. زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی و بیندیشی. بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی . http://malekashtar18.mihanblog.com 2015-03-31T13:35:29+01:00 text/html 2015-03-31T04:15:56+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی تکلیف برای نشانه ی عـ ع http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1478 <div align="center"><b><font size="2">تکلیف برای نشانه ی عـ ع</font></b><br><br><b><font color="#FF0000" size="2">روی تصویر کلیک کنید </font></b><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8117024750/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D9%86.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8179958184/3_1_.png" alt="" align="bottom" border="0" height="185" hspace="0" vspace="0" width="318"></a><br><br><img src="http://www.picturesanimations.com/k/kitty/13.gif" alt="13.gif" border="0"><img src="http://www.picturesanimations.com/k/kitty/14.gif" alt="14.gif" border="0"><img src="http://www.picturesanimations.com/k/kitty/15.gif" alt="15.gif" border="0"><img src="http://www.picturesanimations.com/k/kitty/16.gif" alt="16.gif" border="0"></div> text/html 2015-03-31T04:11:04+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کاربرگ نشانه ی ذال http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1477 <div align="center"><b><font size="2">کاربرگ نشانه ی ذال<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font><br></font></b><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8116874300/%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%B0%D8%A7%D9%84.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8116833418/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%B0%D8%A7%D9%84_Mobile_.jpg" alt="" height="247" width="384"></a><br><br><img src="http://www.picturesanimations.com/b/bambi/17.gif" alt="17.gif" border="0" height="108" width="87"><img src="http://www.picturesanimations.com/b/bambi/17.gif" alt="17.gif" border="0" height="108" width="87"><img src="http://www.picturesanimations.com/b/bambi/17.gif" alt="17.gif" border="0" height="108" width="87"></div> text/html 2015-03-31T03:58:37+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی تکلیف برای حرف ذ http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1476 <div align="center"><p style="text-align: center;"><b><font size="2">تکلیف برای حرف ذ<br></font></b></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2"><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8116527292/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B0%D8%A7%D9%84.pdf.html"><img src="http://s5.picofile.com/file/8116481334/%D8%B0%D8%A7%D9%84.jpg" alt="" height="158" width="222"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8176865842/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B0%D8%A7%D9%84.pdf.html" target="_blank"><img src="http://s6.picofile.com/file/8176865876/%D9%BE39_2.jpg" alt="" height="158" width="219"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/116.gif" alt="116.gif" border="0" height="108" width="88"><img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/116.gif" alt="116.gif" border="0" height="108" width="88"><img src="http://www.picturesanimations.com/c/childern/116.gif" alt="116.gif" border="0" height="108" width="88"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8116527292/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B0%D8%A7%D9%84.pdf.html"></a></p></div> text/html 2015-03-31T03:38:24+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی بازی های جدید http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1475 <div align="center"><br><div id="content-panel-top" dir="rtl"><div class="title2"><b><font size="2">بازی های جدید <br></font></b></div></div><br><b><font color="#FF0000" size="2">روی تصویر کلیک کنید </font></b><br><br><div id="content-panel-mid" dir="rtl" style="text-align: right;"> <div id="postbody"><div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"><b><font size="2"><span style="font-size: large;"><span style="color: #990000;">بازی ساعت&nbsp; </span></span></font></b></div> <br><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/02005105.swf">&nbsp;<img src="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_02005105.jpg" alt=""></a><br><br><b><span style="color: #990000;"><span style="font-size: large;">دسته های ده تایی </span></span></b><br><br><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/02005117.swf"><img src="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_02005117.jpg" alt=""></a><br><br><b><span style="color: #990000;"><span style="font-size: large;">دسته بندی </span></span><br></b><br><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/06005143.swf"><img src="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_06005143.jpg" alt=""></a><br><b><span style="font-size: large;"><span style="color: #990000;">دوتا دوتا</span></span></b><br><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/06005139.swf"><br><img src="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_06005139.jpg" alt=""></a><br><b><span style="color: #990000;"><span style="font-size: large;">عدد نویسی</span></span></b><br><br><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/06005166.swf"><img src="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_06005166.jpg" alt=""></a><br><b><span style="color: #990000;"><span style="font-size: large;">سه تا سه تا&nbsp; به جلو برو </span></span></b><br><br><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/06005202.swf"><img src="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_06005202.jpg" alt=""></a><br><b><span style="color: #990000;"><span style="font-size: large;">سه تا سه تا به عقب بر گرد</span></span></b><br><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/06005203.swf"><br><img src="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_06005203.jpg" alt=""></a><br><b><span style="color: #990000;"><span style="font-size: large;">عدد خوانی </span></span></b><br><br><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/06005187.swf"><img src="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_06005187.jpg" alt=""></a><br><b><span style="font-size: large;"><span style="color: #990000;">بازی با اعداد </span></span></b><br><br><a href="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/06005186.swf"><img src="http://hamgam.medu.ir/portal/learningcontent/thumb_06005186.jpg" alt=""></a></div></div></div> <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/barunson27.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="154" hspace="0" vspace="0" width="111"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/barunson27.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="154" hspace="0" vspace="0" width="111"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/barunson27.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="154" hspace="0" vspace="0" width="111"></div> text/html 2015-03-31T03:33:24+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی املا تصویری http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1474 <div align="center"><p style="text-align: center;"><b><font size="2">&nbsp;املا یی که به موضوع&nbsp;جانوران&nbsp;پرداخته شده است.</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="2">برای دریافت فایل روی تصویر کلیک کنید</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;"><a title="" href="http://s5.picofile.com/d/e7bb4f0c-87fd-400d-abd5-d3f0a0da874c/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_3.pdf" target="_blank"><img src="http://s5.picofile.com/file/8111655526/atg.jpg" alt="" height="258" width="180"></a></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/sv_Gif_360.gif"></font></b></font><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif"></font></b></font><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif"></font></b></font><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif"></font></b></font></font></b></font><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://swieta-wielkanocne.blog.onet.pl/wp-content/blogs.dir/516336/files/blog_ds_1189624_2431110_tr_dalmatek613mj5.