF6lXGzjgVKlg6NKth5OklnawWT8OJ+Cy5JszrPFUw9LnpTqLJ1tRMXprnquZRzUE+MAUNsqlPBuRzAtB81WnlWZ0bjrL23yP0KlmmVsFk6VvLxIKQ+V6qEpz3WmrVFYNKQIQhSSNcwHcA9xCb1DPwt8gpEIAQChQ8uCVCEANcwHcA+ICGxtGwA8ALTkIAEhSpCpAehCEAWSkSlInEBCEIAsN2CVMjOiemQjBZHtVj+owryDTn/Zt8Xbn4DMVrriP/AFCxNvhj5NLz4nQehVdWWmDZkvqrpW8pL5fucihFpsZuzzXLPF+o5QTjXxCndsq79WhNEaBdwDiHx1zC28biqDHcjR+P+yxOj/fj8fotfExZ2ObzGh5EbJorKOlaxcqMl6lmLpCiDa04ukO9cOyZwBHFvDwVnDdIGtUjRQq7jyduzpE80S9JUN1yBx54HX1Sfx17m0Fyu/U6g9Id6hmxdsc69tPLdYEeIc803hqTyCn60kPaNqBHofonjHO5fRk6icnwanQeOuevxMd8qW859lcR7MO/+1H3h4/sP6LtQrqPB1+jy1W+/mywhCFpOoCEIUACEIUgCEIUACEIQAJClQpAchKhAFgpEpSJxAQhCAJITupVXYaKsJkKwXmvtpLmxso/A1jf7Mx+bivSl5X7RyB2LxJHGUj+kBv0Wa6f3Djdaliil6mY/YojGg8E2c6eKedPgFh7HmewXoofufFKw9l373CT7h/fFNwMlgudHe/H++BW2FidHe/H+/urbCaPB1LH8N/MzMRgc5e5ppwd8HaD5rNkic0mwQRuK0+BXQR++/4H1CQ6SfmHzGn6Jh6trGbzwzBbLz0UjG2Rlsn8La1+Wi252jLsN+QSYQANIGlE7eNj1S6e5SrBJ8iYKHI0itcxv6JrRTwOYI+v0VlV5dHt8R89PqnRvSSWEVuiXZMVF3SV/VY+q7wLz2Z2SYn8L2u9P9V6Cw3R5pqT5Rp6PLCqQ8pfUsIQhaTsghCFAAkJSoQAIQhAAhCEACChIVID0IQgCyUiUpE4gIQikACnjNhQJ0bqKkhkk0mRrnHZrSfIWvH3yZiXHdxLj8Ta9P8AaibJg8QebMoP53Bn/UvLgsd3LhHmuuT+9GHuRP1cFI/YpjR2j3KRZWcR9is0+93hSfc/fNRyDKpW+58CnY77MsYI06PxC3FgQH3PEfRdAUROlYfC/mQj+Ye9voR+qJW9ph76PhX+iHfzG/lKlTm0ixGwTcKdXDwPmCPonYjgo4Pe8Wn5EfqVK4GZZVfE7t8W/wCYKwq+K4fD/MFCIfBS6UZ2webfQ/6rsuhJs8ELjvlDT4t7J9FyXSw9w95C2vY/EWyRn4XZh4O3+Y+amm8SwRYT0Xjj+pHUIQhaj0QIQhAAhCEACEIQAIQhAAkKVBUgOQikqALBSJSqmPdo0a051Oq7IOgFgg7keSZvAhG7pBriQ1zW1u+UVw0ytJF+J0THP7cRErXnORVta2i03YG50FJZQ+3tc5wbTQMkLnCgNddf2E3GPLmgBzjmcAbgcKG5N1odBrwVbYGkhV24wakskaBxczT11VhWp5AxPbWWsGR+KRg8iXfRefLuPbo/YR98no0rhnHRYbneZ5PrLzc49ENj+94p6ZDsnqh8nJlyRzttvglZ7vwTikiHZClPYbOwM90eAXRlc6waD4fRdCmidGw4kRSe+z4+ilUUvvM8T6FSp2dEZONFXaac3x9QQrThYKpyaA92vlr9FK4J7F1Q4oaD8w/zBTBR4j7v52+qhEFfpUdgdzh+n1Uvso+sRX4o3D4gtI9Cm9Jj7M/A/NQdAyZcREebq8wR9VC2kjG5abym/kehISN2CVbD1oIKEIAEIQgAQhCABCaHgkgEWNxYsXtY4JyABBQkKkB9pUiEAKcWzmf6XfoquInzbOqnUAIyaB0LyT3EmudJpSEd5+S8++sVH+VGj7OiTO0N/mzuIvWy0nXQUAAFXZJ2iXfxBo9k2ywCBevin5e8oy9581H/AK0/0oPAQn2faIBze8DKxrwXeoV1mOYQCcwvgWusdyp5PHzKMg7/ADKldXqL8qD7OvMy/bedroYst6ScQR9081xUuxXX+1jPsGnlIOPMFcdOdK5rXSruulNni+tw03ePRDotglc6ggDRLSfucbO5We6/0U8fujwQ5grYeKI/dClvKGbTQ9g1b+Yeq31gN3HiPVb6aB0en8SIpveZ+b6KZQT7s/MFOU7OiIq8zaPcVYTZW2FKZI3DG2ju08tETDVn5voVHhTq4eBHx0PoFYUEEGOFxu8FkwS5XMd+Fwd5G1s4gdh3gsKtEkuxzr77soSPUYzYTln9H4sDDMkeaAiDnHeqaM3oVcw87Xsa5p0cAQfTRbU9j2EZaopkiFm9C9Gvw4mzzPlMspeHPuwKArUnlwoa7K9LOxpAc5rS7QBzgC48he6ZjEiLUcshFVx4kE1pyCjMx5tPdkks9yjJJK91VpZPDQfMpM7vwf3MSSkX96x+EGwSNv8ARZ2HGHE8uSU9a+s7c7cwoAC27tG3n3lRkVvBaw+EibLJIIw2SUNzv3Lw0ZW8TsFc/eqwulpYi5zJJWAxjrC2eISRGMAi5BYBAc8Gr3DSq+C9pMH1OXrrZGzJUjQJJA3sgsb/AMQk8AOKeMZy3SYZNqTHAxOkgyz1s2N7SCbGli+d8+5WWOJAJBBIBLSbINagnjSxOhI24bDunkxBmBjDjLTq6tmZzQAXON9sirJ90DZQdL+1cTMPHJGe1KQQ1zLc1ufK5xYXDkQASLKeNKcuEwTeMs6W0LHw3tAwsYTLhrLQTUrwLI10ooS+HPy/gjUi4XDmPNJnHMfJOLByHkil4bY6IzMPxfvyS6cz5lO1Rr3IyAyh3/3IyjkfIp2vd80a93zU5Ax/agD+HOldtvDvK414tw7tV1/tY6oWDnJ6A/quSpdmx2pfueH6/Jfa/wDVC2hIkeaBWo4SI5X3onwnRQKaDY+KdrCLZLCJWbjxHqugKwI/eb+YeoW8phwdDp/wshn3Z+YKcqvP7zPzD1Vgp2dARKkQoArM0ePiP35K0qs2jge8fM19VaKZgMkGhWERv3EjyK3nbHwXP4mVodILPZOZ1bhpomu+r+SVx1LYw30NUY48ztugcTlwYdlLjGx/YaLLspJoBS9BdM/xLpW5C3qsvaAcGOzXVZgOQ8QVyRxL4xKInOqOurzvNseHHMaaQ12a2EEg6NI467PTPtQGhpYXszAFoaxrnOzNDg5xcKDaOw1NHUUuna2k68lTp7s9TOjUtKcPG22x8zdhOI/iJM38r7p7FVlZVfezZusu9Ky1xWT7WYJ4aZI87i5zQ+MUewGluYANzEZiwkXVWasqPFdONxGHawOkZK8g/YmvdkaNHHYOJAGhouAOyiMpdPgXtY+J5nkjeZZHSSlo6xj2ONkAEsBptAaGklSk6ctM1h5x7marcwi4x3ep4z5ZNz2fGIEIGI3B7N+/k+7m5GuH+6s4DpGKcExOLgK3a9p1Fg04CwRx4qPAk4mIyMn6txlkiijDG5M8byG9Y42SHAA03L7yqw4iKGO44mRvkeWui7LMsoHazu4Bobd62KoGwqac4zm4R3kuUaoN5ST2+ppyNaASSWgak5i0eJ4LHjw+Fjla8Op0jz1dOL2ucazFtkgEk67akfHC6SkmmyNLgBI4iV0kjnRDVwDmgCg1oOmg3aTRta3RPsyISHdYHBvajY1uWKw0BpoGqGVpocQDwC1Vbbw/jeGFZVYTUXDyeWTe08ObC4is9mMgkQjMWgg5boGvivOMLAJGODswvQnY+NjQ7b8V3r8TOIJpJesEsD2ODesLGdVpn+zYcpBLZBbr0oqr0t0fFM6xbZXRueyXDMaMPYA0cS25dKOtaXQ3XRsbynYP/OtUZeRZYXdOrUklHONmvmjnzjpOr/hyfsy/rQfvWN2eGYh3is/FRhgYBm4C7Fjhudl0Z6BEkUBg6x0s+8zsoZhmgNzMcza9b5nKqfSGAMWJbE1hbnkEbJHgue8OIaXF1VVG8rdBV7gldd9UtFCaow3bb7em5or31GnCWiDbb29zQwPQT3RRkYjHtBY0how8VNBaKAs3Q70LvWaAC7obncoXm3dy/v8Awz4KZCEIXzw6AIQhAAhCEAc57YnSEa7uPoFzWU8kiF3bT8FHget73svb6BlKZMDWx8kIWlcnJjyQ5TyPkpYAaOh35JUJ5cFk+CeFpzN0+8PVbtFCEQOj0/4GQTjtM8R9VPSEJ2bwpFIQoJK2Maa+B+WysjVIhS+CAIKxcSztu03A4bjl8kISyexjvvwvcz5H6xsAc5+QtLGAueer0a7KNToG+ZW9L0bLJ0eySSNzHQlwqQDMYc2ZpcOABJ34F3NCF17Wo6VSE485R6Z3dS6tYxqb4ivojJ6DOIkmDoImZYXAuc83HCWjtOcTxoHQb/Nb7+lIZS3qWzzOE75Y3YVoOjiCSXPGVoJL268ihC29Sk69Ryl2aSx7mBW8ZwhHLW+fdG7gaZG5uKAi62Js5LXMbkxEJGY3VZyHMPLsuVJuOZ0jKHNws7I5o/t+sAEVtNwyMdxkGozN3BGugSoXEhQiq0qm+dv5W/8AfQ34xPYxOl4ZMGTneQBrHNRyuHI1seBrx7lqdDyYmDDy4iZrWNLQ5sADqaCRmlcPu6EkhoG3AoQuvWuJ1acFPffBpr3VSolGXYT/AN7jkw/8RM0iGaKSNzgx1OLJB1Tq1oFpl4nXmsvo3Fs/g2VK+OMsIbKA4ZJI9HtI2q+0ByJHBCFTVpKrbb9pYRgt14VeVWPMksmv7OYjEzzCURujgfH2y5wImk0DHsG9UCM3EVey28f0pBDJDHK6nzuyxjKTZsDcDTUgX3oQktqEZz0dsP8AhZNM5vGo0gEIQsmtj5Z//9k=" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: -6px;" data-sz="f" name="pSsrlS3QuTIbXM:" class="rg_i" height="289" width="366"><br><br><br><b><font size="2">حضرت علی ( ع ) فرزند چهارم مادرش و آخرین و کوچکترین فرزند ابوطالب ، عموی پیامبر بود . <br><br>حضرت محمد ( ص ) زمانی که حضرت علی ( ع ) شیر خوار بود ، بیشتر وفت خود را در خانه ی ابوطالب می گذراند <br><br>او به این کودک علاقه بسیار داشت علی ( ع ) در گهواره با دیدن حضرت محمد ( ص ) لبخند می زد .<br><br>هنگام خواب پیامبر ( ص ) در کنار گهواره او می نشست و آن را تکان می داد <br><br>و در بیداری با او حرف می زد و در آغوشش می گرفت . <br><br>حضرت علی ( ع ) از سن شش سالگی به خانه ی پیامبر می رفت و از کارها و رفتار او درس می گرفت .<br><br>او همیشه سعی می کرد مانند پیامبر رفتار کند ، با دوستانش به مهربانی رفتار می کرد و هرگز آنها را آزار نمی داد <br><br>اگر کسی او را آزار می داد گذشت می کرد و او را می بخشید . ولی در برابر زورگویان می ایستاد و مقاومت می کرد . <br><br>&nbsp;به همه احترام می گذاشت و با ادب صحبت می کرد . <br><br>به کارهای این امام بزرگ خوب فکر کن و سعی کن مثل او رفتار کنی . </font></b><br><br><br><img src="http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/fawasel/WebPageContent/broad8.