. زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی و بیندیشی. بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی . http://malekashtar18.mihanblog.com 2014-04-16T07:52:09+01:00 text/html 2014-04-15T16:12:45+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت علوم پایه سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/781 <div align="center"><p style="text-align: center;"><b><font size="2">پاورپوینت علوم ، هر کدام جای خود 1 و 2 <font color="#FF0000">( پایه سوم )<br></font></font></b></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید</font></b><br><b><font size="1"><span style="font-size: x-large;"></span></font><font size="2"><span style="font-size: x-large;"></span></font></b></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8119923318/%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF1%D9%882.ppsx.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picturesanimations.com/p/pooh/72.gif" alt="72.gif" border="0"></a></p><p style="text-align: center;"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/60.gif" alt="" border="0" height="60" width="252"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/60.gif" alt="" border="0" height="60" width="252"></p></div> text/html 2014-04-15T15:57:22+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی نمونه سوال ریاضی ، ( پایه سوم ) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/779 <div align="center"><br><b><font style="color: rgb(51, 102, 255);" size="3"><font color="#000000">نمونه سوال ریاضی ، آمار و احتمال و ضرب 10</font><font color="#000000"> ( <font color="#FF0000">پایه سوم</font> )<br><br><br>روی تصویر کلیک کنید<br><br></font></font></b><a href="http://s5.picofile.com/file/8119936676/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%8C%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%8C%D8%B6%D8%B1%D8%A810.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picturesanimations.com/m/mickey_minnie_mouse/102.gif" alt="102.gif" border="0"></a><br><b><font style="color: rgb(51, 102, 255);" size="3"><font color="#000000"><img src="http://www.animaatjes.de/linien/linien-bilder/blumen-und-natur/animaatjes-bloemen-en-natuur-10620.gif" alt="Blumen und natur linien" height="60" width="260"></font></font></b><b><font style="color: rgb(51, 102, 255);" size="3"><font color="#000000"><img src="http://www.animaatjes.de/linien/linien-bilder/blumen-und-natur/animaatjes-bloemen-en-natuur-10620.gif" alt="Blumen und natur linien" height="60" width="260"></font></font></b><b><font style="color: rgb(51, 102, 255);" size="3"><font color="#000000"><br></font></font></b></div> text/html 2014-04-15T15:26:50+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کاربرگ فارسی نشانه غ http://malekashtar18.mihanblog.com/post/777 <div align="center"><br><font color="#CC0000" size="3"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">کاربرگ فارسی&nbsp;</font> نشانه غ<br><br></font></b></font><br><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید </font></b><br><br><br><a href="http://s4.picofile.com/file/7744729244/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%BA.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/7744736983/ghein.png" height="192" width="441"></a><br><br><img src="http://www.animaatjes.de/linien/linien-bilder/blumen-und-natur/38.gif" alt="Blumen und natur linien"><br></div> text/html 2014-04-15T15:25:07+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کاربرگ نشانه ط http://malekashtar18.mihanblog.com/post/776 <div align="center"><b><font size="2"><br></font><font size="2"><font size="3">کاربرگ فارسی <font color="#FF0000">نشانه ط</font></font></font></b><br><br><br><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید </font></b><br><br><br><a href="http://s4.picofile.com/file/7744267418/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B7.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/7742335264/tata.jpg" height="208" width="177"></a><br><br><br><img title="Gifs gif gratis totalgifs.com openingflower.gif" src="http://www.totalgifs.com/flores-pequenas/openingflower.gif" alt="totalgifs.com flores-pequenas gif gif openingflower.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com openingflower.gif" src="http://www.totalgifs.com/flores-pequenas/openingflower.gif" alt="totalgifs.com flores-pequenas gif gif openingflower.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com openingflower.gif" src="http://www.totalgifs.com/flores-pequenas/openingflower.gif" alt="totalgifs.com flores-pequenas gif gif openingflower.