. زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی و بیندیشی. بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی . http://malekashtar18.mihanblog.com 2015-08-04T02:35:20+01:00 text/html 2015-06-17T18:20:23+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی حلول ماه رمضان مبارک باد http://malekashtar18.mihanblog.com/post/938 <div align="center"><img class="decoded" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8127772942/411447_20.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8127772942/411447_20.gif"><br><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><b>ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت <br></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><b> کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت <br></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><b>آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز <br></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><b> باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><br><font size="2"><b>حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد . . .</b></font><br><br><br><img src="http://yoursmiles.org/gsmile/flower/g10023.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://yoursmiles.org/gsmile/flower/g10023.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://yoursmiles.org/gsmile/flower/g10023.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://yoursmiles.org/gsmile/flower/g10023.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2015-05-27T23:54:53+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی خدا حافظ مدرسه http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1556 <div align="center"><div align="center"><br></div><div class="TopPost2"><div class="Post-title"><font color="#FF0000" size="3"><b>خدا حافظ مدرسه </b></font><br></div></div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="center"><br><font size="2"><strong><span lang="FA"></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="center"><font size="2"><strong><span lang="FA"><br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="right"><font size="2"><strong><span lang="FA">چه خوب و زیباست ورق زدن خاطرات گذشته ، انگار همین دیروز بود ، زنگ مهر را نواختیم و مدرسه ای</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">ساختیم <br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="right"><font size="2"><strong><span lang="FA"><br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="right"><font size="2"><strong><span lang="FA">&nbsp;در محله ی عشق ، خیابان عقیده ، کوچه مهربانی ، با سقفی از خورشید ، آجرهایش ستاره ، ملاتش روشــنایی <br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="right"><font size="2"><strong><span lang="FA"><br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="right"><font size="2"><strong><span lang="FA">&nbsp;مالامال از اندیشه های بلند، لبریز از&nbsp;شور و شعــور ،پر از سـرود عطوفـت،</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="right"><font size="2"><strong><span lang="FA"><br></span></strong></font></p><div style="text-align: right;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA">و آنگاه اول روز حضور شادمان در کلاس ، ورود خانم معلم ، برپا و برجا ،بفرماها و</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span dir="ltr" lang="EN">.... </span><span lang="FA">آمدیم و رفتیم ، آمدیم و <br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA"><br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA">خواندیم، آمدیم و آموختیم ، آمدیم و شنیدیم ، آمدیم و دیدیم ، آمدیم و فهمیدیم و</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">آمدیم و ماندیم ، نه خودمان که <br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA"><br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA">دلمان ، در کلاسی که بوی خدا می داد.</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA"><br></span></strong></font></p><div style="text-align: right;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA">آموختیم که</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span dir="ltr" lang="EN">) </span><span lang="FA">تشکر</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span dir="ltr">(</span><span lang="FA">کنیم <span>&nbsp;</span>از خدا ، پدر ، مادر، معلمین و هر کسی که دلسوز ما بود</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span dir="ltr" lang="EN">. <br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span dir="ltr" lang="EN"><br></span></strong></font></p><div style="text-align: right;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA">رقابت ها و رفاقت ها، صحبت ها و مراسم جای خود را داشت</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span dir="ltr" lang="EN">. </span><span lang="FA">تا</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">چشم گشودیم آن آغاز به پایان آمده بود و ما <br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA"><br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA">به ایستگاه تابستان رسیدیم،</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">که می ایستیم نه برای همیشه، که برای آغاز حرکتی با شکوه تر، گرد خستگی</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">راه <br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA"><br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA">ستانیم، روح و جسممان را به آرامش رسانیم و دوباره از آغاز</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span