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="136" hspace="0" vspace="0" width="123"></font></b></font><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif"></font></b></font><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif"></font></b></font><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/sv_Gif_360.gif"></font></b></font><br><a title="" href="http://s5.picofile.com/d/e7bb4f0c-87fd-400d-abd5-d3f0a0da874c/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_3.pdf" target="_blank"></a></p></div> text/html 2015-03-19T10:10:01+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی نوروز 1394 مبارک http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1473 <div align="center"><center><span style="font-size: small;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8178030168/1426756153446.jpg" alt="" height="203" width="363"></span><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUEhQUFRUUFxoXFxcYGBQYFxkWFRYaFxoYFRkcHCggGBwlHBQVITEjJSkrLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICQsLjIsLywsLCwsLSwsLCwsLCwvLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLywsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMwA9wMBEQACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQMEBQYHAgj/xABIEAACAQIEAwUDCQMKBAcAAAABAgADEQQFEiExQVEGEyJhcYGRoQcjMkJSkrHB0RRighUzQ1NyorLC4fAlJmOzJHODk8PS8f/EABsBAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAADBAECBQYH/8QAPBEAAgEDAQUECAUCBgMBAAAAAAECAwQRIQUSMUFRE2FxgSIykaGxwdHwBhRCUuEjJCUzkrLC8RVDchb/2gAMAwEAAhEDEQA/AO4wAgBACAIDeALACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBACANUK4cEi+xKm4I3HG1+PrAHYA1VrBeRN+kA8XLEXFgeXM+sAkCAEAIAy9bcKNzff0gD0AIAQButWCqzngoLH0AvNJzUIOb4JZDFSpcA9Rf3zKlkDLY5dGsbi5A87Gxt5X5yPt4OG8u/3PBjJ4xeL091p37xwo9CC1/hNatbd3MfqePc38g2SaVQMLjhv8Db8pNGSksoyN4ardFY/WA+M1pzzBSfP5mFwHryTJkaXEgs680AJ/iufykSqpylHpj3mMns1BcLzNzbyHE/Ee+buaUlHm/kZPc2AQAgBACAEAIAQAgBACARUuVsCbl23JvsGPAjhw4cuEAdw4IuDvb8DAAONXwH4mAea4a4K8r/ABgDy8N4B4esBz9g4wBvWSbX0npxPt90AfVbQBYAhMN4BBzHMBTBsRdSLjpq2F/aRKte4jTzrqsZ8+Bq3gqsfm6lKCb/APiFCjodZA3+Mp1blTjCH7l8Wl9TVy0XeR83z5FWoabbCjpX1YoAR7HJ9k0ubuMd7cf6cL3Y+OfIxKemglevpy82vbXoQ730itb8FJir6Ni4w8F7R+gj5zmQ+a0sBoFJwL7A8ACeW+x9JWurhSdPdfDdfu+piUizGYaMBrpm5UWvxsxax/GWncOlYb9N6rTzzg2z6GUTqWIA7lLi+tlt1FMOn46ffLUKi/pxzza8o5XxwbZ4DNDNwWqD+rQt5/V4/wAWr3TRXkcyz+lZ+HzMKWpW4fOUNF6wPiq2Yea0wiG/tD/GQRrRjSlVfGWPdhfU1U1jJ4wWbhsVVe91phl52CUlGo+1yJpCuu3nVzpFY8ktfeYUvSZrQ4J9l52VJNkx6mwCAEAIAQAgBACAEAIBBQMVJJsVd7eHRtrNvXa2/PjzgCd4xvqa3Xr7IB5rdLWHL0gCCoftfjAAtfiWPlAHqVA9NI/vf6QB1KQBFvM/l+sAfgBAK/N8aKag/vWt/AW/SVLuuqUMvr8smreDnuPxzOlU3u1VQSPPvFbb2LaeZ7WU5Tcv1cfb9EQN5TIWfZo1NaFv6C5U9O7IAP3qnwEmp1JNpL9OEvLLNZPh3Fe2IvSUOTe6gDyamtr+VrTTG83nkvv4GnI1X8vMcHRp+EOwYMLbi1hqtyuzH3GWKl61QjTXVp+H85Jt/wBFIzuIr22f6pV2txI529of3iUYJZXQiz1LrC5sP2VKT+EAq7gDq4/ADh5y4q63FRX7v+X0XvJFL0cC18xao11uvdh2vzDVH7z4AgSGrWc3mOmN5rzlkOWRmjmNqmJqLwqarA/YWz3/ALtvbN51FvylH9WnvT+WDClq2Z/LMc5K0z9GmFW3/mBiR76jzWpKW7jOn/f1I1ngXWSY7uhVbYpVpkXtzfe/tIHuiFTs5SiuakvvzRJF4yars/m5LKGP2lB6gB3P4CXtn3jclGXf82Sxka0TvkosAIAQAgBACAEAIAQCGMIfIXLHiTxYkcfX0HLaAOrhhxO5/OAPMoPEXgDfcL0EAcVQOAAgCwDyq29sA9QAgGM7W44DWv118a+gp1A3+FPeJwdo1N5un3r/AJL5IhmzHYXEXYk8WAIHQX3/AAvOO1yRCmQ89Rq1KkiWDVCASeADePf7h90loNRk3Ll/0OKELAakO96aBfVKasT5k2Im8ZtZfVP3tGD1mNfSV3sdKt8F296tI4xzkMaqKTiN7EMtQDpZxrRvYQRNoNKn7PozHMMdUtSZQfEzlBvbwo9+PoVmILE8+fuDJOFqN3Z1bF1Y38r6F/I+6aPCen3zZlcCTQqBnqBuS6fvbH8Jq1hJmVxKbLqbqrVXIDVaitb7IBZrHzspEs1Wn6EeSMFlUxi92QLWPAdE8QX3AD2yOrmU3JLH/SMt6E7JcYwDFbG7GmCeSPSbxfFDNoPcenNNe3T3GYtnVcJU1IrfaAb72/5z1lKW9BS6/MtLgPTcyEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBAOcdqqoNeqQfqMT7Vtb2hRPK37zcN/fL5YK8+Jiqd1NfVe9MWFvJbH9JpKOVHHMhxgHxnznOyUC4/g1j9Zqoej4yx7cGTziF+cpm9tqigeSUipPxE2j6r8vexgczD5zv+gQKv8LMTb2ETWm93d8THEjZVitbYWpxuKiH2EMPg8kq09xTj4P5AeqU76jzUmw6sxI/ISNPgYLV6d2pIOHhX2I68f/baQZ0cvvVfybFRWxpVKx31aQ5/ibV/nEsqmnOK5ff0MEhxe63sNCG/QAOW+FQTSPJ97+X0M4yhvDm+GAtcmmpvzAULcj7xM3a/q+Y5FnltLRQ3vchGsevcgW96/GQ1sOePH4myWDq3Z7GitQRhttYjpYkW+E9VaVVUpJr71LMXlFlLJsEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgEfMK2im7HkD8dpFWnuU5S7jDeEcqzhirVBxfxLvzsRSBP8SufbPKVY/1Wnyfw/wCirLQgZ0nhxAUAF+e1yAUA97ajMU5enHPBCRASl8/VHJMMq/fbf/F8ZmUv6cX1k/cYwJmdUJXpM2+pHIHQEMztb0SmP4jM0U5Uml1XyS+LAlFGVyjbkUhfncsVB39LfGG01vLqYwQOy5tSpfu1mH91f0EsXms5d6MsvEUB1X7VRyfRSLH3kSk9U33IxzJGZ1LM9tiKJ9hPeEn7xX3zEVlLPX6GZFLm9MhcSerog9CaRt8fhLNFpuHg38THUscwpeCuL6QEKsegKIhPsFz7JXoyxKP3zbMkPLq1wlS1qelFA227zULH+EL7pNUTUnHnl+7HzHeXNWqEYEm6hUv6qdJPtFpCvS4BvU3HYLEXWpS/qiAT1bU+/tGmd3ZM8xceiXvciel0NZOuShACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIBAz8j9mqkkABCd9uAv+UhuKcqlKUIrLaeDSbSi2zmuIwlXF13q0wgVreIsNI3LHhv9LqOs5r2RcVW5VMRy28Zy/dp7ym6ik8osl7E1Kli9amPoX06muEZW6Djpm0NjKL9KfXl3Y6/I2UZPp7/oZbt32Z7h6YXE1FatqYlV2+bCJY+IG3Pj12m9SnTtIpLLXkd/Y+z511OS3XjGjyvr0M+uVMCG/bKTMAVBqU69wpBBFxTbaxPvld16MljH35HUnsXe9al5xlH5s0WVYqkGP7UEqagAXoVgpst7fN1At+PIjgNpmlStMKLj73z8zkXGxKsMyjvY74/NZXwNjknZfLKik0Gc+I1GBqEMGIsSVO4HwnQ/K21TXdXDHGXD2nKdBp4bfu+hbN2Lw19WmpfffX1Nz8QJhbPtcY3PfL6mvZePu+hl+0+LyzCuyN3lSsdmRHG297M31dxIKlrZ016mcd8vqXbTZda7liGcdXjHwMXj88ptcJh1sW1fOPUbfbchSvQc7bSi1STzCOOXFv4s9TbfhGmlmtUb8ML79hHxfaOsyuCKGl/pL3NIhvXUpJmIRhFrEVpwOl/+asYx9XPmXXYOmmOWtTrVKVDuzTK2CqGFztpJA20AbcmlqFlRqy35ZT7mueeqZ4/a+zYW8k6TwnnTjwwaPMexrtq7vEU2DA7WPQ2+iSeNuU2WyKf6Z+1fyjhunM03ZKh3L1Q5AeqVPMatK2NgQDLFlYzt1LeaeccOmv1JKc0nh6M1EulgIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBAOF/Kz26XE1BhcKxNOk13qKxCu420qBsyr15nhsLmtWnyR2tm2ib3qiznk0Yuhjatv5x/vN+soSnLqeqo2Ns1rTj/pX0HHxbni7n+IzTel1J3Y22P8uP+lfQk5UxLbknjx9BIbl5jqYo0YU5YhFLwWCZiatpWhHJPJlTWzBr7C8txox5sqzqtcBipmjDYpbz3HHj6yWNL9silWrRbTnBZXB80WdTtG7AAVqwA4DvKlh/ZF7CapVlo5Fyk7OTy6ccvuRRVMwu5O5YncniT1MndNtZbKdG6p0vQpx4Euk7HiZBJJHYpVKk9WyQTtI+ZccsRIlE7n1k0jl0UpOWeo/3zfaPvM1yyWVvSfGC9iI2IxtQbio4I3BDMCCOBG+0npyfU5N1a0FwhH2I+iOwHa+lmOHDL4atMBatMm5Btsw6q1iQfUcp04S3keNuKLpTwzUTYgCAEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAEA5F8rvbap4sDgw++1eqoPA8aSEf3iPTraGpUS0RdtaMZPem0cmw2W1P6t/ut+kpTkelt3SX6l7UWVPAVP6t/ut+krvJ2adxQS9ePtX1FfB1PsP90/pMKL6G0ry2X/ALI/6l9SXlVIqTqBHHiCOn6SC50SRijUhUe9BprueSbVVecrRb5E7xzGQt1JRQqDY1Dso8gfrN+6LmWIUZPWTKVa6hB7kVmXRcf4Xeyuo4IV6y0l1Esd3IOw5kIv4XM6NCCnJQhzOPfVZ0KTr1XouS+GX8ki6xHYJlW6VQzdO7rLf0OmXns2vjRp+Zzaf4m2e5YlGaXXCfweShGSCo5VGWnVUlWpVGCgspsTTc7fwsRbfcym3jR8S32u5LfesHqpJcnwyuJMTszil3ZAAOJNSkF9+q0gks8jpUtoW0de0Xv+hHrUVAsatMnpTPefFfD/AHpmNF8WbV9rJrFNN970Xv19wtHLHIvTSoR1IFj/AGdv1ktShNpOMX7CpY7XoRlKNarHke3yyqP6N/YCfwld05rin7Dsx2nZTWlWPtRDxOXVP6t/ut+k2jlFevWoTXozi/NfU85FmOJwGITEUVYMuzKQ2l0P0kbyNvYQDxEt054ODd0qdRYyvafTHZrPaWOw6V6N7Nsyn6SOPpIw6j4ix4GXE01lHnpwcHhlpMmoQAgBACAEAIAQAgBACAEAIBW9oc1XDUGqE7gWX1ktGn2k8Fe5rdnDK48jgOLdsTWaoxO5nW3UzlqTguJdZfgJtux6EEqjfMv8Nhph4NMsnU6M0YIWZ5KlRu9dyoVbNwtpFze54cTOPtKxpVv6s5Ywj0uw9tXVovy9GCnvPRa8XjoZSrjKYJ7qih5Bqt6jW66D4B7VM8y5Ri/RPolOjXqRTrzeeajovDPF+0iYt3qHVUYsRwvwA6KBso8gBNXUbZYp0KdJYgsffv8AMldhaF8be30abe82/wBZ2Nl61U/H4Hl/xU8WmOskdCzLECjSao3BRf18p3q9bsqbn0PBWls7ivCkv1PBx+vRLlnbixLH1Y3PxM8j2uWfWo26jFRXBFfWrVF5g24alV7emoGW4VMnMq2VPOd32afA67hMrohVZKaC6qQQo5qDeehtIQ7KMsLOD51fVavbSg5PCfDI7Voy6mUCDiMPNkwUmNwsNJ8TeM2jPY1GBuC3vMhlTj0XsLcKj6m++S3tKFbuXsNXPz85FWoxlDMVqiSlWlTqek9GdanOOqEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAcg+VDOzVrdwh8KbH15/78p1banuwzzZyLipv1G+SKbKsFsJZKU5ZNJhMLaatmhZUqMjbMpCYvFJRXVUNh6E/hKtzdQoR3pl6xsKt5VVOktTGdoM/OI8CgpSG9vrMer/kBsPM7zyl3fVLmWvDofTtkbEo7PjnjN8X9Cl7yUsHayeauIAEzGGphz0Nn8nOUFabYhxY1dkH7i8/ab+y09HsyjupzfgfPfxReKpVVGP6dX4lp24T/wAI39pb+m8s7Rf9vI5uwEltCnn70Ocadp5POp9TxoMYvBJpHjux3K6dlHIFr7nyt7ZajJJLUpSjJt6affI6V2Trd7g6J5qvdt60/D8VCn2z0mzau9S3ej+Op822/aujeSfKWpYVKU6SZwsESrRmyZqVuLw03TBncywfGGiSEihpVTRqhhtYyNaMs434n0F2RzYYnDI99wLGc64p7k9ODOhaVN+GHxRdSAtBACAEAIAQAgBACAEAIBBzvHChQqVT9RSR68B8bSSlDfmkRV57lNyOCYK9aqztuWJnYRxJeisGyy7C2ESZAWtHTfTddXS4v7pC5LgSKEsZxoT0pTRs2USMMdQeocPrRqm96fE7C5uPSQTlTqZpy17i7To3FKKuIppLgzDdsck/ZnDJ/NVLlf3SOKH8R5ehnlbq1dCpu8uR9L2NtRX1DMvXj631MnVrzSMDoykW3ZLI2x1YAgiihvUbhcfYU9T8Bv0vat7dzlhHJ2ptONpSb/U+COu5hi6WGpGpUIp06YHoANgqgewACegW7Shjkj53GFW5q4WspHPMz+UClih+zrRcCqQgdmUEEkWOkX525yjcXKqU3DHE9BbbHqWk43DkvRecL6/wZ5W6zzjWp79SWMi4bM6eplKB2ClRe9gTtq8yOUswpSS3scirKcZPdTa1+0aPsRmncu1KpslazKTbZxte3Rhz/dEtbOuOzqYfBnC/Emz3cW/bQWsPh/BtcfiEpKXqMFUC5J4AXAufaRPSSrQhhSeMnz6nb1KrxBZIRx9A0u9FWn3V7d4WAS97fSO3HaSKrHG9nQ1la1VPs9173TGo34XUMjKyngykEH0I2MljJNZRBOEoPdksPoyrx+F2kiZoY7OMNa81kizTkbH5Hc4tUaix2Ybeola4jvU89C3Qe5V8Tr05x0wgBACAEAIAQAgBACAEAw3yuY7u8IqDjVe3sUXPxIlu0XpNlK9ekY9/wMF2awmwM6K0Ryajyy/w+OY4n9np01IRVeq7MRYOdggAOo233sJVlVbqbiXDiWY20VQ7ab4tpJLp16Gdy+n/AMwP/F/2BOfn+6f3yPRSj/g6+/1G2qdpKS4xcGVqd61vFZdG66uOq/AdJPK4iqm5zOXDZtWVs7nK3V45446Y95lssT/mGr6N/wBkSpF/3L++R260f8Gj5f7mXHym5tTpUVovTZjVuyMCBpZCNz963vmm0YxnFRfHka/hulUVZ1YPRaNdUzA4fs3VZGr1w1HDoLs7CzHewCKeLEkAeso0rduO89EehudqQ7RUaHpTfsXe33Gu7I9s6FM0sP8Asz0KTnTTqFtWok2u3hHE7Egmx98v29aEMR3cZ5nA2hsmtUUq3aKclxXDHhr9Bj5aMUbYekOB11CPMWVfxf3za8lrFG34corFSpz0XzfyKSllyJkz1Ai94xV9dhrHzyqNLcRtbh1Pt0cUqGef8kirTq7T7PL3VlY5er08SDmVYMErr9GuCxA+rVXaqn3vEPJ1nHqU/SPS2lb+n2cuMdPLk/Z8Crwy2rNYhh1F7HzFwD7wJZj6iNoLMsm07AClUastRblraCdW9r7dBsRPP7RU4qLi8Y8OPIj2pOpTilCWibyumflxNP2xwoXLa/E/NrueOzLYbz0tpayVH8xVlvSlFeSeHg8dQuVK8hRhHdipP26mMKf8v/8Aqf8Azy9n+18/mTyj/jHl/wATU9iaf/DqB/db/G0vWr/pROBtaP8AeT8V8EQafaTDVqVWqjNoo6S5KsLa7gWHPgeElp3VOUXJciCts2vSnGElrLONehnc2zKg1IVg/wA27FVYhhdhfa1r8jJe3puG9nQ0VtWjUdNrVeBF7JY/ucZSdTsxBv1Bmukk11JJZSzzR9II1wCOYvOU1g6yeVkWDIQAgBACAEAIAQAgBAOVfLNWvVw9P90t7zb/ACy/aL0X4nOu3/UXgYzK89qUsbSw5FNab2uWvqFweeq3EDlFS4lGsocjanYwqWsqyy2uH3g3OFyKh3/7QK9TvLj+mGkqDfQRzTyM0lCO/v518TWNxW7HsdxY/wDnXx8e8z2VgN2gcqQR4txuNqAH4yinm5f3yPQ1INbGin3f7hzMVv2gpWPELv5dyZib/uV98jehH/Bpef8AuPeWEDtBU1EC4YXJAv8AMj8eM1Txcv75G9WDexo4XT/cJ8sTL3mFsQbB72IP1kmLx6x++hJ+HIPcq6dPmX3yrNfLzoIIFRCbEfR3/MrJbp/09OqOfsGOLz0lyft+8mC7TlWw2WikQX7thZTuGugt5HUG93lKtVpwgl0O5s+Ljc3LmtMrj5v4F/8ALJhif2esB4bNTJ6NswHt8XuMmvFqmUvw1NYqU+ej+X0K7Ks3wbZb+z4mo6MCFIRbuV7wMClxpNrb3N7X2O0hdXNHczr/ACT1LCvTv+3pxyuPHThjD5+BMyvs9gsRTqU8JVeqoKu2rWCpFwGAKgAkXBtx26CcOcr5NtqO6uf285fQnlXVOop1U03pp98F3mRoYQJi2p8QH08QbjUBxHGXoTcqKlzwdZPEd5G7y7LxhaNZ1UhlrCmhY7AVaiIGPDgGHtE59K0leU3VlwivbJcvDzOTfXu/Xp05fqWXjuz8cFj2kqM+V4hyCuxVkJvpK1Qux6bD38p0bJVYUFJSbhJcHrj74dDmqnR/PxjHG8nnPDKa595kif8AgNrHZ733t/P/AP5751M/23n8zDX+M+X/ABNb2KqJ/JtHxLsj33G3jfjLdtJdkjh7WpS/PT0fFfBHMOz7gYDMASBdaVh18TcJVoSxSn5Ha2jTbvKGF+75EDNLfyVQG1+/bbnwf/STZ/t4+P1OfKD/AD8//lfIkYfwigeip+AnRh6sfBHJn60l3s+mcjra8PSbqi/hOfVWJsv0HmmidIyUIAQAgBACAEAIAQAgHIvlb3x1Af8ASH+Np0bX1PM5d3/mPwXzIY7L0cSFNVAxUAAgsrWF9tuI353/AF2r0IT9ZEdrfVqDfZvGeWmB7A/J9hGO61LEbW7xSb7jj9Cw2N+fThKDtKR14bbu1zXsRZ5XkNHLTVrKrHSjEmxYimpuxDGw4aRp4kjieWI04UU5IzUvLm/lGlJ8WsLgsmbyfE/t+cCvRRhTUEktbYCmVBa1wLsduMqQl2tfeXA71xQ/JbLdGo1vPp45+BrM37CU8Wy1K2tahsHKPx9dSHhwGw5DkJZqUIVHlnGs9rXFrHchhro+XsaM7mHYnBYXSMQ9dTWbu6dyDY7HVdE5XA3uN/aIZUKMPWfE6NLau0LlvskvR1enLzfwLI/JRQv/ADta2/On7LeDjM/k4dX7iNfiO5/bH3/Ufy75N6VCorjXUIvYVNBRTbYlQu5+G/lN4W0IvPEgutt3Fem6ekU+OM58OJoc7oYdqT08W6d2x8RfSlidIUqRbTYsu/mZNU3XHE+Bz7N141VKgnvLpr46HMO1/ZTC4Shrp4kvUYgIl6bXF9ydPIC++3Lhe0oVaUILKkersNo3dzU3JU8JcXqvj3kr5KsLUNLFlVuKminqP0b+IsPYGX3ylcyqypulSjlywvBc2NounCrTlUl6mX8MFHVwfc5i1Ljpqhdhx8Q4DnJIU3DFOWrWh043CrWrrcMxb9zOl9sMsL4LFKniZ/EF3vYNTY2HNrKotx385Yt7SVvQnDrJteGmPcjx1C7jO7pTnoksPzz82YRe2SHLHwrio9dttZ06SNYNyb3uALcN+sKtFUezS+nHJ3P/ABE1fK4i1ur28MfepsexmSFsuShiEOlwxZGuPC7sRe1iDbS3EHcS7Qh/S3ZI89tS5/vpVaL4Yw+9Ii1Pkvwt7jvLdNf+g/HbzmfylM1e3LvGMr2DL/J1hTuabC227nxW2udJ/MfrKrWl0KstsXePW9yKvNew2GU6hS87BmtfjuCbBfT4SeNrSznBUltS5cWnL3L7yZnO6Wlh6iWJLBDSlk+guyBvgqH9gfiZzq/+Yzp23+WvvmXEhJwgBACAEAIAQAgBACAco+V2nbF4ZuRQj7rE/wCYToWj9HzObeL0/ItciTwiT1Wc6mtTSUUlSTLsIj1WhqW0jZPFYGqGWoFC6EQAg6UtbYm3LflymuiJJScnmTyTgsZMYImPy2nW094itoYMuoA6WHNehmskpcUS06tSnnck1nR46Eu0zkjwBEzkxgx3bHInxlA0+9VClQNup3IB2di3Dx324cLGQ1qbqRwmdLZd7GzrdpKOdMeBh8N8mWJLAPUooOo7xvu+AAnyuJUVrPuPRz/Edso+jGTfkvmzpOR9nxhaHcJq0A3JudTat2Nr2U8tuUu06cYLCPKXd3O5qOpPny5CZf2cpLVq1tAFaozE1DZiobYCnq4WHHbfflMxpxTcubFa8q1KcaTfoxXD5sujhVta23+zJMlTBVUMpw1R+9FFde41tSUMSDbUCV34cefLbjruRznGpL+YrbnZ773emXj2FolKwt+k3K7R5dJsmaNEStTm6ZBKJSZomxlmDKs0cu7Sjxgef5zeZPQO+dl6enCUB/0x8d/znLrPM2degsU0WkiJggBACAEAIAQAgBACAc6+WTDfNYet9iqVPo63/wAkuWctWijex4PxX37B7sybovpLNY5lLiaiisptnQgiQqzRslSPQE1NsC2jJnAtoyZwFoyYwFoyMBaMjA0tAAki+/mbDYDYchsNhz3jIwOWjIwQa+IpUSqs1mqHTTXcsSo30qOQ4k2sOcZGCQXG256EAE3v+EyYwNph3DA6/AFI06RcsSLMW8gLWFuJjJjA8VmcmMHhlm2TRoj1lmyZFNFHmyeEyzTZSqo5VmdPvMUiDiXA+MmnxJaPqn0PhaWhFX7Kge4WnHk8ts7UFiKQ7MGwQAgBACAEAIAQCLjselIXY+wcZVubylbrM2S0qM6jxEa/lVDSNRTcDa3O/Qyazqwulmm/4NnbzjPcZi+1edLi8NWoMtmIvTP76HUB7bW9s60LZ05byNLuzfZNrlr7CF2BxWqkvUbSStqsnnIaTN7QEoSOjAkATQmSFAmDKQtoyZwLaMjAlpjIwR8ZiO7F7X6ypeXf5eO9jK59SejR7R4zgXA4tKyB0Nxw8wRxB85NQuIV4KcODMV6E6M9ya1H7SbJDgaxNLUAPFa4J0kqbDfiN+m3OMjBDRRrWq9Mq7JoBaxKgnUUJBIve3AxkYPFDHLWr1qAQkUQutreAtUXVoB6gFSR5jruMYLK0GMCETOTGDyRM5NWhiqJuiKSM/nj2Uy3SKFY592ToCrmHeN9Chd2P9nf8bTFw3jEePAs21NycYrmdOw/a9Xeyp4fXeR/kmo5b1PQ/lXjiXWMzanTtqJ8QuAONupnGu72lavFTj0RpStqlTOORJw9dXXUpuJNRrQqx3oPQhnBweGOyU1CAEAIBFxeYUqX846r5c/dN405S4IkhSnP1UecJmlKrcU3ViN7c/cYnCUFloTozh6yMtm9Yu55m88NfVJVKjbOzbQUIkjCYFkRg5ALDYcbH96dPZNx+Rk3V58lyIK1ZTa3eRmBlLPiGFS6LTsxYDjfgEPA3sfSe6pXVOrTUqTzn71Kl/tGna0t7i3yI2SMMPjalIbI5L0/Qnh7Nx7IazHB5CnVVRKaOk4RriUJnWpPKJgEhLItoM4EfgfSayeIsylqeMLiFqC6m/XqD0MioXEK8d6D/h9DepSlB4kh20nIyqzvFKinVyG84u1biMFunQsqMpvQweQ51UoVKjrYUnvZWBIJvcOLEW4keY9k41te1LRbsNW+KfBHqL2wpV4RhL1lzXLu++HtFzH5RnU6UbccfCth6X3Mu076+n6Twl4GlH8OUt3enwx1ZYZD8owqVVpVkN3ZVDhWTdrAakYXG5HTjL1tfVnJRqpYfNcvin5FCtsGM7d3Nu3jDeH3cenQ3jUfFfysdhv039pnYPMnsLbygYC0GMCERkxg8MJsjVoj1uE3iQzMR2xxoRGl+itMnMqaywVfYjBqMNUFS4OJ+sOIW9x8R8JhxeVJcjentNWtdaZwWGSZc6VnS3hS13IOkg7jT1NuXKRXu0KNCnvTer5cz2FO6p1qSnDmXma4Jjd1OpRb1AA5+U+f7RlK4qSrx4e9Fm2rRS3HxJfZzEWbTfYyzsiq4z3eTIb2GY5LevnVBG0tVUEcRubetp6uNKbWUihG3qSWUiXh8SlQXRgw8jNZRceJHKEoPElgdmpqRcyrmnTZhxA29TtN6cd6SRLRhvzSZzHMGLMSSWJPtJ8p1sqK0PQY3VhaIsez+V1kr06jr3aKbm5Aa1uGnjv5zm3F7RScd459zd0dxwzll8MGFxIYEMliwPQ8gff8J5CpablftIvMeXc+hhXCnb45juMfeVaz1yRwWgzUos9M6dyOXUHpPRbBq4Uoy4aHE21bTqwTp8Vy6mGzn6Slf52k1wvMj6y+78J6lNcTy9pvwm4ST19zN32bzAVaakHlKdeGGd22nyZoVlRnRR6g2FtMGTG5thqmGqGpSYqDz5ehB2M8dd0q1jXc6baT+9eR6G0qUrml2dRZweKHbvu9sTTIH2k/NT+s6Vrtlz0qRz3r6fybz2B2mtCXk/r/AAZ3t72lp1yqYd9atYvYHYdD0le6mq1d1FwS0zpr5nV2JsypbpzrRw1nBmcVhsViAHoldPIA6Sttt7gdOsqQnb0XuzzkvSr06PoJa83xLDs/2EavVfvnACadRFyDfcgG4PCTU7ntVilotdXy6FO82oqKjKKy2sI6NkOXYVXC0qYOjcPa9ztdmZjqJ4SfZqpVK+uZNc+WnN+fBY7zzt7XuXDM5Yzy4eWFoae09KcbATIwJaDGBCIB4YQjRkLGvpBk0FllWs8I5fnYbF1yiAlV8TkclHGdDKjHDOZ6WHKKyW+Ut3jBaQvYcByA69JiTSWWciFKrUqYiss09ZCtlJvbjbqZ4jbNRyrvosHvdnUeyoKL48yVgmHOUrdluaImTYUIXZm02LKg58wGlvZ1sqE3UqPHRfMkvbmO7FeGTH4jKK9MEul15spDD1NtwPWewo3dKppGWpapXVGo8Qlr04E7IcS1N1Kt+hEsVIqccMlrU1ODUjpSm4B6zks8+1gbxNBaiFG4MLGbRk4vKMwm4SUlyMfSypcMzuG7xibISLaRz9vn5eco7X2hPdUI6dSTaG0JTgoJY695Ar5jY2J8zPNKrJs5tJb7wTsHmiqpduBHh8z5TubOtJ14yb9V/eh1rS0qSenAgV8/udlE6sdk2qWHHJ2oWCxqy87N5olW9MizNuD1ty8ojaQt0+z4M5t/ZuC3lwLr+S6d76ReZ3mcns49DLY7AnA1taD5iofuMeXpzHul6lNVY7r4o5txSdKe/HgarBYgOoIlWcXFl2jUU1klCaE4sGRrFE6TYXvILhyVN7qyb00t7VnPe14pojA7kg7cvz92/snjKkEqy3Xrzx9v2ZfyPWbL7SUk+CX39/Mi5PkQXLhXKeMqbBuYF9/Tbb39JZr2dRwdeUtM6JdOpLdXzd/2Klpnl8PqXuWZcKdCiQADWClVJ8R1LqItbkLk+hleeyq7lGUmvS4ccvyxocuvcOVWa/bnL5aPHvLzIHRg4CkOpsynpyI6g7+4ztbFoUFCTS9LOvy+/E5t4qiay9HwJuAy9aWrT9Y39ByAnTtLKnbb25zf2ivWrzq43uRLlwhCAEwYEMyBuoZlGkmY3tfmxUd3T3qPsoHG5l6hDC3mcqvPfluotOy3ZhcPS+cAaq+7np+7K1etvy04HQoW6hHXiW6ZYim4FvSQbzJuzj0Mvnmerrsig22v1tzmHs+jVlv1FlnftLB7mZEbB9oBfxAW8prPZFvL1VjwJqlhp6LHcyzEX1A+Fvo/p6zh7RpVKVR73B8DhXFtOMnvHjBZjc3B3HKcyNaSejOZOW6yfgez9N6/eatKGzd2BsW578l4G3mZ7Gy2hOpQw+PU7dLaU5UN3GvU18FMqs7zPuhZRdj8JYoUd/V8DlbS2h+WW7Hj8DIV82c3vYjpYW90uu1pSWHFPxR5uW0a8tXIqMyoiqLodDbXHIjnbofhOPebCpy9Kjo+a5eXQ6uy9qpVFCronz6ESlma1bhdlXYDyGwnSiowiox4I+rU6KgtBurVtwkc54LEYZLvKL0bVSfFxVRy2+t+k4N9tfc9Cn7ShcpVc00tCfV7S1vtETk/+RrvmQR2dS6DlHtYGBp4hQ6Nsdt7S3b7WqQknPX4kNfY0Zxe6ScPUOE0kMXw7/Qfp+63Qz1VOrC6gpR4njqtGpZ1GnwNVhq4cAg3BlaUWnhl2nUUllD0wSojZhU0oZTvp7lJk1GOZnOlwTY3FBPqk3Y9EHH9J5SzpO4q7q5/A9a68bO2c+fLxN5nVAChoQWFtKgelgBPRbThi23ILokvgjzFrN9tvyfeyBl2XscRTZjdcPR0L01MAt/uq3vkFmqk7luXCMUl9/HyLNevFUJRS1nLL8OOPaWGFwunEMw4aLH1LAr+DSa3oOndylHhu6+OdPmVZ1d6iovr8tfkWdp1CqFoAloyBJkCMZk1Zn+0GdLSGkeJ22VRxJlmjSzq+Bz7it+mPEgYHArhR+14ves30F+z5Dz8+Ur39/ClDu+Jc2bs2dSff8CJie2FRz4fCPL9Z5mrtOtLhoephsmnFelqFDtJV5kn1kK2nWi+ORPZ1LoUea0dPjU3U7EHiD+YnoLLaauFh6Mv28t70JcSDScGdaM8k0otCVscGvQ5sLr5Mu49OYkN5bq4ouGNeXiczaUYU7eVWbxhZLbButIfbbmx4X/dHKa2mxbekszW9Lv+SPlV3tWVSbcNEWuEzioCDf2ToO2p4wkQ0tp16cspm0y3GCqmrgeYnOq09yWD1dndK4p73PmUfadSGueDDj5jlLlq0446HE21Fxnl8H8UZWsJcR56RX12twmxmGW8IjY3KRSOqlquwuy2uNXPSeW95x5VdWfadm3bVGMKvFJa+RGw2CrOw8BtzvK1SpJp4OrK8pJaM0aG6zxk+JUaxIi4jblEdSaGpX4hbzaLwWYM6T2RwZ/Y1WqLh7nSfsk7fr7Z6bZkZQoLPezyW1XCpcSxw4FfjsPXwBL0VNbD8Sn16Y8vtLO1GcKqxLRnn50Z0XvU+Bc5PndPEKCh9h4iRVKTgTUrmM9ODJ2Kpa1I8tpSuaPa03Eu057sslT2SyvuqbO303J9ig2A/Ezm7HteypOcuL+C+vH2HQ2lddtNRXBfEvSJ12kzmnmlSCiw9T5maU6agsI2lJviegPjN0kjUWZAQAgDdSoBuZskaSkktTKZh2kNWp3GDAqVOZG6r5sZajSUVvTKM606j3YFpkfZ8Uj3lU95WPFjwXyQcpFVrOWi0RYoWyp6vVlN8pFBiKTC+kalPkTYj32PunntrxfoT5anp9hzinOL46GPobTivVncnqWFBdpGytN6i45CylV3LbCXLDPbR3ev/ZrTkoPefIzxw9dTuh9Z62FVrkWXd0WifQysKrVvE1QeVgF52Et29TNRZPH/AIouJ1bOUILRYb8E/tkqhOkfL2WGHmrN44Nr2cQ6Cx4G1vZz/wB9Jzbpreweu2PGXZOb58PInZhSVkKuuoHl5+XSQU5OLymX7mlCrBwmsowWYZFWue74cr7zoq6jjU81LYr3tHoecr7O1g+qppPTbYSCtcOawjqWOzadCW/jL7zTLkwPESkzvQqNDn8lgcBNGiZVSizbKXvemvHiOXs6Tj3mz1OW/DR+46ltdwSxNlLVwGI/qm+H6ygtn1i+rq3X6i77O9nVLB8QCSOCW8HtP1vTYes6Frs6Keamvdy/k595tGWN2louvP8Ag2VZnA8AE7JwSizLF45f5ukp9CI1BhMbVzNKveJlzkk7mmygH1W9vdaSwrzWj1RBUtoT14M1+Q9pa7KBXwWKpNz2Vh7wfyiUovgIQnHR6l9SzNbcHHrTqfkJHFJLBI2zy2YvyC28+8B92nb3yRKHUjcqvRDNTN6g/ogfRh+ZE23Kf7jTtK37QXOXP9Fb+JPyaNyHUdpV/aPnMW+yvoSfxAmuIdTffq/tXtI7ZzUH9ED6Mf8A6zbdp/u9xp2lf9q9pAxufYkA6KF+lhUP+WZXZLmzDdw+SRz/AD2vmmIexw2LZPsoVprbpcmbOuorEEYjbOTzUeTSdlVx1BNCYFaK89wWPmzcSZXlOUnqWowjHgbbB1a5+mij2zBsSsTRV0K1FDKwsQeE0qQjOLjJZTN6c5QkpReGjn2cdn2pse4DOp+qbXHoef8AvjOFX2a0/wCm9O89Hb7RjOOKuj7iJRwGI/qmHqRKv/jqzJpXVD9xosoylhu48R+HpOvZ2caOvF9Tl3N0p6R4Fk2UA8ROgkUXWYzXyewOkCSIgqTckZXEdnMQGJTTp6WO3pvOhTusLEtTzVzseE5Nw0+BaZNkjBgaw1DoCQP9ZmpdZWI6ENvsdRnmpquhuKQFhbYcvSc58T00EkkkeiJg2E0DpBjAaB0gyLaAFoAhQdIM5YndDoJjAyxQg6TIyeoMBACAEAIAloAWgBaALACAEAIAQAgCEQBO7HSMGcsTux0ExgZYugdJkZFtBgNMATQOkDAaB0gxhHqDJ//Z" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: -6px;" data-sz="f" name="ACAK4AEqpkmsoM:" class="rg_i" alt="Image result for ‫نوشته سال نو مبارک به صورت متحرک‬‎" height="166" width="220"><br><br><center><img src="http://s6.picofile.com/file/8177444842/tarahaan_ir_eyde_norooz.gif" height="288" width="450"></center><br><p style="text-align: center;"><b><font size="2">در دو عالم جلال ما زهراست</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2">رمز تغییر حال ما زهراست</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2">عید با فاطمیه می آید</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2">ذکر تحویل سال ما زهراست</font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><span style="font-size: small;"><b><font size="2"><span style="font-size: small;">سال نو را به همه ی همکاران عزیز ، اولیای محترم و دانش آموزان تبریک می گویم.<br><br></span></font></b></span><br><span style="font-size: small;"><b><font size="2"><span style="font-size: small;"><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTs6kFF0zwDpZTJzRnxYIf4RHW9OLDFul2iNGfEsqxq52_YyUgkKg" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" data-src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTs6kFF0zwDpZTJzRnxYIf4RHW9OLDFul2iNGfEsqxq52_YyUgkKg" data-sz="f" name="tiM18V9FwJ0dCM:" class="rg_i" alt="Image result for ‫نوشته سال نو مبارک به صورت متحرک‬‎" height="119" width="275"></span></font></b></span><br></center></div> text/html 2015-03-19T10:04:00+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون ریاضی کلاس سوم- فصل 6 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1472 <div align="center"><p><b><font size="2">آزمون ریاضی کلاس سوم- فصل 6</font></b></p><p><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید</font></b></font></p><p><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></p><p><a href="http://s4.picofile.com/file/8175939150/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%846.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s4.picofile.com/file/8175939100/150309_001.jpg" alt="" height="232" width="171"></a></p><p><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/10784/1_www.roozgozar.com-2074.