. زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی و بیندیشی. بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی . http://malekashtar18.mihanblog.com 2014-09-18T18:02:36+01:00 text/html 2014-09-16T02:42:57+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد پاورپوینت ریاضی اول دبستان تم 2 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1081 <div align="center"><b><font size="2"><br><font color="#000099">پاورپوینت ریاضی اول دبستان <font color="#990000">تم 2</font></font><font color="#000099"><br><br><br>لطفا برای دریافت فایل روی <font color="#CC0000">تصویر </font>کلیک کنید<br><br></font></font></b><a href="http://s5.picofile.com/d/a9b46041-18df-4435-a1d0-64f3295b792d/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%852.ppsx" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8140633734/001.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><img src="http://www.picturesanimations.com/b/balloon/12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.picturesanimations.com/b/balloon/12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.picturesanimations.com/b/balloon/12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.picturesanimations.com/b/balloon/12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.picturesanimations.com/b/balloon/12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.picturesanimations.com/b/balloon/12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://www.picturesanimations.com/b/balloon/12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.picturesanimations.com/b/balloon/12.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-09-16T02:41:29+01:00 malekashtar18.mihanblog.com عفت حسنی فرد پاورپوینت ریاضی اول دبستان تم 1 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1080 <div align="center"><font color="#000099"><b><font size="2"><font color="#990000">برای دریافت اولین پاورپوینت روی <font color="#000099">تصویر</font> کلیک کنید.</font></font></b></font><br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/d/d8465012-fb81-4823-b0e7-3f33e8343dc8/1010.ppsx" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8139273176/Picture111111.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></div> text/html 2014-09-14T08:53:42+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی توصیه به والدین کلاس اولی ها http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1079 <div align="center"><p align="center"><b><font color="#FF0000" size="3"><span style="font-size: 9pt;">نگرانی والدین، مهمترین علت بروز استرس در کودکان اول دبستان است</span></font></b><br><b><font color="#FF0000" size="3"><span style="font-size: 9pt;"></span></font></b></p><p align="center"><br><b><font color="#FF0000" size="3"><span style="font-size: 9pt;"></span></font></b></p><p align="center"><b><font color="#FF0000" size="3"><span style="font-size: 9pt;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8140706476/images.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="295" hspace="0" vspace="0" width="264"></span></font></b></p><p align="center"><br><b><font color="#FF0000" size="3"><span style="font-size: 9pt;"></span></font></b></p> <p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="color: #000000;">نگران بودن والدین، مهمترین علت بروز استرس در کودکان هنگام ورود به دبستان است. پژوهشگران در آلمان معتقدند: </span></strong></span></p> <p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="color: #000000;">بیشتر کلاس اولی‌ها می‌توانند به سرعت خود را با محیط جدید وفق دهند؛ اما برخی از آنها با دیدن نگرانی والدین دچار تشویش <br></span></strong></span></p><p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="color: #000000;">و نگرانی می شوند . به طوری که تا ماه ها پس از شروع سال تحصیلی ، ترشح هورمون استرس (کورتیزول ) در بدن « ها بیش <br></span></strong></span></p><p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="color: #000000;">از حد طبیعی ست .</span></strong></span></p> <p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="color: #000000;">همچنین این کودکان در وفق یافتن با محیط جدید و محیط‌ های اجتماعی مشکل خواهند داشت .</span></strong></span></p> <p align="justify"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p align="center"><font color="#FF0000" size="3"><span style="font-size: 9pt;"><strong>نگرانی های خود را مدیریت کنید.</strong></span></font></p><p align="center"><br><font color="#FF0000" size="3"><span style="font-size: 9pt;"><strong></strong></span></font></p><p align="center"><font color="#FF0000" size="3"><span style="font-size: 9pt;"><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8140706900/KIDBANNER.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="77" hspace="0" vspace="0" width="551"></strong></span></font></p></div> text/html 2014-09-14T05:01:54+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی بهترین صبحانه برای دانش آموزان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1077 <div align="center"><div align="center"><font size="2"><b><font color="#FF0000">بهترین صبحانه برای دانش آموزان </font></b></font><br><br><br> <p class="imgarticle"><a title="بهترین صبحانه برای دانش آموزان,صبحانه دانش آموزان,تغذیه دانش آموزان " href="http://www.beytoote.com/baby/nutrition-baby/lessons1-should-%20thinking-hunger.html" target="_blank"> <img title="بهترین صبحانه برای دانش آموزان,صبحانه دانش آموزان,تغذیه دانش آموزان " src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba1840-1.jpg" alt="بهترین صبحانه برای دانش آموزان,صبحانه دانش آموزان,تغذیه دانش آموزان "></a></p><p class="imgarticle"><br></p> <div align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><strong>باید به درس فکر کرد یا گرسنگی؟!