dir="ltr" lang="EN">..... <br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span dir="ltr" lang="EN"><br></span></strong></font></p><div style="text-align: right;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA">می دانم وقتی مهر سال بعد تو را می بینم با خود خواهم گفت</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span dir="ltr" lang="EN">: </span><span lang="FA">ماشاء ا</span><span dir="ltr" lang="EN">... </span><span lang="FA">چقدر بزرگ شده ای</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span dir="ltr" lang="EN">! </span><span lang="FA">اما نه به سال <br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA"><br></span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA">نه به جسم ، که به عقل و شعور ، نه به قد و قامت که به احساس و فهم،</span></strong></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><strong><span lang="FA"><br></span></strong></font></p><div style="text-align: right;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><font size="2"><strong><span dir="ltr"><span>&nbsp;</span></span><span lang="FA">می دانم قطره ای، دریا خواهی شد</span><span dir="ltr">.</span><span dir="ltr"> </span><span><span>&nbsp;</span><span lang="FA">جویباری ، رود خروشان خواهی گردید و آن قدر وسعت خواهی یافت که <br><br><br>تبلور اندیشه های بزرگ شوی</span></span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span dir="ltr" lang="EN">. </span><span lang="FA">می دانم بزرگ خواهی شد ، بزرگ خواهی شد ، بزرگ خواهی شد</span><span dir="ltr">&nbsp;</span><span lang="FA">،</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">می دانم که<br><br>&nbsp;<br>تو ایمان داری و می دانی</span><span dir="ltr">&nbsp;</span><span lang="FA">و</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">آن گاه با تو حرف خواهم زد و حرف</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">خواهم شنید، از زندگی</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">و رسم خوشایند آن.<br><br></span></strong></font><div align="right"><br></div><img src="http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/lenm/lenm1104/lenm110400066/9256787-illustration-of-a-kid-waving-and-wearing-graduation-attire.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="117" hspace="0" vspace="0" width="94">&nbsp; <img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbmNHHSM4Dp9GahGodMVYY2Qpz1rMdqaIZKBYHdZ1z71FiTmtP" alt="" align="bottom" border="0" height="136" hspace="0" vspace="0" width="142">&nbsp; <img src="http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/lenm/lenm1104/lenm110400067/9256795-illustration-of-a-kid-wearing-graduation-attire.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="112" hspace="0" vspace="0" width="93"><br><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg%20h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2015-05-20T12:17:19+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی الفبای زندگی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1555 <div align="center"><div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <font color="#FF0000" size="2"><strong><span style="font-size: 10pt;">دانش آموزان كلاس اول حروف الفبا را یاد گرفتیدآن ها را در زندگی هم یاد بگیرید<br><br></span></strong></font> <p><span style="font-size: x-large;"><img style="width: 76px; height: 87px;" src="http://axgig.com/images/14559950112845016436.gif" alt="" border="0" height="366" hspace="0" width="322">&nbsp; <img src="http://axgig.com/images/80697399932012269515.gif" alt="" border="0" height="77" hspace="0" width="70">&nbsp; <img class="decoded" src="http://axgig.com/images/10153626450348929508.gif" alt="http://axgig.com/images/10153626450348929508.gif" height="78" width="92">&nbsp; <img src="http://axgig.com/images/34650763373951737520.gif" alt="" border="0" height="78" hspace="0" width="85">&nbsp;&nbsp; <img class="decoded" src="http://axgig.com/images/20736481816230384801.gif" alt="http://axgig.com/images/20736481816230384801.gif" height="71" width="86"></span></p><p><br><span style="font-size: x-large;"></span></p> <p><font color="#333333"><span style="font-size: x-large;"><b><font size="2">الفبای زندگی</font></b></span></font></p><p><font color="#FF0000"><span style="font-size: x-large;"><b><font size="2"><br></font></b> </span></font></p> <p><font size="2"><strong><font color="#FF0000">الف :&nbsp;</font> آرامش كلید درهای خوشبختی است . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ب&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> بخشندگی را یاد بگیر و همیشه آن را به كار بند . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">پ&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> پرواز تنها راه رسیدن به آسمان نیست، بلند فكر كن . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ت&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> ترس تو را از ادامه راه باز می‌دارد ، شجاعت را در كوله بارت بگذار . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ث&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> ثمره عشق به زندگی‌ات رنگ موفقیت خواهد داد . . . </strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ج&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> جایی كه متعلق به تو نیست نرو و آن جا حرفی نزن . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">چ&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> چشم‌هایت را به روی بدی‌ها ببند . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ح&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> حرفی را به زبان بیاور كه تو را به پشیمانی نرساند . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">خ&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</font>&nbsp; خدا را در هر لحظه از زندگی یاد كن . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">د&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</font>&nbsp; دست مهربانی‌ات را از دیگران دریغ نكن . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ذ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> ذوق كودكانه‌ات را چون كودك درونت تا همیشه با خود همراه كن . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ر&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> رنگی كه برایت آرامش می‌آورد را به دیوار اتاقت بزن . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ز&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> زرنگی را از ضایع كردن حق دیگران باز شناس . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ژ&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> ژرفای اندیشه توست كه به كارهایت عمق می‌بخشد . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">س&nbsp; :&nbsp;</font> سختی سنگ را در گام‌هایت تكرار كن نه در دلت . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ش&nbsp; :</font>&nbsp; شروع دوباره یعنی مغتنم شمردن فرصتهایی كه شاید دیگر امكانش نیست . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ص :&nbsp;</font> صداقت از هر پیمان نامه‌ای معتبر تر است و خاطرت باشد كه ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ض :&nbsp; </font>ضرر یعنی امروز بگذرد و چیزی به اندیشه، سلامت و ثروت تو افزوده نشود . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ط&nbsp;&nbsp;:&nbsp;</font> طلای وجودت را به سنگ محك خاك فروشان مسپار . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ظ&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> ظاهر و باطنت را یكی كن تا ریا كار خوانده نشوی . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ع&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> عشقت را نثار خانواده‌ات كن . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">غ&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> غفلت از درك ارزش لحظه‌ها مساوی است با تباهی عمر . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ف&nbsp; :</font>&nbsp; فداكاری باختن زندگی خود نیست، بخشش زندگی به دیگران است . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ق&nbsp;&nbsp; :</font>&nbsp; قامت استوار كوه را در ذهن خود مجسم كن، تو عظیم تر از آنی . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ك&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> كار جوهره زندگی است . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">گ&nbsp; :&nbsp;</font> گناه را كوچك مشمار حتی اگر یك خنده به ناتوانی دیگران باشد . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ل&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> لغزش فقط یك لحظه صورت می‌گیرد، مراقب احترام و اعتبار خودت باش . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">م&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> مرگ روی دیگر زندگی است و همچون تولد یك اتفاق ناگریز است، به آن فكر كن . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ن&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> نامردی و خیانت از یك جنسند، تو از جنس آنها نباش . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">و&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</font> ویرانی آینده‌ات به راحتی قابل پیشگیری است ، از همین امروزت زندگی را بساز . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl"><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ه&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</font>&nbsp; همیشه با یاد خدا و لبخند ، روزت را شروع كن و به پایان برسان . . .</strong></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><strong><font color="#FF0000">ی&nbsp; :&nbsp;</font> یافته‌های زندگی تجربه‌های كوچك و بزرگ ماست نه داشته‌های ارزان و گران قیمتمان . . <br></strong></font></p><font size="2"> </font><p><br></p><p><img src="http://www.upnb.ir/uploads/blume02.gif" alt=""><img src="http://www.upnb.ir/uploads/blume02.gif" alt=""><img src="http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/lenm/lenm1104/lenm110400067/9256795-illustration-of-a-kid-wearing-graduation-attire.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="112" hspace="0" vspace="0" width="93"><img src="http://www.upnb.ir/uploads/blume02.gif" alt=""><img src="http://www.upnb.ir/uploads/blume02.gif" alt=""><img src="http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/lenm/lenm1104/lenm110400066/9256787-illustration-of-a-kid-waving-and-wearing-graduation-attire.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="117" hspace="0" vspace="0" width="94"><img src="http://www.upnb.ir/uploads/blume02.gif" alt=""><img src="http://www.upnb.ir/uploads/blume02.gif" alt=""><br></p> </div></div></div> text/html 2015-05-18T05:30:23+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی پاورپوینت تم 25 ریاضی اول دبستان http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1553 <div align="center"><h2><font size="2">پاورپوینت تم 25 ریاضی اول دبستان</font></h2><p><br></p><p><font size="2"><b><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font></b></font></p><p><font size="2"><b><font color="#FF0000"><br></font></b></font></p><p><a href="http://s6.picofile.com/file/8188370476/3pidmashgh_blogfa_com_tem_25_riazi.rar.html"><img src="http://s6.picofile.com/file/8188367884/3pidmashgh_blogfa_tem_25_riazi.jpg" height="292" width="390"></a></p><p><span style="font-size: small;">رمـــــــــــــــــــــ<strong>94224</strong></span><span style="font-size: small;">ـــــــــــــز</span><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8188370476/3pidmashgh_blogfa_com_tem_25_riazi.rar.html"></a></p><p><img src="http://fantasyflash.ru/grafic/sweet/image/sweet4.