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com openingflower.gif" src="http://www.totalgifs.com/flores-pequenas/openingflower.gif" alt="totalgifs.com flores-pequenas gif gif openingflower.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com openingflower.gif" src="http://www.totalgifs.com/flores-pequenas/openingflower.gif" alt="totalgifs.com flores-pequenas gif gif openingflower.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com openingflower.gif" src="http://www.totalgifs.com/flores-pequenas/openingflower.gif" alt="totalgifs.com flores-pequenas gif gif openingflower.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img title="Gifs gif gratis totalgifs.com openingflower.gif" src="http://www.totalgifs.com/flores-pequenas/openingflower.gif" alt="totalgifs.com flores-pequenas gif gif openingflower.gif"><br><br></div> text/html 2014-04-15T14:59:13+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی اگر می خواهید فرزندتان در همه دروس موفق باشد ...... http://malekashtar18.mihanblog.com/post/774 <div align="center"><div id="content-panel-mid" dir="rtl" style="text-align: right;"> <div id="postbody"><div align="center"><b><span style="margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; font-family: Tahoma; padding: 0px;" lang="AR-SA">اگر می خواهید فرزندتان در همه دروس موفق باشد ......</span></span></b><br><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><p style="text-align: center;"><img alt="http://www.bmsu.ac.ir/handlers/Handler.ashx?PhotoID=7622&amp;Size=d" src="http://www.bmsu.ac.ir/handlers/Handler.ashx?PhotoID=7622&amp;Size=d" style="margin: 0px; padding: 0px;" class="decoded" height="139" width="139"></p><p><b><span style="margin: 0px; font-size: 12pt; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px;" lang="AR-SA">"آلبرت انیشتین" به مردی که از او می خواهد در تربیت فرزندش یاری اش کند تا او نیز ریاضی <br></span></span></b></p><p><b><span style="margin: 0px; font-size: 12pt; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px;" lang="AR-SA">دان بزرگی شود، می گوید : «اگر می خواهی او ریاضی دان بزرگی شود <span style="color: rgb(255, 102, 0);">برایش قصه بگو</span>» مرد <br></span></span></b></p><p><b><span style="margin: 0px; font-size: 12pt; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px;" lang="AR-SA">حیرت می کند. انیشتین می گوید زیرا داستان قدرت تجسم ، تصور و خیال را گسترش می دهد و <br></span></span></b></p><p><b><span style="margin: 0px; font-size: 12pt; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px;" lang="AR-SA">ذهن او را برای ریاضی آماده می کند</span></span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>.</b><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;" align="justify"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px;" align="center"><span style="margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; padding: 0px;"><b>برای او قصه بگویید</b><br><br></span><img style="border: 0px;" src="http://en.clipart-fr.com/data/gif/disney/gif_anime_clipart_disney_087.gif" alt="disney minnie clipart graphics">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="border: 0px;" src="http://en.clipart-fr.com/data/gif/disney/gif_anime_clipart_disney_087.gif" alt="disney minnie clipart graphics">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="border: 0px;" src="http://en.clipart-fr.com/data/gif/disney/gif_anime_clipart_disney_087.gif" alt="disney minnie clipart graphics">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="border: 0px;" src="http://en.clipart-fr.com/data/gif/disney/gif_anime_clipart_disney_087.gif" alt="disney minnie clipart graphics"></div> </div> </div> </div></div> text/html 2014-04-15T14:39:47+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی داستان لاک پشت و خرگوش http://malekashtar18.mihanblog.com/post/772 <div align="center"><h2>داستان لاک پشت و خرگوش</h2><p><br></p><p><b><font size="3">&nbsp;دلبندم،برای دیدن وشنیدن این داستان زیبا روی تصویر کلیک کن .