</strong></font></b></font><br><br><b><font size="2">دختر سر از پانمی شناخت و در حالی که دفتر ریاضی اش را رو به مادر می گرفت گفت: "بازم امروز نمره خوب واست گرفتم مامان جون." آن گاه خود را درآغوش مادرانداخت وادامه داد:" می دونم، به خاطر اینه که مامان گلم هر روز صبح زود ازخواب بیدار می شه و برام صبحونه آماده می کنه.</font></b><br><br><b><font size="2">"و زن به این می اندیشید که سال قبل چه قدر دخترش را به خاطر افت تحصیلی نصیحت می کرد؛ تا بعداز آن روز که معلم او را به مدرسه فراخوانده و پرسیده بود:" مینا جون صبحانه اش را کامل می خوره؟" گویی در آن لحظه آب سردی بر تن زن ریخته بودند؛ باشنیدن حرف های معلم درباره مزایای خوردن صبحانه به این فکر می کرد که اشتباه از خود او بوده که تنها به تهیه میان وعده ی غذایی برای زنگ تفریح مینا اکتفا می کرده و...<br><br></font></b><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404945692/20.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; margin: 0px; border-style: none; border-width: initial; border-color: initial;" align="bottom" border="0" height="46" hspace="0" vspace="0" width="148"><br>&nbsp;<br><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/nahrung/obst-gemuese-48.gif" height="63" width="52"> <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/nahrung/obst-gemuese-06.gif"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/nahrung/obst-gemuese-21.gif">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/nahrung/obst-gemuese-50.gif" height="64" width="49">&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/nahrung/obst-gemuese-14.gif">&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/nahrung/obst-gemuese-34.gif" height="55" width="49"></div></div></div></div> text/html 2014-09-14T04:53:23+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت نگاره ی 10 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1076 <div align="center"><p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: 11pt;"><b>پاورپوینت نگاره ی 10<br></b></span></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"><br></span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;">برای دریافت فایل روی تصویر کلیک کنید</span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8140282418/N10.rar.html" target="_blank"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8140279726/N10.jpg" alt="" height="252" width="336"></span></strong></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">منبع : مدرسه آبی</p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/maedchen41.gif"> <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/natur/blumen/blume17.gif" height="74" width="55">&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/maedchen41.gif">&nbsp;&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/natur/blumen/blume17.gif" height="74" width="55">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/maedchen41.gif"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8140012950/n9.rar.html" target="_blank"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"></span></strong></a></p></div> text/html 2014-09-12T00:22:12+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت تم 5 ریاضی اوّل دبستان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1073 <div align="center"><p><b><span style="font-size: 10pt;"><font color="#FF0000"><font size="3">پاورپوینت تم 5 ریاضی اوّل دبستان </font><br></font></span></b></p><p><b><span style="font-size: 10pt;"><font color="#FF0000"></font><br></span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 9pt;">برای دانلود روی تصویر کلیک کنید</span></b></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 9pt;"><br></span></b></p> <p style="text-align: center;"><a title="پاورپوینت تم 5 ریاضی اول دبستان" href="http://s5.picofile.com/file/8140145400/3pidmashgh_blogfa_com_tem_5_riazi.ppsx.html" target="_blank"><span style="font-size: 9pt;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8140143784/3pidmashgh_blogfa_tem_5_riazi.jpg" alt="پاورپوینت تم 5 ریاضی اول دبستان" height="258" width="458"></span></a></p><p style="text-align: center;"><br><a title="پاورپوینت تم 5 ریاضی اول دبستان" href="http://s5.picofile.com/file/8140145400/3pidmashgh_blogfa_com_tem_5_riazi.ppsx.html" target="_blank"><span style="font-size: 9pt;"></span></a></p><p style="text-align: center;">منبع :&nbsp;<font size="1"> <span style="font-size: 11pt;">سپید مشق</span></font></p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/nahrung/obst-gemuese-80.gif" height="92" width="159"><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/glitzer/glitzerbilder/clipart-kiste-de_002.gif" border="0" height="116" width="101"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/nahrung/obst-gemuese-80.gif" height="92" width="159"><br><a title="پاورپوینت تم 5 ریاضی اول دبستان" href="http://s5.picofile.com/file/8140145400/3pidmashgh_blogfa_com_tem_5_riazi.ppsx.html" target="_blank"><span style="font-size: 9pt;"></span></a></p></div> text/html 2014-09-11T23:50:42+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت نگاره ی 9 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1071 <div align="center"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"><b>پاورپوینت نگاره ی 9 <br></b></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"><b></b><br></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"> برای دریافت فایل روی تصویر کلیک کنید</span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8140012950/n9.rar.html" target="_blank"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8140010342/n9.jpg" alt="" height="258" width="344"></span></strong></a></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8140012950/n9.rar.html" target="_blank"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"></span></strong></a></p><p style="text-align: center;">منبع : مدرسه آبی</p><p style="text-align: center;"><img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/sternzeichen/sternzeichen03.gif" height="99" width="73"><img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201112/20111206150036991.