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="73" hspace="0" vspace="0" width="78">&nbsp; <img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201102/20110223235250332.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="62" hspace="0" vspace="0" width="62">&nbsp; <img src="http://fantasyflash.ru/grafic/sweet/image/sweet4.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="73" hspace="0" vspace="0" width="78">&nbsp; <img src="http://www.3g37.com/haotu/UploadFiles_5488/201102/20110223235250332.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="62" hspace="0" vspace="0" width="62">&nbsp; <img src="http://fantasyflash.ru/grafic/sweet/image/sweet4.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="73" hspace="0" vspace="0" width="78"><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8188370476/3pidmashgh_blogfa_com_tem_25_riazi.rar.html"></a></p></div> text/html 2015-05-07T07:47:35+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون علوم کلاس سوم - فصل 12 و 13 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1552 <div align="center"><br><b><font size="2">آزمون علوم کلاس سوم - فصل 12 و </font><font size="2">13</font></b><br><br><b><font size="2"><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font></font></b><br><br><p><a href="http://s6.picofile.com/file/8186921318/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%8412_13.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s6.picofile.com/file/8186921026/150505_001.jpg" alt="" height="216" width="153"></a>&nbsp;&nbsp; </p><p><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/12519810618452765744.gif" alt="" border="0" height="60" width="400"></p></div> text/html 2015-05-07T02:44:23+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی نمونه سوال آزمون فارسی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1551 <div align="center"><b><font size="2">نمونه سوال آزمون فارسی پایه سوم<br><br></font></b><b><font size="2"><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font></font></b><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8186935026/13920209Pc374ma711.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8187290050/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_93.bmp" alt="" align="bottom" border="0" height="215" hspace="0" vspace="0" width="250"></a><br><br><img src="http://www.picturesanimations.com/b/bambi/17.gif" alt="17.gif" border="0" height="81" width="66">&nbsp; <img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOu1HVnfy_oH6AzSqk-xYX_RJJaiRvwF4MzGhlpQjuRI4a57mn" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.picturesanimations.com/b/bambi/17.gif" alt="17.gif" border="0" height="81" width="66"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOu1HVnfy_oH6AzSqk-xYX_RJJaiRvwF4MzGhlpQjuRI4a57mn" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.picturesanimations.com/b/bambi/17.gif" alt="17.gif" border="0" height="81" width="66"></div> text/html 2015-05-07T02:28:32+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی نمونه سوال آزمون علوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1550 <div align="center"><b><font size="2">نمونه سوال آزمون علوم پایه سوم </font></b><br><br><b><font size="2"><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید<br><br></font></font></b><a href="http://s4.picofile.com/file/8186934842/13920209Ph52525239.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/8187285400/%D9%81%D8%BA%D8%BA%D9%81%D8%BA%D9%82.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="178" hspace="0" vspace="0" width="189"></a><br><br><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/sv_Gif_360.gif"></font></b></font><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif"></font></b></font><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif"></font></b></font><img src="http://animationsa2z.com/attachments/Image/mickey/mickey4.gif" alt="Mickay Mouse magician animation" height="84" width="81"><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif"></font></b></font></font></b></font><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif"></font></b></font><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><font color="#000066" size="2"><b><font color="#FF6666" size="3"><img src="http://animationsa2z.com/attachments/Image/mickey/mickey4.gif" alt="Mickay Mouse magician animation" height="84" width="81"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif"></font></b></font><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/mgifs0319.gif"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/pink/rosa-1/pink-7/sv_Gif_360.gif"></font></b></font><br></div> text/html 2015-05-07T02:08:24+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی نمونه سوال آزمون ریاضی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1549 <div align="center"><b><font size="2">نمونه سوال آزمون ریاضی پایه سوم <br><br><font color="#FF0000">روی تصویر کلیک کنید</font><br></font></b><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8186934492/13920208P6672e3104.