</font></b></p><p><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><a href="http://lrn.ir/Portals/0/Demo/Tam/P1/07.swf"><br></a></p><div style="text-align: center;"><a href="http://lrn.ir/Portals/0/Demo/Tam/P1/07.swf"><img src="http://images2.persianblog.ir/647130_5cBEuaAn.JPG"></a><br><br>&nbsp; <img style="border: 0px;" src="http://en.clipart-fr.com/data/gif/disney/gif_anime_clipart_disney_085.gif" alt="disney minnie clipart graphics"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="border: 0px;" src="http://en.clipart-fr.com/data/gif/disney/gif_anime_clipart_disney_085.gif" alt="disney minnie clipart graphics"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img style="border: 0px;" src="http://en.clipart-fr.com/data/gif/disney/gif_anime_clipart_disney_085.gif" alt="disney minnie clipart graphics"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img style="border: 0px;" src="http://en.clipart-fr.com/data/gif/disney/gif_anime_clipart_disney_085.gif" alt="disney minnie clipart graphics"></div></div> text/html 2014-04-12T14:13:45+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت نشانه ی ح http://malekashtar18.mihanblog.com/post/771 <div align="center"><p style="text-align: center;"><b><font size="3">پاورپوینت نشانه ی <font color="#FF0000">ح</font> <br></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><b>برای دریافت فایل روی تصویر کلیک کنید</b></font></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8119746026/36%D8%AD.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picturesanimations.com/h/hares/34.gif" alt="34.gif" border="0" height="212" width="226"></a></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.picturesanimations.com/t/tan/001.gif" alt="001.gif" border="0" height="57" width="60">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/t/tan/001.gif" alt="001.gif" border="0" height="57" width="60"> &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/t/tan/001.gif" alt="001.gif" border="0" height="57" width="60">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/t/tan/001.gif" alt="001.gif" border="0" height="57" width="60">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/t/tan/001.gif" alt="001.gif" border="0" height="57" width="60"></p></div> text/html 2014-04-12T13:28:49+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی نمونه سوال ریاضی پایه دوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/770 <div align="center"><b><font size="3">نمونه سوال ریاضی پایه <font color="#FF0000">دوم</font></font></b><br><br><br><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید</font></b><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8119566742/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_16_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%8693.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picturesanimations.com/a/ariel/11.gif" alt="11.gif" border="0" height="155" width="166"></a><br><br><img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/18.gif" alt="18.gif" border="0" height="102" width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/18.gif" alt="18.gif" border="0" height="102" width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/18.gif" alt="18.gif" border="0" height="102" width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/18.gif" alt="18.gif" border="0" height="102" width="86"></div> text/html 2014-04-12T13:12:52+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی ریاضی تمرین جمع و تفریق پایه دوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/769 <div align="center"><h1 id="filename"><font size="3">ریاضی تمرین جمع و تفریق&nbsp; پایه <font color="#FF0000">دوم <br></font></font></h1><p><br></p><p><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید</font></b></p><p><a href="http://s5.picofile.com/file/8119565242/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%88_%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/139.gif" alt="139.gif" border="0" height="225" width="211"></a></p><p><img alt="zon-1.gif" src="http://www.picturesanimations.com/t/tan/zon-1.gif" border="0" height="59" width="63">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img alt="zon-1.gif" src="http://www.picturesanimations.com/t/tan/zon-1.gif" border="0" height="59" width="63">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="zon-1.gif" src="http://www.picturesanimations.com/t/tan/zon-1.gif" border="0" height="59" width="63">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img alt="zon-1.gif" src="http://www.picturesanimations.com/t/tan/zon-1.gif" border="0" height="59" width="63"> <br></p></div> text/html 2014-04-12T13:01:45+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی ارزشیابی فروردین ماه ریاضی اول http://malekashtar18.mihanblog.com/post/768 <div align="center"><font size="3"><b>ارزشیابی فروردین ریاضی پایه <font color="#FF0000">اول<br><br><font color="#000000" size="2">روی تصویر کلیک کنید</font><br><br></font></b></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8119700242/Riazi_1Eb_Farvardin_93_Dabestaneeshgh.