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p></div> text/html 2015-03-19T00:34:28+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کار برگ آموزشی پایان اسفند ماه 93 ( پایه اول ابتدایی ) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1471 <div align="center"><b><font size="2">کار برگ آموزشی پایان اسفند ماه 93</font><font size="2"> ( پایه اول ابتدایی )</font></b><br><br><b><font size="2"><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید </font><br></font></b><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8177901950/%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_1393.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8177963576/دانش_آموزدختروکلی_کتاب.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="233" hspace="0" vspace="0" width="203"></a><br><br><br><img alt="totalgifs.com love gif gif 44.gif" src="http://www.totalgifs.com/love/44.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 44.gif"><img alt="totalgifs.com love gif gif 44.gif" src="http://www.totalgifs.com/love/44.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 44.gif"><img alt="totalgifs.com love gif gif 44.gif" src="http://www.totalgifs.com/love/44.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 44.gif"><br><br><br></div> text/html 2015-03-11T17:18:59+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون عملکردی فارسی اول http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1470 <div align="center"><b><br><font size="2">آزمون عملکردی فارسی اول تادرس چـ چ و هـ ـهـ ـه ه<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید <br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8174632342/Attachments_201531.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8176411334/20462228871652407245.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></font></font></b><br><b><font size="2"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOu1HVnfy_oH6AzSqk-xYX_RJJaiRvwF4MzGhlpQjuRI4a57mn" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></b><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOu1HVnfy_oH6AzSqk-xYX_RJJaiRvwF4MzGhlpQjuRI4a57mn" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOu1HVnfy_oH6AzSqk-xYX_RJJaiRvwF4MzGhlpQjuRI4a57mn" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2015-03-10T17:45:48+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی فعّالیّت درس فارسی اسفند ماه 93 (پایه ی اوّل ابتدایی) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1469 <div align="center"><div class="C-post" style="text-align: center;"> <div class="CenterPost"> <p style="text-align: center;"><b><font size="2">&nbsp;<span style="font-size: large;">فعّالیّت درس فارسی اسفند ماه 93 (پایه ی اوّل ابتدایی)</span></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font color="#FF0000"><font size="2">روی تصویر کلیک کنید</font></font></b></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8174123276/%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%91%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8176114292/Untitled.png" alt="" height="188" width="279"></a></span></p><p><font color="#FF6666" size="3"><b><font color="#333399" size="2"><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/freizeit/freizeit_0364.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></b></font><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/i450feni.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font color="#FF6666" size="3"><b><font color="#333399" size="2"><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/freizeit/freizeit_0364.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></b></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/freizeit/freizeit_0324.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <font color="#FF6666" size="3"><b><font color="#333399" size="2"><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/freizeit/freizeit_0364.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></b></font><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/i450feni.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font color="#FF6666" size="3"><b><font color="#333399" size="2"><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/freizeit/freizeit_0364.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></b></font></p> </div> </div></div> text/html 2015-03-10T17:28:46+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی کاربرگ ریاضی دوم هفته ی سوم اسفندماه http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1464 <div align="center"><b><font size="2">کاربرگ ریاضی دوم هفته ی سوم اسفندماه<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br><br></font></font></b><a href="http://s6.picofile.com/file/8175830076/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF.rar.html" target="_blank" title=""><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/koodak/5/82.gif" alt="" height="215" width="170"></a><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8102201450/1_218_.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2015-03-10T17:28:00+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی ریاضی فصل ششم کلاس سوم مقایسه اعداد http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1463 <div align="center"><br><b><font size="2">ریاضی فصل ششم کلاس سوم مقایسه اعداد<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br></font></font></b><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8115710676/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%84_6.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8115710218/6.jpg" height="249" width="164"></a><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQRERUSEhQWFRMSFRUVGBYWFxQSFRQVFBQVFxUVFBcXGyYeFxojGRQUIi8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGjQkHyQpLi4vLSwuKSwsLCosLSwsLCwtLCksLCwqLCwpLCwsLSksLCosLCwsLCwuLCwsLCksKf/AABEIAMwAzAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUCAwYHAf/EAEIQAAEDAgIGBwYCCAUFAAAAAAEAAgMEESExBRJBUWFxBhMigZGhsTJCUsHR8GLhFCMzU3KCkqIHFRYkQzSDssLx/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAIEAQMFBgf/xAAxEQACAQIEAwUHBQEAAAAAAAAAAQIDEQQSITEFQVEiYZGh0RMjMnGBwfAGFEKx4fH/2gAMAwEAAhEDEQA/APcUREAREQBERAEREAREQBEVdX6TLTqR2L9pOTee88FlInCDm7IsUXNvjc/F73O77DwCw/QxsLhyJWcpaWFXOXkdOi5+Ksli29Y3aD7XcVdUtU2Roc04HyO4rDVjTVoyp67o3IiLBoCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIvj3AAk5DHwQAm2ahTaaib71+WP5KmnqHVDiSSIwcBv/NZspWjYO/FTy9ToRwsY/G9eiJv+pWfC7y+qm0mk45cGnHccD+apzA34R4KPLQjNmBH33JZGx4ejJWV0dJWVHVsc/wCEeezzVFC2wucz2ieJxKxl0oXxGN/tgt/mF/VY177M54LKVjNGi4LK92/Iiz1xJ7OA8ytInd8R8VrRTOkoRStYsaSs1jZ2ew71M0dJ1c1vdk8nD781RsdYg7laa5cQW4Bpvrbe4KLRWrU1quTR0Us7WC7iAOJsobtOwj3r8gVWPY32nYne43PmvjZGnAEeSjlKMcNC2t3+fUuYNKxPNg8X3HD1Utc3JTNdmPDBStFVzmu6p5uD7DvkVhroQqYZWvDwLpERRKQREQBERAEREAREQBQtMvtC/lbxICmqHpePWheOF/A3+SytzbRt7SN+qKinZZoHBQ6qtN7NwA271KifdgP4fQKpWxHbpQTk2zLXO8+JW+CuIzxHmo10Uiw4p7ljUxh7dZuY8+Cj1VRrtbvxvzWNLUah4HP6pVxarsMjiFg1RjllZ/Q0LCJ1x3n1WTnWF9yj0L8CO/xUiylo2T6WDWdbYMSrCecMHoFroWarLnbj3BQZ5tY38OSjuyo17Sfcj5JKXG5WCIsljYmUdWQdU5HLgpNZgA4ZsII8VVK0qnfqyd4HnZRZXqRSmmuZ0zHXAO9fVhALNaOA9FmtR597hERDAREQBERAEREAXwi+COdbE4BQ36ZiHvjuBPmAhOMJS+FXKZsfVSOiOV7t4g/fqq6eLVcR4clf1k8E49sBwydiLeOxVtRDfsvtre64YtdyK2pnZo1XvJWfP1K1zb4KP+kFps7Hipb2EGxzWipi1hxGX0UjoQa57GbJQcipWtdmqcwcOW0LVozRl+e0/DwHFXkVE1uy53nFeN4h+ompuGFSsv5P7L7vwK1erCLsihlp9YWvmtEVE5rgbgjbswXV2CxdE05gFcuPH8fF3ck+5pfazNSxjWliqrZgGhrdvoFBVvU6LBxb4fQrnqx72nVOC9Xwvi1PG9hrLPp1716G/D5Zq0TdLOG8TuCyYDmc925R6SH3j3fVSl3CxKy0R9AVp1Wu6OLiCeQ+yolPHqjXd/KNpKv9EaPLAXv9t/8AaNyg2c/E1VBX8Pn/AIWSIi1HCCIiAIiIAiIgCItVVJqsc7c0nyQyld2Of0jUunkLQbMabcDx4pHSNGy/E4rGhZZg44r5V1ergM/Rbe47STXu4bIkALXLTNdmPDBVjqhxzJ9Fj1p3nxKWNqoSWtybPTG3xD+4ct6iNjx+wsm1Th7x9VIp5S97b7D+a5HGq0qOCm47vTx38rk+1BalpTw6jQPHmodVpHYzx+i36Qm1WYZnD6qoXzOTtoitRp5u1IydIScTc80a4jI2UaWE64cOR5LbJIGi5yULdC7lWiRPp9JEYOxG/b+ax0vSNkaHjYRiNyiBY0dU4tIO0kH681Yw2InQqKrHeLualSyvPDSxrW2AtGLsbZDfzUhta0e56LMaQbtafIr68pZldEpSk+RZ6IpWE67nNe/YAcGchvVwuXbJG7df+k9xUyGrkZkdYfC75Oz8bqLRy69CUne/0ZeIo1HXtkywcM2nMfUcVJUCjKLi7MIiIRCIiAIiIAtFcy8bxvafRb0QynZ3OZoz2AqyR9yTvKtGR9W98Z2G45FQaun1TfYfLgtqO/SazPvI6xdIB9krJFItEWSt3Dx+im6Elu4Xz1vULW5oOYus6SHVJc29sDwBC43HaTqYGduVn4PXyM1HFwaLXSuTeZVVUPIaSMwrmq7cdxsx+qpIIy24JwvcL5m97lXD2y68jcFqqoS5thmvtTfUNs+HNYie0YcRfD8lFJ7o3xT0kupmXhoFzuHeswLLU6MP1XbBjzWcwwtvVrCYSeKqxpQ3e/cuosQ46wE478D9VIUc0I3nyX1lO5uTu4jBfXIxUUkuRuai9jepVJVkGxy9PyUNrjtHhiFksmmUU1ZlxKw4OabPbkfkrjRtd1rNbIjAjcVS0kmsweHgpGiJNWdzdjxfvH2VraOXXp5oNPdF6iIoHLCIiAIiIAiIgIGlNH9ZZzcHty4jcVViUey4WdtafvFdGtU1M14s5oPMXUky1SxGVZZbHMzULTkbeihyQ6u0HkQV1B0HD8Hm76qq0lRsEjY2NtYazjck8Bifu6mpHRo4qMnlV/z6kGlpNbE4D1WdZPbsNwAzt6KXPJqNuNmA+SqSUtm3N8L1HmexIptIahtv2HbyWE7A642HyVZXe0OXzW+lY4DEnkvJYz9MqUs2Hnbuey+T/wALDpKPbW5JhYWgAm9lhTylwOsLW8PNZa5UarjLhe5w2KnT/S9Zv3k0l3Xf2QirvUlCQWwy4ZKZA4SN1TmPu4VVRu7PIqQx5BuMwvV4Hh1HBQy01rzb3f50IVKfJbmU0BabHx3rWrOKoa8WOe4/JYP0cNht5q/c1qrbSehXopo0b+LyW+OlazE+JS5l1o8j7SR6rcc81K0JDryOl2Dsjjv++KiM1pnajMveduC6OngDGhrch93UGznYmpki1zfkjYiIoHMCIiAIiIAiIgCIiALnZTeeU7rDw/8Ai6Jc48Wml/iupRLmE3l8vuiNpJ2AHMqAp+km4A8woC2I7NH4Eaeru8k5CwHNbkAWTGEmwzKybmz5bC6+KXJT+6PdBJ4kqIhCMrmtrLONsneq2IiEm7kmihDiQd3zU3R1G55c0SFpYciNYEHatWj4rAk7fRWOhm3lkdsADe/NRbKFeo0pNcjA6Fl/eDwsvsfRy5vI8ngPqVdooZmc793V5PyRqp6ZsY1Wiw+8962oiiVm23dhERDAREQBERAEREAREQBUOlY9SYP92QWJ3EfY81fLVVUzZGlrhgfLiFlOxuoVPZyu9ijkjDhY5KtmonDLEcPorSTRksfs2kbs2ELVeT90/wC+5bEzq06lvhaaK+KjcdlhvKmarYhhi4+J/JSGU0z8mavFx+S0aeg/RqZ77l0ry2MO+HrHBp1d2BKjKVldmnFYyNKDnJ7K9kUsOkrVYYTh1Ze7m5wA8lbTUAOLTa/guC0zOW1172AMbTb4SG3HmvTDoSRv7N4I2By0Yapmjd7+pyODcQ9tGed2knfud/QrBo07x5rdFo8DPH0Uv/Lp/wAHiVsZoWR3tyADc0fMqxc7ksQrazRFc8khjBd58uJ3K7oKMRMDczmTvJzK+0tEyIdkW3k5nmVBrOldLEbPnjB3A6x8G3UJSRzMTioWtey7+ZbIueb0/oibdeO9kgH/AIq3odKRTC8UjXj8JBtzGxRTT2KcK1ObtGSfyaJSIiybQiIgCIiAIiIAiIgCIub6R9OIqU9W0GWb4G5NJy1js5C5WG0tWa6tWFKOabsjpEXnf+e6Rnx1mU7TkA0Od53+S+F049uukB5sb5Ks8VTRzJcWpLZN+B6Ki89ZNP7ldITx6p/lZZ/5vpCPKSKYbnMDCfCw80WLpsyuLUnun5ep3653p2P9qDsbNCTy6wD5qrpP8SNVwZVwOiJ95vab4HHwurvSz462ilEL2vDmEtLTftN7TQdxu0Zrc5KcXY3zr08TRlGm7uz05nlnSttqlx3tafK3yXsujajrIY3j32Md4tBXj3Sh2uYZRlJGPEY/+y9G6B6QD6CMk/stZjjuDDh/aWqvhXpY5PCJ2qyj1V/D/p0hKoK7pSLltOBIRgZD+yadwIxkPLDiub0/0sE9+0WUgJGGD6kjMDaI/XbuXJaR6RySdln6uMYBrcDbiR6BZqVpN5YeJuxnFLPJR8fT1On0vpaNx/3MxkPwAkMH/bZh/VdVX+pKZmDIMP4WNXKvkAzIC0/pVzZgvxOACr+zvrJ3OHKc6jzPxZ2bOlEDsHRED+FjvJSKamgkdr0snVSjEFhLSObDmFxTAdpufvJX3RPR5fL1h9mPzcch8/BQlBQWZOxBSdz0fo30ifI7qKkBswBLXD2JmjMt3OG0d66Ncf0M1pKiol/42akTdxc25cRyvbvXYLo0ZSlBOR7HAznOgpT3CIi2l0IiIAiIgCIiAj6RmLIpHtF3NY9wG8hpIHiF5p0ZoWlnXu7cshcS44kG5vbjvPFeprgdM6EfQvdNE0vpXnWewYuhJzc0bWqpioSlHsnG4rRnOKnHVLf1OY6SaVmEhjxjZst7436w9Fzr3bT4r0SaCKqjxs5hyIzB3g7CuS0r0ckhuR22bwMQPxD55KnSqRtl2Z5qS5lQDuUun0pLH7EjhwvceBwVc+kBxF2ngtRp5Njr95CsNJ7hJPmdRH0qeRqzMZI053Fj9PJbKHSEcUnW00xp3bWSAljvwkjNvNciYJN/mttLoeSVwa3Fx2C58dwUcijqtDZHsu+Y6brBUU0jRbWgeXtDTrDUcSXBp2gXPgFjojpB1NJVwk/tYwWZ4vLg0tHNrv7Vt0dog0j+xeRzGGSot7LYiQ2wG2179yrtJUhp5uz7Nw9hzBbe48FiErPTmSU3TlnXf56FNU10pNnAggWAIIsBkADkFr6uR2Zt5ei9Q68yQtnjjM8LsHtaA6SF49prm++NxGxVhq6F3tNa07Q5hYfILDnKO8fAlOLhy+vocNHQDab+SktbbAYLrteg/B3B5VhQRNd/01K9x+IRiNv9b7LCqN7RZqUJ1HZa/I5fRnRySYgkajPicLEj8I2rs9HaJLgKen7IGD5MxGDmT8Uh2DvNgrah6NyvxncGN/dxklx4OkOX8o710dNTNjaGMaGtGQGH2eK2woSm71Nuh18JwuTearounN+n9mrRujmU8bYoxZrR3neSdpJUpEV89GkoqyCIiGQiIgCIiAIiIAhCIgOS0t0LLXGaicI3nF0R/ZSch7h5YclTt0rqu6udpgl3P9l3FjsiF6KtFZQxzN1JWNe07HAEeeSq1cNCprszlYnhkKjzQ0fkefVmgIZcS2xPvN7JPhgVWP6FN2SkDi0H5hdrN0EjH7CWWDg12uz+l9/VQZeiNYPZqYyPxR6p8rqr+3rR+FnIqcNrx/jf5fiObg6GRg9t7ncAA36qfrMgtDAwOlfg2NuLid7zsA3lWLOg9U82lqw1u6Ntie/C3muj0H0ahpAeqb2ne093ae7md3AKUcNOT949DZQ4ZVm+2sq8zR0d6OCnid1lnyzYyu2G49gfhANlwemtClj3Ub/aZd9M8++w/wDGTv2dy9YVL0q6OisisDqys7Ub9ztx4H6HYrdSknGy5bHUxeBjOio01rHb7/nU8x6KdJX0M2IJjcbSM24e8B8Q/JevQOinY2Ruq9rhcOsDcd68Z0pC5znCRupUswe04dZb3h+K3iMQpPRXpdJROti+Fx7TN34mbj6rXTqW0ZycDjvYP2VX4f6PYo6VjcmtHIAei2rTRVbZY2SMvqvaHC4sbEXFwtytnqVa10EREMhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAU/SDorDWD9YLPA7MjcHDgd44FUmi/8MYI3a0r3TWxDSAxv8wBJPiuzRRcU3crTwlGc88oq58a2wsMgvqIpFkIiIAiIgCIiAIiID//2Q==" alt="" align="bottom" border="0" height="49" hspace="0" vspace="0" width="49"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQRERUSEhQWFRMSFRUVGBYWFxQSFRQVFBQVFxUVFBcXGyYeFxojGRQUIi8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGjQkHyQpLi4vLSwuKSwsLCosLSwsLCwtLCksLCwqLCwpLCwsLSksLCosLCwsLCwuLCwsLCksKf/AABEIAMwAzAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUCAwYHAf/EAEIQAAEDAgIGBwYCCAUFAAAAAAEAAgMEESExBRJBUWFxBhMigZGhsTJCUsHR8GLhFCMzU3KCkqIHFRYkQzSDssLx/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAIEAQMFBgf/xAAxEQACAQIEAwUHBQEAAAAAAAAAAQIDEQQSITEFQVEiYZGh0RMjMnGBwfAGFEKx4fH/2gAMAwEAAhEDEQA/APcUREAREQBERAEREAREQBEVdX6TLTqR2L9pOTee88FlInCDm7IsUXNvjc/F73O77DwCw/QxsLhyJWcpaWFXOXkdOi5+Ksli29Y3aD7XcVdUtU2Roc04HyO4rDVjTVoyp67o3IiLBoCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIvj3AAk5DHwQAm2ahTaaib71+WP5KmnqHVDiSSIwcBv/NZspWjYO/FTy9ToRwsY/G9eiJv+pWfC7y+qm0mk45cGnHccD+apzA34R4KPLQjNmBH33JZGx4ejJWV0dJWVHVsc/wCEeezzVFC2wucz2ieJxKxl0oXxGN/tgt/mF/VY177M54LKVjNGi4LK92/Iiz1xJ7OA8ytInd8R8VrRTOkoRStYsaSs1jZ2ew71M0dJ1c1vdk8nD781RsdYg7laa5cQW4Bpvrbe4KLRWrU1quTR0Us7WC7iAOJsobtOwj3r8gVWPY32nYne43PmvjZGnAEeSjlKMcNC2t3+fUuYNKxPNg8X3HD1Utc3JTNdmPDBStFVzmu6p5uD7DvkVhroQqYZWvDwLpERRKQREQBERAEREAREQBQtMvtC/lbxICmqHpePWheOF/A3+SytzbRt7SN+qKinZZoHBQ6qtN7NwA271KifdgP4fQKpWxHbpQTk2zLXO8+JW+CuIzxHmo10Uiw4p7ljUxh7dZuY8+Cj1VRrtbvxvzWNLUah4HP6pVxarsMjiFg1RjllZ/Q0LCJ1x3n1WTnWF9yj0L8CO/xUiylo2T6WDWdbYMSrCecMHoFroWarLnbj3BQZ5tY38OSjuyo17Sfcj5JKXG5WCIsljYmUdWQdU5HLgpNZgA4ZsII8VVK0qnfqyd4HnZRZXqRSmmuZ0zHXAO9fVhALNaOA9FmtR597hERDAREQBERAEREAXwi+COdbE4BQ36ZiHvjuBPmAhOMJS+FXKZsfVSOiOV7t4g/fqq6eLVcR4clf1k8E49sBwydiLeOxVtRDfsvtre64YtdyK2pnZo1XvJWfP1K1zb4KP+kFps7Hipb2EGxzWipi1hxGX0UjoQa57GbJQcipWtdmqcwcOW0LVozRl+e0/DwHFXkVE1uy53nFeN4h+ompuGFSsv5P7L7vwK1erCLsihlp9YWvmtEVE5rgbgjbswXV2CxdE05gFcuPH8fF3ck+5pfazNSxjWliqrZgGhrdvoFBVvU6LBxb4fQrnqx72nVOC9Xwvi1PG9hrLPp1716G/D5Zq0TdLOG8TuCyYDmc925R6SH3j3fVSl3CxKy0R9AVp1Wu6OLiCeQ+yolPHqjXd/KNpKv9EaPLAXv9t/8AaNyg2c/E1VBX8Pn/AIWSIi1HCCIiAIiIAiIgCItVVJqsc7c0nyQyld2Of0jUunkLQbMabcDx4pHSNGy/E4rGhZZg44r5V1ergM/Rbe47STXu4bIkALXLTNdmPDBVjqhxzJ9Fj1p3nxKWNqoSWtybPTG3xD+4ct6iNjx+wsm1Th7x9VIp5S97b7D+a5HGq0qOCm47vTx38rk+1BalpTw6jQPHmodVpHYzx+i36Qm1WYZnD6qoXzOTtoitRp5u1IydIScTc80a4jI2UaWE64cOR5LbJIGi5yULdC7lWiRPp9JEYOxG/b+ax0vSNkaHjYRiNyiBY0dU4tIO0kH681Yw2InQqKrHeLualSyvPDSxrW2AtGLsbZDfzUhta0e56LMaQbtafIr68pZldEpSk+RZ6IpWE67nNe/YAcGchvVwuXbJG7df+k9xUyGrkZkdYfC75Oz8bqLRy69CUne/0ZeIo1HXtkywcM2nMfUcVJUCjKLi7MIiIRCIiAIiIAtFcy8bxvafRb0QynZ3OZoz2AqyR9yTvKtGR9W98Z2G45FQaun1TfYfLgtqO/SazPvI6xdIB9krJFItEWSt3Dx+im6Elu4Xz1vULW5oOYus6SHVJc29sDwBC43HaTqYGduVn4PXyM1HFwaLXSuTeZVVUPIaSMwrmq7cdxsx+qpIIy24JwvcL5m97lXD2y68jcFqqoS5thmvtTfUNs+HNYie0YcRfD8lFJ7o3xT0kupmXhoFzuHeswLLU6MP1XbBjzWcwwtvVrCYSeKqxpQ3e/cuosQ46wE478D9VIUc0I3nyX1lO5uTu4jBfXIxUUkuRuai9jepVJVkGxy9PyUNrjtHhiFksmmUU1ZlxKw4OabPbkfkrjRtd1rNbIjAjcVS0kmsweHgpGiJNWdzdjxfvH2VraOXXp5oNPdF6iIoHLCIiAIiIAiIgIGlNH9ZZzcHty4jcVViUey4WdtafvFdGtU1M14s5oPMXUky1SxGVZZbHMzULTkbeihyQ6u0HkQV1B0HD8Hm76qq0lRsEjY2NtYazjck8Bifu6mpHRo4qMnlV/z6kGlpNbE4D1WdZPbsNwAzt6KXPJqNuNmA+SqSUtm3N8L1HmexIptIahtv2HbyWE7A642HyVZXe0OXzW+lY4DEnkvJYz9MqUs2Hnbuey+T/wALDpKPbW5JhYWgAm9lhTylwOsLW8PNZa5UarjLhe5w2KnT/S9Zv3k0l3Xf2QirvUlCQWwy4ZKZA4SN1TmPu4VVRu7PIqQx5BuMwvV4Hh1HBQy01rzb3f50IVKfJbmU0BabHx3rWrOKoa8WOe4/JYP0cNht5q/c1qrbSehXopo0b+LyW+OlazE+JS5l1o8j7SR6rcc81K0JDryOl2Dsjjv++KiM1pnajMveduC6OngDGhrch93UGznYmpki1zfkjYiIoHMCIiAIiIAiIgCIiALnZTeeU7rDw/8Ai6Jc48Wml/iupRLmE3l8vuiNpJ2AHMqAp+km4A8woC2I7NH4Eaeru8k5CwHNbkAWTGEmwzKybmz5bC6+KXJT+6PdBJ4kqIhCMrmtrLONsneq2IiEm7kmihDiQd3zU3R1G55c0SFpYciNYEHatWj4rAk7fRWOhm3lkdsADe/NRbKFeo0pNcjA6Fl/eDwsvsfRy5vI8ngPqVdooZmc793V5PyRqp6ZsY1Wiw+8962oiiVm23dhERDAREQBERAEREAREQBUOlY9SYP92QWJ3EfY81fLVVUzZGlrhgfLiFlOxuoVPZyu9ijkjDhY5KtmonDLEcPorSTRksfs2kbs2ELVeT90/wC+5bEzq06lvhaaK+KjcdlhvKmarYhhi4+J/JSGU0z8mavFx+S0aeg/RqZ77l0ry2MO+HrHBp1d2BKjKVldmnFYyNKDnJ7K9kUsOkrVYYTh1Ze7m5wA8lbTUAOLTa/guC0zOW1172AMbTb4SG3HmvTDoSRv7N4I2By0Yapmjd7+pyODcQ9tGed2knfud/QrBo07x5rdFo8DPH0Uv/Lp/wAHiVsZoWR3tyADc0fMqxc7ksQrazRFc8khjBd58uJ3K7oKMRMDczmTvJzK+0tEyIdkW3k5nmVBrOldLEbPnjB3A6x8G3UJSRzMTioWtey7+ZbIueb0/oibdeO9kgH/AIq3odKRTC8UjXj8JBtzGxRTT2KcK1ObtGSfyaJSIiybQiIgCIiAIiIAiIgCIub6R9OIqU9W0GWb4G5NJy1js5C5WG0tWa6tWFKOabsjpEXnf+e6Rnx1mU7TkA0Od53+S+F049uukB5sb5Ks8VTRzJcWpLZN+B6Ki89ZNP7ldITx6p/lZZ/5vpCPKSKYbnMDCfCw80WLpsyuLUnun5ep3653p2P9qDsbNCTy6wD5qrpP8SNVwZVwOiJ95vab4HHwurvSz462ilEL2vDmEtLTftN7TQdxu0Zrc5KcXY3zr08TRlGm7uz05nlnSttqlx3tafK3yXsujajrIY3j32Md4tBXj3Sh2uYZRlJGPEY/+y9G6B6QD6CMk/stZjjuDDh/aWqvhXpY5PCJ2qyj1V/D/p0hKoK7pSLltOBIRgZD+yadwIxkPLDiub0/0sE9+0WUgJGGD6kjMDaI/XbuXJaR6RySdln6uMYBrcDbiR6BZqVpN5YeJuxnFLPJR8fT1On0vpaNx/3MxkPwAkMH/bZh/VdVX+pKZmDIMP4WNXKvkAzIC0/pVzZgvxOACr+zvrJ3OHKc6jzPxZ2bOlEDsHRED+FjvJSKamgkdr0snVSjEFhLSObDmFxTAdpufvJX3RPR5fL1h9mPzcch8/BQlBQWZOxBSdz0fo30ifI7qKkBswBLXD2JmjMt3OG0d66Ncf0M1pKiol/42akTdxc25cRyvbvXYLo0ZSlBOR7HAznOgpT3CIi2l0IiIAiIgCIiAj6RmLIpHtF3NY9wG8hpIHiF5p0ZoWlnXu7cshcS44kG5vbjvPFeprgdM6EfQvdNE0vpXnWewYuhJzc0bWqpioSlHsnG4rRnOKnHVLf1OY6SaVmEhjxjZst7436w9Fzr3bT4r0SaCKqjxs5hyIzB3g7CuS0r0ckhuR22bwMQPxD55KnSqRtl2Z5qS5lQDuUun0pLH7EjhwvceBwVc+kBxF2ngtRp5Njr95CsNJ7hJPmdRH0qeRqzMZI053Fj9PJbKHSEcUnW00xp3bWSAljvwkjNvNciYJN/mttLoeSVwa3Fx2C58dwUcijqtDZHsu+Y6brBUU0jRbWgeXtDTrDUcSXBp2gXPgFjojpB1NJVwk/tYwWZ4vLg0tHNrv7Vt0dog0j+xeRzGGSot7LYiQ2wG2179yrtJUhp5uz7Nw9hzBbe48FiErPTmSU3TlnXf56FNU10pNnAggWAIIsBkADkFr6uR2Zt5ei9Q68yQtnjjM8LsHtaA6SF49prm++NxGxVhq6F3tNa07Q5hYfILDnKO8fAlOLhy+vocNHQDab+SktbbAYLrteg/B3B5VhQRNd/01K9x+IRiNv9b7LCqN7RZqUJ1HZa/I5fRnRySYgkajPicLEj8I2rs9HaJLgKen7IGD5MxGDmT8Uh2DvNgrah6NyvxncGN/dxklx4OkOX8o710dNTNjaGMaGtGQGH2eK2woSm71Nuh18JwuTearounN+n9mrRujmU8bYoxZrR3neSdpJUpEV89GkoqyCIiGQiIgCIiAIiIAhCIgOS0t0LLXGaicI3nF0R/ZSch7h5YclTt0rqu6udpgl3P9l3FjsiF6KtFZQxzN1JWNe07HAEeeSq1cNCprszlYnhkKjzQ0fkefVmgIZcS2xPvN7JPhgVWP6FN2SkDi0H5hdrN0EjH7CWWDg12uz+l9/VQZeiNYPZqYyPxR6p8rqr+3rR+FnIqcNrx/jf5fiObg6GRg9t7ncAA36qfrMgtDAwOlfg2NuLid7zsA3lWLOg9U82lqw1u6Ntie/C3muj0H0ahpAeqb2ne093ae7md3AKUcNOT949DZQ4ZVm+2sq8zR0d6OCnid1lnyzYyu2G49gfhANlwemtClj3Ub/aZd9M8++w/wDGTv2dy9YVL0q6OisisDqys7Ub9ztx4H6HYrdSknGy5bHUxeBjOio01rHb7/nU8x6KdJX0M2IJjcbSM24e8B8Q/JevQOinY2Ruq9rhcOsDcd68Z0pC5znCRupUswe04dZb3h+K3iMQpPRXpdJROti+Fx7TN34mbj6rXTqW0ZycDjvYP2VX4f6PYo6VjcmtHIAei2rTRVbZY2SMvqvaHC4sbEXFwtytnqVa10EREMhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAU/SDorDWD9YLPA7MjcHDgd44FUmi/8MYI3a0r3TWxDSAxv8wBJPiuzRRcU3crTwlGc88oq58a2wsMgvqIpFkIiIAiIgCIiAIiID//2Q==" alt="" align="bottom" border="0" height="66" hspace="0" vspace="0" width="66"><img src="http://fantasyflash.ru/grafic/sleeping/image/sleep7.