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8187281434/1359723885.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="192" hspace="0" vspace="0" width="222"></a><br><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/barunson27.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="154" hspace="0" vspace="0" width="111"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/barunson27.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="154" hspace="0" vspace="0" width="111"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/diverses/barunson27.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="154" hspace="0" vspace="0" width="111"><br></div> text/html 2015-05-05T10:53:54+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون درس ریاضی پایه اول اردیبهشت ماه سال 94 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1548 <div align="center"><span class="bia uh_rl" style="height:90px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px;width:120px"><div class="rg_ilbg"><b><font size="2">آزمون درس ریاضی پایه اول اردیبهشت 94</font></b><br><br><font color="#FF0000" size="2"><b>روی تصویر کلیک کنید </b></font><br></div></span><br><a class="bia uh_rl" href="https://www.google.com/search?q=کلاس+اول+ابتدایی+باقرزاده&amp;client=firefox&amp;hs=Sgg&amp;rls=org.mozilla:en-US:unofficial&amp;tbm=isch&amp;imgil=1msw-L3qATxbRM%3A%3BSV5zZS02P9Up2M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.faridbagherzadeh.blogfa.com%252F&amp;source=iu&amp;pf=m&amp;fir=1msw-L3qATxbRM%3A%2CSV5zZS02P9Up2M%2C_&amp;usg=__0l2bgEFS16KEkgBTN0WLLW7_qvo=" id="1msw-L3qATxbRM:" role="link" style="height:90px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px;width:120px" tabindex="0"></a><div class="rg_ilbg"><a class="bia uh_rl" href="https://www.google.com/search?q=کلاس+اول+ابتدایی+باقرزاده&amp;client=firefox&amp;hs=Sgg&amp;rls=org.mozilla:en-US:unofficial&amp;tbm=isch&amp;imgil=1msw-L3qATxbRM%3A%3BSV5zZS02P9Up2M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.faridbagherzadeh.blogfa.com%252F&amp;source=iu&amp;pf=m&amp;fir=1msw-L3qATxbRM%3A%2CSV5zZS02P9Up2M%2C_&amp;usg=__0l2bgEFS16KEkgBTN0WLLW7_qvo=" id="1msw-L3qATxbRM:" role="link" style="height:90px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px;width:120px" tabindex="0"></a><a href="http://s4.picofile.com/file/8186519250/آزمون_درس_ریاضی_اردیبهشت_ماه_94_اوّل_ابتدایی.zip.html" target="_blank" title=""><img data-deferred="1" name="imgthumb4" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIgAAABaCAMAAABUku5EAAAAclBMVEX////q6ur6uY7c3Nz9/f3a2trt7e34+Pjy8vLn5+f19fXf39/X19f+8+z5wZzj4+PQ0NDExMTKysq8vLy2trawsLCdnZ2MjIylpaWWlpaGhoZxcXH4oV9sbGxISEhOTk74p2k2NjZjY2NaWlp+fn5AQEA0blFjAAANo0lEQVRogc1aiXbsqBGFAYo1YZN6sZM3SZ7n/38xt5DUrV48Yz8756TcbtEISZeiqLoFEv/67evyj6/f4l/iN/Fl+dvfv36P3/6vgOgs/SdEXiV76WkACe4rohcgMofPCgXiGxRHtgwgjS7g0C0+bpAvJ+SlC2sVxbUY8wqEPqNE10pLtSZVqkrCCDWAJOELTd7wV5FCW5FrLLnkhJY6CJkqNVLFCyuoqyBVVikLV00zZK9AbK+1Rjym4NgtClkp5XAMOPIJEQCdK7QkIqEHKIWDWYFo652VUNFoxYNFQdsQskM/bdEhSNYiysmS5LaEq63mRlcghS/uqK84RjzYN6h2wo/JZ18UF1JKMyCii6k08QDkC7ID0kU5Cag0j84DUbWy6WZHeXz5JGSQ6VpxByRYp61FBwO+0Utcqhe1abHq716sfABCRQSP0Rd1XNKCqEI2G4pgLIKrq7CniG80ZQT+HshcT6fTVOe51+kwtalqq3LpKZlUfIUK72eKhbGlqbSYyhXI3Iec/Gkc51q4MPWzODSWqVkUSmsHXM1TWE3PhsZuXR2KWDSB/gWntdUP4mCrOIQg3AbEryPsquSbWFHrUiGn6GBXLvRqh7hec4Tk6m+BRGWM4X+zOy5lWPtNlVLbEaVxOtEKRK5AqEnfy5REXY1RzhRm51toKzLbk4DtKx3vgKTFJ957xtWf5HI9IWPCF62OBVe0LNUGpC7DplqCoXkLBazIZperAbiyVmigNDlWcQ9Ercjv7NGrYXRWXQzU5I7u5ppLcTX5LoVxegNCOQ0xtgxpstUhE01LRU1tKZQaMTaA4p4BMYebaezo53noNlyAkBuzigL+ZdBZC5346lUjWzN9OS72hB5swYCGOybMrqFUGqcTbDBdgcg5z6cgeOoKf+zn1+P8Ot0A6WflNpTnxQfsgTQV4T7j+KBg2ByjGhL5Fx9RSly9fXFj03GiXIC4Wal5rnnCDNfn2huVU7UXIF5EDAfc/Kjyp5fDAxAnpC2uwPSdDC53711etZRTzF7RpJKn7uCuizfkJgmDcmQipq3agNjX3FyrbTbExitKtGZ51gKkTouXKjOUkl6PE8ekWyCINSXAsBWxRRci72n1CYTRRNDAb8R856HYQNGTA9RoYSN6ZyN4stc0nzoazS3PVF7TDoiaPUdXWw9d6JoOqZ9O/h7IJ8TuynfGag5vZ2i/ExTfK3ziduMBJB2mWqSl+oYpOMlT9e38oJFPiG8NFADuWamHWZNbXBGWPP3x77JdswxNhgqP6fCaOBx3BS4xfwWIQFjTwVny7tGPbKJrN+1Ub4CwgWgnpgVeAdsAT/kKkJ3sXPyftrOPp/O0PdV8K5Cyjy+7QLNIahxW1C7O5OxzzMy+TI9get+okcfwqoW3AgxM20HLMgbCFy3CmLQj/jquMNl+o0bUs9OxgbjG2H33qedEudYSW4oNkUYlRAzKvehkv3No1MI/9GKS6w+r15JdqkHghFgp21L60qx5CiSXZH6cVatm+gMkv8Q3kDPQ3FpAcEepM9WFsbRUwHpRBw/AJSbE3wkkixc8zhId5RFhpU8wjDJmU3CDwClOBDCRPfIAeGw81g7aEB+BgLYKN9rQaLKUgx0HxVGLC5wQbO51B0SefRRn5d8E2RfZZniMFYi7B2L9BoQhqUcg/sfx7ffjy4/j8Y/j8d8vx9/fjr+/HH/+8/iKWq46H3+MEz9ez/dA/KEiboa3V+lMUP852JydA99K5BCjXOOskEOVNwiWikOmi0iCDFq8OzQb6cU82wjKcrCjCid8eBgafwab8v7lFVmQNz8PBFeByeILfIXJvnokSsjtvDKJEL+JP55kInoCxDguIq8zRdgGSiHEPD4lCkrCTsE28OhgZ78DotahOVIUpxKPGJqj7P2Xhsbsc2Mi/vAPt5Cya9U4LIWlacN/uRoruD7lkzziSXP9E2P1e2PdA4kggyAegxTSkDUJklvBbTn9WkEuel4NIOkWqphTVj8PHsnU9LPlBqNtOfcYG+gcuFXPuWWkUuB27MqU4k9SBq7/bmgaEqrhdCYmzWtGKfpWEAuJLmVib21apqlFeAHtnVpdPHsvu2RSljNOzj+Xj96VniSfN0GPKUxgnhsG616JBJW60aAtooPtWcIdweDCTdBbOe5fSVx4sVpo8MixOlS1AQnjOSrfAYE+pnXa9CuQpw7tz2nARWws0UXkAs5aEGTr0Cflr3nNcyCcidbwMSAc9IJ4KrtqrRJIsSc4+FyMwhcyrYehcfdDMx4+fRiI2RJVvkG/PL7UC2N0vYhHuQ16tdd6Z6yx8kxdidS0zu3+LpCpImVeYHekrnVeFjSoir5AqchbkTPuyffo419G3zBsKS4X+tXY/E2TPRCLoLsuvQRZVQoDsrTIVpcH+JJileV+AG+BbJTqwrN2DZ+ifAQynP8mtMuBd9XqmRntgdhl0ZIp3aXEPGbIAueyIvocSKJbcfRhQRpqNs/68atun4akcPWs6VNrxtlEnjeYNii16DcgSn5IEC39hkEOIE1mWZ5x1qHGZ250EZcykBtTqCAA7PzIrk24sWp7HVSdSFVcDe4LruE73C5Y3ubiNyAB0UdoCqQFvji+yv0N7XhWkLitJQRDTe6dWUPW7QyKE7pLWVnMBF5QQxuZQHN4CetqrEVZ5WmwOk4pHfeBVq536QzxJwTtgibECcFf+6A351L8HEvhycpB2iNcM2sZ1z7XLn/tgYDxgHOh2nl4aOszR/nIjHOo5ODoMHEnideFtOTTlLn53rPC6TvLXxQWtiptyS6o0bVnMBD4pH6W14Ag8NA4Hhq+GwLk0hMOvaxfSzgK1gjfhPnx85QT027vQ4guK02HkiqlGpsss0Gjwa4eE6xlul+N1d10RI+fgfs7iniAfW4jgejB9dGwN+hsrAKAWEh0a6jqCsTYX5WQ9CXl9ClgdDEVItM6upt18nHVkleS3I2NlI96kNUTjCVBXIRkvPI67wpEcZueKacwgOSkKpgDTcpXRfdzetGTuAHyMT5i4Tia53TPK5DGE1Lfwtsxz6bvsFe9UD6MsmUjtu/MnL9Kwh/16MlYTH/ex+EpLHjNZ2cjcbdpcCHOV/H5vb24gsbpDgjF/CFQYuxB3UZfuHyIHyMmlwKXl7pRRjWf9Gsd/+ID8iZ/5+JDp7SjP73Pe+YQp16vv2Yk4o98RCI5164ndiGFkuENM9iNb85IXbrl5U/jKIHutRPCvJ88glWSFxdfydkoXOGP0DU435h028Hb8mQskvOmBT4ghMVOViKJewKEfRGSU5tlDiqgx6YgGGqP1Bx91wF5qpfAEWPgfCpLWM+NjXRR4KJbGkBED0hnlGorEIGrvMsrkEohpAG0/fr6SAvdTlXG0hHGnxhr7dPOh53qvN8nKFOdr79qnfwvAzGUiTzyGswnaz6bTjy94/euKpr0MdkWHK+Frr5zVfHDU5ZXeRBfeLmRdGGeAI/5ixrR8ETOW3Hr0NgU2AnTEujcozNmFGMbvRHMK7aE6QBmb8IvAqFa4Z4rApS7GmuMDsRIZWeilyoS8tmLyS7rXRyR3cpjstCZdFiyti+tKq4RehdrKGfBBC1mzdvY1m/mG3sX80GUkuw06RmThg6zOMyuvAzH983Lm4rDIPEeLocP3glfFRLmsymv1b2c3PRW+ksT/nCYz6d+ru1k/xdAOIOH15IjOdLIpRYjKVZXzPeW7axdhb+0eRan2bapiZP+fiC8wK/pn15PR29PZwqnw3LXMlYUqI/FuOZEJl96bciHay//A43E4EmYnyTamxXzWdv5uDSBz2tZZHjzSYsqRdTkzyr1ZuLpwUY+/0bNmpgWh5ixAgFp6bj1fLCwRDH+WUKJuTnQK+OLTA3BWvRzp5eDmN7yPRDzsUzvRih5UC0f844GcLKSo4YtiLGGOURGPEsj7QHdWHaQELHJe1uW7aQPD81Tx8SLDNRLROi5brcGntRL1h7CHfF1YSHgms/d0PNnQJYZ1yjxRVJoRjzl8ZYE8idQBEwHfteE4imMJO5mm2QqrcEqW8+it9ZvcKSSehA1pUn4CkW+B0RxyCr95HsU6lBbTjT10hMvezILU7mDyzBJIz/l2oSyd8YKIFXoprMSGLR2XYZcBJZRiN8bqtJkGOV7QPR4K4d4FHVB0mq1WQnGpsW9Nq/lByAuvgsECWz7SyC343m7SPQ05XwGZGpQFU1Ph0bVNmNoWsPQoMW7Q3N5KL9uIyaQTyuKG68ThRMvIiFb7TlzyYLQ2niSd0DiWGESq7Fqe2/idj2pt+JVbokR2DK/lnSC16tTw9MOLTfDKa9hjm/SQWaTVY6ytDwH9/AeWv5ViTXnR2IEooE/Pbas166sJ/bDdSnvhsZ+0AfyFLQBiTT4ufP47ZLcZXq7vdr1JZb9Pu6zPd3tRZZPZXq8aJWa8fDvucVkoqpg+tdXe+CFeWd60xX/b8I/Y/HXihsx8cazfkAsezZO8+W2OXZjrL3O06nXPk9lmufUL+vLUvU+xXOv795ZqE8BeZQHPyKXfRVOFK7LgdpKF7os76wGsKxDox9z5o/JOws1HxYG73ZARPjFhZqnfuTjlyP/RiqjxeeWJZ7JtxCjvUZ+Wa5AbPlglvZU/LLv+7GdtGeSlFrfVfyqfM9b4N/wcv13vKD/j/8CXyDhzxh7dxsAAAAASUVORK5CYII=" style="margin: 0px -16px 0px 0px;" title="http://www.faridbagherzadeh.blogfa.com/" class="iuth" alt="Image result for ‫کلاس اول ابتدایی باقرزاده‬‎" align="middle" border="0" height="143" width="222"></a></div><br><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://fantasyflash.ru/anime/teddy/image/teddy95.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="46" hspace="0" vspace="0" width="67"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://fantasyflash.ru/anime/teddy/image/teddy95.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="46" hspace="0" vspace="0" width="67"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://fantasyflash.ru/anime/teddy/image/teddy95.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="46" hspace="0" vspace="0" width="67"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatars3/mg h40x40__0017.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; float: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><a class="bia uh_rl" href="https://www.google.com/search?q=کلاس+اول+ابتدایی+باقرزاده&amp;client=firefox&amp;hs=Sgg&amp;rls=org.mozilla:en-US:unofficial&amp;tbm=isch&amp;imgil=1msw-L3qATxbRM%3A%3BSV5zZS02P9Up2M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.faridbagherzadeh.blogfa.com%252F&amp;source=iu&amp;pf=m&amp;fir=1msw-L3qATxbRM%3A%2CSV5zZS02P9Up2M%2C_&amp;usg=__0l2bgEFS16KEkgBTN0WLLW7_qvo=" id="1msw-L3qATxbRM:" role="link" style="height:90px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px;width:120px" tabindex="0"><div class="rg_ilbg"></div></a></div> text/html 2015-05-05T10:45:05+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی سوالات کسر سوم ابتدایی http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1547 <div align="center"><font style="font-size: 15pt" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><p style="text-align: center;"><font size="3"><b>سوالات کسر سوم ابتدایی</b></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید&nbsp;</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8112664392/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/7896747204/%D8%B4%DA%A9%D9%84.png" align="bottom" border="9" height="183" hspace="0" width="218"></a></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><p style="text-align: center;"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/freezone.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/avatares/avatar5/natt50.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> </p></div> text/html 2015-05-05T10:27:56+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه سوم - فصل سوم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1545 <div align="center"><font style="font-size: 15pt" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font color="#313131"><b><font size="2">آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه سوم - فصل سوم<br></font></b><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید <br></font></b></font><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8104082476/ریاضی_فصل_3.