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="57" hspace="0" vspace="0" width="63"><img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/sternzeichen/sternzeichen03.gif" height="99" width="73"><img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201112/20111206150036991.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="57" hspace="0" vspace="0" width="63"><img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/sternzeichen/sternzeichen03.gif" height="99" width="73"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8140012950/n9.rar.html" target="_blank"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"></span></strong></a></p> </div> text/html 2014-09-11T23:42:00+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی علل ترس کودکان از مدرسه و راه حل آن http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1070 <div align="center"><h2><font color="#FF0000" size="2">علل ترس کودکان از مدرسه و راه حل آن</font></h2><p><br></p> <p class="imgarticle"><a title="علل ترس کودکان از مدرسه و راه حل آن,ترس از مدرسه,علل ترس از مدرسه" href="http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/fear2-school.html" target="_blank"> <img title="علل ترس کودکان از مدرسه و راه حل آن,ترس از مدرسه,علل ترس از مدرسه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba1842.jpg" alt="علل ترس کودکان از مدرسه و راه حل آن,ترس از مدرسه,علل ترس از مدرسه" height="232" width="240"></a></p><p class="imgarticle"><br><a title="علل ترس کودکان از مدرسه و راه حل آن,ترس از مدرسه,علل ترس از مدرسه" href="http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/fear2-school.html" target="_blank"></a></p> <p style="text-align: justify;" align="right"><b><font size="2">ترس از مدرسه یکی از اختلال‌های روانی شایع در دوران مدرسه است که در کودکان دبستانی بیشتر دیده می‌شود. بسیاری از كودكان هنگام جدا شدن از والدین ناراحت می‌شوند به‌خصوص در خانواده‌هایی كه حمایت افراطی از كودك انجام می‌شود. حمایت افراطی این پیام را به كودك می‌دهد: «محیط خطرناک است و تو ناتوانی!»<br><br>برخی كودكان هنگام جدا شدن از مادر اضطراب بسیار شدیدی پیدا می‌کنند. گاهی کودک در خانه هم مانند سایه مادرش را دنبال می‌كند تا به این وسیله بر اضطراب خود غلبه ‌کند. چنین كودكانی به جدا شدن از مادر و خانه، تمایلی نشان نمی‌دهند چون به شدت به مادر وابسته‌اند. اضطراب جدایی به‌صورت‌های گوناگون مانند بی‌اشتهایی، دردهای شکمی، حالت تهوع، مشکلات خواب، سردرد و کابوس‌های شبانه خود را نشان می‌دهد. <br><br>در صورت بروز علایم اضطراب جدایی در نوجوانان، باید بررسی و درمان جد‌ی‌تر باشد زیرا در برخی موارد علایم اولیه افسردگی نوجوانان همین اضطراب جدایی است.<br><br><font color="#FF0000"><strong>علل هراس از مدرسه</strong></font><br>کودک به جزییات همه قوانین و مقررات مدرسه واقف نیست و تهدید و ترساندن او می‌تواند مشکل‌آفرین باشد بنابراین هرگز به او نگویید: « اگر غذا نخوری به معلمتان خواهم گفت.» <br><br>هراس از مدرسه، ترس شدیدی است که فقط در مورد مدرسه وجود دارد و کودک در مکان‌های دیگر می‌تواند دوری از مادر را تحمل کند. این ترس می‌تواند از بخش خاصی از مدرسه، عملكرد تحصیلی یا محیط مدرسه یا در اثر تجربه اتفاق‌های ناخوشایند، مانند آزاردیدن از دوستان در مدرسه یا مشکلاتی در مسیر خانه تا مدرسه باشد. در این موارد پی بردن به علت هراس، برای اقدام‌های درمانی ضروری است.<br><br><font color="#FF0000"><strong>راه‌حل هراس از مدرسه</strong></font><br>برای اینکه ترس فرزندمان را از درس و مدرسه از بین ببریم، می‌توانیم از روش‌های زیر کمک بگیریم:<br><br><font color="#FF0000"><strong>1 - برخورد مناسب با کودک در منزل :</strong></font><br>چنین کودکانی به نظر دیگران در مورد خود حساس هستند، از سرزنش و مقایسه و تحقیر فرزندتان برای رفتارهایی كه دارد پرهیز کنید. دوست‌داشتن او را مشروط به مدرسه رفتن نکنید و وقتی از مدرسه رفتن اجتناب می‌کند، پیام‌های هیجانی مانند «من دیگر مادرت نیستم»، به او ندهید و مساله را شخصی نكنید. کودک نباید حس ‌کند برای خوشحالی مادر باید به مدرسه برود. دلیل مدرسه رفتن را برای كودك می‌توان یک قانون اجتماعی بیان کرد. روابط خانوادگی نیز باید اصلاح شود. لازم است که با همسرتان در مورد لزوم حضور کودک در مدرسه، همسو باشید.<br><br><font color="#FF0000"><strong>2 - معرفی تجربه جدیدی به نام مدرسه رفتن :</strong></font><br>پیش از شروع مدرسه، حتی هنگام ثبت‌نام، کودک را با خود به مدرسه ببرید. فضای داخل مدرسه را به او نشان دهید و مربی و ناظم مدرسه را معرفی کنید تا آمادگی و آشنایی لازم را به دست بیاورد. در مواردی که کودک از محیط فیزیکی مدرسه وحشت دارد، گذراندن ساعت‌هایی لذت‌بخش در مدرسه می‌تواند به کاهش ترس او کمک کند، پس در روز تعطیل ساعتی‌ را در مدرسه با بازی با او بگذرانید و اجازه دهید نقاط مختلف را جستجو کند و به ایمن بودن محیط پی ببرد. خاطره‌های خوب و شاد مدرسه‌تان را برایش بازگو کنید.</font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p style="text-align: justify;" align="right"><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p style="text-align: justify;" align="right"><b><font size="2">با او در مورد مشکلات مدرسه نرفتن یا به دست نیاوردن شغل مناسب در صورت مدرسه نرفتن! صحبت نکنید. با آرامش کودکان را به مدرسه بفرستید و از تاکید‌ و سفارش‌های مختلف بپرهیزید. توجه داشته باشید که اضطراب‌ والدین به فرزندان منتقل می‌شود. اگر کودک را خودتان به مدرسه می‌برید، بهتر است برای تغییر شرایط مراقب دیگر که اغلب پدر است، این وظیفه را به عهده بگیرد.