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="170" hspace="0" vspace="0" width="187"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQRERUSEhQWFRMSFRUVGBYWFxQSFRQVFBQVFxUVFBcXGyYeFxojGRQUIi8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGjQkHyQpLi4vLSwuKSwsLCosLSwsLCwtLCksLCwqLCwpLCwsLSksLCosLCwsLCwuLCwsLCksKf/AABEIAMwAzAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUCAwYHAf/EAEIQAAEDAgIGBwYCCAUFAAAAAAEAAgMEESExBRJBUWFxBhMigZGhsTJCUsHR8GLhFCMzU3KCkqIHFRYkQzSDssLx/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAIEAQMFBgf/xAAxEQACAQIEAwUHBQEAAAAAAAAAAQIDEQQSITEFQVEiYZGh0RMjMnGBwfAGFEKx4fH/2gAMAwEAAhEDEQA/APcUREAREQBERAEREAREQBEVdX6TLTqR2L9pOTee88FlInCDm7IsUXNvjc/F73O77DwCw/QxsLhyJWcpaWFXOXkdOi5+Ksli29Y3aD7XcVdUtU2Roc04HyO4rDVjTVoyp67o3IiLBoCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIvj3AAk5DHwQAm2ahTaaib71+WP5KmnqHVDiSSIwcBv/NZspWjYO/FTy9ToRwsY/G9eiJv+pWfC7y+qm0mk45cGnHccD+apzA34R4KPLQjNmBH33JZGx4ejJWV0dJWVHVsc/wCEeezzVFC2wucz2ieJxKxl0oXxGN/tgt/mF/VY177M54LKVjNGi4LK92/Iiz1xJ7OA8ytInd8R8VrRTOkoRStYsaSs1jZ2ew71M0dJ1c1vdk8nD781RsdYg7laa5cQW4Bpvrbe4KLRWrU1quTR0Us7WC7iAOJsobtOwj3r8gVWPY32nYne43PmvjZGnAEeSjlKMcNC2t3+fUuYNKxPNg8X3HD1Utc3JTNdmPDBStFVzmu6p5uD7DvkVhroQqYZWvDwLpERRKQREQBERAEREAREQBQtMvtC/lbxICmqHpePWheOF/A3+SytzbRt7SN+qKinZZoHBQ6qtN7NwA271KifdgP4fQKpWxHbpQTk2zLXO8+JW+CuIzxHmo10Uiw4p7ljUxh7dZuY8+Cj1VRrtbvxvzWNLUah4HP6pVxarsMjiFg1RjllZ/Q0LCJ1x3n1WTnWF9yj0L8CO/xUiylo2T6WDWdbYMSrCecMHoFroWarLnbj3BQZ5tY38OSjuyo17Sfcj5JKXG5WCIsljYmUdWQdU5HLgpNZgA4ZsII8VVK0qnfqyd4HnZRZXqRSmmuZ0zHXAO9fVhALNaOA9FmtR597hERDAREQBERAEREAXwi+COdbE4BQ36ZiHvjuBPmAhOMJS+FXKZsfVSOiOV7t4g/fqq6eLVcR4clf1k8E49sBwydiLeOxVtRDfsvtre64YtdyK2pnZo1XvJWfP1K1zb4KP+kFps7Hipb2EGxzWipi1hxGX0UjoQa57GbJQcipWtdmqcwcOW0LVozRl+e0/DwHFXkVE1uy53nFeN4h+ompuGFSsv5P7L7vwK1erCLsihlp9YWvmtEVE5rgbgjbswXV2CxdE05gFcuPH8fF3ck+5pfazNSxjWliqrZgGhrdvoFBVvU6LBxb4fQrnqx72nVOC9Xwvi1PG9hrLPp1716G/D5Zq0TdLOG8TuCyYDmc925R6SH3j3fVSl3CxKy0R9AVp1Wu6OLiCeQ+yolPHqjXd/KNpKv9EaPLAXv9t/8AaNyg2c/E1VBX8Pn/AIWSIi1HCCIiAIiIAiIgCItVVJqsc7c0nyQyld2Of0jUunkLQbMabcDx4pHSNGy/E4rGhZZg44r5V1ergM/Rbe47STXu4bIkALXLTNdmPDBVjqhxzJ9Fj1p3nxKWNqoSWtybPTG3xD+4ct6iNjx+wsm1Th7x9VIp5S97b7D+a5HGq0qOCm47vTx38rk+1BalpTw6jQPHmodVpHYzx+i36Qm1WYZnD6qoXzOTtoitRp5u1IydIScTc80a4jI2UaWE64cOR5LbJIGi5yULdC7lWiRPp9JEYOxG/b+ax0vSNkaHjYRiNyiBY0dU4tIO0kH681Yw2InQqKrHeLualSyvPDSxrW2AtGLsbZDfzUhta0e56LMaQbtafIr68pZldEpSk+RZ6IpWE67nNe/YAcGchvVwuXbJG7df+k9xUyGrkZkdYfC75Oz8bqLRy69CUne/0ZeIo1HXtkywcM2nMfUcVJUCjKLi7MIiIRCIiAIiIAtFcy8bxvafRb0QynZ3OZoz2AqyR9yTvKtGR9W98Z2G45FQaun1TfYfLgtqO/SazPvI6xdIB9krJFItEWSt3Dx+im6Elu4Xz1vULW5oOYus6SHVJc29sDwBC43HaTqYGduVn4PXyM1HFwaLXSuTeZVVUPIaSMwrmq7cdxsx+qpIIy24JwvcL5m97lXD2y68jcFqqoS5thmvtTfUNs+HNYie0YcRfD8lFJ7o3xT0kupmXhoFzuHeswLLU6MP1XbBjzWcwwtvVrCYSeKqxpQ3e/cuosQ46wE478D9VIUc0I3nyX1lO5uTu4jBfXIxUUkuRuai9jepVJVkGxy9PyUNrjtHhiFksmmUU1ZlxKw4OabPbkfkrjRtd1rNbIjAjcVS0kmsweHgpGiJNWdzdjxfvH2VraOXXp5oNPdF6iIoHLCIiAIiIAiIgIGlNH9ZZzcHty4jcVViUey4WdtafvFdGtU1M14s5oPMXUky1SxGVZZbHMzULTkbeihyQ6u0HkQV1B0HD8Hm76qq0lRsEjY2NtYazjck8Bifu6mpHRo4qMnlV/z6kGlpNbE4D1WdZPbsNwAzt6KXPJqNuNmA+SqSUtm3N8L1HmexIptIahtv2HbyWE7A642HyVZXe0OXzW+lY4DEnkvJYz9MqUs2Hnbuey+T/wALDpKPbW5JhYWgAm9lhTylwOsLW8PNZa5UarjLhe5w2KnT/S9Zv3k0l3Xf2QirvUlCQWwy4ZKZA4SN1TmPu4VVRu7PIqQx5BuMwvV4Hh1HBQy01rzb3f50IVKfJbmU0BabHx3rWrOKoa8WOe4/JYP0cNht5q/c1qrbSehXopo0b+LyW+OlazE+JS5l1o8j7SR6rcc81K0JDryOl2Dsjjv++KiM1pnajMveduC6OngDGhrch93UGznYmpki1zfkjYiIoHMCIiAIiIAiIgCIiALnZTeeU7rDw/8Ai6Jc48Wml/iupRLmE3l8vuiNpJ2AHMqAp+km4A8woC2I7NH4Eaeru8k5CwHNbkAWTGEmwzKybmz5bC6+KXJT+6PdBJ4kqIhCMrmtrLONsneq2IiEm7kmihDiQd3zU3R1G55c0SFpYciNYEHatWj4rAk7fRWOhm3lkdsADe/NRbKFeo0pNcjA6Fl/eDwsvsfRy5vI8ngPqVdooZmc793V5PyRqp6ZsY1Wiw+8962oiiVm23dhERDAREQBERAEREAREQBUOlY9SYP92QWJ3EfY81fLVVUzZGlrhgfLiFlOxuoVPZyu9ijkjDhY5KtmonDLEcPorSTRksfs2kbs2ELVeT90/wC+5bEzq06lvhaaK+KjcdlhvKmarYhhi4+J/JSGU0z8mavFx+S0aeg/RqZ77l0ry2MO+HrHBp1d2BKjKVldmnFYyNKDnJ7K9kUsOkrVYYTh1Ze7m5wA8lbTUAOLTa/guC0zOW1172AMbTb4SG3HmvTDoSRv7N4I2By0Yapmjd7+pyODcQ9tGed2knfud/QrBo07x5rdFo8DPH0Uv/Lp/wAHiVsZoWR3tyADc0fMqxc7ksQrazRFc8khjBd58uJ3K7oKMRMDczmTvJzK+0tEyIdkW3k5nmVBrOldLEbPnjB3A6x8G3UJSRzMTioWtey7+ZbIueb0/oibdeO9kgH/AIq3odKRTC8UjXj8JBtzGxRTT2KcK1ObtGSfyaJSIiybQiIgCIiAIiIAiIgCIub6R9OIqU9W0GWb4G5NJy1js5C5WG0tWa6tWFKOabsjpEXnf+e6Rnx1mU7TkA0Od53+S+F049uukB5sb5Ks8VTRzJcWpLZN+B6Ki89ZNP7ldITx6p/lZZ/5vpCPKSKYbnMDCfCw80WLpsyuLUnun5ep3653p2P9qDsbNCTy6wD5qrpP8SNVwZVwOiJ95vab4HHwurvSz462ilEL2vDmEtLTftN7TQdxu0Zrc5KcXY3zr08TRlGm7uz05nlnSttqlx3tafK3yXsujajrIY3j32Md4tBXj3Sh2uYZRlJGPEY/+y9G6B6QD6CMk/stZjjuDDh/aWqvhXpY5PCJ2qyj1V/D/p0hKoK7pSLltOBIRgZD+yadwIxkPLDiub0/0sE9+0WUgJGGD6kjMDaI/XbuXJaR6RySdln6uMYBrcDbiR6BZqVpN5YeJuxnFLPJR8fT1On0vpaNx/3MxkPwAkMH/bZh/VdVX+pKZmDIMP4WNXKvkAzIC0/pVzZgvxOACr+zvrJ3OHKc6jzPxZ2bOlEDsHRED+FjvJSKamgkdr0snVSjEFhLSObDmFxTAdpufvJX3RPR5fL1h9mPzcch8/BQlBQWZOxBSdz0fo30ifI7qKkBswBLXD2JmjMt3OG0d66Ncf0M1pKiol/42akTdxc25cRyvbvXYLo0ZSlBOR7HAznOgpT3CIi2l0IiIAiIgCIiAj6RmLIpHtF3NY9wG8hpIHiF5p0ZoWlnXu7cshcS44kG5vbjvPFeprgdM6EfQvdNE0vpXnWewYuhJzc0bWqpioSlHsnG4rRnOKnHVLf1OY6SaVmEhjxjZst7436w9Fzr3bT4r0SaCKqjxs5hyIzB3g7CuS0r0ckhuR22bwMQPxD55KnSqRtl2Z5qS5lQDuUun0pLH7EjhwvceBwVc+kBxF2ngtRp5Njr95CsNJ7hJPmdRH0qeRqzMZI053Fj9PJbKHSEcUnW00xp3bWSAljvwkjNvNciYJN/mttLoeSVwa3Fx2C58dwUcijqtDZHsu+Y6brBUU0jRbWgeXtDTrDUcSXBp2gXPgFjojpB1NJVwk/tYwWZ4vLg0tHNrv7Vt0dog0j+xeRzGGSot7LYiQ2wG2179yrtJUhp5uz7Nw9hzBbe48FiErPTmSU3TlnXf56FNU10pNnAggWAIIsBkADkFr6uR2Zt5ei9Q68yQtnjjM8LsHtaA6SF49prm++NxGxVhq6F3tNa07Q5hYfILDnKO8fAlOLhy+vocNHQDab+SktbbAYLrteg/B3B5VhQRNd/01K9x+IRiNv9b7LCqN7RZqUJ1HZa/I5fRnRySYgkajPicLEj8I2rs9HaJLgKen7IGD5MxGDmT8Uh2DvNgrah6NyvxncGN/dxklx4OkOX8o710dNTNjaGMaGtGQGH2eK2woSm71Nuh18JwuTearounN+n9mrRujmU8bYoxZrR3neSdpJUpEV89GkoqyCIiGQiIgCIiAIiIAhCIgOS0t0LLXGaicI3nF0R/ZSch7h5YclTt0rqu6udpgl3P9l3FjsiF6KtFZQxzN1JWNe07HAEeeSq1cNCprszlYnhkKjzQ0fkefVmgIZcS2xPvN7JPhgVWP6FN2SkDi0H5hdrN0EjH7CWWDg12uz+l9/VQZeiNYPZqYyPxR6p8rqr+3rR+FnIqcNrx/jf5fiObg6GRg9t7ncAA36qfrMgtDAwOlfg2NuLid7zsA3lWLOg9U82lqw1u6Ntie/C3muj0H0ahpAeqb2ne093ae7md3AKUcNOT949DZQ4ZVm+2sq8zR0d6OCnid1lnyzYyu2G49gfhANlwemtClj3Ub/aZd9M8++w/wDGTv2dy9YVL0q6OisisDqys7Ub9ztx4H6HYrdSknGy5bHUxeBjOio01rHb7/nU8x6KdJX0M2IJjcbSM24e8B8Q/JevQOinY2Ruq9rhcOsDcd68Z0pC5znCRupUswe04dZb3h+K3iMQpPRXpdJROti+Fx7TN34mbj6rXTqW0ZycDjvYP2VX4f6PYo6VjcmtHIAei2rTRVbZY2SMvqvaHC4sbEXFwtytnqVa10EREMhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAU/SDorDWD9YLPA7MjcHDgd44FUmi/8MYI3a0r3TWxDSAxv8wBJPiuzRRcU3crTwlGc88oq58a2wsMgvqIpFkIiIAiIgCIiAIiID//2Q==" alt="" align="bottom" border="0" height="66" hspace="0" vspace="0" width="66"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQRERUSEhQWFRMSFRUVGBYWFxQSFRQVFBQVFxUVFBcXGyYeFxojGRQUIi8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGjQkHyQpLi4vLSwuKSwsLCosLSwsLCwtLCksLCwqLCwpLCwsLSksLCosLCwsLCwuLCwsLCksKf/AABEIAMwAzAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUCAwYHAf/EAEIQAAEDAgIGBwYCCAUFAAAAAAEAAgMEESExBRJBUWFxBhMigZGhsTJCUsHR8GLhFCMzU3KCkqIHFRYkQzSDssLx/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAIEAQMFBgf/xAAxEQACAQIEAwUHBQEAAAAAAAAAAQIDEQQSITEFQVEiYZGh0RMjMnGBwfAGFEKx4fH/2gAMAwEAAhEDEQA/APcUREAREQBERAEREAREQBEVdX6TLTqR2L9pOTee88FlInCDm7IsUXNvjc/F73O77DwCw/QxsLhyJWcpaWFXOXkdOi5+Ksli29Y3aD7XcVdUtU2Roc04HyO4rDVjTVoyp67o3IiLBoCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIvj3AAk5DHwQAm2ahTaaib71+WP5KmnqHVDiSSIwcBv/NZspWjYO/FTy9ToRwsY/G9eiJv+pWfC7y+qm0mk45cGnHccD+apzA34R4KPLQjNmBH33JZGx4ejJWV0dJWVHVsc/wCEeezzVFC2wucz2ieJxKxl0oXxGN/tgt/mF/VY177M54LKVjNGi4LK92/Iiz1xJ7OA8ytInd8R8VrRTOkoRStYsaSs1jZ2ew71M0dJ1c1vdk8nD781RsdYg7laa5cQW4Bpvrbe4KLRWrU1quTR0Us7WC7iAOJsobtOwj3r8gVWPY32nYne43PmvjZGnAEeSjlKMcNC2t3+fUuYNKxPNg8X3HD1Utc3JTNdmPDBStFVzmu6p5uD7DvkVhroQqYZWvDwLpERRKQREQBERAEREAREQBQtMvtC/lbxICmqHpePWheOF/A3+SytzbRt7SN+qKinZZoHBQ6qtN7NwA271KifdgP4fQKpWxHbpQTk2zLXO8+JW+CuIzxHmo10Uiw4p7ljUxh7dZuY8+Cj1VRrtbvxvzWNLUah4HP6pVxarsMjiFg1RjllZ/Q0LCJ1x3n1WTnWF9yj0L8CO/xUiylo2T6WDWdbYMSrCecMHoFroWarLnbj3BQZ5tY38OSjuyo17Sfcj5JKXG5WCIsljYmUdWQdU5HLgpNZgA4ZsII8VVK0qnfqyd4HnZRZXqRSmmuZ0zHXAO9fVhALNaOA9FmtR597hERDAREQBERAEREAXwi+COdbE4BQ36ZiHvjuBPmAhOMJS+FXKZsfVSOiOV7t4g/fqq6eLVcR4clf1k8E49sBwydiLeOxVtRDfsvtre64YtdyK2pnZo1XvJWfP1K1zb4KP+kFps7Hipb2EGxzWipi1hxGX0UjoQa57GbJQcipWtdmqcwcOW0LVozRl+e0/DwHFXkVE1uy53nFeN4h+ompuGFSsv5P7L7vwK1erCLsihlp9YWvmtEVE5rgbgjbswXV2CxdE05gFcuPH8fF3ck+5pfazNSxjWliqrZgGhrdvoFBVvU6LBxb4fQrnqx72nVOC9Xwvi1PG9hrLPp1716G/D5Zq0TdLOG8TuCyYDmc925R6SH3j3fVSl3CxKy0R9AVp1Wu6OLiCeQ+yolPHqjXd/KNpKv9EaPLAXv9t/8AaNyg2c/E1VBX8Pn/AIWSIi1HCCIiAIiIAiIgCItVVJqsc7c0nyQyld2Of0jUunkLQbMabcDx4pHSNGy/E4rGhZZg44r5V1ergM/Rbe47STXu4bIkALXLTNdmPDBVjqhxzJ9Fj1p3nxKWNqoSWtybPTG3xD+4ct6iNjx+wsm1Th7x9VIp5S97b7D+a5HGq0qOCm47vTx38rk+1BalpTw6jQPHmodVpHYzx+i36Qm1WYZnD6qoXzOTtoitRp5u1IydIScTc80a4jI2UaWE64cOR5LbJIGi5yULdC7lWiRPp9JEYOxG/b+ax0vSNkaHjYRiNyiBY0dU4tIO0kH681Yw2InQqKrHeLualSyvPDSxrW2AtGLsbZDfzUhta0e56LMaQbtafIr68pZldEpSk+RZ6IpWE67nNe/YAcGchvVwuXbJG7df+k9xUyGrkZkdYfC75Oz8bqLRy69CUne/0ZeIo1HXtkywcM2nMfUcVJUCjKLi7MIiIRCIiAIiIAtFcy8bxvafRb0QynZ3OZoz2AqyR9yTvKtGR9W98Z2G45FQaun1TfYfLgtqO/SazPvI6xdIB9krJFItEWSt3Dx+im6Elu4Xz1vULW5oOYus6SHVJc29sDwBC43HaTqYGduVn4PXyM1HFwaLXSuTeZVVUPIaSMwrmq7cdxsx+qpIIy24JwvcL5m97lXD2y68jcFqqoS5thmvtTfUNs+HNYie0YcRfD8lFJ7o3xT0kupmXhoFzuHeswLLU6MP1XbBjzWcwwtvVrCYSeKqxpQ3e/cuosQ46wE478D9VIUc0I3nyX1lO5uTu4jBfXIxUUkuRuai9jepVJVkGxy9PyUNrjtHhiFksmmUU1ZlxKw4OabPbkfkrjRtd1rNbIjAjcVS0kmsweHgpGiJNWdzdjxfvH2VraOXXp5oNPdF6iIoHLCIiAIiIAiIgIGlNH9ZZzcHty4jcVViUey4WdtafvFdGtU1M14s5oPMXUky1SxGVZZbHMzULTkbeihyQ6u0HkQV1B0HD8Hm76qq0lRsEjY2NtYazjck8Bifu6mpHRo4qMnlV/z6kGlpNbE4D1WdZPbsNwAzt6KXPJqNuNmA+SqSUtm3N8L1HmexIptIahtv2HbyWE7A642HyVZXe0OXzW+lY4DEnkvJYz9MqUs2Hnbuey+T/wALDpKPbW5JhYWgAm9lhTylwOsLW8PNZa5UarjLhe5w2KnT/S9Zv3k0l3Xf2QirvUlCQWwy4ZKZA4SN1TmPu4VVRu7PIqQx5BuMwvV4Hh1HBQy01rzb3f50IVKfJbmU0BabHx3rWrOKoa8WOe4/JYP0cNht5q/c1qrbSehXopo0b+LyW+OlazE+JS5l1o8j7SR6rcc81K0JDryOl2Dsjjv++KiM1pnajMveduC6OngDGhrch93UGznYmpki1zfkjYiIoHMCIiAIiIAiIgCIiALnZTeeU7rDw/8Ai6Jc48Wml/iupRLmE3l8vuiNpJ2AHMqAp+km4A8woC2I7NH4Eaeru8k5CwHNbkAWTGEmwzKybmz5bC6+KXJT+6PdBJ4kqIhCMrmtrLONsneq2IiEm7kmihDiQd3zU3R1G55c0SFpYciNYEHatWj4rAk7fRWOhm3lkdsADe/NRbKFeo0pNcjA6Fl/eDwsvsfRy5vI8ngPqVdooZmc793V5PyRqp6ZsY1Wiw+8962oiiVm23dhERDAREQBERAEREAREQBUOlY9SYP92QWJ3EfY81fLVVUzZGlrhgfLiFlOxuoVPZyu9ijkjDhY5KtmonDLEcPorSTRksfs2kbs2ELVeT90/wC+5bEzq06lvhaaK+KjcdlhvKmarYhhi4+J/JSGU0z8mavFx+S0aeg/RqZ77l0ry2MO+HrHBp1d2BKjKVldmnFYyNKDnJ7K9kUsOkrVYYTh1Ze7m5wA8lbTUAOLTa/guC0zOW1172AMbTb4SG3HmvTDoSRv7N4I2By0Yapmjd7+pyODcQ9tGed2knfud/QrBo07x5rdFo8DPH0Uv/Lp/wAHiVsZoWR3tyADc0fMqxc7ksQrazRFc8khjBd58uJ3K7oKMRMDczmTvJzK+0tEyIdkW3k5nmVBrOldLEbPnjB3A6x8G3UJSRzMTioWtey7+ZbIueb0/oibdeO9kgH/AIq3odKRTC8UjXj8JBtzGxRTT2KcK1ObtGSfyaJSIiybQiIgCIiAIiIAiIgCIub6R9OIqU9W0GWb4G5NJy1js5C5WG0tWa6tWFKOabsjpEXnf+e6Rnx1mU7TkA0Od53+S+F049uukB5sb5Ks8VTRzJcWpLZN+B6Ki89ZNP7ldITx6p/lZZ/5vpCPKSKYbnMDCfCw80WLpsyuLUnun5ep3653p2P9qDsbNCTy6wD5qrpP8SNVwZVwOiJ95vab4HHwurvSz462ilEL2vDmEtLTftN7TQdxu0Zrc5KcXY3zr08TRlGm7uz05nlnSttqlx3tafK3yXsujajrIY3j32Md4tBXj3Sh2uYZRlJGPEY/+y9G6B6QD6CMk/stZjjuDDh/aWqvhXpY5PCJ2qyj1V/D/p0hKoK7pSLltOBIRgZD+yadwIxkPLDiub0/0sE9+0WUgJGGD6kjMDaI/XbuXJaR6RySdln6uMYBrcDbiR6BZqVpN5YeJuxnFLPJR8fT1On0vpaNx/3MxkPwAkMH/bZh/VdVX+pKZmDIMP4WNXKvkAzIC0/pVzZgvxOACr+zvrJ3OHKc6jzPxZ2bOlEDsHRED+FjvJSKamgkdr0snVSjEFhLSObDmFxTAdpufvJX3RPR5fL1h9mPzcch8/BQlBQWZOxBSdz0fo30ifI7qKkBswBLXD2JmjMt3OG0d66Ncf0M1pKiol/42akTdxc25cRyvbvXYLo0ZSlBOR7HAznOgpT3CIi2l0IiIAiIgCIiAj6RmLIpHtF3NY9wG8hpIHiF5p0ZoWlnXu7cshcS44kG5vbjvPFeprgdM6EfQvdNE0vpXnWewYuhJzc0bWqpioSlHsnG4rRnOKnHVLf1OY6SaVmEhjxjZst7436w9Fzr3bT4r0SaCKqjxs5hyIzB3g7CuS0r0ckhuR22bwMQPxD55KnSqRtl2Z5qS5lQDuUun0pLH7EjhwvceBwVc+kBxF2ngtRp5Njr95CsNJ7hJPmdRH0qeRqzMZI053Fj9PJbKHSEcUnW00xp3bWSAljvwkjNvNciYJN/mttLoeSVwa3Fx2C58dwUcijqtDZHsu+Y6brBUU0jRbWgeXtDTrDUcSXBp2gXPgFjojpB1NJVwk/tYwWZ4vLg0tHNrv7Vt0dog0j+xeRzGGSot7LYiQ2wG2179yrtJUhp5uz7Nw9hzBbe48FiErPTmSU3TlnXf56FNU10pNnAggWAIIsBkADkFr6uR2Zt5ei9Q68yQtnjjM8LsHtaA6SF49prm++NxGxVhq6F3tNa07Q5hYfILDnKO8fAlOLhy+vocNHQDab+SktbbAYLrteg/B3B5VhQRNd/01K9x+IRiNv9b7LCqN7RZqUJ1HZa/I5fRnRySYgkajPicLEj8I2rs9HaJLgKen7IGD5MxGDmT8Uh2DvNgrah6NyvxncGN/dxklx4OkOX8o710dNTNjaGMaGtGQGH2eK2woSm71Nuh18JwuTearounN+n9mrRujmU8bYoxZrR3neSdpJUpEV89GkoqyCIiGQiIgCIiAIiIAhCIgOS0t0LLXGaicI3nF0R/ZSch7h5YclTt0rqu6udpgl3P9l3FjsiF6KtFZQxzN1JWNe07HAEeeSq1cNCprszlYnhkKjzQ0fkefVmgIZcS2xPvN7JPhgVWP6FN2SkDi0H5hdrN0EjH7CWWDg12uz+l9/VQZeiNYPZqYyPxR6p8rqr+3rR+FnIqcNrx/jf5fiObg6GRg9t7ncAA36qfrMgtDAwOlfg2NuLid7zsA3lWLOg9U82lqw1u6Ntie/C3muj0H0ahpAeqb2ne093ae7md3AKUcNOT949DZQ4ZVm+2sq8zR0d6OCnid1lnyzYyu2G49gfhANlwemtClj3Ub/aZd9M8++w/wDGTv2dy9YVL0q6OisisDqys7Ub9ztx4H6HYrdSknGy5bHUxeBjOio01rHb7/nU8x6KdJX0M2IJjcbSM24e8B8Q/JevQOinY2Ruq9rhcOsDcd68Z0pC5znCRupUswe04dZb3h+K3iMQpPRXpdJROti+Fx7TN34mbj6rXTqW0ZycDjvYP2VX4f6PYo6VjcmtHIAei2rTRVbZY2SMvqvaHC4sbEXFwtytnqVa10EREMhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAU/SDorDWD9YLPA7MjcHDgd44FUmi/8MYI3a0r3TWxDSAxv8wBJPiuzRRcU3crTwlGc88oq58a2wsMgvqIpFkIiIAiIgCIiAIiID//2Q==" alt="" align="bottom" border="0" height="49" hspace="0" vspace="0" width="49"><br><br></div> text/html 2015-03-10T17:27:12+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی متن املا و روانخوانی نشانه های ص ، ذ http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1468 <div align="center"><font size="2"><b>متن املا و روانخوانی نشانه های ص ، ذ<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br></font></b></font><p style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8175952418/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani15_%D8%B5_%D8%B0.pdf.html" target="_blank"><img title="روانخوانی ص و ذ" src="http://s6.picofile.com/file/8175952234/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani15_%D8%B5_%D8%B0_.jpg" alt="" height="209" width="300"></a></p><p style="text-align: center;"><img src="http://animationsa2z.com/attachments/Image/mickey/mickey4.gif" alt="Mickay Mouse magician animation" height="84" width="81"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQRERUSEhQWFRMSFRUVGBYWFxQSFRQVFBQVFxUVFBcXGyYeFxojGRQUIi8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGjQkHyQpLi4vLSwuKSwsLCosLSwsLCwtLCksLCwqLCwpLCwsLSksLCosLCwsLCwuLCwsLCksKf/AABEIAMwAzAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUCAwYHAf/EAEIQAAEDAgIGBwYCCAUFAAAAAAEAAgMEESExBRJBUWFxBhMigZGhsTJCUsHR8GLhFCMzU3KCkqIHFRYkQzSDssLx/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAIEAQMFBgf/xAAxEQACAQIEAwUHBQEAAAAAAAAAAQIDEQQSITEFQVEiYZGh0RMjMnGBwfAGFEKx4fH/2gAMAwEAAhEDEQA/APcUREAREQBERAEREAREQBEVdX6TLTqR2L9pOTee88FlInCDm7IsUXNvjc/F73O77DwCw/QxsLhyJWcpaWFXOXkdOi5+Ksli29Y3aD7XcVdUtU2Roc04HyO4rDVjTVoyp67o3IiLBoCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIvj3AAk5DHwQAm2ahTaaib71+WP5KmnqHVDiSSIwcBv/NZspWjYO/FTy9ToRwsY/G9eiJv+pWfC7y+qm0mk45cGnHccD+apzA34R4KPLQjNmBH33JZGx4ejJWV0dJWVHVsc/wCEeezzVFC2wucz2ieJxKxl0oXxGN/tgt/mF/VY177M54LKVjNGi4LK92/Iiz1xJ7OA8ytInd8R8VrRTOkoRStYsaSs1jZ2ew71M0dJ1c1vdk8nD781RsdYg7laa5cQW4Bpvrbe4KLRWrU1quTR0Us7WC7iAOJsobtOwj3r8gVWPY32nYne43PmvjZGnAEeSjlKMcNC2t3+fUuYNKxPNg8X3HD1Utc3JTNdmPDBStFVzmu6p5uD7DvkVhroQqYZWvDwLpERRKQREQBERAEREAREQBQtMvtC/lbxICmqHpePWheOF/A3+SytzbRt7SN+qKinZZoHBQ6qtN7NwA271KifdgP4fQKpWxHbpQTk2zLXO8+JW+CuIzxHmo10Uiw4p7ljUxh7dZuY8+Cj1VRrtbvxvzWNLUah4HP6pVxarsMjiFg1RjllZ/Q0LCJ1x3n1WTnWF9yj0L8CO/xUiylo2T6WDWdbYMSrCecMHoFroWarLnbj3BQZ5tY38OSjuyo17Sfcj5JKXG5WCIsljYmUdWQdU5HLgpNZgA4ZsII8VVK0qnfqyd4HnZRZXqRSmmuZ0zHXAO9fVhALNaOA9FmtR597hERDAREQBERAEREAXwi+COdbE4BQ36ZiHvjuBPmAhOMJS+FXKZsfVSOiOV7t4g/fqq6eLVcR4clf1k8E49sBwydiLeOxVtRDfsvtre64YtdyK2pnZo1XvJWfP1K1zb4KP+kFps7Hipb2EGxzWipi1hxGX0UjoQa57GbJQcipWtdmqcwcOW0LVozRl+e0/DwHFXkVE1uy53nFeN4h+ompuGFSsv5P7L7vwK1erCLsihlp9YWvmtEVE5rgbgjbswXV2CxdE05gFcuPH8fF3ck+5pfazNSxjWliqrZgGhrdvoFBVvU6LBxb4fQrnqx72nVOC9Xwvi1PG9hrLPp1716G/D5Zq0TdLOG8TuCyYDmc925R6SH3j3fVSl3CxKy0R9AVp1Wu6OLiCeQ+yolPHqjXd/KNpKv9EaPLAXv9t/8AaNyg2c/E1VBX8Pn/AIWSIi1HCCIiAIiIAiIgCItVVJqsc7c0nyQyld2Of0jUunkLQbMabcDx4pHSNGy/E4rGhZZg44r5V1ergM/Rbe47STXu4bIkALXLTNdmPDBVjqhxzJ9Fj1p3nxKWNqoSWtybPTG3xD+4ct6iNjx+wsm1Th7x9VIp5S97b7D+a5HGq0qOCm47vTx38rk+1BalpTw6jQPHmodVpHYzx+i36Qm1WYZnD6qoXzOTtoitRp5u1IydIScTc80a4jI2UaWE64cOR5LbJIGi5yULdC7lWiRPp9JEYOxG/b+ax0vSNkaHjYRiNyiBY0dU4tIO0kH681Yw2InQqKrHeLualSyvPDSxrW2AtGLsbZDfzUhta0e56LMaQbtafIr68pZldEpSk+RZ6IpWE67nNe/YAcGchvVwuXbJG7df+k9xUyGrkZkdYfC75Oz8bqLRy69CUne/0ZeIo1HXtkywcM2nMfUcVJUCjKLi7MIiIRCIiAIiIAtFcy8bxvafRb0QynZ3OZoz2AqyR9yTvKtGR9W98Z2G45FQaun1TfYfLgtqO/SazPvI6xdIB9krJFItEWSt3Dx+im6Elu4Xz1vULW5oOYus6SHVJc29sDwBC43HaTqYGduVn4PXyM1HFwaLXSuTeZVVUPIaSMwrmq7cdxsx+qpIIy24JwvcL5m97lXD2y68jcFqqoS5thmvtTfUNs+HNYie0YcRfD8lFJ7o3xT0kupmXhoFzuHeswLLU6MP1XbBjzWcwwtvVrCYSeKqxpQ3e/cuosQ46wE478D9VIUc0I3nyX1lO5uTu4jBfXIxUUkuRuai9jepVJVkGxy9PyUNrjtHhiFksmmUU1ZlxKw4OabPbkfkrjRtd1rNbIjAjcVS0kmsweHgpGiJNWdzdjxfvH2VraOXXp5oNPdF6iIoHLCIiAIiIAiIgIGlNH9ZZzcHty4jcVViUey4WdtafvFdGtU1M14s5oPMXUky1SxGVZZbHMzULTkbeihyQ6u0HkQV1B0HD8Hm76qq0lRsEjY2NtYazjck8Bifu6mpHRo4qMnlV/z6kGlpNbE4D1WdZPbsNwAzt6KXPJqNuNmA+SqSUtm3N8L1HmexIptIahtv2HbyWE7A642HyVZXe0OXzW+lY4DEnkvJYz9MqUs2Hnbuey+T/wALDpKPbW5JhYWgAm9lhTylwOsLW8PNZa5UarjLhe5w2KnT/S9Zv3k0l3Xf2QirvUlCQWwy4ZKZA4SN1TmPu4VVRu7PIqQx5BuMwvV4Hh1HBQy01rzb3f50IVKfJbmU0BabHx3rWrOKoa8WOe4/JYP0cNht5q/c1qrbSehXopo0b+LyW+OlazE+JS5l1o8j7SR6rcc81K0JDryOl2Dsjjv++KiM1pnajMveduC6OngDGhrch93UGznYmpki1zfkjYiIoHMCIiAIiIAiIgCIiALnZTeeU7rDw/8Ai6Jc48Wml/iupRLmE3l8vuiNpJ2AHMqAp+km4A8woC2I7NH4Eaeru8k5CwHNbkAWTGEmwzKybmz5bC6+KXJT+6PdBJ4kqIhCMrmtrLONsneq2IiEm7kmihDiQd3zU3R1G55c0SFpYciNYEHatWj4rAk7fRWOhm3lkdsADe/NRbKFeo0pNcjA6Fl/eDwsvsfRy5vI8ngPqVdooZmc793V5PyRqp6ZsY1Wiw+8962oiiVm23dhERDAREQBERAEREAREQBUOlY9SYP92QWJ3EfY81fLVVUzZGlrhgfLiFlOxuoVPZyu9ijkjDhY5KtmonDLEcPorSTRksfs2kbs2ELVeT90/wC+5bEzq06lvhaaK+KjcdlhvKmarYhhi4+J/JSGU0z8mavFx+S0aeg/RqZ77l0ry2MO+HrHBp1d2BKjKVldmnFYyNKDnJ7K9kUsOkrVYYTh1Ze7m5wA8lbTUAOLTa/guC0zOW1172AMbTb4SG3HmvTDoSRv7N4I2By0Yapmjd7+pyODcQ9tGed2knfud/QrBo07x5rdFo8DPH0Uv/Lp/wAHiVsZoWR3tyADc0fMqxc7ksQrazRFc8khjBd58uJ3K7oKMRMDczmTvJzK+0tEyIdkW3k5nmVBrOldLEbPnjB3A6x8G3UJSRzMTioWtey7+ZbIueb0/oibdeO9kgH/AIq3odKRTC8UjXj8JBtzGxRTT2KcK1ObtGSfyaJSIiybQiIgCIiAIiIAiIgCIub6R9OIqU9W0GWb4G5NJy1js5C5WG0tWa6tWFKOabsjpEXnf+e6Rnx1mU7TkA0Od53+S+F049uukB5sb5Ks8VTRzJcWpLZN+B6Ki89ZNP7ldITx6p/lZZ/5vpCPKSKYbnMDCfCw80WLpsyuLUnun5ep3653p2P9qDsbNCTy6wD5qrpP8SNVwZVwOiJ95vab4HHwurvSz462ilEL2vDmEtLTftN7TQdxu0Zrc5KcXY3zr08TRlGm7uz05nlnSttqlx3tafK3yXsujajrIY3j32Md4tBXj3Sh2uYZRlJGPEY/+y9G6B6QD6CMk/stZjjuDDh/aWqvhXpY5PCJ2qyj1V/D/p0hKoK7pSLltOBIRgZD+yadwIxkPLDiub0/0sE9+0WUgJGGD6kjMDaI/XbuXJaR6RySdln6uMYBrcDbiR6BZqVpN5YeJuxnFLPJR8fT1On0vpaNx/3MxkPwAkMH/bZh/VdVX+pKZmDIMP4WNXKvkAzIC0/pVzZgvxOACr+zvrJ3OHKc6jzPxZ2bOlEDsHRED+FjvJSKamgkdr0snVSjEFhLSObDmFxTAdpufvJX3RPR5fL1h9mPzcch8/BQlBQWZOxBSdz0fo30ifI7qKkBswBLXD2JmjMt3OG0d66Ncf0M1pKiol/42akTdxc25cRyvbvXYLo0ZSlBOR7HAznOgpT3CIi2l0IiIAiIgCIiAj6RmLIpHtF3NY9wG8hpIHiF5p0ZoWlnXu7cshcS44kG5vbjvPFeprgdM6EfQvdNE0vpXnWewYuhJzc0bWqpioSlHsnG4rRnOKnHVLf1OY6SaVmEhjxjZst7436w9Fzr3bT4r0SaCKqjxs5hyIzB3g7CuS0r0ckhuR22bwMQPxD55KnSqRtl2Z5qS5lQDuUun0pLH7EjhwvceBwVc+kBxF2ngtRp5Njr95CsNJ7hJPmdRH0qeRqzMZI053Fj9PJbKHSEcUnW00xp3bWSAljvwkjNvNciYJN/mttLoeSVwa3Fx2C58dwUcijqtDZHsu+Y6brBUU0jRbWgeXtDTrDUcSXBp2gXPgFjojpB1NJVwk/tYwWZ4vLg0tHNrv7Vt0dog0j+xeRzGGSot7LYiQ2wG2179yrtJUhp5uz7Nw9hzBbe48FiErPTmSU3TlnXf56FNU10pNnAggWAIIsBkADkFr6uR2Zt5ei9Q68yQtnjjM8LsHtaA6SF49prm++NxGxVhq6F3tNa07Q5hYfILDnKO8fAlOLhy+vocNHQDab+SktbbAYLrteg/B3B5VhQRNd/01K9x+IRiNv9b7LCqN7RZqUJ1HZa/I5fRnRySYgkajPicLEj8I2rs9HaJLgKen7IGD5MxGDmT8Uh2DvNgrah6NyvxncGN/dxklx4OkOX8o710dNTNjaGMaGtGQGH2eK2woSm71Nuh18JwuTearounN+n9mrRujmU8bYoxZrR3neSdpJUpEV89GkoqyCIiGQiIgCIiAIiIAhCIgOS0t0LLXGaicI3nF0R/ZSch7h5YclTt0rqu6udpgl3P9l3FjsiF6KtFZQxzN1JWNe07HAEeeSq1cNCprszlYnhkKjzQ0fkefVmgIZcS2xPvN7JPhgVWP6FN2SkDi0H5hdrN0EjH7CWWDg12uz+l9/VQZeiNYPZqYyPxR6p8rqr+3rR+FnIqcNrx/jf5fiObg6GRg9t7ncAA36qfrMgtDAwOlfg2NuLid7zsA3lWLOg9U82lqw1u6Ntie/C3muj0H0ahpAeqb2ne093ae7md3AKUcNOT949DZQ4ZVm+2sq8zR0d6OCnid1lnyzYyu2G49gfhANlwemtClj3Ub/aZd9M8++w/wDGTv2dy9YVL0q6OisisDqys7Ub9ztx4H6HYrdSknGy5bHUxeBjOio01rHb7/nU8x6KdJX0M2IJjcbSM24e8B8Q/JevQOinY2Ruq9rhcOsDcd68Z0pC5znCRupUswe04dZb3h+K3iMQpPRXpdJROti+Fx7TN34mbj6rXTqW0ZycDjvYP2VX4f6PYo6VjcmtHIAei2rTRVbZY2SMvqvaHC4sbEXFwtytnqVa10EREMhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAU/SDorDWD9YLPA7MjcHDgd44FUmi/8MYI3a0r3TWxDSAxv8wBJPiuzRRcU3crTwlGc88oq58a2wsMgvqIpFkIiIAiIgCIiAIiID//2Q==" alt="" align="bottom" border="0" height="49" hspace="0" vspace="0" width="49"><img