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/102.gif" alt="102.gif" border="0" height="217" width="207"></a><br><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/14.gif" alt="" border="0" height="44" width="336"><br></div> text/html 2014-04-12T12:52:30+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی ارزشیابی فصل 6 ریاضی دوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/767 <div align="center"><font size="3"><b>ارزشیابی فصل 6 ریاضی پایه<font color="#FF0000"> دوم<br><br><font color="#000000" size="2">روی تصویر کلیک کنید<br></font><br></font></b></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8119700176/Rizai_2Eb_F06_Dabestaneeshgh.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.coolholidaygraphics.com/easter/animations/easter37.gif" alt=""></a><br><br><img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/107.gif" alt="107.gif" border="0" height="60" width="57">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/107.gif" alt="107.gif" border="0" height="60" width="57">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/107.gif" alt="107.gif" border="0" height="60" width="57">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/107.gif" alt="107.gif" border="0" height="60" width="57"><br></div> text/html 2014-04-12T07:46:29+01:00 malekashtar18.mihanblog.com غلامحسین دودانگه فروش محصولات الکترونیکی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/532 <div align="center"><font color="#003300" size="4"><b>فروش محصولات الکترونیکی شامل : </b></font><br></div><div align="center"><br><br><b><font size="2">- <font color="#000066">پیک های نوروزی الکترونیکی:</font></font></b><br><br><b><font size="2"><font color="#000066"><font color="#660000">متفاوت ترین پیك شادی الكترونیكی در آینده نزدیک</font></font></font></b><br><br><b><font size="2">- <font color="#000099">نرم افزار های معلم یار برای کلاس های هوشمند شامل :</font></font></b><br><br><b><font size="2"><font color="#660000">انیمیشن های تعاملی به صورت آموزش ، کارگاه ، تمرین و بازی های آموزشی</font></font></b><br><b><font size="2"><font color="#660000"> کاربرگ</font></font></b><br><b><font size="2"><font color="#660000"> کتاب درسی</font></font></b><br><b><font size="2"><font color="#660000"> نرم افزار جئوجبرا</font></font></b><br><b><font size="2"><font color="#660000"> گالری تصاویر</font></font></b><br><br><b><font size="2"><font color="#660000"><font color="#000066">تکالیف الکترونیکی مدرسه شامل :</font></font></font></b><br><br><b><font size="2"><font color="#660000"> دو لوح فشرده در طول سال تحصیلی (١- نیم سال اول ٢- نیم سال دوم) است كه در پایه های ابتدایی درس های ریاضی، علوم، بخوانیم و بنویسیم؛ و در پایه های راهنمایی درسهای ریاضی، علوم، عربی و انگلیسی را پوشش می دهد.</font></font></b><br><br><font color="#000066"><b><font size="2">تولید محتوای آموزشی (تما ):</font></b></font><br><br></div><p align="center"><font color="#660000" size="2"><b><span style="line-height: 250%; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">نرم افزار محتواساز تما (تولید محتوای آموزشی) به اساتید و مدیران مدارس هوشمند و دانشگاهها این امکان را می دهد تا به راحتی در ٤ مرحله محتوای الکترونیکی خود را در قالب آموزش، آزمون یا بازی تعاملی ساخته و در اختیار دانش آموزان و دانشجویان عزیز قرار دهند.</span><span style="line-height: 250%; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"> این نرم افزار توسط اداره آموزش و پرورش شهر تهران توصیه شده و برای مدارس هوشند دولتی شهر تهران به تعداد ٤٠٠٠ نسخه خریداری و توزیع شده است. در ضمن محتواهای ساخته شده در این نرم افزار جهت شرکت در جشنواره تولید محتوا قابل قبول میباشند.&nbsp;</span></b></font></p><p align="center"><font color="#000066"><b><font size="2">پیش دبستانی پویا :&nbsp;</font></b></font></p><p align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#660000" size="2">لوح فشرده ی پیش دبستانی پویا ، در راستای اهداف آموزش غیر مستقیم از طریق بازی ، شعر ، قصه و نقاشی شامل ١٤ واحد کار است که حاوی انیمیشن های آموزشی می باشد .</font><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#660000">همچنین تعدادی انیمیشن داستان تحت عنوان داستان های پینوکیو ، در این لوح قرار گرفته اند</font>.