<br><font color="#FF0000"><br><strong>3 - وقتی کودک در مدرسه است :</strong></font><br>به او توانایی مراقبت از خود در مدرسه را بیاموزید، مثلا چگونه می‌تواند در مدرسه به تنهایی به دستشویی برود. باید بررسی كنید كودك در مدرسه مشكلی نداشته باشد و مورد آزار دیگران قرار نگیرد. آسان جلوه دادن مقررات مدرسه و وجود مربی‌ای که ارتباط خوبی با کودک برقرار کند به آسان‌شدن حضور او در مدرسه کمک می‌کند. عوامل ناراحت‌کننده مانند تنبیه و توبیخ در مدرسه را باید از بین برد. کودک نباید به‌علت گریه کردن تمسخر شود و مربیان مدرسه نباید او را به‌علت گریه کردن به خانه بفرستند.</font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p style="text-align: justify;" align="right"><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p style="text-align: justify;" align="right"><b><font size="2">حتی اگر کودک سردرد و سایر علایم اضطراب را نشان داد، باید به مدرسه برود زیرا در این صورت به‌تدریج علایم فروکش خواهدکرد. اگر اجازه دهید در منزل بماند به احتمال قوی علایمش تثبیت خواهند شد اما لازم است مدیر و معلم را در جریان وضعیت او قرار دهید چون این کودکان به توجه خاص نیاز دارند. داشتن مهارت ارتباطی مناسب و دوست‌یابی باعث کسب تجربه‌های مثبت وی می‌شود. با دادن مسوولیت‌ اجتماعی به کودک کمک كنید بتواند بهتر ارتباط برقرار کند و نیازهایش را بیان کند. داشتن مسوولیتی در کلاس درس حضور او را در مدرسه هدفمند خواهد كرد.<br><br><font color="#FF0000"><strong>4 - وقتی کودک از مدرسه برمی‌گردد :‌</strong></font><br>وقتی کودک از مدرسه به منزل برمی‌گردد، حتما باید یکی از اعضای خانواده در کنار او باشد. پس از انجام تکالیف و درس خواندن، اجازه دهید اوقات فراغت، بازی و استراحت داشته باشد. او می‌تواند در بازی دلیل ترسش از مدرسه را از زبان عروسکش بیان کند و دانستن این علت به حل مشکل وی کمک خواهدكرد. اجازه دهید کودک درباره احساسش در مورد مدرسه صحبت کند.</font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p style="text-align: justify;" align="right"><b><font size="2">&nbsp;</font></b></p><b><font size="2"> </font></b><div align="right"><b><font size="2">برخی والدین تحمل دیدن احساسات منفی مثل ناراحتی و اضطراب را در فرزندشان ندارند و اجازه بیان آن را به فرزندشان نمی‌دهند در حالی که کودکان به‌دلیل قدرت کمتر تحمل استرس، ممکن است این علایم را بیشتر نشان دهند. از مدرسه برای ترساندن و تنبیه استفاده نکنید. مثلا نگویید: «اگر درس نخوانی، به معلمت می‌گویم.» كودك را برای مدرسه رفتن تشویق كنید و اگر در خانه ماند، اجازه بازی و تماشای تلویزیون را در ساعت‌هایی که باید در مدرسه باشد، به وی ندهید و ضمنا خود را از گرفتن مشورت بی‌نیاز نبینید.<br><br><br></font></b><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/natur/pilze/pilz23.gif"> <img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Natur/Blumen/blume_361.gif" border="0" height="60" width="69">&nbsp; <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/natur/pilze/pilz23.gif">&nbsp; <img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Natur/Blumen/blume_361.gif" border="0" height="60" width="69"> <img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/natur/pilze/pilz23.gif"> <br> <br><br></div></div></div> text/html 2014-09-10T08:27:25+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت تم 4 ریاضی اول دبستان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1069 <div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #ff0000;"><b><font size="3">پاورپوینت تم 4 ریاضی اول دبستان<br><br></font></b></span></span> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 9pt;">برای دانلود روی تصویر کلیک کنید</span></b></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 9pt;"><br></span></b></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8139959518/3pidmashgh_blogfa_com_tem_4_riazi.ppsx.html" target="_blank"><span style="font-size: 9pt;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8139635000/3pidmashgh_blogfa_tem_4_riazi.jpg" alt="" height="239" width="457"></span></a></p><p style="text-align: center;"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8139959518/3pidmashgh_blogfa_com_tem_4_riazi.ppsx.html" target="_blank"><span style="font-size: 9pt;"></span></a></p><p style="text-align: center;">منبع :&nbsp;<font size="1"> <span style="font-size: 11pt;">سپید مشق</span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-size: 11pt;"><br></span></font></p><p style="text-align: center;"><img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/sternzeichen/sternzeichen02.gif" height="104" width="81"> &nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/sternzeichen/sternzeichen02.gif" height="104" width="81"> &nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/sternzeichen/sternzeichen02.gif" height="104" width="81"><br><font size="1"><span style="font-size: 11pt;"></span></font></p></div> text/html 2014-09-10T08:12:21+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپو ینت تم 3 ریاضی اول دبستان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1067 <div align="center"><b><font size="3"><font color="#FF0000"><span style="font-size: 10pt;">پاورپوینت تم 3 ریاضی اول دبستان<br><br></span></font> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="font-size: 9pt;">برای دانلود روی تصویر کلیک کنید</span></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="font-size: 9pt;"><br></span></font></b></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8139177934/3pidmashgh_blogfa_com_tem_3_riazi.ppsx.html" target="_blank"><span style="font-size: 9pt;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8139178942/3pidmashgh_blogfa_com_tem_3_riazi.jpg" alt="" height="265" width="459"></span></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p>منبع :&nbsp;<font size="1"> <span style="font-size: 11pt;">سپید مشق</span></font></p><br><img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/feste/geburtstag/geburtstag66.gif" height="94" width="53">&nbsp; <img alt="totalgifs.com avatar gif gif 68.gif" src="http://www.totalgifs.com/avatar/68.