src="http://animationsa2z.com/attachments/Image/mickey/mickey4.gif" alt="Mickay Mouse magician animation" height="84" width="81"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQRERUSEhQWFRMSFRUVGBYWFxQSFRQVFBQVFxUVFBcXGyYeFxojGRQUIi8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGjQkHyQpLi4vLSwuKSwsLCosLSwsLCwtLCksLCwqLCwpLCwsLSksLCosLCwsLCwuLCwsLCksKf/AABEIAMwAzAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUCAwYHAf/EAEIQAAEDAgIGBwYCCAUFAAAAAAEAAgMEESExBRJBUWFxBhMigZGhsTJCUsHR8GLhFCMzU3KCkqIHFRYkQzSDssLx/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAIEAQMFBgf/xAAxEQACAQIEAwUHBQEAAAAAAAAAAQIDEQQSITEFQVEiYZGh0RMjMnGBwfAGFEKx4fH/2gAMAwEAAhEDEQA/APcUREAREQBERAEREAREQBEVdX6TLTqR2L9pOTee88FlInCDm7IsUXNvjc/F73O77DwCw/QxsLhyJWcpaWFXOXkdOi5+Ksli29Y3aD7XcVdUtU2Roc04HyO4rDVjTVoyp67o3IiLBoCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIvj3AAk5DHwQAm2ahTaaib71+WP5KmnqHVDiSSIwcBv/NZspWjYO/FTy9ToRwsY/G9eiJv+pWfC7y+qm0mk45cGnHccD+apzA34R4KPLQjNmBH33JZGx4ejJWV0dJWVHVsc/wCEeezzVFC2wucz2ieJxKxl0oXxGN/tgt/mF/VY177M54LKVjNGi4LK92/Iiz1xJ7OA8ytInd8R8VrRTOkoRStYsaSs1jZ2ew71M0dJ1c1vdk8nD781RsdYg7laa5cQW4Bpvrbe4KLRWrU1quTR0Us7WC7iAOJsobtOwj3r8gVWPY32nYne43PmvjZGnAEeSjlKMcNC2t3+fUuYNKxPNg8X3HD1Utc3JTNdmPDBStFVzmu6p5uD7DvkVhroQqYZWvDwLpERRKQREQBERAEREAREQBQtMvtC/lbxICmqHpePWheOF/A3+SytzbRt7SN+qKinZZoHBQ6qtN7NwA271KifdgP4fQKpWxHbpQTk2zLXO8+JW+CuIzxHmo10Uiw4p7ljUxh7dZuY8+Cj1VRrtbvxvzWNLUah4HP6pVxarsMjiFg1RjllZ/Q0LCJ1x3n1WTnWF9yj0L8CO/xUiylo2T6WDWdbYMSrCecMHoFroWarLnbj3BQZ5tY38OSjuyo17Sfcj5JKXG5WCIsljYmUdWQdU5HLgpNZgA4ZsII8VVK0qnfqyd4HnZRZXqRSmmuZ0zHXAO9fVhALNaOA9FmtR597hERDAREQBERAEREAXwi+COdbE4BQ36ZiHvjuBPmAhOMJS+FXKZsfVSOiOV7t4g/fqq6eLVcR4clf1k8E49sBwydiLeOxVtRDfsvtre64YtdyK2pnZo1XvJWfP1K1zb4KP+kFps7Hipb2EGxzWipi1hxGX0UjoQa57GbJQcipWtdmqcwcOW0LVozRl+e0/DwHFXkVE1uy53nFeN4h+ompuGFSsv5P7L7vwK1erCLsihlp9YWvmtEVE5rgbgjbswXV2CxdE05gFcuPH8fF3ck+5pfazNSxjWliqrZgGhrdvoFBVvU6LBxb4fQrnqx72nVOC9Xwvi1PG9hrLPp1716G/D5Zq0TdLOG8TuCyYDmc925R6SH3j3fVSl3CxKy0R9AVp1Wu6OLiCeQ+yolPHqjXd/KNpKv9EaPLAXv9t/8AaNyg2c/E1VBX8Pn/AIWSIi1HCCIiAIiIAiIgCItVVJqsc7c0nyQyld2Of0jUunkLQbMabcDx4pHSNGy/E4rGhZZg44r5V1ergM/Rbe47STXu4bIkALXLTNdmPDBVjqhxzJ9Fj1p3nxKWNqoSWtybPTG3xD+4ct6iNjx+wsm1Th7x9VIp5S97b7D+a5HGq0qOCm47vTx38rk+1BalpTw6jQPHmodVpHYzx+i36Qm1WYZnD6qoXzOTtoitRp5u1IydIScTc80a4jI2UaWE64cOR5LbJIGi5yULdC7lWiRPp9JEYOxG/b+ax0vSNkaHjYRiNyiBY0dU4tIO0kH681Yw2InQqKrHeLualSyvPDSxrW2AtGLsbZDfzUhta0e56LMaQbtafIr68pZldEpSk+RZ6IpWE67nNe/YAcGchvVwuXbJG7df+k9xUyGrkZkdYfC75Oz8bqLRy69CUne/0ZeIo1HXtkywcM2nMfUcVJUCjKLi7MIiIRCIiAIiIAtFcy8bxvafRb0QynZ3OZoz2AqyR9yTvKtGR9W98Z2G45FQaun1TfYfLgtqO/SazPvI6xdIB9krJFItEWSt3Dx+im6Elu4Xz1vULW5oOYus6SHVJc29sDwBC43HaTqYGduVn4PXyM1HFwaLXSuTeZVVUPIaSMwrmq7cdxsx+qpIIy24JwvcL5m97lXD2y68jcFqqoS5thmvtTfUNs+HNYie0YcRfD8lFJ7o3xT0kupmXhoFzuHeswLLU6MP1XbBjzWcwwtvVrCYSeKqxpQ3e/cuosQ46wE478D9VIUc0I3nyX1lO5uTu4jBfXIxUUkuRuai9jepVJVkGxy9PyUNrjtHhiFksmmUU1ZlxKw4OabPbkfkrjRtd1rNbIjAjcVS0kmsweHgpGiJNWdzdjxfvH2VraOXXp5oNPdF6iIoHLCIiAIiIAiIgIGlNH9ZZzcHty4jcVViUey4WdtafvFdGtU1M14s5oPMXUky1SxGVZZbHMzULTkbeihyQ6u0HkQV1B0HD8Hm76qq0lRsEjY2NtYazjck8Bifu6mpHRo4qMnlV/z6kGlpNbE4D1WdZPbsNwAzt6KXPJqNuNmA+SqSUtm3N8L1HmexIptIahtv2HbyWE7A642HyVZXe0OXzW+lY4DEnkvJYz9MqUs2Hnbuey+T/wALDpKPbW5JhYWgAm9lhTylwOsLW8PNZa5UarjLhe5w2KnT/S9Zv3k0l3Xf2QirvUlCQWwy4ZKZA4SN1TmPu4VVRu7PIqQx5BuMwvV4Hh1HBQy01rzb3f50IVKfJbmU0BabHx3rWrOKoa8WOe4/JYP0cNht5q/c1qrbSehXopo0b+LyW+OlazE+JS5l1o8j7SR6rcc81K0JDryOl2Dsjjv++KiM1pnajMveduC6OngDGhrch93UGznYmpki1zfkjYiIoHMCIiAIiIAiIgCIiALnZTeeU7rDw/8Ai6Jc48Wml/iupRLmE3l8vuiNpJ2AHMqAp+km4A8woC2I7NH4Eaeru8k5CwHNbkAWTGEmwzKybmz5bC6+KXJT+6PdBJ4kqIhCMrmtrLONsneq2IiEm7kmihDiQd3zU3R1G55c0SFpYciNYEHatWj4rAk7fRWOhm3lkdsADe/NRbKFeo0pNcjA6Fl/eDwsvsfRy5vI8ngPqVdooZmc793V5PyRqp6ZsY1Wiw+8962oiiVm23dhERDAREQBERAEREAREQBUOlY9SYP92QWJ3EfY81fLVVUzZGlrhgfLiFlOxuoVPZyu9ijkjDhY5KtmonDLEcPorSTRksfs2kbs2ELVeT90/wC+5bEzq06lvhaaK+KjcdlhvKmarYhhi4+J/JSGU0z8mavFx+S0aeg/RqZ77l0ry2MO+HrHBp1d2BKjKVldmnFYyNKDnJ7K9kUsOkrVYYTh1Ze7m5wA8lbTUAOLTa/guC0zOW1172AMbTb4SG3HmvTDoSRv7N4I2By0Yapmjd7+pyODcQ9tGed2knfud/QrBo07x5rdFo8DPH0Uv/Lp/wAHiVsZoWR3tyADc0fMqxc7ksQrazRFc8khjBd58uJ3K7oKMRMDczmTvJzK+0tEyIdkW3k5nmVBrOldLEbPnjB3A6x8G3UJSRzMTioWtey7+ZbIueb0/oibdeO9kgH/AIq3odKRTC8UjXj8JBtzGxRTT2KcK1ObtGSfyaJSIiybQiIgCIiAIiIAiIgCIub6R9OIqU9W0GWb4G5NJy1js5C5WG0tWa6tWFKOabsjpEXnf+e6Rnx1mU7TkA0Od53+S+F049uukB5sb5Ks8VTRzJcWpLZN+B6Ki89ZNP7ldITx6p/lZZ/5vpCPKSKYbnMDCfCw80WLpsyuLUnun5ep3653p2P9qDsbNCTy6wD5qrpP8SNVwZVwOiJ95vab4HHwurvSz462ilEL2vDmEtLTftN7TQdxu0Zrc5KcXY3zr08TRlGm7uz05nlnSttqlx3tafK3yXsujajrIY3j32Md4tBXj3Sh2uYZRlJGPEY/+y9G6B6QD6CMk/stZjjuDDh/aWqvhXpY5PCJ2qyj1V/D/p0hKoK7pSLltOBIRgZD+yadwIxkPLDiub0/0sE9+0WUgJGGD6kjMDaI/XbuXJaR6RySdln6uMYBrcDbiR6BZqVpN5YeJuxnFLPJR8fT1On0vpaNx/3MxkPwAkMH/bZh/VdVX+pKZmDIMP4WNXKvkAzIC0/pVzZgvxOACr+zvrJ3OHKc6jzPxZ2bOlEDsHRED+FjvJSKamgkdr0snVSjEFhLSObDmFxTAdpufvJX3RPR5fL1h9mPzcch8/BQlBQWZOxBSdz0fo30ifI7qKkBswBLXD2JmjMt3OG0d66Ncf0M1pKiol/42akTdxc25cRyvbvXYLo0ZSlBOR7HAznOgpT3CIi2l0IiIAiIgCIiAj6RmLIpHtF3NY9wG8hpIHiF5p0ZoWlnXu7cshcS44kG5vbjvPFeprgdM6EfQvdNE0vpXnWewYuhJzc0bWqpioSlHsnG4rRnOKnHVLf1OY6SaVmEhjxjZst7436w9Fzr3bT4r0SaCKqjxs5hyIzB3g7CuS0r0ckhuR22bwMQPxD55KnSqRtl2Z5qS5lQDuUun0pLH7EjhwvceBwVc+kBxF2ngtRp5Njr95CsNJ7hJPmdRH0qeRqzMZI053Fj9PJbKHSEcUnW00xp3bWSAljvwkjNvNciYJN/mttLoeSVwa3Fx2C58dwUcijqtDZHsu+Y6brBUU0jRbWgeXtDTrDUcSXBp2gXPgFjojpB1NJVwk/tYwWZ4vLg0tHNrv7Vt0dog0j+xeRzGGSot7LYiQ2wG2179yrtJUhp5uz7Nw9hzBbe48FiErPTmSU3TlnXf56FNU10pNnAggWAIIsBkADkFr6uR2Zt5ei9Q68yQtnjjM8LsHtaA6SF49prm++NxGxVhq6F3tNa07Q5hYfILDnKO8fAlOLhy+vocNHQDab+SktbbAYLrteg/B3B5VhQRNd/01K9x+IRiNv9b7LCqN7RZqUJ1HZa/I5fRnRySYgkajPicLEj8I2rs9HaJLgKen7IGD5MxGDmT8Uh2DvNgrah6NyvxncGN/dxklx4OkOX8o710dNTNjaGMaGtGQGH2eK2woSm71Nuh18JwuTearounN+n9mrRujmU8bYoxZrR3neSdpJUpEV89GkoqyCIiGQiIgCIiAIiIAhCIgOS0t0LLXGaicI3nF0R/ZSch7h5YclTt0rqu6udpgl3P9l3FjsiF6KtFZQxzN1JWNe07HAEeeSq1cNCprszlYnhkKjzQ0fkefVmgIZcS2xPvN7JPhgVWP6FN2SkDi0H5hdrN0EjH7CWWDg12uz+l9/VQZeiNYPZqYyPxR6p8rqr+3rR+FnIqcNrx/jf5fiObg6GRg9t7ncAA36qfrMgtDAwOlfg2NuLid7zsA3lWLOg9U82lqw1u6Ntie/C3muj0H0ahpAeqb2ne093ae7md3AKUcNOT949DZQ4ZVm+2sq8zR0d6OCnid1lnyzYyu2G49gfhANlwemtClj3Ub/aZd9M8++w/wDGTv2dy9YVL0q6OisisDqys7Ub9ztx4H6HYrdSknGy5bHUxeBjOio01rHb7/nU8x6KdJX0M2IJjcbSM24e8B8Q/JevQOinY2Ruq9rhcOsDcd68Z0pC5znCRupUswe04dZb3h+K3iMQpPRXpdJROti+Fx7TN34mbj6rXTqW0ZycDjvYP2VX4f6PYo6VjcmtHIAei2rTRVbZY2SMvqvaHC4sbEXFwtytnqVa10EREMhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAU/SDorDWD9YLPA7MjcHDgd44FUmi/8MYI3a0r3TWxDSAxv8wBJPiuzRRcU3crTwlGc88oq58a2wsMgvqIpFkIiIAiIgCIiAIiID//2Q==" alt="" align="bottom" border="0" height="49" hspace="0" vspace="0" width="49"><img src="http://animationsa2z.com/attachments/Image/mickey/mickey4.gif" alt="Mickay Mouse magician animation" height="84" width="81"><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8175952418/3pidmashgh_blogfa_com_ravankhani15_%D8%B5_%D8%B0.pdf.html" target="_blank"></a></p><br></div> text/html 2015-03-10T17:22:24+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت تم 20 ریاضی اول دبستان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1467 <div align="center"><font size="2"><b>پاورپوینت تم 20 ریاضی اول دبستان<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br><br></font></b></font><p style="text-align: center;"><a title="پاورپوینت تم 20 ریاضی اول دبستان" href="http://s4.picofile.com/file/8175973618/3pidmashgh_blogfa_com_tem_20_riazi.rar.html" target="_blank"><img title="پاورپوینت تم 20 ریاضی اول دبستان" src="http://s4.picofile.com/file/8175972284/3pidmashgh_blogfa_tem_20_riazi.jpg" alt="" height="250" width="321"></a></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif">&nbsp; <img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmg9pN69v_XTVFEsfNJdY71zuGwPI1IGxG0XcjFGehOazx0K3j" alt="" align="bottom" border="0" height="112" hspace="0" vspace="0" width="119"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif"><br><a title="پاورپوینت تم 20 ریاضی اول دبستان" href="http://s4.picofile.com/file/8175973618/3pidmashgh_blogfa_com_tem_20_riazi.rar.html" target="_blank"></a></p></div> text/html 2015-03-10T17:16:18+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی سوال فارسی اول تا نشانه ی ( خوا ) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1466 <div align="center"><font size="2"><strong>سوال فارسی اول تا نشانه ی ( خوا )<br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br><br><a href="http://s2.picofile.com/file/7312663331/farsi_kha.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8176195218/school_boy2_md.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="216" hspace="0" vspace="0" width="197"></a><br><br></font></strong></font><img class="tcattdimgresizer" src="http://flowers.hunternet.com.tw/images/smilies/f50.gif" alt="" border="0" height="63" width="64">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img class="tcattdimgresizer" src="http://flowers.hunternet.com.tw/images/smilies/f50.gif" alt="" border="0" height="63" width="64">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img class="tcattdimgresizer" src="http://flowers.hunternet.com.tw/images/smilies/f50.gif" alt="" border="0" height="63" width="64"><br></div>