</font></b></p><p align="center"><font color="#000066" size="2"><b>فرهنگ لغات مصور زبان انگلیسی :</b></font></p><p align="center"><br><font color="#660000"><b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;">این مجموعه، برنده‌ی جایزه‌ی اول همایش آموزشی در آمریکا بوده است. <br></span></b></font></p><p align="center"><br><font color="#660000"><b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"></span></b></font></p><p align="center"><font color="#660000" size="2"><b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><i><font color="#003300">برای خرید محصولات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .</font></i></span></b></font></p><p align="center"><br><br></p><p align="center"><br><font color="#660000"><b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"></span></b></font></p><p align="center"><font color="#660000"><b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><br></span></b></font></p> text/html 2014-04-11T06:20:40+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پوستر کلمات ح http://malekashtar18.mihanblog.com/post/766 <div align="center"><p style="text-align: center;"><br><font size="3"><b>پوستر کلمات <font color="#FF0000">ح</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2">برای دریافت فایل روی تصویر کلیک کنید</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><br></span></font></b></p><div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8119580176/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%AD.rar.html" target="_blank"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119579534/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%AD_1.jpg" height="299" width="396"></a><br><br><br><img src="http://www.picturesanimations.com/k/kitty/25.gif" alt="25.gif" border="0" height="79" width="63">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/k/kitty/13.gif" alt="13.gif" border="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/k/kitty/25.gif" alt="25.gif" border="0" height="79" width="63">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/k/kitty/13.gif" alt="13.gif" border="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div> text/html 2014-04-11T06:18:46+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کاربرگ نشانه ی ح http://malekashtar18.mihanblog.com/post/765 <div align="center"><p style="text-align: center;"><br><font color="#333333"><b><font size="3">کاربرگ نشانه ی <font color="#FF0000">ح</font></font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#333333"><b><font size="3"><font color="#FF0000"><br></font></font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><b>برای دریافت فایل روی تصویر کلیک کنید</b></font></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><div style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8119578150/کاربرگ_ح.pdf.html" target="_blank"><img style="width: 414px; height: 312px;" src="http://s5.picofile.com/file/8119579292/کاربرگ_ح.jpg"></a><br><br><img src="http://images.zaazu.com/img/lovemail-animated-animation-love-smiley-emoticon-000378-medium.gif" alt="" height="74" width="58">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://images.zaazu.com/img/lovemail-animated-animation-love-smiley-emoticon-000378-medium.gif" alt="" height="74" width="58">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://images.zaazu.com/img/lovemail-animated-animation-love-smiley-emoticon-000378-medium.gif" alt="" height="74" width="58">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://images.zaazu.com/img/lovemail-animated-animation-love-smiley-emoticon-000378-medium.gif" alt="" height="74" width="58">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://images.zaazu.com/img/lovemail-animated-animation-love-smiley-emoticon-000378-medium.gif" alt="" height="74" width="58"></div> </div> text/html 2014-04-11T01:18:45+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی تمرین جمع بابازی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/763 <div align="center"><div class="Content"> <p style="text-align: center;"><b><font size="3">با این بازی جمع را بیشتر تمرین کن.</font></b></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://mohtavaonline.ir/upload/BallHogs.swf"><img src="http://mohtavaonline.ir/upload/ssd.jpg" height="273" width="486"></a></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.picturesanimations.com/k/kitty/22.gif" alt="22.gif" border="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/k/kitty/2.gif" alt="2.gif" border="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/k/kitty/22.gif" alt="22.gif" border="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.picturesanimations.com/k/kitty/2.gif" alt="2.gif" border="0"><br><a href="http://mohtavaonline.ir/upload/BallHogs.swf"></a></p> </div></div>