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp;&nbsp; <img style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none;" src="http://s5.picofile.com/file/8104082576/ازمون2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="200" hspace="0" vspace="0" width="146">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none;" src="http://s5.picofile.com/file/8104082526/ازمون1.jpg" alt="" height="198" width="144"></a><br><br></font></font></font></font><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/lenm/lenm1104/lenm110400067/9256795-illustration-of-a-kid-wearing-graduation-attire.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="112" hspace="0" vspace="0" width="93"> <img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <img src="http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/lenm/lenm1104/lenm110400066/9256787-illustration-of-a-kid-waving-and-wearing-graduation-attire.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="117" hspace="0" vspace="0" width="94"><img src="http://www.silvitablanco.com.ar/sanvalentin/avatars2/df1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2015-05-05T10:25:19+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی ارزشیابی ریاضی نوبت دوم فصل 1تا 4 http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1546 <div align="center"><br><b><font size="2"><font style="font-size: 15pt" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font style="font-size: 15pt" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131">ارزشیابی ریاضی نوبت دوم فصل 1تا 4</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> </font><font size="2">پایه سوم</font></b><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">روی تصویر کلیک کنید </font></b></font><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8121714692/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%841_4.pdf.html" target="_blank" title=""><font style="font-size: 15pt" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><img src="http://s5.picofile.com/file/8121714700/1_2.jpg" align="bottom" border="0" height="193" hspace="0" vspace="0" width="148"></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font style="font-size: 15pt" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><img src="http://s5.picofile.com/file/8121714750/1_1.jpg" height="192" width="150"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></a><font style="font-size: 15pt" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><br><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><b><img title=" Three Girls Walking to school" src="http://www.graphicsfactory.com/clip-art/image_files/tn_image/4/623524-tn_0_school_girls001.gif" alt=" Three Girls Walking to school " border="0"><img title=" Three Girls Walking to school" src="http://www.graphicsfactory.com/clip-art/image_files/tn_image/4/623524-tn_0_school_girls001.gif" alt=" Three Girls Walking to school " border="0"><img title=" Three Girls Walking to school" src="http://www.graphicsfactory.com/clip-art/image_files/tn_image/4/623524-tn_0_school_girls001.gif" alt=" Three Girls Walking to school " border="0"></b></font><br><br></p><br></div> text/html 2015-05-02T01:57:35+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی روزمعلم http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1543 <div align="center"><p align="center"><img src="http://axgig.com/images/08632951384489351363.jpg" alt="" height="324" width="458"></p><p align="center"><img src="http://www.uusucai.com/d/file/wangye/wangyexiantiao/2013/07/25/6f3fe8359a7b4e15b4665e55048f7e2f.jpg" alt="" border="0" height="112" width="364"></p></div> text/html 2015-05-02T01:53:34+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی تبریک ولادت با سعادت حضرت علی (ع ) http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1542 <div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><span style="font-size: small;">همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی</span></b></font></p><font size="2"><b> </b></font><span style="font-size: small;"><strong><font size="2">که هنوز من نبودم ، که تو بر دلم نشستی</font><br><br></strong></span></div><div align="center"><div align="center"><b><span lang="AR-SA"><p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font face="tahoma"><font size="2"><font size="1"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; خجسته میلاد مولود کعبه</span></font><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">،</span></font><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><font size="2"> اسطوره ی تقوا و قافله سالار امامت ، مظهر شجاعت و شهامت ، </font><br></span></font></p></span></b></div><b><span lang="AR-SA"><p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font face="tahoma" size="1"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"></span></font></p><p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#FF0000" face="tahoma"><font size="2"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حضرت علی ابن ابیطالب (ع) به پویندگان طریق معرفت و مودت آن امام همام خجسته باد .