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="61" hspace="0" vspace="0" width="319"><br></div> text/html 2014-07-18T03:42:47+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی شعر کودکانه به مناسبت شهادت حضرت علی ( ع ) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/986 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong><p align="center"><font color="#000066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px; text-align: justify;"></span></span></font></p><h2 class="MsoNormal" style="text-align: right; " align="right"><font color="#000066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<font color="#000000"><font size="3">شعر کودکانه به مناسبت شهادت حضرت علی ( ع )</font></font></font></font></h2><p><font color="#000066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><br></font></p><br><img alt="امام علی" src="http://img1.tebyan.net/big/1392/05/20130729150147985_79.gif" height="340" width="303"><p></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="3"><strong>توی ماه رمضون</strong></font> </p></strong></font><p align="center"><font size="3"><strong></strong><strong>توی محراب نماز</strong></font> </p><p align="center"><font size="3"><strong>حضرت علی می کرد</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>با خدا راز و نیاز</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>پیشونیش به سجده بود</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>رو لباش نام خدا</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>روزه بود امام علی</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>توی محراب دعا</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>دست یک مرد پلید</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>علی رو به خون کشید</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>شد علی شیرخدا</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>توی محراب شهید</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>گلی از باغ امامت کم شد</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>همه جا غرق غم و ماتم شد</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>یتیمای کوفه بی پدر شدن</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>چشما گریون و کمرها خم شد<br><br></strong></font><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhQTEhIUFhQXFRgZGBgXGBgbHxgiGBgZGR0eGiEkICgkGRslIhYdIjEhJyorOjIuHh8zODMsQysxOiwBCgoKDAwMDg8MECsZExkrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIAFABQAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABQYDBAcCCAH/xABBEAACAAQEAwQHBwIEBgMAAAABAgADBBEFEiExBkFhEyJRkQcyVHGBodEUFRYXQlLBI7GCkuHwQ2JjcqKyJDM0/8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/2gAMAwEAAhEDEQA/AO4whCAQiIrH7GejgOwnHIwBuFIBIa3LmDG4MRl6m+0BtwjXlViNsY2IBCEIBCEIBCEIBCERHEtZOly07GW7l5io2RkDKGvdlzaEiw0PK55QEvCPMsmwuLH33jw9QodUPrMGIHRbXP8A5DzgMsIQgPCzVJKhgWFri4uL7XHK9o9xzrhfgisk4xVV8+oDy5gYLluM2Y6Ky/pCBQOd46LAIQiv8S8SmlsJdJUVLDVxJAPZjxNzqTyUa+6AsEIr/C3GNLX5hTs+ZAC6sjKUubANfS+h8jFggEIQgEIQgEIQgEIQgEIQgEIRrzqxF3MBsQjUOIy9DfeNOjftp7uQ6iScigmwYkAlrc+QEBLwhCAQhCAisTqdQt9DFfadLfNL7wYHUHY7bHcAxuYpTOrFb5pbAkNzUjkYqVVVvTzBOAzgDK6nmPH/AH0gJj7UJVsha2YABjfcjptpFxwypDi1+tuhjlWIV6zZ0p6clsxGdLG4bcadenhF84ZpnDf1DZwt8oPqgnY9YCzQjBW1aSkLzDZRFTwXiKpqKvLktJuw7veACnRmJAIJ2+BgLnCEIBCEIBEBW41JlVuSe4QdgDLLaAkswfXxsqfOJ+NWuopMwDtpaOF1GcA289oDFh+KLPN5PeljeZrYnwT93U7e/lWqXiJHxd5WburJMpDfQvmDMPfoB/hidxqRUsolU2SWpFi5OqjwUAae+KpxHwPlSU1OM2RArAbkg3zDxOv9oDoUI5nR8RVsnus2a3KYuvnoY2zxnVfsleTfWA6DAmOfLjeJTdJa/FZf8nSMg4Vran/9dSwTmt73+Asv94CYxbi6WriTSr9pqG0VEPdHV22AER9PXYrUZqd6daVr9+pVswy/9JSNXPI3Nt4n8MwimopZyAILd523PvP8R7rcYUIDJtNmNoig7nr4Ac4DJguDyaWWJchAo3J3ZjzZzuzHxMb8VnhGgqkmVEyo/wCIym176i9yPAWsPgPCLAtQDMKDcKGPS5IH9jAZoQhAIxrOBZlB1UC/S97f2jHS1OcvbZXy++wF/mbfCNTBBftnP65zeS2Qf+sBJwhCAQhCAQimY1xFU09XlyXk3Ud7ughjqykAkkbfERbKKrSageWbqYDDidSEFr9bdBFO+1CbfOWtmIIU22J6baxMcTUzlv6Zu5W+Un1gDsOoih4fXrKnTXqCVyk5Esbltzp06+MBbVnS0yy+8WJ0A2G+53IEWDDKnUrfQRz6kq3qJhnEZARlRRyHj/vrFtwumdmC3yy1AJbmxPIQFphCEAjy50P8x6iL4mVjSzsozEITlva4Aufjb5wGlUYiQ6owBLEi397xF4/gqOCyzGXxWwYH+R5xWVxd3RVSYrzpaAZWYqzhhmuW17p0GbXeEziB01m91WCgLY6CxvfW9jYHbmNYCy4T2MqXlplWWNmZh3jbxPOJjCKinlKzZ2zG2Zn3Nr205e6KfLrzOmoEaW21yl2UEC4VrDfoI0GnzJbqZJmMwe8xG7x9Q2AP6gTci/hAb/pIxuVNl9mrZ5bCwy3FtDmN/wBXIW0PhvGtwDWrJnXnuBaUVYkHQ3Gg0ulsuxvufCK9ibqFmEqCzBc4a6ixzC9hfPmPMW2EYsRxAql+zbKssrYK5Ck2u5Y6rf589oDs34no/aE+f0h+J6P2hPn9I+d/vvrD776wH0R+J6P2hPn9Ifiej9oT5/SPnf776w+++sB9Efiej9oT5/SPFTj9MVUicuTPYtrbTW228cEw7HZIe88TGQfpQgFj4EnYe68bGNcYduVCosqWgsiKb2vuSbC56wHdvxPR+0J8/pH6nElISAJ6EnYC+vyjhHDk/wC1VUmnzZe0a1xrbQnTyifqeIqPD5wWnb7U9/6jkgBR+1LfqPM9OugdWncRUd8rzkuOTX/kR4XiGgG06UPcP9IqdPxzhU4DtJiqfCam3yI8o/Z3FeDJqJsk/wDZLuf7QFyk8RUrGyzlY9Ln+I91WLIouve+QHvMcyxD0p0yi1PIZ+rkIvkLk/KKfivGs6o9drL+1dB/r8YDsUvF6WY2eoqJZt6qa5R1PiY2KfEaFM/2d07RgbWvf4eA5xwyg4gVHVmLd03GWxuR430t5xM8N4jMnTKmbKRmMuTMfKCWIzd1RfckXPvymA7JK4kolUD7QmgA58vhGGnxqmSZMd5yjtMpW99VAsCOm8fP/wB96bxP1uITKqeJVIjTuzlS07gvsupPIDNffwgO1fiej9oT5/SP08S0mn9dNdt9flHH6XCpskmbiCtT06WuTa8wnZEsdSbfARm4g4mpaqfRyqS9gyoSRltmZAB7lsTfrAdQw7GaaSvZvOUPmJKm97sb/wAx6osbppSCW85VcasDe4JN9fOOIYvxSrVcycmqdrdeoU6eYHzi28fcXUZkotM6THmWLMo1VRrZj4k8uhgOk/iej9oT5/SH4no/aE+f0j53+++sPvvrAfRH4no/aE+f0h+J6P2hPn9I+d/vvrD776wHSOPq1Z068hwbygqkA6m50Ol3vm2Fth4xs+jbG5UqX2ZbJLUWOa5voMpv+nmLanx2ioYdiBZL9m2VpYWxVwGIvZww1a3y5bxlwx1KyyFAZQ2QLdhYZRextkynmb7mA61i9RTzVVs7ZhfKyDUXtfTn7oh8W7GbLy1KrMGyso7wv4HlFYWfMmOxnGYrM95aL3T6guCf0gGxNvGN+ZXmTNcO0td7Z7qpJFyq3G/QwEzgGCogDNMZvBbBQP5PnEpT4iS7IoAKkC39rRRZfEDtrK7yqGBWx1Fha2t7C5O3I6wOLuiMrzFSdMQjKrFmQKM1w2ndGozabQHWUOg/iPURfDKsKWTmGUlAct72BFx8bfOJSARjqZwRGdtlBJ1A26nQRkjXr6GXOQy5qK6NurC4PvgOF1eH4dVYpStR1byHM7LMlsBpbM39IjSxsVIuRqLRs4yglzGU2J9RpliclrkBdcwYE2y67E846nJ4Jw5dVpJQNrBsveHuO4I5EbR4x3hoTlDWV5yqVzNcZhra9tC2u5EByjDJiMjMumVgE1LtmBuzMBYXuLWUgDeNqhxdZhZSRKmkgCYrGy2JOw3BsfPcxqYfNnMJqurLZimUjuZZZ2Rdtyb29/KNnhalRp0rOpYZ5JS7WLd/nYG9gQbHTwMBD43IGU97IrKxFhlynbvXNmOt7m2g05xvVKjs0J70xUGYt6pUttmPqXG9gb2jqnE3CKVGd5dlmP64PqzLAgZvAi57w8TvEBw1wjUJMRZyBZco91s5YnvX0N7gHTTprtqEpSejrCnRH+xp3lDbtzF/GMv5aYV7Gnm31i3QgKj+WmFexp5t9YflphXsaebfWLdCAqQ9G+FWt9jl7n9316RkX0fYWEMv7HKyk5tje467j3Rq8L8c0swGXOmrLmKxHfIAbU7E8+kTGI8W0Mlcz1Mr3KwYn3AXgNTD+A8OkTEmyqZEmKbqwLXBII018CY1x6M8K9jTzb6xJ8OYg9UPtBUpLbSUp3I5sffyjexXFpNMgefMWWpYKC3iYCvflphXsaebfWH5aYV7Gnm31iVpeKKWZUtSpMBmgX01B0uQDzIEZeI6idLkM0hC7+C7gcyBzPSAhfy0wr2NPNvrD8tMK9jTzb6xlpZde707PYKRdtdU52Yc2I0izTpmVS1ibclFyfdAVX8v8JClPscrU353873ibwPAaakQpTSllqWzELzNrXPjtHmh7eY/aTUEpB6qXBY9XI0HuF436upSWjTJjBEUXZmNgAPGArE/0dYWSWakQsxJJJbUk3PPeJ7CMIkU0sSqeUstBrZRb4nxMeMNd5p7Z1Kqf/rQ6ED9zDkT4chG9PnKis7EBVBJJ2AGpJgIjHeFaSsZWqZImFAQuYmy33sL2BNhr0ERi+jbCwbikQHoW+sbVVxxQIslzPUrNJyka2tuW/aATaLHAVE+jXCfY082+sefy3wnT/4kvXq31iy4pTvMllUfK3InY9D0jWp8IIMsmYSVHeHJj08BAQv5aYV7Gnm31h+WmFexp5t9Yt0ICo/lphXsaebfWMVX6OsKRHf7GndUtu3IX8YucIDgdMo7NyO7MZDlK+qFDbZh69htcC140cEkDKO9nVVUm4zZjt3bGynS9xfQ68o6HxLwjUPMZZKBpc095s5UjvX1N7kDXTrpvpP8M8IpT5HmWaYnqAerLuADl8SbDvHwG0BzeuxdZZVQRNmgkGYzGzXIOx2AuPLcRq4nMRUVm1zMQ+pRsxN1ZQbi9zazEg7xscU0qLOm5FKjPOL2a5Xv8rgWuATYaeJjWxCbOUSlRWa7BMoHcyzDs67bgWv7+cBsYMgmTFUWB9RZliM97EhtcxYkWy6bg8o1aXD8OpcUqmrKt5zicFly1A1vlb+qTpYXCgXA0N461gXDQkqWsqTmULmW5yjS9r6BtNwI9zuCcObVqSUTaxbL3j7zuSeZO8BOU04OiuuzAEag79RoYyRr0FFLkoJcpFRF2VRYD3RsQCEIQCEIQEBjnC0uocPnZCP22IJ8SPHbXoIiMM4BCTWmvPbN2aIjSwFKlf1c/wDLqPOLtCAxUysFUOwZgNWAtfrblGWEIBCEIBCEIDkvGvofaoqHn0lQkrtCWeW6kgMdSVI2udbW+MfvCfoYSU4mVs8T7bSkUqn+Ik3cdLD4x1mEB+KoAAAsBsByio8fcCJifYFqiZK7JjcLYhlYjMLfpYhbBuXgYt8ICs4FwLRUlS9TIQqzIFC3uqeJQbgtpfXlyuYs0IQCEIQCI2ZhCzJomTmMzKby0OiJ4HL+p/8Ama9uVokoQCIrifBVrKabTNMeWJgtmTccx7x4jnErCA5/hnoloZaU3aZpk2SczuO6J53s6690HYX5WvvHQIQgEIQgEIQgEIQgEYqlWKsEYKxGjEXt1tzjLCApOJ8Ah5qzUntm7N0dpgDFi36uX+XQeUS+B8LS6di+dnJ/dYAHxA8evUxPwgEIQgEIQgP/2Q==" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" data-sz="f" name="ccbpCHlrniV-gM:" class="rg_i" height="80" width="367"></div> text/html 2014-07-16T08:52:50+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی مشکلی که سینا حل کرد... http://malekashtar18.mihanblog.com/post/983 <div align="center"><h1>مشکلی که سینا حل کرد... </h1><h1><div class="GImg"><br><img alt="دوست" src="http://img1.tebyan.net/big/1393/04/20140702145159296_31.jpg"><br><br></div></h1> <p><b><font size="2"><span style="COLOR: #804000">من سینا هستم. هفت سالمه و امسال به مدرسه رفتم. مامانم همیشه به من می گفت: تو مدرسه آدم یه عالمه <br></span></font></b></p><p><b><font size="2"><span style="COLOR: #804000">دوست پیدا می کنه و خیلی به آدم خوش می گذره.</span> ولی من اصلاً این تجربه ی مادرم را نداشتنم، چون اصلاً دوست <br></font></b></p><p><b><font size="2">نداشتم با کسی حرف بزنم و ارتباط برقرار کنم. می پرسید چرا؟ چون من نمی تونم خوب صحبت کنم. یه وقت فکر نکنید <br></font></b></p><p><b><font size="2">بلد نیستم حرف بزنم نه اینطور نیست یا فکر نکنید من خجالتی هستم نه مشکلم اینم نیست. من یک مشکل بزرگتر <br></font></b></p><p><b><font size="2">دارم وقتی حرف می زنم بعضی ها مسخرم می کنند. <span style="COLOR: #408080">چون نمی تونم تمام کلمات را خوب ادا کنم و بعضی وقت ها <br></span></font></b></p><p><b><font size="2"><span style="COLOR: #408080">برای گفتن یه کلمه کلی تلاش می کنم. به خاطر همین دوست ندارم صحبت کنم.