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 68.gif" height="78" width="74">&nbsp;&nbsp; <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/feste/geburtstag/geburtstag66.gif" height="94" width="53">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="totalgifs.com avatar gif gif 68.gif" src="http://www.totalgifs.com/avatar/68.gif" title="Gifs gif gratis totalgifs.com 68.gif" height="78" width="74"><img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/feste/geburtstag/geburtstag66.gif" height="94" width="53"></div> text/html 2014-09-09T13:40:44+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت تم 2 ریاضی اوّل دبستان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1066 <div align="center"><p><font color="#FF0000"><b><font size="2"><span style="font-size: 10pt;">پاورپوینت تم 2 ریاضی اوّل <br></span></font></b></font></p><b><font size="2"> </font></b><p><b><font size="2"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></font></b></p><b><font size="2"> </font></b><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><b><font size="2"><span style="font-size: 9pt;">برای دانلود روی تصویر کلیک کنید</span></font></b></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><b><font size="2"><span style="font-size: 9pt;"></span></font></b><br></span></p> <h1 style="text-align: center;"><a title="تم 2 ریاضی اوّل" href="http://s5.picofile.com/file/8138879868/3pidmashgh_blogfa_com_tem_2_riazi.ppsx.html" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 10pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8138881292/3pidmashgh_blogfa_tem_2_riazi.jpg" alt="" height="249" width="484"></span></strong></span></a></h1><p><br></p><p>منبع :&nbsp;<font size="1"> <span style="font-size: 11pt;">سپید مشق</span></font></p><p><br><img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/sternzeichen/sternzeichen05.gif" height="104" width="91">&nbsp; <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQRERUSEhQWFRMSFRUVGBYWFxQSFRQVFBQVFxUVFBcXGyYeFxojGRQUIi8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGjQkHyQpLi4vLSwuKSwsLCosLSwsLCwtLCksLCwqLCwpLCwsLSksLCosLCwsLCwuLCwsLCksKf/AABEIAMwAzAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUCAwYHAf/EAEIQAAEDAgIGBwYCCAUFAAAAAAEAAgMEESExBRJBUWFxBhMigZGhsTJCUsHR8GLhFCMzU3KCkqIHFRYkQzSDssLx/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAIEAQMFBgf/xAAxEQACAQIEAwUHBQEAAAAAAAAAAQIDEQQSITEFQVEiYZGh0RMjMnGBwfAGFEKx4fH/2gAMAwEAAhEDEQA/APcUREAREQBERAEREAREQBEVdX6TLTqR2L9pOTee88FlInCDm7IsUXNvjc/F73O77DwCw/QxsLhyJWcpaWFXOXkdOi5+Ksli29Y3aD7XcVdUtU2Roc04HyO4rDVjTVoyp67o3IiLBoCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIvj3AAk5DHwQAm2ahTaaib71+WP5KmnqHVDiSSIwcBv/NZspWjYO/FTy9ToRwsY/G9eiJv+pWfC7y+qm0mk45cGnHccD+apzA34R4KPLQjNmBH33JZGx4ejJWV0dJWVHVsc/wCEeezzVFC2wucz2ieJxKxl0oXxGN/tgt/mF/VY177M54LKVjNGi4LK92/Iiz1xJ7OA8ytInd8R8VrRTOkoRStYsaSs1jZ2ew71M0dJ1c1vdk8nD781RsdYg7laa5cQW4Bpvrbe4KLRWrU1quTR0Us7WC7iAOJsobtOwj3r8gVWPY32nYne43PmvjZGnAEeSjlKMcNC2t3+fUuYNKxPNg8X3HD1Utc3JTNdmPDBStFVzmu6p5uD7DvkVhroQqYZWvDwLpERRKQREQBERAEREAREQBQtMvtC/lbxICmqHpePWheOF/A3+SytzbRt7SN+qKinZZoHBQ6qtN7NwA271KifdgP4fQKpWxHbpQTk2zLXO8+JW+CuIzxHmo10Uiw4p7ljUxh7dZuY8+Cj1VRrtbvxvzWNLUah4HP6pVxarsMjiFg1RjllZ/Q0LCJ1x3n1WTnWF9yj0L8CO/xUiylo2T6WDWdbYMSrCecMHoFroWarLnbj3BQZ5tY38OSjuyo17Sfcj5JKXG5WCIsljYmUdWQdU5HLgpNZgA4ZsII8VVK0qnfqyd4HnZRZXqRSmmuZ0zHXAO9fVhALNaOA9FmtR597hERDAREQBERAEREAXwi+COdbE4BQ36ZiHvjuBPmAhOMJS+FXKZsfVSOiOV7t4g/fqq6eLVcR4clf1k8E49sBwydiLeOxVtRDfsvtre64YtdyK2pnZo1XvJWfP1K1zb4KP+kFps7Hipb2EGxzWipi1hxGX0UjoQa57GbJQcipWtdmqcwcOW0LVozRl+e0/DwHFXkVE1uy53nFeN4h+ompuGFSsv5P7L7vwK1erCLsihlp9YWvmtEVE5rgbgjbswXV2CxdE05gFcuPH8fF3ck+5pfazNSxjWliqrZgGhrdvoFBVvU6LBxb4fQrnqx72nVOC9Xwvi1PG9hrLPp1716G/D5Zq0TdLOG8TuCyYDmc925R6SH3j3fVSl3CxKy0R9AVp1Wu6OLiCeQ+yolPHqjXd/KNpKv9EaPLAXv9t/8AaNyg2c/E1VBX8Pn/AIWSIi1HCCIiAIiIAiIgCItVVJqsc7c0nyQyld2Of0jUunkLQbMabcDx4pHSNGy/E4rGhZZg44r5V1ergM/Rbe47STXu4bIkALXLTNdmPDBVjqhxzJ9Fj1p3nxKWNqoSWtybPTG3xD+4ct6iNjx+wsm1Th7x9VIp5S97b7D+a5HGq0qOCm47vTx38rk+1BalpTw6jQPHmodVpHYzx+i36Qm1WYZnD6qoXzOTtoitRp5u1IydIScTc80a4jI2UaWE64cOR5LbJIGi5yULdC7lWiRPp9JEYOxG/b+ax0vSNkaHjYRiNyiBY0dU4tIO0kH681Yw2InQqKrHeLualSyvPDSxrW2AtGLsbZDfzUhta0e56LMaQbtafIr68pZldEpSk+RZ6IpWE67nNe/YAcGchvVwuXbJG7df+k9xUyGrkZkdYfC75Oz8bqLRy69CUne/0ZeIo1HXtkywcM2nMfUcVJUCjKLi7MIiIRCIiAIiIAtFcy8bxvafRb0QynZ3OZoz2AqyR9yTvKtGR9W98Z2G45FQaun1TfYfLgtqO/SazPvI6xdIB9krJFItEWSt3Dx+im6Elu4Xz1vULW5oOYus6SHVJc29sDwBC43HaTqYGduVn4PXyM1HFwaLXSuTeZVVUPIaSMwrmq7cdxsx+qpIIy24JwvcL5m97lXD2y68jcFqqoS5thmvtTfUNs+HNYie0YcRfD8lFJ7o3xT0kupmXhoFzuHeswLLU6MP1XbBjzWcwwtvVrCYSeKqxpQ3e/cuosQ46wE478D9VIUc0I3nyX1lO5uTu4jBfXIxUUkuRuai9jepVJVkGxy9PyUNrjtHhiFksmmUU1ZlxKw4OabPbkfkrjRtd1rNbIjAjcVS0kmsweHgpGiJNWdzdjxfvH2VraOXXp5oNPdF6iIoHLCIiAIiIAiIgIGlNH9ZZzcHty4jcVViUey4WdtafvFdGtU1M14s5oPMXUky1SxGVZZbHMzULTkbeihyQ6u0HkQV1B0HD8Hm76qq0lRsEjY2NtYazjck8Bifu6mpHRo4qMnlV/z6kGlpNbE4D1WdZPbsNwAzt6KXPJqNuNmA+SqSUtm3N8L1HmexIptIahtv2HbyWE7A642HyVZXe0OXzW+lY4DEnkvJYz9MqUs2Hnbuey+T/wALDpKPbW5JhYWgAm9lhTylwOsLW8PNZa5UarjLhe5w2KnT/S9Zv3k0l3Xf2QirvUlCQWwy4ZKZA4SN1TmPu4VVRu7PIqQx5BuMwvV4Hh1HBQy01rzb3f50IVKfJbmU0BabHx3rWrOKoa8WOe4/JYP0cNht5q/c1qrbSehXopo0b+LyW+OlazE+JS5l1o8j7SR6rcc81K0JDryOl2Dsjjv++KiM1pnajMveduC6OngDGhrch93UGznYmpki1zfkjYiIoHMCIiAIiIAiIgCIiALnZTeeU7rDw/8Ai6Jc48Wml/iupRLmE3l8vuiNpJ2AHMqAp+km4A8woC2I7NH4Eaeru8k5CwHNbkAWTGEmwzKybmz5bC6+KXJT+6PdBJ4kqIhCMrmtrLONsneq2IiEm7kmihDiQd3zU3R1G55c0SFpYciNYEHatWj4rAk7fRWOhm3lkdsADe/NRbKFeo0pNcjA6Fl/eDwsvsfRy5vI8ngPqVdooZmc793V5PyRqp6ZsY1Wiw+8962oiiVm23dhERDAREQBERAEREAREQBUOlY9SYP92QWJ3EfY81fLVVUzZGlrhgfLiFlOxuoVPZyu9ijkjDhY5KtmonDLEcPorSTRksfs2kbs2ELVeT90/wC+5bEzq06lvhaaK+KjcdlhvKmarYhhi4+J/JSGU0