<br></span></font></font></p></span></b><br><br><a title="کارت پستال درخواستی طراحان" href="http://s6.picofile.com/file/8185764100/tarahaan_ir_rooz_mard_va_pedar_2_.gif" target="_blank"><img src="http://s6.picofile.com/file/8185764100/tarahaan_ir_rooz_mard_va_pedar_2_.gif" height="304" width="438"></a><br><br><p style="text-align: center;" align="center"><b><font face="tahoma"><font class="text4" style=""><font class="text4" style=""><font class="text4" style=""><font class="text4" style=""><b><font face="tahoma"><font class="text4" style=""><font class="text4" style=""><font class="text4" style=""><font class="text4" style=""><b><font face="tahoma"><font class="text4" style=""><font class="text4" style=""><font class="text4" style=""><font class="text4" style=""><font class="text4"><a href="http://safanews2.mihanblog.com/post/1974" target="_blank" title="❤★کپی فقط با ذکر منبع : گلچین صفا safaa.rozblog.com"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img alt="" src="http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2013/05/yasgroup.ir-rooze-pedar-10.gif" height="139" width="319"></font></a></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></font></b></p><img src="http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_www.shabhayetanhayi.ir-25.gif" alt="" style="border-radius: 40px; opacity: 1; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; background-color: rgb(254, 238, 248);" align="bottom" border="0" height="91" hspace="0" vspace="0" width="400"><br></div> text/html 2015-05-02T01:31:17+01:00 malekashtar18.mihanblog.com اعظم السادات جلالی تکیه گاهی به نام پدر http://malekashtar18.mihanblog.com/post/1541 <div align="center"><span lang="fa"><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; color: #3366ff;"><br></span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; color: #3366ff;">تکیه گاهی به نام پدر</span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; color: #3366ff;"><br></span></strong></p> </span><div align="center"><span lang="fa"><p class=" " style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><font size="2"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">روزی<span style="color: #0066ff;"> پد</span></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="color: #0066ff;" lang="AR-SA">ر</span><span lang="AR-SA"><span style="color: #0066ff;">ی</span> دست خود را روی شانه پسر خود گذاشت و گفت من قویترم یا تو؟ پسر گفت: من</span></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" dir="LTR">.</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p class=" " style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"><span style="color: #0066ff;">پد</span></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="color: #0066ff;" lang="AR-SA">ر&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">جا خورده و دوباره پرسید: من قویترم یا تو؟ پسر گفت: من</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" dir="LTR">.&nbsp;</span></strong></p><font size="2"> </font><p class=" " style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"><span style="color: #0066ff;">پد</span></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="color: #0066ff;" lang="AR-SA">ر</span></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">بغض کرد ودوباره پرسید: من قویترم یا تو؟ پسر گفت: من</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" dir="LTR">&nbsp;.</span></strong></p><font size="2"> </font><p class=" " style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"><span style="color: #0066ff;">پد</span></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="color: #0066ff;" lang="AR-SA">ر</span></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">ازجابلند شد چند قدم باناراحتی و اشک از پسرش دور شد و دوباره پرسید: من قویترم یا تو؟ پسر گفت: تو</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" dir="LTR">...&nbsp;</span></strong></p><font size="2"> </font><p class=" " style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"><span style="color: #0066ff;">پد</span></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="color: #0066ff;" lang="AR-SA">ر&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">گفت: چون من ناراحت شدم گفتی من قویترم ؟</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></strong></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p class=" " style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">پسر گفت: &nbsp;نه آن سه باری که گفتم من از تو قویترم چون دستت روی شانه ام بود پشتم به کوهی مثل تو گرم&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">بود، </span></strong></p></span></div><div align="center"><br><span lang="fa"><p class=" " style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"></span></strong></p><p class=" " style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">اما وقتی دستت را برداشتی دیدم بی تو چیزی نیستم</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" dir="LTR">&nbsp;. . .&nbsp;</span></strong></p><font size="2"> </font><p class=" " style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></strong></p><font size="2"> </font><p class=" " style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #0066ff;" dir="LTR"><strong><span style="font-size: large;">روز پدر بر تمام پدران زحمتکش و مهربان مبارک</span></strong></span></p></span></div><span lang="fa"> <p class=" " style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><img src="http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2324107taox0hubdh.gif" alt="" height="107" width="290"></p></span></div>