</span></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2">مامانم خیلی از این مسئله ناراحته و یک روز با من به مدرسه اومده و با مشاور مدرسه مون صحبت کرده. مشاورمون <br></font></b></p><p><b><font size="2">هم تصمیم گرفته به من کمک کنه.</font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><span style="COLOR: #008040">اون به من گفت: تو باید قوی باشی و نباید هیچ وقت از جمع دوستانت فرار کنی. تو باید بتونی با اونا ارتباط برقرار کنی. با <br></span></font></b></p><p><b><font size="2"><span style="COLOR: #008040">فرار کردن مشکل تو حل نمی شه.</span> تازه من می تونم جایی را به تو و خانوادت معرفی کنم که مشکلت رو حل کنن. اما <br></font></b></p><p><b><font size="2">تو خودت باید بخوای تا مشکلت حل بشه. اون از من پرسید: نظرت چیه؟ و من با خوشحالی زیاد از این پیشنهاد استقبال <br></font></b></p><p><b><font size="2">کردم و قول دادم که تمام تلاشم را برای حل مشکلم به کار بگیرم.</font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><span style="COLOR: #9b004e">الان که مشکلم کمی حل شده فهمیدم که باید برای حل هر مشکلی تلاش کرد تا بتونیم اون رو حل کنیم.</span></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2">من الان دوست های خوبی دارم.</font></b><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt52.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt52.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt52.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/ander12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt52.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p></div> text/html 2014-07-16T08:32:49+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی بچّه ها می آموزند ... http://malekashtar18.mihanblog.com/post/982 <div align="center"><font size="3"><b>بچّه ها می آموزند </b></font><br><br><br><img src="http://www.speakfa.com/i/attachments/1/1327597317619752_orig.jpg" style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" height="309" width="538"><br><br><div class="Title"><br></div> <p style="text-align: right; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; بچّه&nbsp;ها می آموزند آن طوری باشند که زندگی&nbsp;می کنند.</b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; بچّه&nbsp;ها ...</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; وقتی&nbsp;با&nbsp;<span style="color: red;">سرزنش</span> و<span style="color: red;"> انتقاد&nbsp;</span>زندگی می کنند می آموزند&nbsp;<span style="color: red;">بی اعتماد&nbsp;</span>به خود باشند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وقتی&nbsp;با<span style="color: red;">&nbsp;خشونت&nbsp;</span>زندگی می کنند می آموزند که<span style="color: red;">&nbsp;</span><span style="color: red;">جنگ جو&nbsp;</span>باشند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وقتی&nbsp;با&nbsp;<span style="color: red;">ترس</span>&nbsp;زندگی می کنند می آموزند&nbsp;<span style="color: red;">که بُزدل&nbsp;</span>باشند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; وقتی&nbsp;با&nbsp;<span style="color: red;">ترحّم</span>&nbsp;زندگی می کنند می آموزند که به خود&nbsp;<span style="color: red;">احساس&nbsp;</span><span style="color: red;">ترحّم&nbsp;</span>داشته باشند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; وقتی&nbsp;با<span style="color: red;">&nbsp;تمسخُر&nbsp;</span>زندگی می کنند می آموزند که&nbsp;<span style="color: red;">خجالتی</span>&nbsp;باشند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وقتی&nbsp;با<span style="color: red;">&nbsp;حسادت&nbsp;</span>زندگی می کنند می آموزند که در خود&nbsp;<span style="color: red;">احساس گناه&nbsp;</span>داشته باشند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; امّا&nbsp;... <br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;با<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;شکیبایی</span>&nbsp;زندگی کنند<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;بردباری&nbsp;</span>را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اگر&nbsp;با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">تشویق</span>&nbsp;زندگی کنند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">اعتماد</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">اطمینان</span>&nbsp;را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">پاداش</span>&nbsp;زندگی کنند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">با استعداد بودن&nbsp;</span>و&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">پذیرندگی</span>&nbsp;را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">تصدیق</span>&nbsp;شدن زندگی کنند<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;عشق&nbsp;</span>را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; <br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; اگر&nbsp;با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">توافق</span>&nbsp;زتدگی کنند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">دوست داشتن خود&nbsp;</span>را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; اگر&nbsp;با<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 176, 80);">ﺗﺄیید&nbsp;</span>زندگی کنند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">با هدف زندگی کردن&nbsp;</span>را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; اگر&nbsp;با<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;صداقت&nbsp;</span>زندگی کنند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">حقیقت</span>&nbsp;را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;با<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;انصاف&nbsp;</span>زندگی کنند&nbsp;</font><span style="color: rgb(0, 176, 80);"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دفاع از</font></span><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 176, 80);">حقوق</span>&nbsp;را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">اطمینان</span>&nbsp;زندگی کنند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">اعتماد به خود&nbsp;</span>و&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">اعتماد به دیگران&nbsp;</span>را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;با<span style="color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;دوستی&nbsp;</span>و&nbsp;<span style="color: rgb(0, 176, 80);">محبّت&nbsp;</span>زندگی کنند زندگی<span style="color: rgb(0, 176, 80);"> در دنیای امن&nbsp;</span>را می آموزند.