z8mavFx+S0aeg/RqZ77l0ry2MO+HrHBp1d2BKjKVldmnFYyNKDnJ7K9kUsOkrVYYTh1Ze7m5wA8lbTUAOLTa/guC0zOW1172AMbTb4SG3HmvTDoSRv7N4I2By0Yapmjd7+pyODcQ9tGed2knfud/QrBo07x5rdFo8DPH0Uv/Lp/wAHiVsZoWR3tyADc0fMqxc7ksQrazRFc8khjBd58uJ3K7oKMRMDczmTvJzK+0tEyIdkW3k5nmVBrOldLEbPnjB3A6x8G3UJSRzMTioWtey7+ZbIueb0/oibdeO9kgH/AIq3odKRTC8UjXj8JBtzGxRTT2KcK1ObtGSfyaJSIiybQiIgCIiAIiIAiIgCIub6R9OIqU9W0GWb4G5NJy1js5C5WG0tWa6tWFKOabsjpEXnf+e6Rnx1mU7TkA0Od53+S+F049uukB5sb5Ks8VTRzJcWpLZN+B6Ki89ZNP7ldITx6p/lZZ/5vpCPKSKYbnMDCfCw80WLpsyuLUnun5ep3653p2P9qDsbNCTy6wD5qrpP8SNVwZVwOiJ95vab4HHwurvSz462ilEL2vDmEtLTftN7TQdxu0Zrc5KcXY3zr08TRlGm7uz05nlnSttqlx3tafK3yXsujajrIY3j32Md4tBXj3Sh2uYZRlJGPEY/+y9G6B6QD6CMk/stZjjuDDh/aWqvhXpY5PCJ2qyj1V/D/p0hKoK7pSLltOBIRgZD+yadwIxkPLDiub0/0sE9+0WUgJGGD6kjMDaI/XbuXJaR6RySdln6uMYBrcDbiR6BZqVpN5YeJuxnFLPJR8fT1On0vpaNx/3MxkPwAkMH/bZh/VdVX+pKZmDIMP4WNXKvkAzIC0/pVzZgvxOACr+zvrJ3OHKc6jzPxZ2bOlEDsHRED+FjvJSKamgkdr0snVSjEFhLSObDmFxTAdpufvJX3RPR5fL1h9mPzcch8/BQlBQWZOxBSdz0fo30ifI7qKkBswBLXD2JmjMt3OG0d66Ncf0M1pKiol/42akTdxc25cRyvbvXYLo0ZSlBOR7HAznOgpT3CIi2l0IiIAiIgCIiAj6RmLIpHtF3NY9wG8hpIHiF5p0ZoWlnXu7cshcS44kG5vbjvPFeprgdM6EfQvdNE0vpXnWewYuhJzc0bWqpioSlHsnG4rRnOKnHVLf1OY6SaVmEhjxjZst7436w9Fzr3bT4r0SaCKqjxs5hyIzB3g7CuS0r0ckhuR22bwMQPxD55KnSqRtl2Z5qS5lQDuUun0pLH7EjhwvceBwVc+kBxF2ngtRp5Njr95CsNJ7hJPmdRH0qeRqzMZI053Fj9PJbKHSEcUnW00xp3bWSAljvwkjNvNciYJN/mttLoeSVwa3Fx2C58dwUcijqtDZHsu+Y6brBUU0jRbWgeXtDTrDUcSXBp2gXPgFjojpB1NJVwk/tYwWZ4vLg0tHNrv7Vt0dog0j+xeRzGGSot7LYiQ2wG2179yrtJUhp5uz7Nw9hzBbe48FiErPTmSU3TlnXf56FNU10pNnAggWAIIsBkADkFr6uR2Zt5ei9Q68yQtnjjM8LsHtaA6SF49prm++NxGxVhq6F3tNa07Q5hYfILDnKO8fAlOLhy+vocNHQDab+SktbbAYLrteg/B3B5VhQRNd/01K9x+IRiNv9b7LCqN7RZqUJ1HZa/I5fRnRySYgkajPicLEj8I2rs9HaJLgKen7IGD5MxGDmT8Uh2DvNgrah6NyvxncGN/dxklx4OkOX8o710dNTNjaGMaGtGQGH2eK2woSm71Nuh18JwuTearounN+n9mrRujmU8bYoxZrR3neSdpJUpEV89GkoqyCIiGQiIgCIiAIiIAhCIgOS0t0LLXGaicI3nF0R/ZSch7h5YclTt0rqu6udpgl3P9l3FjsiF6KtFZQxzN1JWNe07HAEeeSq1cNCprszlYnhkKjzQ0fkefVmgIZcS2xPvN7JPhgVWP6FN2SkDi0H5hdrN0EjH7CWWDg12uz+l9/VQZeiNYPZqYyPxR6p8rqr+3rR+FnIqcNrx/jf5fiObg6GRg9t7ncAA36qfrMgtDAwOlfg2NuLid7zsA3lWLOg9U82lqw1u6Ntie/C3muj0H0ahpAeqb2ne093ae7md3AKUcNOT949DZQ4ZVm+2sq8zR0d6OCnid1lnyzYyu2G49gfhANlwemtClj3Ub/aZd9M8++w/wDGTv2dy9YVL0q6OisisDqys7Ub9ztx4H6HYrdSknGy5bHUxeBjOio01rHb7/nU8x6KdJX0M2IJjcbSM24e8B8Q/JevQOinY2Ruq9rhcOsDcd68Z0pC5znCRupUswe04dZb3h+K3iMQpPRXpdJROti+Fx7TN34mbj6rXTqW0ZycDjvYP2VX4f6PYo6VjcmtHIAei2rTRVbZY2SMvqvaHC4sbEXFwtytnqVa10EREMhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAU/SDorDWD9YLPA7MjcHDgd44FUmi/8MYI3a0r3TWxDSAxv8wBJPiuzRRcU3crTwlGc88oq58a2wsMgvqIpFkIiIAiIgCIiAIiID//2Q==" alt="" align="bottom" border="0" height="46" hspace="0" vspace="0" width="51"> <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/sternzeichen/sternzeichen05.gif" height="104" width="91">&nbsp;&nbsp; <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQRERUSEhQWFRMSFRUVGBYWFxQSFRQVFBQVFxUVFBcXGyYeFxojGRQUIi8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGjQkHyQpLi4vLSwuKSwsLCosLSwsLCwtLCksLCwqLCwpLCwsLSksLCosLCwsLCwuLCwsLCksKf/AABEIAMwAzAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUCAwYHAf/EAEIQAAEDAgIGBwYCCAUFAAAAAAEAAgMEESExBRJBUWFxBhMigZGhsTJCUsHR8GLhFCMzU3KCkqIHFRYkQzSDssLx/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAIEAQMFBgf/xAAxEQACAQIEAwUHBQEAAAAAAAAAAQIDEQQSITEFQVEiYZGh0RMjMnGBwfAGFEKx4fH/2gAMAwEAAhEDEQA/APcUREAREQBERAEREAREQBEVdX6TLTqR2L9pOTee88FlInCDm7IsUXNvjc/F73O77DwCw/QxsLhyJWcpaWFXOXkdOi5+Ksli29Y3aD7XcVdUtU2Roc04HyO4rDVjTVoyp67o3IiLBoCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIvj3AAk5DHwQAm2ahTaaib71+WP5KmnqHVDiSSIwcBv/NZspWjYO/FTy9ToRwsY/G9eiJv+pWfC7y+qm0mk45cGnHccD+apzA34R4KPLQjNmBH33JZGx4ejJWV0dJWVHVsc/wCEeezzVFC2wucz2ieJxKxl0oXxGN/tgt/mF/VY177M54LKVjNGi4LK92/Iiz1xJ7OA8ytInd8R8VrRTOkoRStYsaSs1jZ2ew71M0dJ1c1vdk8nD781RsdYg7laa5cQW4Bpvrbe4KLRWrU1quTR0Us7WC7iAOJsobtOwj3r8gVWPY32nYne43PmvjZGnAEeSjlKMcNC2t3+fUuYNKxPNg8X3HD1Utc3JTNdmPDBStFVzmu6p5uD7DvkVhroQqYZWvDwLpERRKQREQBERAEREAREQBQtMvtC/lbxICmqHpePWheOF/A3+SytzbRt7SN+qKinZZoHBQ6qtN7NwA271KifdgP4fQKpWxHbpQTk2zLXO8+JW+CuIzxHmo10Uiw4p7ljUxh7dZuY8+Cj1VRrtbvxvzWNLUah4HP6pVxarsMjiFg1RjllZ/Q0LCJ1x3n1WTnWF9yj0L8CO/xUiylo2T6WDWdbYMSrCecMHoFroWarLnbj3BQZ5tY38OSjuyo17Sfcj5JKXG5WCIsljYmUdWQdU5HLgpNZgA4ZsII8VVK0qnfqyd4HnZRZXqRSmmuZ0zHXAO9fVhALNaOA9FmtR597hERDAREQBERAEREAXwi+COdbE4BQ36ZiHvjuBPmAhOMJS+FXKZsfVSOiOV7t4g/fqq6eLVcR4clf1k8E49sBwydiLeOxVtRDfsvtre64YtdyK2pnZo1XvJWfP1K1zb4KP+kFps7Hipb2EGxzWipi1hxGX0UjoQa57GbJQcipWtdmqcwcOW0LVozRl+e0/DwHFXkVE1uy53nFeN4h+ompuGFSsv5P7L7vwK1erCLsihlp9YWvmtEVE5rgbgjbswXV2CxdE05gFcuPH8fF3ck+5pfazNSxjWliqrZgGhrdvoFBVvU6LBxb4fQrnqx72nVOC9Xwvi1PG9hrLPp1716G/D5Zq0TdLOG8TuCyYDmc925R6SH3j3fVSl3CxKy0R9AVp1Wu6OLiCeQ+yolPHqjXd/KNpKv9EaPLAXv9t/8AaNyg2c/E1VBX8Pn/AIWSIi1HCCIiAIiIAiIgCItVVJqsc7c0nyQyld2Of0jUunkLQbMabcDx4pHSNGy/E4rGhZZg44r5V1ergM/Rbe47STXu4bIkALXLTNdmPDBVjqhxzJ9Fj1p3nxKWNqoSWtybPTG3xD+4ct6iNjx+wsm1Th7x9VIp5S97b7D+a5HGq0qOCm47vTx38rk+1BalpTw6jQPHmodVpHYzx+i36Qm1WYZnD6qoXzOTtoitRp5u1IydIScTc80a4jI2UaWE64cOR5LbJIGi5yULdC7lWiRPp9JEYOxG/b+ax0vSNkaHjYRiNyiBY0dU4tIO0kH681Yw2InQqKrHeLualSyvPDSxrW2AtGLsbZDfzUhta0e56LMaQbtafIr68pZldEpSk+RZ6IpWE67nNe/YAcGchvVwuXbJG7df+k9xUyGrkZkdYfC75Oz8bqLRy69CUne/0ZeIo1HXtkywcM2nMfUcVJUCjKLi7MIiIRCIiAIiIAtFcy8bxvafRb0QynZ3OZoz2AqyR9yTvKtGR9W98Z2G45FQaun1TfYfLgtqO/SazPvI6xdIB9krJFItEWSt3Dx+im6Elu4Xz1vULW5oOYus6SHVJc29sDwBC43HaTqYGduVn4PXyM1HFwaLXSuTeZVVUPIaSMwrmq7cdxsx+qpIIy24JwvcL5m97lXD2y68jcFqqoS5thmvtTfUNs+HNYie0YcRfD8lFJ7o3xT0kupmXhoFzuHeswLLU6MP1XbBjzWcwwtvVrCYSeKqxpQ3e/cuosQ46wE478D9VIUc0I3nyX1lO5uTu4jBfXIxUUkuRuai9jepVJVkGxy9PyUNrjtHhiFksmmUU1ZlxKw4OabPbkfkrjRtd1rNbIjAjcVS0kmsweHgpGiJNWdzdjxfvH2VraOXXp5oNPdF6iIoHLCIiAIiIAiIgIGlNH9ZZzcHty4jcVViUey4WdtafvFdGtU1M14s5oPMXUky1SxGVZZbHMzULTkbeihyQ6u0HkQV1B0HD8Hm76qq0lRsEjY2NtYazjck8Bifu6mpHRo4qMnlV/z6kGlpNbE4D1WdZPbsNwAzt6KXPJqNuNmA+SqSUtm3N8L1HmexIptIahtv2HbyWE7A642HyVZXe0OXzW+lY4DEnkvJYz9MqUs2Hnbuey+T/wALDpKPbW5JhYWgAm9lhTylwOsLW8PNZa5UarjLhe5w2KnT/S9Zv3k0l3Xf2QirvUlCQWwy4ZKZA4SN1TmPu4VVRu7PIqQx5BuMwvV4Hh1HBQy01rzb3f50IVKfJbmU0BabHx3rWrOKoa8WOe4/JYP0cNht5q/c1qrbSehXopo0b+LyW+OlazE+JS5l1o8j7SR6rcc81K0JDryOl2Dsjjv++KiM1pnajMveduC6OngDGhrch93UGznYmpki1zfkjYiIoHMCIiAIiIAiIgCIiALnZTeeU7rDw/8Ai6Jc48Wml/iupRLmE3l8vuiNpJ2AHMqAp+km4A8woC2I7NH4Eaeru8k5CwHNbkAWTGEmwzKybmz5bC6+KXJT+6PdBJ4kqIhCMrmtrLONsneq2IiEm7kmihDiQd3zU3R1G55c0SFpYciNYEHatWj4rAk7fRWOhm3lkdsADe/NRbKFeo0pNcjA6Fl/eDwsvsfRy5vI8ngPqVdooZmc793V5PyRqp6ZsY1Wiw+8962oiiVm23dhERDAREQBERAEREAREQBUOlY9SYP92QWJ3EfY81fLVVUzZGlrhgfLiFlOxuoVPZyu9ijkjDhY5KtmonDLEcPorSTRksfs2kbs2ELVeT90/wC+5bEzq06lvhaaK+KjcdlhvKmarYhhi4+J/JSGU0z8mavFx+S0aeg/RqZ77l0ry2MO+HrHBp1d2BKjKVldmnFYyNKDnJ7K9kUsOkrVYYTh1Ze7m5wA8lbTUAOLTa/guC0zOW1172AMbTb4SG3HmvTDoSRv7N4I2By0Yapmjd7+pyODcQ9tGed2knfud/QrBo07x5rdFo8DPH0Uv/Lp/wAHiVsZoWR3tyADc0fMqxc7ksQrazRFc8khjBd58uJ3K7oKMRMDczmTvJzK+0tEyIdkW3k5nmVBrOldLEbPnjB3A6x8G3UJSRzMTioWtey7+ZbIueb0/oibdeO9kgH/AIq3odKRTC8UjXj8JBtzGxRTT2KcK1ObtGSfyaJSIiybQiIgCIiAIiIAiIgCIub6R9OIqU9W0GWb4G5NJy1js5C5WG0tWa6tWFKOabsjpEXnf+e6Rnx1mU7TkA0Od53+S+F049uukB5sb5Ks8VTRzJcWpLZN+B6Ki89ZNP7ldITx6p/lZZ/5vpCPKSKYbnMDCfCw80WLpsyuLUnun5ep3653p2P9qDsbNCTy6wD5qrpP8SNVwZVwOiJ95vab4HHwurvSz462ilEL2vDmEtLTftN7TQdxu0Zrc5KcXY3zr08TRlGm7uz05nlnSttqlx3tafK3yXsujajrIY3j32Md4tBXj3Sh2uYZRlJGPEY/+y9G6B6QD6CMk/stZjjuDDh/aWqvhXpY5PCJ2qyj1V/D/p0hKoK7pSLltOBIRgZD+yadwIxkPLDiub0/0sE9+0WUgJGGD6kjMDaI/XbuXJaR6RySdln6uMYBrcDbiR6BZqVpN5YeJuxnFLPJR8fT1On0vpaNx/3MxkPwAkMH/bZh/VdVX+pKZmDIMP4WNXKvkAzIC0/pVzZgvxOACr+zvrJ3OHKc6jzPxZ2bOlEDsHRED+FjvJSKamgkdr0snVSjEFhLSObDmFxTAdpufvJX3RPR5fL1h9mPzcch8/BQlBQWZOxBSdz0fo30ifI7qKkBswBLXD2JmjMt3OG0d66Ncf0M1pKiol/42akTdxc25cRyvbvXYLo0ZSlBOR7HAznOgpT3CIi2l0IiIAiIgCIiAj6RmLIpHtF3NY9wG8hpIHiF5p0ZoWlnXu7cshcS44kG5vbjvPFeprgdM6EfQvdNE0vpXnWewYuhJzc0bWqpioSlHsnG4rRnOKnHVLf1OY6SaVmEhjxjZst7436w9Fzr3bT4r0SaCKqjxs5hyIzB3g7CuS0r0ckhuR22bwMQPxD55KnSqRtl2Z5qS5lQDuUun0pLH7EjhwvceBwVc+kBxF2ngtRp5Njr95CsNJ7hJPmdRH0qeRqzMZI053Fj9PJbKHSEcUnW00xp3bWSAljvwkjNvNciYJN/mttLoeSVwa3Fx2C58dwUcijqtDZHsu+Y6brBUU0jRbWgeXtDTrDUcSXBp2gXPgFjojpB1NJVwk/tYwWZ4vLg0tHNrv7Vt0dog0j+xeRzGGSot7LYiQ2wG2179yrtJUhp5uz7Nw9hzBbe48FiErPTmSU3TlnXf56FNU10pNnAggWAIIsBkADkFr6uR2Zt5ei9Q68yQtnjjM8LsHtaA6SF49prm++NxGxVhq6F3tNa07Q5hYfILDnKO8fAlOLhy+vocNHQDab+SktbbAYLrteg/B3B5VhQRNd/01K9x+IRiNv9b7LCqN7RZqUJ1HZa/I5fRnRySYgkajPicLEj8I2rs9HaJLgKen7IGD5MxGDmT8Uh2DvNgrah6NyvxncGN/dxklx4OkOX8o710dNTNjaGMaGtGQGH2eK2woSm71Nuh18JwuTearounN+n9mrRujmU8bYoxZrR3neSdpJUpEV89GkoqyCIiGQiIgCIiAIiIAhCIgOS0t0LLXGaicI3nF0R/ZSch7h5YclTt0rqu6udpgl3P9l3FjsiF6KtFZQxzN1JWNe07HAEeeSq1cNCprszlYnhkKjzQ0fkefVmgIZcS2xPvN7JPhgVWP6FN2SkDi0H5hdrN0EjH7CWWDg12uz+l9/VQZeiNYPZqYyPxR6p8rqr+3rR+FnIqcNrx/jf5fiObg6GRg9t7ncAA36qfrMgtDAwOlfg2NuLid7zsA3lWLOg9U82lqw1u6Ntie/C3muj0H0ahpAeqb2ne093ae7md3AKUcNOT949DZQ4ZVm+2sq8zR0d6OCnid1lnyzYyu2G49gfhANlwemtClj3Ub/aZd9M8++w/wDGTv2dy9YVL0q6OisisDqys7Ub9ztx4H6HYrdSknGy5bHUxeBjOio01rHb7/nU8x6KdJX0M2IJjcbSM24e8B8Q/JevQOinY2Ruq9rhcOsDcd68Z0pC5znCRupUswe04dZb3h+K3iMQpPRXpdJROti+Fx7TN34mbj6rXTqW0ZycDjvYP2VX4f6PYo6VjcmtHIAei2rTRVbZY2SMvqvaHC4sbEXFwtytnqVa10EREMhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAU/SDorDWD9YLPA7MjcHDgd44FUmi/8MYI3a0r3TWxDSAxv8wBJPiuzRRcU3crTwlGc88oq58a2wsMgvqIpFkIiIAiIgCIiAIiID//2Q==" alt="" align="bottom" border="0" height="46" hspace="0" vspace="0" width="51"> <img alt="" id="TB_Image" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/sternzeichen/sternzeichen05.gif" height="104" width="91"></p></div> text/html 2014-09-09T13:33:16+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت تم 1 ریاضی اول دبستان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1065 <div align="center"><p style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2"><b>&nbsp;<font color="#FF0000">&nbsp; پاورپوینت تم 1 ریاضی اول دبستان</font></b></font></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;"><font size="2"><b><br></b></font></span></p><font size="2"><b></b></font><font size="2"><b><span style="font-size: 9pt;">برای دانلود روی تصویر کلیک کنید.</span></b></font><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><span style="font-size: 9pt;"><br></span></b></font></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8138647842/3pidmashgh_blogfa_com_tem_1_riazi.ppsx.html" target="_blank"><img src="http://s5.picofile.com/file/8138890150/3pidmashgh_blogfa_tem_1_riazi.jpg" alt="" height="278" width="476"></a></span></p><p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8138647842/3pidmashgh_blogfa_com_tem_1_riazi.ppsx.html" target="_blank"></a></span></p><p style="text-align: center;">منبع :&nbsp;<font size="1"> <span style="font-size: 11pt;">سپید مشق</span></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://yoursmiles.org/gsmile/animals/g02205.gif" height="81" width="84"><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Natur/Blumen/blume_361.gif" border="0" height="60" width="69"><img src="http://yoursmiles.org/gsmile/animals/g02205.gif" height="81" width="84"><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Natur/Blumen/blume_361.gif" border="0" height="60" width="69"><img src="http://yoursmiles.org/gsmile/animals/g02205.gif" height="81" width="84"><br><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8138647842/3pidmashgh_blogfa_com_tem_1_riazi.ppsx.html" target="_blank"></a></span></p></div> text/html 