</font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">&nbsp; بچّه ی&nbsp;شما&nbsp;چه طور&nbsp;زندگی می کند و چه می آموزد؟</font></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#FF0000"><br></font></font></b></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne21.gif" height="103" width="122">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne21.gif" height="103" width="122">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne21.gif" height="103" width="122">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/wetter/mondesterne/sterne21.gif" height="103" width="122"></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;" align="center"><b><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#FF0000"><br></font></font></b></p></div> text/html 2014-07-15T05:11:19+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی چگونه یک خرگوش تپل طراحی کنیم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/980 <div align="center"><p align="center"><b><font size="2"><span id="lblname">چگونه یک خرگوش تپل طراحی کنیم</span></font></b></p> <p align="center"> <b><font size="2"><span id="lbldescription"></span></font></b></p><p align="center"><b><font size="2"><span lang="fa">سلام بچه ها</span></font></b></p> <p align="center"><b><font size="2"><span lang="fa">&nbsp;می خواهیم با هم یک خرگوش شکمو بکشیم و آنرا رنگ آمیزی کنیم</span></font></b></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://www.koodakaneh.com/images/child/school/painting/rabbit/bunny19.gif" border="0" height="298" width="360"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/jdltrjqt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/y1pZl74xm8S2zqTYfaqfGZD8W9UiaN7foTR.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="66" hspace="0" vspace="0" width="103"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/jdltrjqt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars/1_20080725cute_d_o.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/jdltrjqt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/y1pZl74xm8S2zqTYfaqfGZD8W9UiaN7foTR.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="66" hspace="0" vspace="0" width="103"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/jdltrjqt.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><br><b><font size="2"><span lang="fa"></span></font></b><br><b><font size="2"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404945692/20.gif" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; border-color: initial;" align="bottom" border="0" height="51" hspace="0" vspace="0" width="136"></font></b></p></div>