2014-09-09T13:23:04+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت نگاره ی 8 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1064 <div align="center"><p style="text-align: center;"><br><b><span style="font-size: 11pt;">پاورپوینت نگاره ی 8<br></span></b></p><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 11pt;"><br></span></b></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;">برای دریافت فایل روی تصویر کلیک کنید</span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8139772318/n8.rar.html" target="_blank"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8139767742/n8.jpg" alt="" height="259" width="343"></span></strong></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">منبع : مدرسه آبی</p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img alt="Gifs Animés animaux varies 192" class="dist_img" src="http://www.gifgratis.net/gifs_animes/animaux_varies/192.gif" border="0" height="93" width="89">&nbsp;&nbsp; <img alt="Gifs Animés animaux varies 192" class="dist_img" src="http://www.gifgratis.net/gifs_animes/animaux_varies/192.gif" border="0" height="93" width="89">&nbsp;&nbsp; <img alt="Gifs Animés animaux varies 192" class="dist_img" src="http://www.gifgratis.net/gifs_animes/animaux_varies/192.gif" border="0" height="93" width="89"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8139772318/n8.rar.html" target="_blank"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #ff0000;"></span></strong></a></p> </div> text/html 2014-09-09T11:17:57+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی فرزندتان را این گونه به مدرسه بفرستید http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1062 <div align="right"><h2><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3">&nbsp; فرزندتان را این گونه به مدرسه بفرستید</font></font></h2><p><br></p><p align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8139836234/edda0fd4d983.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="280" hspace="0" vspace="0" width="209"></p><p style="text-align: justify;"><b><font size="2">اول مهر برای همه جزء خاطرات فراموش‌نشدنی است، هرچقدر هم که با گریه و ناراحتی همراه بوده باشد. اما به هر حال اولین روز مدرسه پر از تلاطم‌های عاطفی است. کوچولوی شما قرار است برای اولین بار از آغوش گرم شما دور شود و چند ساعتی از روزش را در جایی به نام مدرسه باشد. از آنجایی که ممکن است بسیاری از کودکان تجربه مهدکودک و پیش دبستانی نداشته باشند یا اگر هم داشته باشند مکلف به انجام مشق و درس و حضور مستمر نبوده‌اند، محیط مدرسه و ورود به آن می‌تواند ایجاد دلهره و اضطراب کند.</font></b></p> <p style="text-align: justify;" align="center"><b><font size="2">مهم‌ترین نکته این است که قبل از ورود به این محیط باید آمادگی لازم را برای او ایجاد کنید. به این ترتیب اولین روز مدرسه به جای همراه شدن با گریه فرزندتان با خاطره‌ای هیجان‌انگیز همراه خواهد بود و او دیگر از نشستن کنار فرد دیگری که اصلا برایش آشنا نیست واهمه ندارد و آن را فرصتی برای دوستی می‌بیند. راه‌های زیادی وجود دارد تا شما یک خداحافظی خوب و یک شروع موفق را برای کودک ایجاد کنید. راهنمای ما را بخوانید تا آمادگی لازم را برای روزهای اول مدرسه پیدا کنید.</font></b></p><p style="text-align: justify;" align="center"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://s3.picofile.com/file/7404945692/20.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; margin: 0px; border-style: none; border-width: initial; border-color: initial;" align="bottom" border="0" height="46" hspace="0" vspace="0" width="148"></p><p style="text-align: justify;" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Natur/Blumen/blume_361.gif" border="0" height="60" width="69"><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Natur/Blumen/blume_361.gif" border="0" height="60" width="69"><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Natur/Blumen/blume_361.gif" border="0" height="60" width="69"><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Natur/Blumen/blume_361.gif" border="0" height="60" width="69"><img src="http://www.clipart-kiste.de/archiv/Natur/Blumen/blume_361.gif" border="0" height="60" width="69"></p></div> text/html 2014-09-09T11:03:08+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی راههای تقویت حافظه دانش آموزان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1061 <div align="center"><br> <p class="imgarticle"><a title="تقویت حافظه,تقویت حافظه کودکان,حافظه کودک" href="http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/memory1-child-should-alone.html" target="_blank"> <img title="تقویت حافظه,تقویت حافظه کودکان,حافظه کودک" src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba1839-2.jpg" alt="تقویت حافظه,تقویت حافظه کودکان,حافظه کودک" height="212" width="204"></a></p> <div align="right"><b><font size="2">اشکان با ناراحتی رو به مادرش گفت: "آخه یادم نمی مونه، كاش با یك بار خوندن، مطلب رو می فهمیدم و فراموش نمی كردم. می دونم حافظه ام مشکل داره." و مادرش به این فکر می کرد که چه راه کاری برای قوی تر شدن حافظه وی فراهم سازد؟ کلی کتاب در این باره تهیه و کلی یادداشت برداری کرد و از خود پرسید:"چرا برخی در یادآوری اطلاعات مشکل دارن؟ چگونه می‌توان حافظه‌ رو تقویت کرد؟ چرا حافظه ما همواره یکسان عمل نمی کنه و بعضی افراد حافظه بهتری دارن؟"<br><br></font></b><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404945692/20.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; margin: 0px; border-style: none; border-width: initial; border-color: initial;" align="bottom" border="0" height="46" hspace="0" vspace="0" width="148"><br><br><div align="center"><img src="http://mirgif.com/razdeliteli/lineechka-90.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="44" hspace="0" vspace="0" width="400"><br></div></div></div></div>